Wygląda na to, że logujesz się z .

Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do strony internetowej firmy Scania Polska.

OFERTA SPECJALNA na pojazdy 2023

Kontrakt Serwisowy R&M i ubezpieczenie przez pierwsze 12 miesięcy

SPRAWDŹ i skorzystaj z promocji 1€

Transport i Agenda 2030

Świat zjednoczył się wokół 17 celów zrównoważonego rozwoju dla wszystkich ludzi i wszystkich grup społecznych. Wkład firmy Scania w ich osiągnięcie polega na przełożeniu ich na zrównoważone rozwiązania biznesowe. 

Agenda 2030 to wspólny program wymagający współpracy między rządem, biznesem i społeczeństwem obywatelskim. Wierzymy, że 17 celów ma siłę przemiany społeczeństw i biznesu. 

Wydajny transport jest fundamentem konkurencyjnej i stabilnej gospodarki. Wydajny przepływ ludzi i ładunków jest kluczowym czynnikiem umożliwiającym rozwój. Przyczynia się m.in. do zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego, edukacji, wzrostu zapobiegającego wykluczeniu oraz ograniczenia ubóstwa. Zarazem z transportem w obecnej postaci wiąże się negatywny wpływ wynikający z emisji CO2, zanieczyszczenia powietrza, gęstego ruchu oraz wypadków na drogach. Wydajny i czysty transport nie jest dostępny dla każdego. W nadchodzących latach mamy możliwość opracowania zrównoważonego systemu transportowego, który odpowie na potrzeby społeczeństw w zakresie przemieszczania ludzi i towarów. Transport łączy ludzi, tworzy rynki i napędza rozwój ekonomiczny i społeczny dla wszystkich. Systemy transportowe powinny być rozwijane, aby maksymalizować jakość życia ludzi poprzez zapewnienie bezpieczeństwa, przystępności cenowej i dostępności oraz minimalizowanie negatywnego wpływu na ludzi i ich źródła utrzymania. Musimy wziąć pod uwagę wpływ transportu na cele zrównoważonego rozwoju z perspektywy całości – od wydobycia surowców aż do zakończenia eksploatacji.

Mierzenie się ze zmianą klimatu i jej skutkami jest obecnie priorytetem dla branży transportowej. Celem strategicznym firmy Scania jest wdrożenie zrównoważonego systemu transportowego. W 2018 r. Scania zapoczątkowała badanie „Pathway”, aby ocenić przyszłość transportu wolnego od paliw kopalnych i perspektywy jego wprowadzenia do 2050 roku. Będąc częścią transportu, jesteśmy zarazem źródłem zmian.

SDG 1 – przeciwdziałanie ubóstwu

Niezawodny i wydajny transport jest warunkiem wstępnym rozwoju eliminującego wykluczenie i łagodzącego ubóstwo.

SDG 2 – nie dla głodu

Wydajne łańcuchy logistyczne w rolnictwie zapewniają dostęp do rynku i tanią żywność.

SDG 3- zdrowie i dobrostan

Transport jest główną przyczyną zatrucia powietrza w miastach, wywołującego choroby i przedwczesną śmierć. Co roku w wypadkach drogowych ginie ponad milion osób.

SDF4 – jakość edukacji

Dobrze funkcjonujący, ogólnodostępny transport lokalny zapewnia dojazd do placówek edukacyjnych i sprzyja wyrównaniu szans na naukę.

SDG 5 – równość płci

Bezpieczny, ogólnodostępny transport jest kluczem do zrównania pozycji kobiet m.in. na polu edukacji, pracy i troski o zdrowie. Transport może zwiększyć poziom zatrudnienia wśród kobiet. 

SDG 6 – czysta woda i kanalizacja

Wydajny, czysty transport zapewnia dostęp do wody i kanalizacji. Niemniej emisja wywołana przez środki transportu i ich producentów może wpływać na jakość wody. 

SDG 7 – czysta i tania energia

Obecnie transport opiera się w znacznym stopniu na paliwach kopalnych. Rozwój układów napędowych i podnoszenie wydajności transportu w połączeniu z paliwami odnawialnymi może zapewnić ogólnodostępną nowoczesną energię.

SDG 8 – godna praca i wzrost gospodarczy

Transport stanowi bodziec do wzrostu wydajności, tworzenia nowych miejsc pracy i globalnego wzrostu ekonomicznego. Niemniej wyzwaniem pozostaje wspieranie godnych źródeł zarobkowania w łańcuchu wartości.

SDG 9 – przemysł, innowacje i infrastruktura

Innowacje na rzecz czystych i zrównoważonych rozwiązań stanowią dziś lwią część inwestycji w badania i rozwój branży transportowej. Transport, jako istotna branża, może przyspieszyć rozwój innowacji takich jak inteligentne systemy transportowe (ITS) oraz rozwiązania przyjazne dla środowiska.

SDG 10 – zmniejszanie nierówności

Dobrze rozwinięta infrastruktura transportowa może połączyć obszary miejskie i wiejskie i wyrównać dostęp do miejsc pracy, edukacji oraz usług. 

SDG 11 – zrównoważone miasta i społeczności

Dobrze zaplanowany i zaprojektowany transport łączy regiony i ludzi, zapewniając dostęp do dóbr i usług. Ogólnodostępny, tani transport osób i ładunków przyspiesza rozwój i stwarza nowe możliwości.

SDG 12 – odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Inteligentny transport idzie w parze z odpowiedzialną konsumpcją i produkcją. Przejście od logistyki produkującej odpady do logistyki inteligentnej, usieciowionej i zrównoważonej.

SDG 13 – działania na rzecz klimatu

Obecnie transport jest odpowiedzialny za blisko ¼ emisji CO2 związanej z wykorzystywaniem energii. Zmiana klimatu jest jednym z największych zagrożeń dla naszej planety, a transport w obecnej formie wywołuje negatywne skutki w postaci emisji CO2, zanieczyszczenia powietrza, korków i wypadków drogowych. Stworzenie bardziej zrównoważonego systemu transportowego ma kluczowe znaczenie dla przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom. 

SDG 14 – życie w głębinach

Rozwój żeglugi może wpływać negatywnie na środowisko mórz i wybrzeży, a emisja CO2 z transportu lądowego przyczynia się do zakwaszania oceanów. 

SDG 15 – życie na lądzie

Obecne systemy transportowe wpływają negatywnie na ekosystemy lądowe. Aby zachować różnorodność życia na lądzie przyszłe działania muszą uwzględniać zrównoważony rozwój infrastruktury na wczesnym etapie planowania.  

SDG 16 – pokój, sprawiedliwość i silne instytucje

Transport jest kluczowy dla społeczeństw odbudowujących się po konflikcie.

SDG 17 – partnerstwo na rzecz realizacji celów

Wielostronne partnerstwo w celu dzielenia się wiedzą, doświadczeniem, techniką i zasobami to klucz do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju na całym świecie.