Wygląda na to, że logujesz się z .

Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do strony internetowej firmy Scania Polska.

pojazdy używane scania - oferta specjalna

SPRAWDŹ OFERTĘ tygodnia

Cele klimatyczne oparte na podstawach naukowych

Scania stawia sobie za cel przewodzenie zmianie w kierunku zrównoważonego systemu transportowego. Jesteśmy przekonani, że transport oraz my, jako firma możemy być wolni od paliw kopalnych do 2050 roku, zgodnie z paryskim porozumieniem klimatycznym.

Aby podkreślić nasze zaangażowanie i podzielić się informacją na temat czynionych postępów, wyznaczyliśmy sobie cele klimatyczne oparte na podstawach naukowych (ang. science based carbon reduction targets – SBT), które zobowiązują nas do redukcji emisji w skali i tempie dyktowanych przez naukę, niezbędnych do ograniczenia globalnego ocieplenia.

 

To zobowiązanie stanowi ważny krok w redukcji naszej emisji CO2, gdyż obejmuje zarówno nasze własne operacje, jak i pojazdy używane przez naszych klientów.

 

Cele te są w pełni zgodne z naszymi celami korporacyjnymi i będą wpływać na decyzje inwestycyjne we wszystkich obszarach biznesowych: od produkcji i logistyki po rozwój produktów i strukturę sprzedaży. Lecz to nie wszystko. Aby móc osiągnąć te cele, klienci firmy Scania będą musieli zarządzać swoimi operacjami oddziałując na klimat mniej niż ich konkurenci i cała branża.

Scania: bilans gazów cieplarnianych

Do oceny wpływu Scania na klimat używany jest protokół emisji gazów cieplarnianych (GHG). Protokół GHG jest najczęściej wykorzystywanym, globalnym standardem pomiaru i regulacji emisji gazów cieplarnianych związanej z działalnością biznesową, łańcuchami wartości i działaniami prewencyjnymi.

 

Protokół GHG uwzględnia kilka gazów cieplarnianych, nie tylko dwutlenek węgla (CO2), ale także metan (CH4), podtlenek azotu (N2O), wodorofluorowęglowodory (HFC), perfluorowęglowodory (PFC) i sześciofluorek siarki (SF6).

 

Protokół dzieli emisję firmy na zakresy, w których bezpośrednia emisja dwutlenku węgla z własnej działalności, np. spalanie paliw kopalnych do ogrzewania, testowanie silników i napędu pojazdów firmowych obejmuje zakres 1, a emisja pośrednia generowana przez zakupioną energię elektryczną, ciepło i parę to zakres 2.

 

Zakres 3 obejmuje pozostałą emisję, powstającą w łańcuchu wartości. Dotyczy emisji związanej z produkcją części oraz całym okresem użytkowania naszych produktów.

 

Nasze cele klimatyczne oparte na naukowych podstawach obejmują zakres 1 i 2, a także emisję wywołaną przez produkty będące w użytku (zakres 3). Tylko ten ostatni zakres odpowiada za 96% naszej całkowitej emisji.

 

Scania wyznaczyła sobie również cel globalnej redukcji emisji dwutlenku węgla związanej z transportem lądowym (zakres 3, transport i dystrybucja). Zredukujemy CO2 w przeliczeniu na tonę o 50% w okresie między 2015 r. i 2025 r. 

Cele klimatyczne oparte na podstawach naukowych

Zakres 1 i 2

Scania zredukuje do 2025 r. emisję związaną z zakresem 1 i 2 o 50% w stosunku wartości bezwzględnej z roku 2015. Zatem emisja CO2 we wspomnianych zakresach spadnie o połowę, niezależnie od uzyskanego przez nas wzrostu. Działania obejmują wydajność energetyczną, przejście z paliw kopalnych na biopaliwa oraz umowy dotyczące zakupu energii wolnej od paliw kopalnych.

 

Kluczowe są dla nas: cel pozyskiwania energii wolnej od paliw kopalnych do 2020 r. (2010) oraz cel wydajności energetycznej 33% na pojazd do 2020 r. (2010).

 

Według celów klimatycznych opartych na podstawach naukowych redukcja emisji o 50% w zakresach 1 i 2 w ciągu 10 lat jest bardzo ambitna i zgodna z postulatem ograniczenia globalnego ocieplenia o 1,5 stopnia, co jest najsurowszym ze scenariuszy branych pod uwagę.

