Det virker som du er i .

Gå til din Scania markedsplass for mer informasjon.

Norsk Scania AS og åpenhetsloven

1.    Generell oversikt

Norsk Scania AS («Norsk Scania») er et datterselskap av Scania CV AB som er en del av TRATON Group. TRATON GROUPs samlede antall ansatte er mer enn 97.000 i flere enn 65 land og består av ca. 200 aktive, kontrollerte enheter med ansatte, inklusive følgende holdingselskaper:

• TRATON SE, frem til august 2018 Volkswagen Truck & Bus, er et børsnotert holdingselskap

    hvor Volkswagen AG har en majoritetsandel,

• MAN Truck & Bus SE,

• Navistar Inc.,

• Scania CV AB,

• Volkswagen Truck & Bus Indústria e Comércio de Veículos Ltda., og

• TRATON Financial Services.

 

Globalt har Scania mer enn 50 000 ansatte. Sammen med partnere og kunder er vi en pådriver for skiftet mot et bærekraftig transportsystem med mobilitet som er bedre for næringslivet, samfunnet og miljøet.

 

Scania er et globalt aktivt selskap med mange forretningsavdelinger og en lang tradisjon for å ta ansvar i forhold til sine kunder, ansatte, investorer og publikum. Dette samfunnsansvaret inkluderer at Scania overholder gjeldende lover til enhver tid og på alle steder, respekterer grunnleggende etiske verdier og opptrer på en bærekraftig måte.

 

I tillegg til nasjonal og internasjonal lovgivning, har Scania flere retningslinjer som styrer selskapet innen ulike områder. Scanias retningslinjer er vedtatt av hovedstyret og er gjeldende i hele Scania-konsernet inkludert Norsk Scania. Scania har over en lengre periode jobbet med å fremme menneskerettigheter, samt bevare og fremme sikkerhet, helse og trivsel. Noe som kan ses i sammenheng med våre etiske retningslinjer, samt våre interne policyer.

 

Vi mener at sammen med våre partnere og kunder kan vi utvikle løsninger som lar oss oppnå håndfaste resultater for reduksjonen av vårt karbonfotavtrykk. Ved hjelp av samarbeid kan vi identifisere mulighetene og løsningene på de lokale og globale utfordringene vi står overfor.

 

Norsk Scania er i dag Norges største egeneide forhandlerkjede av tunge kjøretøy med 48 servicepunkter og en omsetning i 2022 på rundt 6 milliarder kroner. Vi har mer enn 1100 ansatte, hvor hovedtyngden er knyttet til servicemarkedet. Som datterselskap av det svenske selskapet Scania CV AB representerer vi alle deres produkter; lastebiler, busser, motorer og servicemarkedstjenester i det norske markedet.

 

Virksomheten til Norsk Scania består hovedsakelig av verksted, salg og distribusjon. Mange av kjøretøyene som vi leverer er spesialbygd av en tredjepart (også kalt for «påbygger»). I de tilfellene hvor en påbygger skal utøve arbeid på vegne av Norsk Scania, er utgangspunktet at det skal gjennomføres til «Compliance Due Diligence» på motparten. Dette for at vi i Norsk Scania skal være sikre på hvem motparten er og at de respekterer blant annet grunnleggende menneskerettigheter. Ansatte i Norsk Scania utfører deler av arbeidet, hovedsakelig tilknyttet kontroll av produktene. Det er imidlertid ikke identifisert noen menneskerettighetsrisiko knyttet til Norsk Scanias egne verksteder eller annen virksomhet.

 

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (heretter «åpenhetsloven») trådte i kraft 1. juli 2022. Loven har som formål å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dette dokumentet inneholder en redegjørelse for aktsomhetsvurdering utført av Norsk Scania, samt redegjørelse om virksomhetens arbeid utført i 2023 iht. åpenhetsloven.

 

 

2.    Risikostyring for menneskerettigheter og implementering av avbøtende tiltak

Norsk Scania er forpliktet til å respektere menneskerettigheter i vår virksomhet og i vår verdikjede i tråd med FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter. Scanias menneskerettighetspolicy er supplert med relaterte retningslinjer, som for eksempel ansettelsespolicyen, Scanias etiske retningslinjer og leverandørens etiske retningslinjer.

