Du verkar befinna dig i .

Gå till din Scania marknadsplats för mer information.

Vanliga frågor

 

 

DELAR SCANIA MINA UPPGIFTER MED TREDJE PART?

 

Vi tar hjälp av vår globala organisation och ett globalt nätverk av betrodda partner för att ta fram våra högkvalitativa produkter och tjänster. Detta betyder att vi ibland kan komma att dela dina uppgifter (i deras helhet eller delvis) inom Scania-koncernen eller med de betrodda affärspartner som vi tar hjälp av.

 

Vanliga exempel är:

 

·  när du använder Scanias webbshop delar vi en del uppgifter med de partner som hanterar webbshoppen.

·  vi kan komma att behandla dina uppgifter i IT-system som externa IT-partner utvecklat, levererat eller är värd för

·  vi kan komma att ta hjälp av tredje parter för att organisera sådana evenemang som du deltar i, eller ordna hotell, transporter osv. åt dig

·  om du ringer nödtjänsten Scania Assistance kan vi komma att dela dina uppgifter med tredje parter, till exempel bärgningsföretag

·  när vår kund (antingen du eller din anställd) beslutar att erhålla service och tjänster från tredjepart där förar- eller fordonsdata används

·  när vår kund (antingen du eller din anställd) godkänner tillgång att dela data med överbyggnad- kompontent- eller annan produktleverantör

·  när vi gör forskning och utveckling, kan vi dela data med universitet, forskningsinstitut eller andra betrodda partners

 

Om det blir nödvändigt att dela dina uppgifter med dessa affärspartner ser vi alltid till att de behandlar dina uppgifter med samma respekt och integritet som vi själva.

 

Vi kan även komma att dela dina uppgifter med myndigheter när det krävs enligt lag eller annan författning.

 

 

VAR BEHANDLAR SCANIA MINA UPPGIFTER?

 

Scania är ett globalt företag med verksamhet i över 100 länder. Det betyder att vi ibland kan välja att behandla dina uppgifter (alla eller utvalda delar) såväl inom som utanför EU. När vi gör det följer vi alltid befintliga regler och ser till att dina uppgifter hanteras på ett säkert sätt. Om dina uppgifter överförs från Europeiska unionen görs detta med lämpliga säkerhetsöverföringsmekanismer.
I detta sammanhang avser 'behandling' varje operation eller uppsättning operationer på personuppgifter såsom; insamling, inspelning, organisering, strukturering, lagring, anpassning eller ändring, hämtning, konsultation, användning, avslöjande genom överföring, spridning eller på annat sätt tillgängliggörande, justering eller kombination, begränsning, radering eller förstörelse.

 


HUR SKYDDAR NI MINA UPPGIFTER?

 

Vår målsättning är att skydda dina uppgifter, och vi vidtar alla lämpliga och rimliga juridiska,

tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att de personuppgifter som vi behandlar ska skyddas på ett adekvat sätt.

 

Vi ser hela tiden till att förbättra våra säkerhetsåtgärder i takt med att tillgängliga produkter och tjänster för säkerhet utvecklas.

 

Om dina uppgifter förs ut ur Europeiska unionen sker detta alltid i enlighet med interna eller externa dataskyddsavtal, till exempel EU:s standardavtalsklausuler eller EU/US Privacy Shield.

 


HUR LÄNGE SPARAR NI MINA UPPGIFTER?

 

Specifika behandlingsaktiviteter har sina egna individuella lagringsperioder som gäller för dem enligt den rättsliga grunden och / eller syftet med behandlingen. Därför sparar vi endast dina uppgifter så länge det är nödvändigt för att vi ska kunna

·       uppfylla våra avtalsmässiga skyldigheter gentemot dig

·       uppfylla det syfte för vilket uppgifterna inhämtades

·       uppfylla våra juridiska skyldigheter

 


VILKA RÄTTIGHETER HAR JAG?

 

Rätt till tillgång

Du kan begära att få ett registerutdrag som visar vilka personuppgifter om dig som vi behandlar. Detta är kostnadsfritt för dig.

Registerutdraget skickas till den adress som vi har registrerat i våra system eller, om du så önskar, så kan det hämtas på vårt kontor, där du måste identifiera dig innan vi lämnar över uppgifterna.

 

Rätt till rättelse

Du har rätt att få din information uppdaterad, så att vi alltid har korrekta uppgifter om dig.

 

Rätt till radering

Du kan, utan onödigt dröjsmål, få dina personuppgifter raderade i vilken som helst av följande situationer:

·       Om uppgifterna inte längre är nödvändiga för de syften för vilka de inhämtats.

·       Om du har invänt mot dess användning och det inte finns några andra berättigade skäl för oss att använda det.

·       Om uppgiftsbehandlingen endast baseras på ditt samtycke och du återkallar detta samtycke.

·       Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

 

Rätt att göra invändningar

Du har alltid rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Detta är en absolut rättighet, vilket innebär att om du invänder eller avregistrerar dig, kommer vi att upphöra med all användning av dina uppgifter för direktmarknadsföring.

Du har också rätt att invända mot all behandling som grundas på vårt berättigade intresse. För att invända mot sådan användning måste du ange i detalj vad det är du invänder mot och varför.

Vi ska i så fall visa att det föreligger en övertygande legitim grund för uppgiftsbehandlingen, vilken åsidosätter den enskildes intressen, rättigheter och friheter; eller visa att uppgiftsbehandlingen sker för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

 

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära att behandlingen av dina uppgifter tillfälligt begränsas. Uppgiftsbehandlingen kan begränsas i följande situationer:

·   Om du misstänker att dina uppgifter är felaktiga och du därför har begärt att vi ska rätta dem. Du kan då begära att behandlingen av dina uppgifter begränsas medan vi kontrollerar uppgifternas riktighet.

·   Om uppgiftsbehandlingen är olaglig, men du motsätter dig att dina uppgifter raderas och i stället begär att användningen av dem begränsas.

·   Om du behöver dina uppgifter för att kunna fastställa, genomdriva eller försvara rättsliga anspråk, även om vi inte längre har behov av dina uppgifter för uppgiftsbehandlingens syfte.

 

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få ta del av de uppgifter du har försett oss med för att kunna bearbeta dem någon annanstans. Denna rättighet gäller endast i de fall då vi behandlar dina uppgifter baserat på den rättsliga grunden att du samtyckt till uppgiftsbehandlingen, eller om du har ingått ett avtal med oss.

 

Anmälan om överträdelser (klagomål)

Om du misstänker att dina uppgifter behandlas i strid med gällande bestämmelser, vänligen rapportera detta till oss så snart som möjligt. Du har också rätt att lämna in klagomål till dataskyddsmyndigheten i ditt land.

 

HUR KAN JAG KONTAKTA ER MED FRÅGOR?

Du är alltid välkommen att kontakta koncernens dataskyddsombud, eller prata med din Scania-representant.

Scania-koncernens dataskyddsombud: Niklas Jeuder Palmgren

Telefon:                         +46 8 553 810 00

E-post:                          dataprotection@scania.com

Postadress: Scania CV AB

                                     ATT: Data Protection Office

                                     S-151 87 Södertälje