Wygląda na to, że logujesz się z .

Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do strony internetowej firmy Scania Polska.

Podwozia SCANIA XT - DOSTĘPNE OD RĘKI

Sprawdź ofertę

Oświadczenie na temat prywatności – Pytania i odpowiedzi

Czy Scania udostępnia moje dane osobowe stronom trzecim?

Aby zapewnić najlepsze produkty i usługi, korzystamy z naszej globalnej organizacji i globalnej sieci zaufanych partnerów. Oznacza to, że od czasu do czasu udostępniamy Państwa  dane osobowe (wszystkie lub wybrane części wymienione w różnych kategoriach osób, których dane dotyczą) w ramach Grupy Traton, której częścią jest Scania, a także zaufanym partnerom biznesowym, którzy nam pomagają. Typowe przykłady obejmują:

 

·         podczas korzystania ze sklepu internetowego Scania udostępniamy  dane osobowe naszym partnerom, którzy obsługują sklep internetowy

·         możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w systemach informatycznych, które są opracowywane, dostarczane lub hostowane przez naszych zewnętrznych partnerów IT

·         Możemy korzystać z usług stron trzecich, aby pomóc nam zorganizować wydarzenia, w których uczestniczysz, aby zapewnić Ci hotel, transport itp.

·         kiedy dzwonisz do naszej pomocy w nagłych wypadkach, możemy udostępniać Twoje dane osobowe stronom trzecim , na przykład firmom holowniczym;

·         Gdy nasz klient (użytkownik lub jego pracodawca) zdecyduje się zaangażować zewnętrznego usługodawcę i w ten sposób udzieli dostępu do takiego dostawcy, Scania udostępni dane osobowe związane z kierowcą, pojazdem, silnikiem, przyczepą, nadbudową lub innymi produktami

·         Gdy użytkownik zawiera umowę ze Scania na dostawę produktu lub usługi finansowej/ubezpieczeniowej, możemy udostępniać informacje zaufanym stronom w  celu uzyskania zdolności kredytowej

·         Kiedy prowadzimy prace badawczo-rozwojowe, możemy udostępniać dane osobowe uniwersytetom, ośrodkom badawczym lub innym zaufanym partnerom. 

·         Jeśli zdecydujesz się zaakceptować pliki cookie stron trzecich, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane tym stronom trzecim (więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookie).

 

W przypadkach, w których musimy udostępnić Twoje   dane osobowe naszym partnerom biznesowym, zapewniamy, że traktują oni Twoje dane osobowe z takim samym szacunkiem i uczciwością jak my.  Udostępniamy również Twoje  dane osobowe organom publicznym, jeśli jest to wymagane przez prawo lub otrzymano uzasadnione żądanie prawne od organów ścigania lub innego organu/instytucji.

 

Jeśli Twoje dane osobowe są przekazywane z Unii Europejskiej ("UE") do kraju "państwa trzeciego" (kraju spoza UE / EOG), odbywa się to przy użyciu odpowiednich mechanizmów przekazywania, w tym odpowiednich uprzednich ocen i odpowiednich zabezpieczeń, patrz poniżej.

 

Gdzie Scania przetwarza moje dane osobowe ?

Scania to globalna firma prowadząca działalność w ponad 100 krajach. Oznacza to, że czasami decydujemy się na przetwarzanie Twoich  danych osobowych (wszystkich lub wybranych części) zarówno w Unii Europejskiej, jak i poza nią.  Robiąc to, zawsze przestrzegamy obowiązujących przepisów i regulacji, a także orzeczeń sądowych, aby  zapewnić, że Twoje  dane osobowe są przetwarzane w bezpieczny sposób. Jeśli Twoje  dane osobowe są przekazywane poza Unię  Europejską, odbywa się to przy użyciu odpowiednich mechanizmów przekazywania, w tym odpowiednich uprzednich ocen i odpowiednich zabezpieczeń. Najczęściej opierają się na standardowych klauzulach umownych (SCC) wydanych przez Komisję Europejską. Masz prawo do otrzymania kopii odpowiednich zawartych SCC, jeśli Twoje dane osobowe są częścią przekazania, zabezpieczonego przez SCC. Skontaktuj się z nami  tutaj lub porozmawiaj z osobą kontaktową Scania.

 

W tym kontekście "przetwarzanie" oznacza operację lub zestaw operacji na danych osobowych, taką jak gromadzenie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

 

W jaki sposób Scania  chroni moje  dane osobowe?

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe. Podejmujemy wszelkie odpowiednie i  uzasadnione prawne, techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu odpowiedniej ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych.  Nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane zgodnie z rozwojem dostępnych produktów i usług bezpieczeństwa.

 

Jak długo Scania przechowuje moje  dane osobowe?

Określone czynności przetwarzania mają własne indywidualne okresy przechowywania mające do nich zastosowanie zgodnie z podstawą prawną i/lub celem przetwarzania. W związku z tym minimalizujemy lub usuwamy Twoje dane  osobowe, gdy tylko nie są już potrzebne do:

 

·         wypełnienia naszych zobowiązań umownych wobec Ciebie

·         realizacji celu, dla którego dane osobowe zostały zebrane

·         wypełnienia naszych zobowiązań prawnych

 

Jakie są moje prawa?
 

Prawo do informacji.

