Zdá sa, že sa nachádzate v .

Pre viac informácií prejdite na stránky spoločnosti Scania.

PREHLÁSENIE SPOLOČNOSTI SCANIA O OCHRANE OSOBNýCH ÚDAJOV

SPRACÚVANIE A OCHRANA ÚDAJOV

V SÚVISLOSTI SO SPOJENÝMI SLUŽBAMI POSKYTOVANÝMI SPOLOČNOSŤOU SCANIA

 

 

1. Definície

 

1.1 Nižšie uvedené výrazy a frázy používané v tomto dokumente majú nasledujúci význam.

a) „Prevádzkovateľ“ je osoba (fyzická alebo právnická), ktorá podľa zákona č. 18/2018 Z. z.

o ochrane osobných údajov v konečnom dôsledku zodpovedá za spracúvanie osobných

údajov. V závislosti od rozsahu a charakteru spracovateľských operácií to môže byť

samotný zákazník, spoločnosť Scania alebo Zainteresovaná osoba spoločnosti Scania.

b) „Zákaznícke údaje“ sú všetky údaje týkajúce sa zákazníka ako príjemcu služieb, ako aj

osobné a Prevádzkové údaje s výnimkou údajov, ktoré spoločnosť Scania vytvorila alebo

vygenerovala sama na účely vypracovania dohody so zákazníkom.

c) „Informácie o spracúvaní údajov“ sú komplexné informácie o spracúvaní a ochrane údajov

v súvislosti so spojenými službami spoločnosti Scania.

d) „Dotknutá osoba (Dotknuté osoby)“ je samotný zákazník v prípade a za predpokladu, že

ide o fyzickú osobu. Môžu to byť aj iné identifikované alebo identifikovateľné fyzické osoby,

za ktoré zákazník zodpovedá, prípadne ktoré sa na strane zákazníka zúčastňujú na

spojených službách (patria sem napríklad, nie však výlučne, právni zástupcovia, agenti,

vodiči a iní zamestnanci či dodávatelia).

e) „Členovia siete“ sú všetci distribútori, obchodní zástupcovia či poskytovatelia servisných

služieb ustanovení (či už priamo, alebo nepriamo) spoločnosťou Scania CV AB za

autorizovaných zástupcov, čo sa týka predaja, opravy a údržby produktov značky Scania.

f) „Prevádzkové údaje“ sú údaje vygenerované v produktoch, prostredníctvom produktov

a z produktov počas poskytovania služieb zákazníkovi alebo v súvislosti s ich

poskytovaním. Prevádzkové údaje, napr. z vozidiel, môžu byť na účely dohody tiež

považované za Osobné údaje v dôsledku informácií o jednotlivcoch, ktorí ich vygenerovali

počas prevádzkovania vozidla, dostupných prostredníctvom tachografu vozidla.

g) „Osobné údaje“ sú všetky údaje týkajúce sa Dotknutej osoby priamo (napríklad, nie však

výlučne, meno, číslo občianskeho preukazu, číslo vodičského preukazu a kontaktné

údaje), prípadne údaje, ktoré možno Dotknutej osobe priradiť nepriamo. V záujme

zrozumiteľnosti treba uviesť, že Prevádzkové, ako aj ďalšie Zákaznícke údaje môžu tiež

predstavovať osobné údaje za predpokladu, že neboli anonymizované (čo znamená, že

nepriame prepojenie s fyzickou osobou bolo natrvalo odstránené).

h) „Sprostredkovateľ“ je každá osoba (fyzická alebo právnická), ktorá na základe pokynov

Prevádzkovateľa spracúva Osobné údaje.

i) „Nevyhnutné informácie“ sú informácie, ktoré je Prevádzkovateľ povinný na základe

štandardných predpisov a nariadení o ochrane a integrite údajov poskytnúť včas a v plnom

rozsahu všetkým relevantným Dotknutým osobám, napr. rozsah, trvanie, spôsob a účel

spracúvania Osobných údajov, pôvod a charakter takýchto údajov, právo Dotknutej osoby

na zmenu alebo vymazanie údajov, zoznam príjemcov Osobných údajov a právo

Dotknutých osôb na podanie sťažnosti orgánom dohľadu nad ochranou Osobných údajov.