 

Norsk Scania var tidlig ute til å forplikte seg til internasjonale konvensjoner som tar for seg menneskerettigheter. Vi kan bekrefte at vi respekterer og etterlever blant annet konvensjonene om forbud mot barnearbeid (ILO-konvensjonen nr. 138 og 182, FNs barnekonvensjon artikkel 32), tvangsarbeid/slavearbeid (ILO-konvensjonen nr. 29 og 105), diskriminering (ILO-konvensjonen nr. 100 og 111) og organisasjonsfrihet og retten til kollektive forhandler (ILO-konvensjonen nr. 87 og 98). I tillegg jobber Norsk Scania systematisk for å oppfylle kravene til enhver tid i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen og ved det tilfredsstille kravene i forskrift om systematisk helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften). Norsk Scania kan også bekrefte at virksomheten er lovlig organisert i henhold til gjeldende skatte- og arbeidsmiljøregelverk når det gjelder ansattes faglige og sosiale rettigheter.

 

Hos Scania anerkjenner vi vårt ansvar for å respektere menneskerettighetene og vårt ansvar for å utbedre hvis vi har forårsaket eller bidratt til brudd på menneskerettighetene – for å sikre ofre tilgang til rettsmidler. Vi tror at bærekraftig virksomhet trives der menneskerettighetene respekteres og beskyttes. Vi streber etter å håndtere vår menneskerettighetspåvirkning hvert trinn på veien i tråd med de etablerte rammeverkene for virksomhet og menneskerettigheter. Vi tror også at vi har en mulighet til å bidra til positiv innvirkning på menneskerettighetene. Du kan lese menneskerettighetspolicyen i sin helhet her: Scania human rights policy.

 

Scania, inkludert Norsk Scania, er en del av TRATON Group og vi har en felles «Slavery and Human Trafficking Statement». Denne erklæringen er laget i samsvar med paragraf 54 i Storbritannias Modern Slavery Act av 2015 og angir trinnene Scania CV AB og alle selskaper inkludert i Scania Group har tatt for å håndtere alle former for moderne slaveri og menneskehandel både innenfor og utenfor firmaet. Slavery and Human Trafficking Statement kan leses i sin helhet her:

 TRATON Modern Slavery and Human Trafficking Statement.

 

2.1 Viktige Menneskerettighetsspørsmål

I løpet av 2022 har Scania i samråd med våre ansatte og forretningspartnere identifisert de fremtredende menneskerettighetsspørsmålene, de områdene hvor vi har størst innvirkning på menneskerettighetene, og hvor vi har mulighet til å gjennomføre positive endringer. Dette inkluderer spørsmål som har vært solid forankret i Scanias kjerneverdier og virksomhet i flere tiår, som forpliktelse til sikkerhet og helse og høye standarder for rettigheter på jobben, sosial dialog og mangfold og inkludering. Scania adresserer de fremtredende problemstillingene enten gjennom temaspesifikk innsats primært innen områder knyttet til sysselsetting, eller styringssystemer med det formål å håndtere menneskerettighetsrisiko.

 

Scania utvikler aktivt en bedriftsomfattende tilnærming gjennom integrering av menneskerettighetsledelse i nøkkelprosesser og til vårt generelle due diligence-program. I løpet av 2021 lanserte Scania en menneskerettighets-læring, tilgjengelig for alle Scania-ansatte, med fokus på utdanning innenfor menneskerettighetsbegrepet, samt Scanias innvirkning og ansvar på området.

 

Illustrasjonen nedenfor kartlegger Scanias viktige problemstillinger tilknyttet menneskerettighetsprioriteringer. Norsk Scania anerkjenner vårt ansvar for å løse disse problemene i hele verdikjeden vår. Det kan nevnes at Norsk Scania har et stort fokus på menneskerettighetsprioriteringene og vi har blant annet gjennomført presentasjoner og Workshops (med ansatte og ledere) tilknyttet menneskerettighetsprioriteringene som «Scania Salient Issues» viser til. 

2.2 Eget forretningsområde

        2.2.1 Scanias etiske retningslinjer (Code of Conduct)

Scanias suksess er i stor grad bygd på våre kjerneverdier og måten å jobbe på, spesielt forpliktelsen til kontinuerlig forbedring, samt våre styringssystemer og arbeidsprosesser. Dette danner grunnlaget for Scanias bedriftskultur, og gir oss en sterk ledende posisjon i en verden som i stadig større grad avhenger av sikre, bærekraftige og effektive transportsystemer. Vi kaller det «The Scania Way».