Zakres 3

Ponad 96% naszej emisji powstaje na skutek użytkowania naszych produktów. Scania zawsze mierzy wpływ produktów na klimat od złoża do koła, uwzględniając również emisję z produkcji paliw i energii elektrycznej.

 

Według celów klimatycznych opartych na podstawach naukowych podejście to realizuje najbardziej ambitny scenariusz dekarbonizacji.

 

Jest to docelowa emisja mierzona w ekwiwalencie CO2 na kilometr. Scania będzie mierzyć wpływ swoich produktów na klimat, wykorzystując dane ze wszystkich pojazdów ciężarowych i autobusów połączonych w ramach systemu telematycznego. Cel oznacza, że pojazdy wyprodukowane w 2025 roku będą miały o 20% niższą emisję CO2 na kilometr w porównaniu z pojazdami z 2015 roku. Będziemy zbierać dane z poszczególnych pojazdów ciężarowych i autobusów w ciągu jednego roku i na tej podstawie analizować rzeczywiste zużycie energii oraz ilość przejechanych kilometrów. Następnie dodamy informację o rodzaju energii wykorzystanej do oceny wpływu na klimat.

W jaki sposób Scania osiągnie cele klimatyczne

50% redukcji CO2 z naszych operacji do 2025 r. (2015)

Aby zredukować o 50% emisję z naszych operacji między 2015 r., a 2025 r., musimy podjąć kilka kroków. Jedną z najważniejszych wartości firmy Scania jest eliminacja marnotrawstwa i od tego zaczniemy.

 

Kolejnym ważnym elementem jest ocena wydajności energetycznej poprzez inwestowanie w maszyny i urządzenia, które zużywają mniej energii niż poprzednie.

 

Wreszcie, po wyeliminowaniu tych strat energetycznych, nieustannie badamy możliwość zastąpienia w produkcji i pracach badawczo-rozwojowych kopalnych źródeł energii odnawialnymi. Energia elektryczna do naszej globalnej produkcji już dziś jest wolna od paliw kopalnych (od 2020 r.), a jej użycie stale rośnie w naszej sieci serwisowej na całym świecie.

20% redukcji CO2 z naszych produktów do 2025 r. (2015)

Realizacja celów klimatycznych opartych na podstawach naukowych w zakresie 3 opiera się na 4 filarach.

 

W najbliższych latach nadal będziemy podnosić wydajność naszych tradycyjnych produktów. Między innymi poprzez nowe układy napędowe i wymianę danych.

 

Wspólnie z klientami będziemy poszukiwać źródeł podnoszenia wydajności poprzez optymalizację specyfikacji (lepiej dobrane układy napędowe, ogumienie, itp.) oraz upewnianie się, że pojazdy są wydajnie użytkowane (poprzez usługi dla kierowców, szkolenia i coaching).

 

Ten filar obejmuje również wdrażanie odnawialnych źródeł energii, w tym gazu i innych paliw dla silników spalinowych. Pojazdy zasilane biogazem mogą zredukować emisję od złoża do koła nawet o 80% - tu i teraz – w porównaniu z pojazdami na kopalny olej napędowy. Przyspieszymy tę zmianę zacieśniając partnerstwo w ramach ekosystemu transportowego i ściśle współpracując z klientami, nabywcami transportu, dostawcami infrastruktury i paliw oraz decydentami.

 

Szybkie wdrożenie elektryfikacji jest kluczowe dla bardziej zrównoważonego systemu transportowego. Już dziś oferujemy hybrydy plug-in oraz pojazdy elektryczne w gamie pojazdów ciężarowych i autobusów dla miast. Zelektryfikowane pojazdy korzystające z europejskiego miksu energetycznego zmniejszą o połowę emisję CO2 na kilometr.

 

Musimy również mieć pewność, że energia elektryczna zasilająca nasze produkty pochodzi ze źródeł odnawialnych. Zelektryfikowane pojazdy napędzane zieloną energią elektryczną zmniejszą emisję CO2 nawet o 98% w porównaniu z konwencjonalnym pojazdem z silnikiem Diesla napędzanym paliwem kopalnym.

Kliknij aby powiększyć obraz