Masz prawo do informacji o przetwarzanych przez nas danych osobowych, które przetwarzamy. Ponadto masz prawo do uzyskania informacji o szczegółach dotyczących przetwarzania, w tym o tym, dlaczego Twoje dane osobowe będą przetwarzane, jak długo Twoje dane osobowe będą przechowywane, odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych osobowych, uzasadnionym interesie realizowanym przez nas (jeśli dotyczy) oraz wszelkich transferach  "państw trzecich" (krajów spoza UE / EOG).

Informacje te podajemy w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności, ale jak wspomniano powyżej, bardziej szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych można w niektórych przypadkach znaleźć w bardziej szczegółowych informacjach o ochronie prywatności, w tym w załącznikach do umów i opisach usług. W takich przypadkach informacje znajdziesz podczas uzyskiwania dostępu do aplikacji/systemu/usługi. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zawsze możesz skontaktować się z nami tutaj lub porozmawiać z osobą kontaktową Scania.
 

Prawo dostępu.

Masz prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe. W takim przypadku masz prawo do otrzymania kopii pokazującej  przetwarzane przez nas dane osobowe dotyczące Ciebie,  a ponadto określone informacje, w tym cele przetwarzania, odbiorcę kategorii, przewidywany czas przechowywania i istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania).  Po potwierdzeniu Twojej tożsamości wyciąg zostanie Ci przekazany w bezpieczny sposób oraz w zrozumiałej  i łatwo dostępnej formie.

Prawo do sprostowania

Masz prawo do aktualizacji swoich danych, aby zapewnić, że zawsze mamy poprawne informacje.

 

Prawo do usunięcia danych

Mogą Państwo bez zbędnej zwłoki zażądać usunięcia swoich danych osobowych, jeśli spełniony jest którykolwiek z poniższych warunków:

·         Jeżeli dane osobowe są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetworzone.

·         Jeśli sprzeciwiłeś się ich użyciu i nie ma żadnych  uzasadnionych podstaw do ich przetwarzania.

·         Jeśli przetwarzanie opiera się wyłącznie na Twojej zgodzie i wycofasz swoją zgodę.

·         Jeśli usunięcie jest wymagane do wypełnienia obowiązku prawnego lub jeśli dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

Mogą zaistnieć sytuacje, w których powyższe nie będzie miało zastosowania, określone w RODO, np. jeśli musimy przetwarzać dane osobowe w celu zachowania zgodności z prawem UE lub obowiązującym prawem państwa członkowskiego lub w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczenia prawnego.

 

Prawo do sprzeciwu

Zawsze masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego. Jest to bezwzględne prawo, co oznacza, że jeśli wyrazisz sprzeciw lub zrezygnujesz z subskrypcji, nie będziemy już przetwarzać Twoich  danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego.

 

Masz również prawo sprzeciwić się wszelkiemu przetwarzaniu, które opieramy na uzasadnionym interesie lub zadaniu realizowanemu w interesie publicznym, w tym profilowaniu opartemu na tych podstawach. Przetwarzanie zostanie wówczas wstrzymane, chyba że wykażemy ważne uzasadnione podstawy przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby fizycznej; lub wykazać, że nasze przetwarzanie ma na celu ustalenie, wykonanie lub obronę roszczeń prawnych.
 

Prawo do ograniczenia

Masz  prawo zażądać ograniczenia  przetwarzania  Twoich  danych osobowych w następujących sytuacjach:

·         Kiedy uważasz, że Twoje  dane osobowe są nieprawidłowe i w związku z tym zażądałeś korekty. Następnie możesz zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, podczas gdy my sprawdzamy, czy Twoje  dane osobowe są nieprawidłowe.

·         Gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a użytkownik sprzeciwia się usunięciu swoich danych osobowych,  a zamiast tego żąda ograniczenia wykorzystania tych  danych osobowych.

·         Kiedy potrzebujesz swoich danych osobowych,  aby móc ustalić, wyegzekwować lub bronić roszczeń prawnych, nawet jeśli nie potrzebujemy już Twoich danych  osobowych do celów naszego przetwarzania.

·         Zakończenie weryfikacji, czy nasze prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec praw i wolności osoby fizycznej,  gdy wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania, a przetwarzanie opiera się na podstawie prawnej uzasadnionego interesu lub zadania realizowanego w interesie publicznym.
 

Prawa dotyczące automatycznego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania.

Masz prawo nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu,

w tym profilowanie, które może wywoływać skutki prawne lub podobne, które znacząco wpływają na Ciebie. Masz prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu.

Nie ma to jednak zastosowania, jeśli decyzja jest niezbędna do zawarcia  lub wykonania  umowy  z Państwem lub jeśli decyzja jest dozwolona przez prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlegamy, lub jeśli decyzja jest oparta na Państwa wyraźnej zgodzie.
 

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do uzyskania danych osobowych, które nam przekazałeś, w celu ich przetwarzania w innym miejscu. Prawo to ma zastosowanie w przypadkach, gdy przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych  opiera się na podstawie prawnej, że wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub jeśli zawarłeś z nami umowę, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Powiadomienie o naruszeniu (skarga)

Jeśli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem obowiązujących przepisów, zgłoś to nam jak najszybciej. Masz również prawo do złożenia skargi do organu ochrony danych.

Jak skontaktować się z Scania w razie pytań?

Zawsze możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych Grupy lub porozmawiać z lokalnym przedstawicielem Scania.

 

Online: https://www.scania.com/group/en/home/admin/misc/privacy-statement/contact-privacy.html

Telefon: +46 8 553 810 00

Adres pocztowy: Scania CV AB, ATT: Data Protection Office, ZCD, S-151 87 Södertälje, Szwecja.