Du verkar befinna dig i .

Gå till din Scania marknadsplats för mer information.

Allt du behöver veta om elektrifiering, direkt i din inkorg.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.

Till anmälan

Integritetspolicy – Vanliga frågor

Lämnar Scania ut mina personuppgifter till tredjepart?

För att kunna tillhandahålla de bästa produkterna och tjänsterna använder vi oss av vår globala organisation och ett globalt nätverk av betrodda partner. Det innebär att vi ibland kan dela personinformation om dig (all information eller de valda delar av den som nämns i de olika datasubjektskategorierna) inom TRATON-koncernen där Scania ingår samt med betrodda affärspartner som hjälper oss.

 

Typiska exempel på detta är:

 • När du använder Scanias webbshop delar vi personuppgifter med den/de partner som driver webbshoppen.
 • Vi behandlar dina personuppgifter i globala IT-system som har utvecklats eller levererats eller som administreras av våra externa IT-partner.
 • Vi kan anlita tredjepart för att anordna evenemang som du deltar i, exempelvis för hotell, transporter o.s.v.
 • När du ringer vårt nödnummer kan vi komma att lämna ut dina personuppgifter till tredjepart, till exempel bärgningsfirmorna.
 • När vår kund (antingen du eller din arbetsgivare) beslutar sig för att anlita en fristående tjänstleverantör, och därmed beviljar en sådan leverantör tillgång till uppgifter, kommer Scania att dela personuppgifter som rör förare, fordon, motor, släpvagn, påbyggnad eller andra produkter.  
 • när du ingår ett avtal med Scania om en produkt eller tjänst avseende finansiering/försäkring kan vi dela information med betrodda parter i avsikt att analysera din kreditvärdighet
 • I samband med vår forskning och utveckling kan vi dela personuppgifter med universitet, forskningsanläggningar eller andra pålitliga partner.  
 • Om du väljer att acceptera cookies från tredje part kan dina personuppgifter delas med dessa tredje parter (vår cookiepolicy innehåller mer information om cookies). 
 • När Scania behandlar personliguppgifter i globala HR-processer överförs dina personuppgifter till Scania-enheten dit du skickar din jobbansökan eller är anställd
 • När du deltar i intern kunskapsdelning med andra anställda inom Scaniakoncernen delas dina personuppgifter med dessa
 • När du deltar i utbildningar delas dina personuppgifter med utbildningskoordinatorer
 • När vi fullgör våra skyldigheter som arbetsgivare delar vi dina personuppgifter med banker och försäkringsbolag
 • När vi fullgör våra skyldigheter enligt kollektivavtal och lagstiftning delar vi dina personuppgifter med fackföreningar och arbetsråd.'

 

I de fall där vi behöver lämna ut dina personuppgifter till våra affärspartner, ser vi till att de behandlar dina personuppgifter med samma respekt och diskretion som vi gör. Vi kan även lämna ut dina personuppgifter till myndigheter om detta krävs enligt lag eller om vi får en legitim juridisk begäran från rättsväsendet eller någon annan institution. 

 

Om din personuppgifter överförs från Europeiska Unionen (”EU”) till ett ”tredje land”, land (ett land utanför EU/EES), görs detta med hjälp av lämpliga överföringsmekanismer däribland relevanta tidigare bedömningar och lämpliga skyddsåtgärder. Se vidare nedan. 

Var bearbetar Scania mina personuppgifter?

Scania är ett globalt företag med verksamhet i över 100 länder. Detta innebär att vi kan välja att behandla dina personuppgifter (eller delar av dem) i eller utanför Europeiska unionen. Oavsett vilket alternativ vi väljer följer vi alltid befintliga lagar och föreskrifter och domstolsbeslut för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt. Om din personliga information överförs från Europeiska unionen görs detta via lämpliga överföringsmekanismer däribland relevanta tidigare bedömningar och lämpliga skyddsåtgärder. Oftast åberopas standardavtalsklausuler (SCC) utfärdade av Europeiska kommissionen. Du har rätt att få en kopia av de relevanta standardavtalsklausuler som ingåtts om dina personuppgifter är en del av en sådan överföring, säkerställd av SCC. Kontakta oss här eller prata med din Scaniakontakt.
 

