Du verkar befinna dig i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
Sverige
Försäljningsregion
Produktionsenheter

Scania uppmärksammas för sin klimatredovisning

Scanias arbete med klimatförändringsfrågor lovordas av Carbon Disclosure Project (CDP), som representerar 475 institutionella investerare med 55 000 miljarder i USD i förvaltade tillgångar.

Det är första gången som Scania finns med i CDPs Carbon Disclosure Leadership Index (CDLI). Indexet är en viktig del av CDP:s årliga rapport Nordic 200 Report och används för att uppmärksamma de företag i Nordic 200 Index som har uppvisat det mest professionella arbetssättet i klimatförändringsfrågor. Företagen rankas efter sin information om klimatpåverkan och en hög poäng indikerar god intern informationshantering och förståelse av de klimatförändringsfrågor som berör företaget.

– Vikten av att hålla nere koldioxidutsläppen ökar för alla industrier. Våra kunder kräver produkter och tjänster som ger dem möjlighet att minska bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp. Scania tillgodoser dessa behov genom att tillhandahålla bränsleeffektiva fordon och motorer som kan köras på förnybara bränslen, tjänster såsom förarutbildning i bränsleeffektiv körning samt genom att hålla fordonen i toppskick, säger Scanias VD Leif Östling.

– Energieffektivitet bör vara en del av varje företags kultur eftersom det påverkar företagets resultat. Inom Scania räknas varje kWh, vilket illustreras av den 40-procentiga minskning av energiförbrukningen per tillverkat fordon som uppnåtts de senaste 10 åren. Det senaste årets minskning uppgår till inte mindre än 3200 ton koldioxid, avslutar Leif Östling.

– Företagen som tas upp i CDLI uppmärksammas för att ha hållit en hög kvalitet på svaren till CDP, något som speglar en god förståelse av hur klimatförändringen påverkar deras verksamhet idag och i framtiden. De företag som hanterar sin risk idag genom att begränsa sina utsläpp och inser fördelen med att tillverka produkter och tjänster med låga koldioxidutsläpp kommer att vara bäst rustade att lyckas i framtidens lågutsläppsekonomi, säger Paul Dickinson, VD för Carbon Disclosure Project.

CDLI fungerar som ett utvärderingsverktyg för institutionella investerare och sammanställs av SIRP (Sustainable Investment Research Platform) vid Umeå universitets handelshögskola. Indexet omfattar de tjugo högst rankade företagen i Nordic 200 baserat på analyser av svaren i CDPs frågeformulär. För år 2009 låg fokus på växthusgasutsläpp, utsläppsminskningsmål samt risker och möjligheter kopplade till klimatförändringen

Rapporten Nordic 200 Report med en förteckning över företagen som ingår i Carbon Disclosure Leadership Index finns tillgänglig på www.cdproject.net

För ytterligare information, kontakta Urban Wästljung, Corporate Environmental Affairs, Scania, tel 070 537 16 19.