j) „Zainteresované osoby spoločnosti Scania“ sú spoločnosti skupiny Scania Group,

Členovia siete, agenti, externí poskytovatelia služieb a ďalší obchodní partneri spoločnosti

Scania a skupiny Scania Group zapojení do niektorej z operácií spracúvania údajov alebo

inej činnosti uvedenej v tomto dokumente.

k) „Subdodávateľ spracovateľských operácií“ je každá osoba (fyzická alebo právnická),

s ktorou Sprostredkovateľ uzavrel dohodu o vykonaní všetkých alebo niektorých operácií

spracovania údajov, ktorými ho poveril Prevádzkovateľ.

1.2 Ďalšie výrazy a frázy používané v tomto dokumente majú význam priradený v dokumente

Všeobecné zmluvné podmienky odberu spojených služieb spoločnosti Scania, ktorý je súčasťou

dohody spolu s týmito Informáciami o spracúvaní údajov.

Dodatok 1

 

2. Uchovávanie a sprístupňovanie Zákazníckych údajov

2.1 Uchovávanie a ďalšie operácie spracúvania Zákazníckych a Osobných údajov sa úplne alebo

čiastočne zabezpečujú prostredníctvom serverov, ktoré sa nachádzajú v EÚ/EHP. Všetky

aspekty poskytovania služieb a spracúvania údajov, na ktoré sa vzťahuje dohoda, preto

podliehajú záväzným právnym predpisom EÚ o ochrane údajov, ako aj ďalším miestnym

zákonom platným v príslušných jurisdikciách.

2.2 Všetky Zákaznícke údaje uchovávané spoločnosťou Scania alebo Zainteresovanými osobami

spoločnosti Scania v rozhraniach alebo prostredníctvom rozhraní, prípadne iným spôsobom, sú

a ostávajú majetkom zákazníka. Spoločnosť Scania a Zainteresované osoby spoločnosti Scania

ich však môžu používať tak, ako je uvedené v týchto Informáciách o spracúvaní údajov alebo

v dohode.

2.3 Obe strany, spoločnosť Scania (vo svojom mene, ako aj v mene Zainteresovaných osôb

spoločnosti Scania – uložením príslušných povinností) a zákazník, potvrdzujú, že

implementovali, a zaväzujú sa naďalej implementovať relevantné, účinné a moderné technické

a organizačné opatrenia na zaistenie úrovne bezpečnosti zodpovedajúcej rizikám, ktoré

predstavuje spracúvanie Zákazníckych údajov, s cieľom chrániť dôvernosť, integritu

a dostupnosť týchto údajov a zároveň údaje chrániť pred prístupom neoprávnených osôb alebo

pred neoprávneným použitím.

 

3. Spracúvanie Zákazníckych údajov a Osobných údajov

3.1 Zákazník berie na vedomie, že spoločnosť Scania môže používať a spracúvať Zákaznícke

údaje a že ich môže ďalej sprístupňovať Zainteresovaným osobám spoločnosti Scania

(s uplatnením relevantných obmedzení):

a) na účely a podľa požiadaviek riadneho a včasného poskytovania služieb zákazníkovi,

prípadne v súvislosti s riadnym a včasným poskytovaním služieb zákazníkovi, ako je bližšie

uvedené a definované v príslušných popisoch služieb,

b) ako sa vyžaduje v záujme plnenia ďalších záväzkov voči zákazníkovi vyplývajúcich

z dohody,

a) v rozsahu potrebnom na dodržanie záväzných požiadaviek (či už prislúchajúcich

zákazníkovi, spoločnosti Scania, alebo Zainteresovaným osobám spoločnosti Scania)

v súlade s platnými zákonmi, predpismi a nariadeniami, ako aj výnosmi, vyhláškami

a rozhodnutiami kompetentných orgánov,

b) v prípade núdzových volaní/eCall (v krajinách, v ktorých je táto funkcia k dispozícii)

uskutočnených z vozidiel do núdzových centier, prípadne iným relevantným príjemcom

