Du verkar befinna dig i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
Sverige
Försäljningsregion
Produktionsenheter

Scania satsar på kompetensutveckling

Scania planerar i dagsläget att kompetensutveckla medarbetarna inom produktionen

Scania planerar i dagsläget att kompetensutveckla medarbetarna inom produktionen istället för att varsla på grund av lägre efterfrågan. De anställda i Sverige kommer att varva arbetsdagarna med arbete och utbildning. Liknande insatser planeras vid de övriga europeiska anläggningarna och i Sydamerika.

Osäkerheten om den kortsiktiga marknadsutvecklingen består. Scania fortsätter därför att fokusera på att motverka den lageruppbyggnad som uppstått till följd av en vikande efterfrågan i spåren av den globala finanskrisen och den allmänna osäkerheten om utvecklingen på sikt.

– Därför kommer vår produktion den närmaste tiden att vara avsevärt mindre än vad som var fallet när den finansiella turbulensen uppstod. Vi planerar nu att satsa på att öka medarbetarnas kompetens framför att lägga varsel. Det är en investering i kärnkompetens som ska resultera i att vi står ännu bättre rustade när marknaden vänder uppåt, säger Per Hallberg, Executive Vice President och chef för Produktion och Inköp.

Scania har i planeringen av utbildningen fört en dialog med Länsstyrelsen i Stockholm, vars landshövding Per Unckel på regeringens uppdrag utreder olika möjligheter att dämpa finanskrisens effekter på arbetsmarknaden. Länsstyrelsen anser att omfattande varsel skulle medföra stor kompetensförlust och har därför ansökt om resurser hos Europeiska socialfonden. Ansökan avser samordning och genomförande av utbildningsinsatser riktade till den tunga fordonsindustrin.

– För medarbetarna innebär kompetensutveckling inte bara att de förbättrar sina förutsättningar inom företaget. De stärker också sin ställning på arbetsmarknaden i stort, säger Per Hallberg.

I Sverige är ambitionen att erbjuda medarbetarna vid produktionsenheterna i Luleå, Södertälje och Oskarshamn generell och individanpassad utbildning inom områden som produktionsteknik, Scanias arbetssätt för ständiga förbättringar och gemensamma principer och värderingar. Medarbetarna ska även erbjudas möjlighet att komplettera kunskaper i språk och matematik. Omfattningen av insatserna beror på utfallet av länsstyrelsens ansökan.

För liknande insatser vid produktionsanläggningarna i till exempel Nederländerna och Frankrike, har Scania möjligheter att ta del av existerande offentliga arbetsmarknads- och utbildningsstöd.

– Genom att utbilda i förbättringsarbete och praktiskt genomföra det i våra verkstäder, ökar vi vår förmåga att möta konkurrensen när volymerna kommer tillbaka. Medarbetare som kontinuerligt utvecklas känner större delaktighet och engagemang och bidrar till ökad produktivitet och effektivitet. För Scanias fortsatta framgång är det viktigt att verksamhets- och kompetensutveckling går hand i hand, säger Per Hallberg.

För att anpassa produktionen till den lägre efterfrågan har Scania sedan slutet av oktober 2008 tillämpat de flexibilitetsavtal som finns med de fackliga organisationerna. Dels genom att inte förlänga kontrakten för de 2 000 visstidsanställda inom den globala produktionen, dels genom att utnyttja systemet med en tidsbank som medger att den totala veckoarbetstiden kan ökas eller minskas. Scanias längre produktionsuppehåll i anslutning till jul- och nyårshelgerna har skett inom ramen för flexibilitetsavtalen.