Zdá sa, že sa nachádzate v .

Pre viac informácií prejdite na stránky spoločnosti Scania.

Často kladené otázky

Zdieľa spoločnosť Scania moje údaje s tretími stranami?

Aby sme mohli poskytovať najlepšie produkty a služby, využívame našu globálnu organizáciu a globálnu sieť dôveryhodných partnerov. To znamená, že môžeme – z času na čas – zdieľať vaše údaje (všetky alebo vybrané časti) v rámci skupiny Scania, ako aj s dôveryhodnými obchodnými partnermi, ktorí nám pomáhajú. Medzi typické príklady patria:

 • keď používate webový obchod Scania, zdieľame údaje s našimi partnermi, ktorí majú na starosti webový obchod,
 • vaše údaje môžeme spracúvať v systémoch IT, ktoré sú vyvinuté, dodávané alebo hosťované našimi externými partnermi v oblasti IT,
 • môžeme využiť tretie strany, aby nám pomohli organizovať podujatia, na ktorých sa zúčastňujete, poskytnúť hotel, dopravu atď.,
 • keď zavoláte našu službu pomoci v prípade núdze, môžeme zdieľať vaše údaje s tretími stranami, napríklad s odťahovými spoločnosťami,
 • keď sa náš zákazník (vy alebo váš zamestnávateľ) rozhodne prijať službu od konkrétnej tretej strany, kde sa používajú údaje týkajúce sa vodiča a vozidla, 
 • keď náš zákazník (vy alebo váš zamestnávateľ) poskytne prístup na zdieľanie údajov dodávateľovi nadstavby, komponentu alebo iného produktu,
 • keď uskutočňujeme výskum a vývoj, môžeme zdieľať údaje s univerzitami, výskumnými zariadeniami alebo inými dôveryhodnými partnermi. 

V prípadoch, keď potrebujeme zdieľať vaše údaje s našimi obchodnými partnermi, zabezpečíme, aby s vašimi údajmi zaobchádzali rovnako ako my. Vaše údaje môžeme tiež zdieľať s orgánmi verejnej správy, ak to vyžaduje zákon alebo ak dostaneme legitímnu právnu žiadosť od orgánov presadzovania práva alebo iného orgánu.

 
Kde spoločnosť Scania spracúva moje údaje?

Scania je globálna spoločnosť, ktorá pôsobí vo viac ako 100 krajinách. To znamená, že sa občas môžeme rozhodnúť spracovať vaše údaje (všetky alebo vybrané časti) v rámci Európskej únie i mimo nej. V takom prípade vždy dodržiavame platné predpisy a zaistíme bezpečné zaobchádzanie s vašimi údajmi. Ak sa vaše údaje prenášajú z Európskej únie, uskutočňuje sa to pomocou vhodných mechanizmov prenosu.

V tejto súvislosti „spracovanie“ znamená akúkoľvek operáciu alebo súbor operácií s osobnými údajmi, ako je zhromažďovanie, zaznamenávanie, organizovanie, štruktúrovanie, ukladanie, prispôsobenie alebo zmena, vyhľadávanie, konzultácia, použitie, zverejnenie prostredníctvom prenosu, šírenia alebo iného sprístupnenia, zosúladenia alebo kombinácie, obmedzenie, vymazanie alebo zničenie.

 
Ako chránite moje údaje?

Zaviazali sme sa chrániť vaše údaje. Prijímame všetky príslušné a primerané právne, technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na primeranú ochranu osobných údajov, ktoré spracúvame.

Naše bezpečnostné opatrenia sa neustále zdokonaľujú v súlade s vývojom dostupných bezpečnostných produktov a služieb.

 
Ako dlho uchovávate moje údaje?