Med ”behandling” avser vi i det här fallet en process eller en uppsättning processer som handlar om personuppgifter, till exempel: insamling, registrering, organisation, strukturering, lagring, anpassning eller förändring, hämtning, konsultation, användning, avslöjande genom överföring, spridning eller annat tillgängliggörande, gruppering eller sammanslagning, begränsning, radering eller förstörande.

Hur skyddar Scania mina personuppgifter?

Vi tar skyddandet av dina personuppgifter på största allvar. Vi vidtar alla relevanta och rimliga rättsliga, tekniska och organisationsmässiga skyddsåtgärder för att skydda de personuppgifter vi behandlar. Våra säkerhetsåtgärder förbättras kontinuerligt i linje med utvecklingen av tillgängliga säkerhetsprodukter och -tjänster.

Hur länge behåller Scania mina personuppgifter?

Specifika behandlingsaktiviteter har individuella lagringsperioder som är tillämpliga enligt den rättsliga grunden för och/eller syftet med behandlingen. Vi minimerar eller raderar därför dina uppgifter så snart de inte längre behövs, i syfte att:

 • uppfylla våra avtalsförpliktelser gentemot dig
 • fullfölja det syfte för vilket personuppgifterna samlades in
 • fullfölja våra rättsliga förpliktelser

 

Använder Scania automatiserat beslutsfattande och automatiserad profilering?

Automatiserat beslutsfattande används vid rekrytering. Grundläggande kriterier som utbildningsexamen, språkkunskaper och/eller specifik yrkeserfarenhet, definieras för den enskilda tjänsten. Den arbetssökandes kvalifikationer jämförs med kriterierna. Om en sökande inte uppfyller de grundläggande kraven för den specifika tjänst som de har sökt kommer den sökande att diskvalificeras för den aktuella tjänsten. Den arbetssökande är välkommen att söka andra tjänster.

 

Profilering används vid val av medarbetare till interna individuella utvecklingsprogram. Profileringen görs utifrån formella meriter, personlighetstest och tester som gäller logisk förmåga. Om den antas används profilen för att utforma ett individuellt utvecklingsprogram för varje deltagande medarbetare.

Vilka är mina rättigheter?

 

Rätt att få information

Du har rätt att få information om de personuppgifter vi behandlar som rör dig. Dessutom har du rätt att få information om detaljerna kring behandlingen, till exempel varför dina personuppgifter kommer att behandlas, hur länge dina personuppgifter kommer att behållas, mottagare eller mottagarkategorier för personuppgifterna, vårt legitima intresse (om tillämpligt) och eventuella överföringar till ”tredje länder” (länder utanför EU/EES) som äger rum.

 

Vi tillhandahåller denna information i den här integritetspolicyn men, som nämns ovan, i vissa fall finnas kan mer specifik information om hur dina personuppgifter behandlas finnas i mer detaljerade integritetsmeddelanden, till exempel avtalsbilagor och tjänstebeskrivningar. I dessa fall finns informationen tillgänglig när du börjar använda programmet/systemet/tjänsten. Om du har några frågor eller funderingar kan du alltid kontakta oss här eller tala med din Scaniakontakt.

 

Rätt till insyn

Du har rätt att få en bekräftelse från oss om huruvida vi behandlar dina personuppgifter. Om så är fallet har du rätt att få en kopia som visar de personuppgifter om dig som vi behandlar samt vissa uppgifter, däribland syftet med behandlingen, mottagaren av kategorier, den planerade lagringstiden och förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering). När vi har bekräftat din identitet kommer utdraget att överlämnas till dig på ett säkert sätt och i en begriplig och lättillgänglig form. Du kan begära ett registerutdrag som visar vilka personuppgifter om dig som vi behandlar. När vi har bekräftat din identitet kommer utdraget att överlämnas till dig på ett säkert sätt, och i en begriplig och lättillgänglig form.

 

Rätt till rättelse

Du har rätt att uppdatera din information för att säkerställa att vi alltid har rätt information.