údajov, ako je to v príslušnom čase definované zákonom alebo spoločnosťou Scania,

c) na vykonávanie diagnostiky na diaľku, ako aj na analýzu, plánovanie a stanovenie odhadov

v spojení s opravou a údržbou, v súvislosti s flexibilnými analýzami údržby, objednávkami

opravy a údržby produktov zadanými zákazníkmi, kampaňami na stiahnutie produktov

z bezpečnostných alebo technických dôvodov a/alebo poskytovaním cestných záchranných

služieb,

d) na poskytovanie online zábavy vo vozidle na vyžiadanie vodičov, pasažierov či iných

Dotknutých osôb,

e) na určenie polohy výlučne na účely realizácie kampaní na stiahnutie produktov

z bezpečnostných alebo technických dôvodov, monitorovania predávaných produktov po

proces odovzdania vozidla, vyhľadania ukradnutých alebo stratených produktov vo

vlastníctve zákazníka, spoločnosti Scania alebo spoločností skupiny Scania Group,

zlepšovania údajov cestnej mapy, propagovania optimalizácie cestnej či inej infraštruktúry,

vytvárania účinných štruktúr predajnej a popredajnej siete a v súvislosti s uvedeným,

f) na účely predstavenia a propagovania produktov zákazníkovi či jeho personálu, napríklad

školenia alebo koučovania vodičov, riešení pre vozidlá, výbavy, financovania, príslušenstva,

poistenia, preventívnej kontroly, manažmentu vozidlového parku, cestných záchranných

Dodatok 1

služieb, plánov opravy a údržby, záručných produktov a ďalších služieb súvisiacich

s prevádzkou produktov, a dokonca aj na propagovanie produktov a služieb, ktoré nie sú

spojené so službami ani s ponukou produktov od spoločnosti Scania alebo spoločností

skupiny Scania Group a nie sú ani vedľajšími službami či produktmi. Na účely tohto

dokumentu však uvedené platí len za predpokladu, že zákazník v žiadnom štádiu (pri

podpise dohody ani následne v písomnej žiadosti odoslanej spoločnosti Scania na adresu

určenú na príjem oznámení súvisiacich s dohodou) výslovne neodmietol priznať spoločnosti

Scania takéto práva,

g) na spravovanie a vybavovanie včasných upozornení na poruchy produktu,

h) na kontrolu plnenia zmluvných záväzkov voči spoločnostiam skupiny Scania Group alebo

Členom siete,

i) na posudzovanie úverovej spoľahlivosti a overovanie zákazníkov prostredníctvom procesu

KYC (Know Your Customer, t. j. Poznaj svojho klienta),

j) na vytváranie posudkov o stave produktov (napr. v súvislosti s predajom a/alebo kúpou

použitých produktov).

3.2 Spoločnosť Scania a Zainteresované osoby spoločnosti Scania budú analyzovať Zákaznícke

údaje (vrátane údajov denníka) získané v rámci rozhraní, odberu a služieb tiež na účely riešenia

problémov, vykonávania údržby a testovania funkčnosti systémov a aplikácií. Ak je to potrebné

alebo užitočné z hľadiska kvality a spoľahlivosti, môžu tak urobiť „vydávaním sa za inú osobu“

(napr. pomocou prihlasovacích údajov zákazníka a jeho používateľov na prístup do rozhrania, aj

keď ide o prístup k Osobným údajom).

3.3 Okrem toho bude spoločnosť Scania používať a spracúvať Prevádzkové údaje (nie však iné

Zákaznícke údaje), ktoré môže ďalej sprístupniť Zainteresovaným osobám spoločnosti Scania

a) na účely a výlučne v súvislosti s činnosťami spoločnosti Scania a Zainteresovaných osôb

spoločnosti Scania týkajúcimi sa:

i) vývoja produktov (ako je propagácia lepšej spotreby paliva, vyššej kvality produktu,

výkonnosti, účinnosti, ekologickosti, bezpečnosti, lepšej technológie a funkčnosti),

ii) zlepšovania a vyvíjania služieb (či už podobných, alebo odlišných ako spojené služby,

ako napríklad, nie však výlučne, správa vozidlového parku, správa sociálnych

zabezpečení, oprava a údržba produktov, školenie a koučovanie vodičov, prevádzková