Konkrétne činnosti spracovania majú svoje vlastné individuálne doby uchovávania, ktoré sa na ne vzťahujú v súlade s právnym základom a/alebo účelom spracovania. Z tohto dôvodu vaše údaje minimalizujeme alebo odstránime, keď už nebudú potrebné na:

 • plnenie našich zmluvných záväzkov voči vám,
 • plnenie účelu, na ktorý boli zhromaždené,
 • plnenie našich zákonných povinností.

Prečítajte si tiež vyhlásenia o ochrane osobných údajov týkajúce sa konkrétneho trhu a služieb, ktoré sú prístupné na webovej lokalite www.scania.sk

 
Aké sú moje práva?
 
Právo na prístup

Môžete požiadať o výpis z registra, ktorý uvádza, aké osobné údaje o vás spracúvame. Keď potvrdíme vašu totožnosť, výpis vám odovzdáme bezpečným spôsobom.

 
Právo na opravu

Máte právo na aktualizáciu svojich informácií, aby sa zabezpečilo, že budeme mať vždy správne informácie.

 
Právo na vymazanie

Svoje osobné údaje môžete bez zbytočného odkladu nechať vymazať, ak platí niektorá z nasledujúcich podmienok:

 • Ak údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené.
 • Ak ste namietali proti použitiu údajov a neexistujú žiadne ďalšie oprávnené dôvody, aby sme ich používali.
 • Ak je spracovanie založené výlučne na vašom súhlase a vy svoj súhlas odvoláte.
 • Ak sa odstránenie vyžaduje na splnenie zákonnej povinnosti.
 
Právo namietať

Vždy máte právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu. Toto je absolútne právo, čo znamená, že ak vznesiete námietku alebo sa odhlásite z odberu, zastavíme akékoľvek ďalšie použitie vašich údajov na účely priameho marketingu.

Máte tiež právo namietať proti každému spracovaniu, ktoré je založené na oprávnenom záujme. Následne musíte podrobne špecifikovať, proti čomu namietate a prečo. Spracovanie sa potom zastaví, pokiaľ nepreukážeme závažné legitímne dôvody na spracovanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami jednotlivca, alebo nepreukážeme, že naše spracovanie slúži na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 
Právo na obmedzenie

Máte právo požiadať o dočasné obmedzenie spracovania vašich údajov. Spracovanie sa môže obmedziť v nasledujúcich situáciách:

 • Ak sa domnievate, že vaše údaje nie sú správne, a preto ste požiadali o opravu. Následne môžete požiadať, aby bolo spracúvanie vašich údajov obmedzené, kým overíme, či sú vaše údaje nesprávne.
 • Ak je spracúvanie údajov nezákonné, ale nechcete odstrániť svoje údaje a namiesto toho požiadate o obmedzenie použitia týchto údajov.
 • Keď potrebujete svoje údaje, aby ste mohli určiť, vymáhať alebo obhajovať právne nároky, a to aj v prípade, ak už vaše údaje nepotrebujeme na účely nášho spracovania.
 
Právo na prenosnosť údajov

Máte právo na získanie údajov, ktoré ste nám poskytli, aby ste ich mohli spracovať inde. Toto právo sa uplatňuje iba v prípadoch, keď je naše spracovanie vašich údajov založené na právnom základe vášho súhlasu so spracúvaním údajov alebo ste s nami uzavreli zmluvu.

 
Oznámenie o porušení (sťažnosť)

Ak sa domnievate, že vaše údaje sú spracúvané v rozpore s platnými predpismi, čo najskôr nám to nahláste. Máte tiež právo podať sťažnosť orgánu na ochranu údajov.

 
Ako vás môžem kontaktovať, ak mám otázky?

Vždy môžete kontaktovať zodpovednú osobu skupiny alebo sa porozprávať s miestnou kontaktnou osobou spoločnosti Scania na dpo@scania.sk alebo Telefón: +46 8 553 810 00

Poštová adresa: Scania CV AB, ATT: Kancelária pre ochranu údajov, ZCD, S-151 87 Södertälje, Švédsko.