 

Rätt till radering

Du har rätt att, utan onödigt dröjsmål, få dina personuppgifter raderade om någon av följande omständigheter föreligger:

 • om personuppgifterna inte längre behövs för de syften de samlades in eller på annat sätt behandlades
 • om du har invänt mot användningen av dem och vi saknar andra legitima skäl som väger tyngre att behandla uppgifterna
 • om behandlingen enbart baseras på ditt samtycke och du drar tillbaka ditt samtycke
 • om radering av dem krävs för att uppfylla en rättslig förpliktelse eller om personuppgifterna har behandlats olagligt.

Det kan finnas situationer där ovanstående, enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), inte ska gälla. Detta kan exempelvis vara om vi måste behandla personuppgifterna för att följa EU-lagar eller tillämpliga medlemsstatslagar eller för att upprätta, utöva eller försvara ett rättsligt anspråk. 

 

Rätt att göra invändningar

Du har allt rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Det här är en absolut rättighet, vilket innebär att om du invänder eller avbryter din prenumeration kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för direktmarknadsföring.

 

Du har också rätt att invända mot databehandling som vi baserar på legitimt intresse eller uppgift som genomförs i allmänhetens intresse, inklusive profilering baserat på dessa grunder. Då avbryts behandlingen såvida vi inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen, vilka väger tyngre än individens intressen samt fri- och rättigheter, alternativt bevisar att vår behandling syftar till att upprätta, utöva eller försvara rättsanspråk.

 

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära en begränsning av behandlingen av dina personuppgifter i följande situationer:

 • Om du anser att dina personuppgifter är felaktiga och därför har begärt en rättelse. Du kan då begära att behandlingen av dina personuppgifter ska begränsas under tiden som vi undersöker om de personuppgifterna är felaktiga.
 • om behandlingen av personuppgifter är otillåten och du invänder mot att dina personuppgifter raderas och i stället begär att användandet av dessa personuppgifter ska begränsas.
 • När du behöver dina personuppgifter för att kunna fastställa, driva igenom eller försvara rättsanspråk även om vi inte längre behöver dina personuppgifter i vår behandling.
 • I avvaktan på verifieringen huruvida våra legitima skäl åsidosätter individens rättigheter och friheter när du har invänt mot behandling, och behandlingen är baserad på de rättsliga grunderna legitimt intresse eller uppgift som genomförs i allmänhetens intresse.

 

Rättigheter gällande automatiserat individuellt beslutsfattande, inklusive profilering

Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut baserat enbart på automatiserad behandling,

Inklusive profilering, som kan ge rättsliga följder eller liknande som påverkar dig på ett väsentligt sätt. Du har rätt att invända mot att sådan behandling sker.

 

Detta gäller dock inte om beslutet är nödvändigt för att vi ska kunna ingå eller fullgöra ett avtal med dig eller om beslutet är tillåtet enligt den unions- eller medlemsstatslagstiftning som vi lyder under eller om beslutet är baserat på ditt uttryckliga samtycke.

 

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter du har tillhandahållit, i syfte att behandla dem någon annanstans. Denna rättighet gäller endast i fall där vår behandling av dina personuppgifter baseras på den rättsliga grund att du har gett ditt samtycke till behandlingen av personuppgifter eller om du har ingått ett avtal med oss och behandlingen genomförs med automatiserade hjälpmedel.

Meddelande om överträdelse (klagomål)

Om du anser att dina personuppgifter behandlas på ett sätt som bryter mot befintliga bestämmelser ber vi dig rapportera detta till oss så snabbt som möjligt. Du kan också ha rätt att registrera ett klagomål hos dataskyddsmyndigheten.

Hur kontaktar jag Scania om jag har frågor?

Om du har frågor och funderingar är du alltid välkommen att kontakta din lokala Scaniarepresentant.

Online: https://www.scania.com/group/en/home/admin/misc/privacy-statement/contact-privacy.html

Telefon: +46 8 553 810 00

Postadress: Scania CV AB, ATT: Data Protection Office, ZCD, S-151 87 Södertälje, Sweden.