optimalizácia a plánovanie trasy), v rámci ktorých môže prevádzkový personál

vykonávajúci analýzu tvoriť súčasť procesu spracúvania Osobných údajov – za

predpokladu, že nedochádza k analýze identity vodičov,

iii) zaznamenávania a analyzovania havárií, nehôd a poistných udalostí z produktov,

iv) aktualizovania komponentov a softvéru produktu na diaľku,

b) na účely poskytovania, spravovania a/alebo koordinovania služieb a funkcií založených,

okrem iného, na výmene (pri komunikácii medzi vozidlami alebo medzi vozidlom

a infraštruktúrou) Prevádzkových údajov (ako napríklad, nie však výlučne, striedanie,

premávka, počasie, cestné podmienky, upozornenia informačného systému vozidla týkajúce

sa bezpečnosti alebo založené na riadení jednotlivých zón) objednaných, aktivovaných

alebo schválených zákazníkom, jeho personálom alebo inými Dotknutými osobami, za ktoré

je zákazník zodpovedný, a

c) na štatistické účely.

3.4 Spracúvanie a používanie údajov špecifikované vyššie sa môže okrem iného vzťahovať aj na

generovanie, extrahovanie, získavanie, uchovávanie, analyzovanie, upravovanie a prenášanie

údajov v rámci, prostredníctvom alebo pomocou produktu (produktov), internetu, rozhraní,

telefónu, počítačového zariadenia spoločnosti Scania, cloudových serverov, ďalších

manuálnych, digitálnych alebo elektronických nástrojov alebo komunikačných prostriedkov

a prostredníctvom komunikácie medzi vozidlami, ako aj komunikácie medzi vozidlom

a rozhraním.

Dodatok 1

3.5 Spoločnosť Scania a/alebo Zainteresované osoby spoločnosti Scania spracúvajú údaje (vrátane

ich uchovávania) v takom rozsahu a čase, ako je potrebné na dosiahnutie definovaných účelov

na strane zákazníka alebo spoločnosti Scania.

3.6 Poskytovanie služieb zákazníkovi spoločnosťou Scania tak, ako je uvedené v dohode, zahŕňa

spracúvanie Zákazníckych údajov, ktoré možno v mnohých prípadoch označiť ako Osobné

údaje, pričom platia nasledujúce ustanovenia.

a) Zákazník a spoločnosť Scania sú Prevádzkovateľmi a spoločne zodpovedajú za zákonnosť

spracúvania Osobných údajov. Zákazník sa preto musí, rovnako ako spoločnosť Scania,

oboznámiť so všetkými platnými zákonmi, predpismi a nariadeniami relevantnými pre proces

spracúvania údajov a musí ich dodržiavať.

b) Všetky služby poskytované spoločnosťou Scania vrátane obsahu sú založené na tom, že od

Dotknutých osôb sa nevyžaduje súhlas, pretože údaje sa spracúvajú s ohľadom na

oprávnené záujmy zákazníka, ktoré nerušia žiadne iné záujmy ani základné práva a slobody

Dotknutých osôb vyžadujúce ochranu Osobných údajov. Ak však zákazník určí požiadavky

súhlasu, sám zodpovedá za získanie súhlasu od každej Dotknutej osoby a za bezodkladné

informovanie spoločnosti Scania o všetkých obmedzeniach vzťahujúcich sa na spracúvanie

údajov v súvislosti so službami v dôsledku neudelenia súhlasu dobrovoľne a jednoznačne

všetkými Dotknutými osobami, ktorých sa to týka.

c) Zákazník zodpovedá (vo svojom mene a v mene spoločnosti Scania) za poskytnutie

Nevyhnutných informácií všetkým Dotknutým osobám.

d) Spoločnosť Scania zákazníkovi poskytne služby pri využívaní podpory, asistencie

a systémov spoločnosti Scania CV AB a/alebo iných spoločností skupiny Scania Group

a/alebo iných Zainteresovaných osôb spoločnosti Scania podľa svojho uváženia. Takéto

entity vystupujú ako Sprostredkovatelia údajov pre spoločnosť Scania, ktorá im písomne

vymedzí príslušné úlohy a pokyny plne v súlade s týmito Informáciami o spracúvaní údajov

a inými časťami dohody.

