Du verkar befinna dig i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
Sverige
Försäljningsregion
Produktionsenheter

Branschspecifika utbildningar

Kurserna är förberedande för SIK (Skandinavisk infrastrukturkompetens) med prov som avläggs på Trafikverkets kontor.

Arbete på väg, Nivå 1 och 2

Kurserna är förberedande för SIK (Skandinavisk infrastrukturkompetens) med prov som avläggs på Trafikverkets kontor.

Nivå 1

Kursen riktar sig till alla som ska arbeta med vägarbeten på vägar där Trafikverket är beställare. Deltagarna erhåller grundläggande kunskaper som man bör ha om man har vägen som arbetsplats, kunskaper om de risker som finns vid vägarbete och hur dessa risker ska förebyggas samt vilka krav som ställs och hur man ska leva upp till dem. Nivå 1 skall förnyas var 15:e månad.

Nivå 2

Förhandskrav: Kompetens enligt nivå 1

Utbildningen vänder sig till förare av alla typer av vägunderhållsfordon och service- och arbetsfordon. Utbildningen ger behörighet att utrusta och märka sitt eget fordon. Kursen ger också kunskap om var och hur fordonet ska placeras för att uppnå optimal och god arbetsmiljö för dig och dina kollegor, samt god trafiksäkerhet för de trafikanter som passerar. Nivå 2 förnyas vart femte år.

Arbete på väg nivå 3A

Förhandskrav: Nivå 1 och 2.

Kursen avser kompetenskrav för att utföra utmärkning av markplacerade vägmärken och skyddsanordningar. Nivå 3 ska efter godkänt kunskapstest ge behörighet för utmärkning av en fast vägarbetsplats samt att vara gruppansvarig för rörliga och intermittenta arbeten.

Arbete på väg nivå 3B

Förhandskrav: Nivå 1, särskilld anpassad Nivå 2 samt B-körkort.

Kursen riktar sig till personal som utför vakt eller lotsarbete vid vägarbeten där Trafikverket är väghållare. För att få gå kursen, krävs kompetens Nivå 2 - Arbete på väg enligt Trafikverkets krav i TRVK/TRVR APV, att man innehar B-körkort samt att man har praktisk erfarenhet från vägarbete.

Efter ge­nom­för­da ut­bild­ning­ar

När utbildningarna är genomförda utfärdas intyg till företag och deltagare enligt Trafikverkets krav TDOK (2012:86) TDOK (2012:88).

Ut­bild­ning för transport av farligt gods

Syftet med utbildningen är att göra dig medveten om de risker som kan uppstå och ge dig kunskap om vilka regler som gäller för att förebygga olyckor. Om en olycka ändå inträffar ska du veta vilka åtgärdersom ska vidtas för att minimera skador på liv, hälsa, miljö eller egendom.

Förarutbildningen ges i formerna grundkurs, specialkurser och repetitionsutbildning och i all utbildning ingår obligatoriska, individuella, praktiska övningar. För att få ditt ADR-intyg måste du genomgå förarutbildning och examination hos någon av de utbildningsanordnare som MSB har godkännt.

Alla förare som transporterar farligt gods på väg måste inneha giltigt ADR-intyg. ADR-intyget visar att föraren har genomgått förarutbildning och har examinerats från utbildningen med godkänt resultat.

Grundkurs

Vid transport av farligt gods över vissa mängder måste föraren genomgå en grundläggande förarutbildning, en grundkurs. Detta gäller oavsett fordonets totalvikt. Grundkursen behandlar villkoren och förutsättningarna för transport av farligt gods som styckegods, med undantag för explosiva ämnen och föremål samt radioaktiva ämnen.

När föraren har examinerats från utbildningen med godkänt resultat utfärdas ett ADR-intyg. ADR-intyget är giltigt i 5 år. För att förlänga giltighetstiden måste föraren delta i en repetitionsutbildning och genomföra ett nytt prov med godkänt resultat innan ADR-intygets giltighetstid löper ut.

Specialkurser

Grundkursen måste kompletteras med specialkurser om föraren ska ha behörighet att transportera:

  1. Explosiva ämnen och föremål i klass 1
  2. Radioaktiva ämnen i klass 7
  3. Farligt gods i fasta tankar, MEMU:s eller avmonterbara tankar med en volym över 1000 liter, eller i batterifordon med total volym över 1000 liter, eller farligt gods i tankcontainrar, UN-tankar eller MEG-containrar med individuell volym över 3000 liter.

Repetitionsutbildning

För att förnya ADR-intyget måste repetitionsutbildning genomgås med godkänt resultat innan intygets giltighet löper ut. Observera att repetitionsutbildningen måste vara avslutad, med godkänt resultat från examinationen, innan ADR-intygets giltighet har gått ut. Om giltigheten har gått ut måste en ordinarie utbildning genomföras, det vill säga en ny grundkurs kompletterad med eventuella specialkurser.

ADR 1.3

All delaktig personal som kommer i kontakt med farligt gods skall minst ha en 1.3 utbildning. Transporterar du farligt gods, arbetar på lager, lastar/ lossar farligt gods, enligt undantaget värdeberäknad mängd högst 1000 poäng, behöver du denna utbildning. Syftet är att ge kunskap om vilka regler som gäller för att förebygga olyckor. Om en olycka ändå inträffar ska man veta vilka åtgärder som ska vidtas.

Heta arbeten

Heta arbeten är arbeten som medför uppvärmning eller gnistbildning som utförs med verktyg som alstrar värme eller avger gnistor, till exempel svetsning, skärande bearbetning, lödning, torkning, uppvärmning eller arbete med Vinkelkap. Försäkringsbolagets säkerhetsföreskrifter kräver att brandskyddsansvariga, brandvakter samt personer som utför brandfarliga arbeten är utbildade och har certifikat.

För vem?

Utbildningen är till för anställda och entreprenörer som utför arbeten som alstrar värme eller avger gnistor. Arbetsledare, entreprenörer och företagsledare som är beställadre av Heta Arbeten och därmed har det formella brandskyddsansvaret.

Kursinnehåll

  • Definition av Heta Arbeten
  • Brandkunskap
  • Säkerhetsregler, försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter och organisation på tillfällig arbetsplats

Kursintyg och omfattning