Zdá sa, že sa nachádzate v .

Pre viac informácií prejdite na stránky spoločnosti Scania.

PRÁVNE OZNÁMENIE

Podmienky: SCANIA CV AB,  v nasledujúcom texte označovaná ako „spoločnosť Scania“, je vlastníkom týchto webových stránok a ak nie je uvedené inak, celého obsahu na týchto stránkach.

Prístupom a používaním týchto stránok vyjadrujete súhlas s podmienkami vysvetlenými v nasledujúcej časti. Upozorňujeme, že spoločnosť Scania môže kedykoľvek a na základe vlastného uváženia zmeniť podmienky. Spoločnosť Scania vám preto odporúča pravidelne ich kontrolovať.

Tieto podmienky boli naposledy revidované 20. 11. 2008.

Ak sa zistí, že ktorákoľvek z týchto podmienok je nezákonná alebo neúčinná, platnosť a vynútiteľnosť zostávajúcich podmienok nebude týmto žiadnym spôsobom ovplyvnená ani zoslabená.

 

Použitie

 

Obsah týchto stránok sa môže používať len na účely získania informácií na osobnú potrebu. To znamená, že môžete zobraziť, kopírovať a distribuovať každý dokument publikovaný na týchto stránkach spoločnosťou Scania za predpokladu, že to nie je na účely komercionalizácie obsahu ako takého, že v súvislosti s rozširovaním dokumentov uvediete odkaz na spoločnosť Scania a že sa zachovajú všetky oznámenia o autorských právach a ostatných oznámeniach o vlastníkoch uvedených v obsahu.

Žiaden obsah na týchto stránkach sa nesmie upravovať, vysielať, reprodukovať, publikovať, poskytovať ako licencia, prenášať ani predávať bez vopred udeleného písomného súhlasu od spoločnosti Scania.

Obchodné značky a oznámenia o autorských právach

 

Všetky obchodné značky, značky, logá, texty, obrázky a softvér, ktoré sa vyskytujú na týchto stránkach, sú, ak nie je uvedené inak, majetkom spoločnosti Scania alebo jej pobočiek a sú chránené podľa zákonov o ochrane duševného vlastníctva.

Každé použitie značiek, loga, textov, obrázkov a softvéru je zakázané, ak už nebolo povolené v súlade s predchádzajúcimi časťami.

Nepovolené použitie alebo distribúcia akéhokoľvek materiálu z týchto stránok môže byť stíhané a postihované podľa platných občianskych alebo trestných zákonov. Spoločnosť Scania bude v plnom rozsahu uplatňovať svoje práva na ochranu duševného vlastníctva.

 

Informačná politika

 

Informácie na tomto serveri sa poskytujú „tak, ako sú“, bez akýchkoľvek záruk akéhokoľvek druhu, výslovných alebo implicitných, vrátane, ale nie výlučne, implikovaných záruk predajnosti, vhodnosti na konkrétny účel alebo neporušenia cudzích práv.

Spoločnosť Scania neručí za presnosť ani úplnosť informácií na týchto stránkach.

Spoločnosť Scania sa nezaväzuje aktualizovať informácie ani materiály na týchto stránkach. Kedykoľvek bez oznámenia sa môžu vykonať zmeny informácií a zaradia sa do nového vydania týchto stránok.

Spoločnosť Scania nebude v žiadnom prípade zodpovedať za žiadne škody, priame ani nepriame, škody s trestnou funkciou, náhodné, špeciálne, následné ani iné škody vyplývajúce z používania alebo akýmkoľvek spôsobom spojené s používaním alebo nemožnosťou používať tieto stránky, alebo ich obsah či už na základe zmluvy, nepovoleného počínania, plnej zodpovednosti alebo iným spôsobom, a to aj v prípade upozornenia na možnosť takýchto škôd.

 

Iné stránky

 

Tieto stránky môžu obsahovať prepojenia na stránky vo vlastníctve tretích strán. Takéto prepojenia sa však poskytujú len pre potreby návštevníkov a spoločnosť Scania nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah, presnosť informácií ani dodržiavanie zásad ochrany osobných údajov na týchto stránkach.

 

Zásady ochrany osobných údajov

Spoločnosť Scania rešpektuje súkromie jednotlivcov a nezhromažďuje ani nespravuje osobné údaje, ktoré neboli dobrovoľne poskytnuté osobami, ktorých sa týkajú. Oznámte nám, prosím, ak si neželáte, aby sme zhromažďovali vaše osobné údaje.

Spoločnosť Scania dodržiava národné zákony na ochranu údajov, ktoré upravujú používanie a zhromažďovanie údajov. Vaše meno, e-mailová a poštová adresa sa môže poskytnúť tretím stranám, aby sa mohlo odpovedať na otázku. V ostatných prípadoch sa údaje použijú len na podporu predaja a vývoja výrobkov.

Ak nie je vyššie uvedené inak, žiadne údaje sa nebudú predávať ani zdieľať s tretími stranami.

 

 

Kontakt

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom podmienok používania alebo právnych zásad, neváhajte nás kontaktovať.