3.7 Ak spoločnosť Scania a/alebo Zainteresované osoby spoločnosti Scania spracúvajú

Prevádzkové údaje na akýkoľvek iný účel uvedený vyššie, než je poskytovanie služieb,

a v príslušnom rozsahu, platia nasledujúce ustanovenia.

a) Sprostredkovatelia (to znamená, že nie zákazník) sú Prevádzkovateľmi a nesú konečnú

zodpovednosť za spracovanie údajov na svojej strane.

b) Od Dotknutých osôb sa nevyžaduje súhlas, pretože údaje sa spracúvajú s ohľadom na

oprávnené záujmy Prevádzkovateľa, ktoré nerušia žiadne iné záujmy ani základné práva

a slobody Dotknutých osôb vyžadujúce ochranu Osobných údajov. Konkrétne, proces

spracúvania sa nezameriava na identifikovanie Dotknutých osôb ani nie je priamo zacielený

na výkon jednotlivca.

c) No aj keď neplatia žiadne požiadavky súhlasu, Prevádzkovatelia sú povinní poskytnúť

všetkým Dotknutým osobám Nevyhnutné informácie. Zákazník týmto potvrdzuje, že

zodpovedá za poskytovanie takýchto informácií Dotknutým osobám v mene spoločnosti

Scania a ktoréhokoľvek iného Prevádzkovateľa po celú dobu platnosti dohody.

d) Prevádzkovateľ vyvinie primerané úsilie na zaistenie pseudonymity alebo anonymity

Prevádzkových údajov s cieľom lepšie chrániť integritu Dotknutých osôb a za každých

okolností sa vyhne spracúvaniu Osobných údajov priamo súvisiacich s konkrétnymi

Dotknutými osobami za predpokladu, že možno naďalej presadzovať oprávnené záujmy,

ktoré sú dôvodom na spracúvanie údajov.

3.8 Spracovanie musí byť v ktoromkoľvek štádiu procesu spracúvania Osobných údajov

spoločnosťou Scania alebo Zainteresovanými osobami spoločnosti Scania vždy relevantné

a nepresahujúce rozsah zodpovedajúci definovaným účelom, spravodlivé, zákonné, primerané,

aktuálne, presné, vo forme neumožňujúcej identifikáciu Dotknutých osôb a nesmie trvať dlhšie,

než je to potrebné vzhľadom na definované účely. Každý Prevádzkovateľ musí navyše zaistiť,

že nepresné alebo neúplné Osobné údaje sa s ohľadom na účely, na ktoré boli zhromaždené

Dodatok 1

a/alebo ďalej spracúvané, vymažú alebo opravia.

3.9 Pri sprístupnení Prevádzkových údajov a iných osobných údajov Zainteresovaným osobám

spoločnosti Scania v súlade s tým, ako je vymedzené v týchto Informáciách o spracúvaní

údajov, sa spoločnosť Scania musí vždy ubezpečiť, že títo príjemcovia údajov potvrdia a splnia

záväzky v plnom rozsahu zhodné so záväzkami spoločnosti Scania na ochranu integrity

Dotknutých osôb a že ich úlohy sú stanovené v súlade s platnými zákonmi, predpismi

a nariadeniami na ochranu údajov.

3.10 Žiadna operácia procesu spracúvania údajov opísaného v týchto Informáciách o Osobných

údajoch nezahŕňa prenos Osobných údajov do krajín mimo EÚ/EHP, pokiaľ takýmto údajom

nebola zaistená ochrana minimálne na úrovni stanovenej v tomto dokumente (či už

prostredníctvom zmluvy s príjemcom zahŕňajúcej štandardné zmluvné doložky Európskej

Komisie na prenos Osobných údajov Sprostredkovateľom so sídlom v tretích krajinách,

prípadne iných zákonných opatrení) alebo pokiaľ v krajine príjemcu nie sú v platnosti právne

predpisy na ochranu takýchto údajov, ktoré požadujú aspoň zhodnú mieru ochrany.

