Du verkar befinna dig i .

Gå till din Scania marknadsplats för mer information.

Allt du behöver veta om elektrifiering, direkt i din inkorg.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.

Till anmälan

Experternas svar om elektrifiering

Skiftet mot en mer hållbar transportbransch väcker en del frågor. Vi har samlat de vanligaste frågorna vi på Scania får kring elektrifiering och nedan kan du se våra svar.

År 2030 tror vi att stora delar av transportsystemet kommer att vara möjligt att elektrifiera.

Livslängden på ett batteri bestäms dels av hur mycket energi som cyklas genom batteriet, dels av det naturliga åldrandet över tid. Vi gör alltid en driftsanalys av kundens drift och bestämmer livslängden efter detta. Då batteridrivna fordon säljs med något av våra serviceavtal Cruise eller ProCare tar Scania därmed ansvar för att hålla fordonet, och batteriet, i ett funktionsdugligt och trafiksäkert skick under hela avtalstiden.

Scania arbetar aktivt på flera fronter för att minska utsläppen för fordonen. Två betydande insatser vi gör är att vi dels arbetar med att utveckla mer och mer energieffektiva fordon så att mindre drivmedel/energi behövs för att driva fram fordonen, dels arbetar vi med att öka andelen hållbara transportlösningar, till exempel elektrifierade fordon och fordon som drivs av biodrivmedel. Vårt mål är att varje transport ska kunna köras på ett fossilfritt alternativ.

När elpriserna går upp så blir driften något dyrare. Men här i Sverige har vi en god marginal; elpriserna är låga jämfört med resten av Europa och vår bedömning är att det i framtiden kommer det att vara lönsamt att köra på el i de flesta applikationer, trots fluktuationer i elpriset.

Våra batterier har ett eget klimatsystem. Så länge lastbilen är i bruk, alternativt laddar vid stolpe, säkerställer klimatsystemet att cellerna i batteriet håller rätt driftstemperatur. Det innebär att även om utomhustemperaturen är -10 grader så säkerställer klimatsystemet optimal temperatur på batterierna.

Våra batteridrivna fordon säljs med något av våra serviceavtal Cruise eller ProCare, vilket betyder att Scania tar ansvar för att hålla fordonet (och batteriet) i ett funktionsdugligt och trafiksäkert skick under hela avtalstiden.

Eldrift kommer att vara ett utmärkt alternativ även för fjärrtrafik. I takt med att det publika laddnätverket byggs ut kommer förutsättningarna för fjärrdrift att skapas.

Restvärdet idag är svårt att förutse då tekniken är ny och det inte finns någon andrahandsmarknad ännu. Vi bevakar detta.

Ja, utbudet breddas allteftersom tekniken utvecklas. Tyngre och längre transporter kommer inom något år eller två.

Scania har ett samarbete med Daimler och Volvo genom ett samriskföretag där vi tillsammans bygger upp laddinfrastrukturen för snabbladdare längs de stora motorvägarna.

Branschen för elektriska fordon ser inte att det kommer att råda brist på mineraler. Till detta kommer återvinning av batterier att utvecklas snabbt.

Konfigurationer för de tyngre transporterna kommer finnas cirka 2025.

Inom ett par år kommer tyngre fordon som ska klara fjärrdrifter för 4,5 timmars körning. Vad gäller kommersiellt gångbara bränslecellselektriska fordon ser vi att de ligger längre fram än BEV för fjärrdrift. Vi bevakar detta område och har även tester i verklig kunddrift för att lära.

Säkerhet är av högsta prioritet för Scania. Vi jobbar med säkerhet på många nivåer - från cell via modul, pack och BMS till helfordon, laddning och trafikincidenter. Vi har certifierat både batterier och fordon enligt R100. Våra egna krav är i många fall markant högre, och även de uppfyller vi. När det kommer till just brandrisk så har vi ett system och hus som förhindrar och skyddar batterierna. Vi har också utfört prover för att vara trygga med att riskerna är hanterbara.

Ett batteridrivet fordon kräver regelbundna inspektioner och service såsom ett dieseldrivet fordon men med vissa skillnader. Exempelvis kräver batteridrivna fordon omfattande inspektioner som behöver genomföras samt även regelbundna oljebyten i bland annat elmaskinen. Scania erbjuder service- och reparationsavtalen Cruise och ProCare som båda innehåller flexibelt underhåll till samtliga elfordon. Inom det flexibla underhållsprogrammet kommer fordonet servas och inspekteras baserat på dess faktiska drift och serviceintervallerna uppdateras dynamiskt därefter.

Vi har inom ramen för BIL Sweden tagit fram en färdplan för tunga fordon och beskriver vägen mot elektrifiering. Läs mer här: https://www.bilsweden.se/seminarier-1/seminarier/fardplan-for-tunga-fordon.

