Du verkar befinna dig i .
Gå till din Scania marknadsplats för mer information.
Sverige
Försäljningsregion
Produktionsenheter

Guide: Tanka flytande biogas

Guide för att tanka flytande biogas - LBG

Vad betyder förkortningarna LBG, LNG, CBG och CNG? Och hur tankar man flytande biogas steg för steg?

Tanka LBG – steg för steg

Tankningsprocessens olika steg kan skilja sig något beroende på plats och leverantör. Läs instruktionerna vid tankstället!

 

1.        Anslut stationens jordklämma till jordpunkten på fordonet.

2.       Blås rent gasåterföringsmunstycket och gasåterföringsanslutningen.

3.       Anslut gasåterföringsmunstycket.

4.       Öppna den manuella avstängningskranen för gasåterföring.

5.       Ventilera tills trycket understiger 9 bar.

6.       Stäng den manuella avstängningskranen för gasåterföring. Gasåterföringsmunstycket kan tas loss eller sitta kvar under tankning om avstängningskranen är stäng

7.       Blås rent påfyllningsanslutningen och påfyllningsmunstycket. Se till att anordningarna är fria från damm, is och snö.

8.       Anslut påfyllningsmunstycket.

9.       Tanka! Tankningen avslutas automatiskt när tanken är full.

10.     Koppla loss påfyllningsmunstycket.

11.     Lossa jordklämman från jordpunkten.

Vad betyder förkortningarna?

LNG står för Liquefied Natural Gas
LBG
står för Liquefied Biogas
CNG
står för Compressed Natural Gas
CBG
står för Compressed Biogas

 

Flytande fordonsgas
Flytande fordonsgas är naturgas eller biogas som kylts ner så att den omvandlats till flytande form. Temperaturen är minus 130-160 °C, vilket innebär att LNG orsakar frysskador om den kommer i kontakt med huden. Fordonsgas består till största delen av metan, 85–98 %. Vid läckage bidrar metan i gasen till växthuseffekten. Gasen är färglös och luktfri. Det är en lätt gas som stiger.

Tanka en tom tank
Iaktta försiktighet om gastanken är tom eller om den tankas för första gången. Om gastanken är tom kan trycket öka snabbt vid tankning. Om trycket blir för högt löser säkerhetsventilen ut. Tanka mindre mängder åt gången vid de första tankningarna.

9 bar
För att motorn ska kunna köras på full effekt måste tanktrycket vara minst 9 bar.

Kunskap
Som förare av ett fordon som drivs av fordonsgas ska du ha en viss grundkunskap om säkerhet och handhavande av fordonsgas. Följ lokala bestämmelser.

Viktigt!

Lämna elektroniska föremål som mobiltelefonen i hytten. Använd alltid skyddsglasögon och isolerade handskar som klarar låga temperaturer vid tankning. Täck exponerad hud och ha byxor utanpå skor eller stövlar. Gasen är mycket brandfarlig och kan antändas av gnistor från exempelvis eld. Rökning i samband med
tankning är förbjudet. Iaktta största försiktighet kring fordonet vid fel på den sekundära säkerhetsventilen. Parkera fordonet säkert om en tanksprängning skulle ske. Gastanken måste åtgärdas snarast.

 

 

Tankställen i Sverige
LNG/LBG

Med reservation för nytillkomna stationer.
Se den senast uppdaterade kartan med tankställen för flytande fordonsgas på energigas.se

karta-biogas