3.11 Spoločnosť Scania ani Zainteresované osoby spoločnosti Scania sa nepokúsia získať ani

spracúvať správy alebo jazdné pokyny z produktu (produktov), od zákazníka a jeho obchodných

partnerov a klientov, prípadne komunikovaných medzi nimi, ani inú internú komunikáciu

v prevádzke zákazníka, ktorá sa nevyžaduje na poskytovanie služieb zákazníkom. Takisto

nesprístupnia žiadne Zákaznícke údaje konkurentom zákazníka.

 

4. Práva a požiadavky v súvislosti s informáciami

4.1 S cieľom zaistiť, že proces komunikácie a spracúvania Osobných a Zákazníckych údajov

realizovaný spoločnosťou Scania a Zainteresovanými osobami spoločnosti Scania je vždy

riadne oprávnený podľa platných zákonných požiadaviek a zmluvných povinností, sa zákazník

zaväzuje bezodkladne upozorniť spoločnosť Scania na to, že už neprevádzkuje určitý produkt

(napr. v dôsledku predaja, prevodu vlastníctva iným spôsobom, ukončenia platnosti lízingovej

zmluvy či prenájmu produktu tretej strane).

4.2 Ak sa zákazník rozhodne plniť záväzky týkajúce sa poskytovania Nevyhnutných Informácií

o spracúvaní Prevádzkových a iných Osobných údajov Dotknutým osobám iným spôsobom,

než je skopírovanie a odoslanie týchto Informácií o spracúvaní údajov, poskytnuté informácie

musia prinajmenšom zodpovedať všetkým častiam tohto dokumentu a zahŕňať ich.

4.3 Zákazník, ako aj Dotknuté osoby si môžu vyžiadať informácie o tom, ktoré Zákaznícke

a Osobné údaje (v tomto poradí) spoločnosť Scania a Zainteresované osoby spoločnosti Scania

spracúvajú a uchovávajú. Informácie sa poskytujú v súlade so štandardnými postupmi skupiny

Scania Group uplatňovanými v príslušnom čase, ktoré sú a zostanú harmonizované so všetkými

relevantnými zákonmi na ochranu údajov.

4.4 Prevádzkové príručky všetkých produktov Scania obsahujú informácie, ktoré sa podstatne

zhodujú s obsahom tohto dokumentu. Globálne pravidlá ochrany Osobných údajov skupiny

Scania Group sú dostupné na adrese www.scania.com. V súlade so štandardnými postupmi

skupiny Scania Group sú kedykoľvek k dispozícii aj ďalšie podrobnosti o spracúvaní

Zákazníckych údajov (vrátane Prevádzkových a Osobných údajov) spoločnosťou Scania.

 

5. Ďalšie práva zákazníka a Dotknutých osôb

5.1 Zákazník, ako aj ktorákoľvek Dotknutá osoba môže kedykoľvek požiadať (na relevantnom

kontaktnom mieste spoločnosti Scania oznámenom prostredníctvom osobitných verejných

kanálov) o:

a) opravu svojich nesprávnych údajov,

b) vymazanie svojich údajov,

c) zaslanie strojovo čitateľnej kópie vlastných Osobných údajov spracúvaných spoločnosťou

Scania a/alebo o priamy prenos takýchto údajov určeným tretím stranám,

Dodatok 1

d) obmedzenie spracúvania svojich údajov.

5.2 Spoločnosť Scania musí vhodným spôsobom a bez zbytočného odkladu posúdiť žiadosť

špecifikovanú vyššie a môže ju odmietnuť iba v tom prípade, že by to ohrozilo poskytovanie

alebo kvalitu dohodnutých služieb, prípadne oprávnené záujmy zákazníka, spoločnosti Scania

alebo Zainteresovaných osôb spoločnosti Scania. Za takýchto okolností sa spoločnosť Scania

prísne riadi platnými záväznými právnymi predpismi a nariadeniami a v prípade nejasností

v súvislosti s identifikovanými rizikami alebo konfliktmi záujmov to konzultuje s predkladateľom

žiadosti, ako aj s inou fyzickou či právnickou osobou, ktorej by sa to mohlo týkať.