 

Laddinfrastruktur kommer att vara otroligt viktigt för att påskynda omställningen till elektrifiering. Majoriteten av laddning kommer att bestå av nattladdning men även destinationsladdning på terminaler/lager m.m. behövs tidigt. För att kunna elektrifiera applikationer för längre sträckor krävs laddning efter vägarna. Här finns det två möjligheteter. Dels stationär megawattladdning och dels elvägar. På Scania kommer vi att kunna stödja båda. Byggs elvägar så är det ett effektivt sätt att reducera en stor del av de längre och tyngre transporterna. För att det ska hända behövs beslut i Sverige men även i andra länder, för att det ska bli en tillräckligt stor lösning. Vi ser även att den första utbyggnaden av publik laddning behöver starta och snabbt stötta en utrullning av fordon som elektrifierat kan gå längre sträckor mellan regioner.

Utbudet av ellastbilar utökas hela tiden. I dagsläget passar ellastbilar bra för framförallt urbana och regionala transporter. Men inom kort kommer lösningar även för andra applikationer som kör tyngre och längre.

Våra lastbilar kan ta emot upp till 375 kW. Det innebär att en regional BEV på 45 min kan ladda upp till 60% av batterikapaciteten.

Våra bilar laddas med DC-laddning (likström). För långsam laddning under natten räcker i många fall max 50 kW då lastbilen står stilla under många timmar. Det finns många olika modeller på laddare och priset varierar. Man kan söka stöd från Klimatklivet och där kan man få upp till 50 procent av kostnaderna subventionerade.

Flera aktörer driver på utvecklingen av publik laddinfrastruktur, exempelvis energibolag, regioner och drivmedelsbolag. Scania (via Traton), Volvo Group och Daimler har skapat ett samriskbolag med ambition att etablera 1700 publika laddplatser för snabbladdning i Europa (läs mer här:  https://www.scania.se/investering-snabbladdare).

 

Även Scania Sverige investerar i publik laddning genom att placera ut laddstationer i Scanias återförsäljarnätverk. Detta för att skynda på omställningen till elektrifierade transporter och därmed minska klimatutsläppen inom transportsektorn.

Säkerhet är av högsta prioritet för Scania. Vi jobbar med säkerhet på många nivåer - från cell via modul, pack och BMS till helfordon, laddning och trafikincidenter. Vi har certifierat både batterier och fordon enligt R100. Våra egna krav är i många fall markant högre, och även de uppfyller vi. När det kommer till just brandrisk så har vi ett system och hus som förhindrar och skyddar batterierna. Vi har också utfört prover för att vara trygga med att riskerna är hanterbara.

Vi samarbetar med flera, bland annat kunder, städer, nätägare och energibolag i olika regionala projekt för att påskynda elektrifiering i städerna.

År 2025 tror och hoppas vi att minst 50 procent av vår totala försäljning av nya lastbilar består av hållbara alternativ såsom ellastbilar, gaslastbilar och biodiesellastbilar.

De flesta ellastbilar kommer att behöva en över natten-laddare hemma för laddning nattetid. För krävande transporter eller transporter med behov av lång räckvidd kan stödladdning under dagen behövas. Stödladdningen kan ske hemma (t.ex. distributionsfordon som kommer tillbaka till sitt lager för omlastning) eller publikt längs motorvägarna (t.ex. fjärrbilar).

Mycket positivt. Uppkopplad data om fordonen när de körs och används kan användas för att optimera transporter genom samlastning och effektiv logistik. Samma data kan även användas för att optimera fordonen på ett bättre sätt så att de körs mer bränslesnålt/energisnålt eller så att de körs autonomt.

Elektrifieringen sker globalt men just nu ser vi på Scania att intresset är störst i Europa. Grön elförsörjning är fundamentalt för elektrifiering. I Sverige har vi god tillgång på grön el och kan minska våra klimatutsläpp rejält om vi kör elektrifierat.

Energiförbrukningen beror på vilken typ av fordon, lastvikt, påbyggnation och körsätt som används. Som en referens kan nämnas ca 0,9-1,1 kWh/km för ett 2-axligt distributionsfordon med torrskåp.

Vårt fokus är på batterier som är installerade på fordonet, inte på trailern, eftersom TCO-analyser visar att det är mest lönsamt för våra kunder. Vi håller dock koll på andra tekniker och stänger inga dörrar i nuläget.

Scania har egenutvecklade och egenproducerade batterier.

Det finns bra lösningar för laddning vid kaj i samband med omlastning. Ofta behövs en laddare med något högre effekt för att kunna få in tillräckligt med energi under omlastningstiden. Laddstolparnas placering behöver anpassas efter fordonens längd. Det behöver fungera praktiskt för att hålla i längden.