 

Hos Scania tilstreber vi alltid å gjøre de rette tingene på rett måte. Vi handler i tråd med kulturen, kjerneverdiene og følger juridiske og samfunnsmessige standarder. Sammen med våre kjerneverdier og ledelsesprinsipper legger disse etiske retningslinjene grunnlaget for driften.

 

I den forbindelse har Scania utarbeidet Code of Conduct som inneholder de viktigste prinsippene vi alle må leve opp til – styret så vel som alle ledere og hver medarbeider. Scanias Code of Conduct er implementert og er gjeldende for Norsk Scania og inneholder et eget kapittel om menneskerettigheter. De etiske retningslinjene skal hjelpe oss til å navigere, samt bidra til å fortelle oss hvordan vi skal opptre overfor hverandre og kundene våre.

 

Du kan besøke vår nettside dersom du ønsker å lese mer om Scania Code Of Conduct. Benytt følgende direktelink: Scania Code of Conduct.

 

        2.2.2 Anstendige Arbeidsforhold

I Norsk Scania er tillitsvalgte tilstede i styremøter og ledelsen har kvartalsvis møter med de tillitsvalgte. Fagforeningene er involvert i beslutninger og Norsk Scania er bundet av tariffavtale. Det er også flere forskrifter og interne retningslinjer på plass som dekker menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter, som HR-policyer som regulerer overtid, lønn, helse og sikkerhet, arbeidsmiljø og helsetjenester for å nevne noen.

 

Norsk Scania har som mål å bevare og fremme sikkerhet, helse og trivsel. Scania har utarbeidet en intern policy om «Safety & Health», som beskriver grunnleggende betingelser for å oppnå trygge og sunne arbeidsplasser. Policyen gjelder som et minimumsnivå for hele Scania og for alle aktiviteter som har innvirkning på sikkerhet, helse og velvære på arbeidsplassen. Vi har de samme forventingene til alle leverandører og underleverandører av varer og tjenester som vi har innenfor Scania-organisasjonen.

 

Det er alltid risiko når det gjelder trakassering, diskriminering, arbeidstid, personvern og ytringsfrihet. For eksempel har det fra tid til annen vært trakasserings- og diskrimineringssaker på Norsk Scanias verksteder. Det er imidlertid ikke identifisert noen tilfeller av vold eller overgrep. Fra et HR-perspektiv er risikoen for trakassering identifisert den største risikoen i Norsk Scania. Eventuelle hendelser beskrevet ovenfor blir imidlertid alltid ivaretatt og passende tiltak iverksettes av Norsk Scania for å redusere og avhjelpe slike risikoer.

 

Videre er det risiko når det gjelder arbeidstid. Dette har sammenheng med at det ikke er tilstrekkelig med mekanikere, som igjen resulterer i at mekanikerne noen ganger må jobbe ekstraordinær overtid. Men siden det i slike tilfeller inngås avtaler med de aktuelle fagforeningene, samt norske myndigheter («Arbeidstilsynet), er det ikke avdekket brudd på norsk lovgivning i denne forbindelse.

 

I tillegg har det vært noen problemstillinger når det gjelder helse og sikkerhet, samt arbeidsmiljø hvor det er en iboende risiko for skader. Det har ikke vært noen dødsulykker i Norsk Scania, men heller mindre ulykker. Norsk Scania har prosesser på plass for å redusere risikoene nevnt ovenfor. En risiko som er identifisert er at det mangler oversikt over ulykker eller hendelser på verksteder. Scania Norsk har imidlertid implementert et verktøy for at de ansatte skal kunne rapportere ulykker på en enklere måte. Videre kan det også nevnes at Norsk Scania er i en ansettelsesprosess av en Sikkerhets- og helsekoordinator for at vi skal få bedre oversikt over ulykker og hendelser.

 

Norsk Scania har implementert sentrale policyer, standardtiltak og eventuelle risikoer adresseres også på lokalt nivå. Det er fokus på helse og sikkerhet og helsetjenester i Norsk Scania og Scania Europa Nord, hvor det gjennomføres jevnlige kontroller og risikovurderinger av verkstedene og avdelingene for å identifisere og redusere eventuelle risikoer.

 

En annen risiko som er identifisert er at Norsk Scania ikke har noen fullstendig og lett tilgjengelig oversikt over ansatte som befinner seg i bygget, spesielt i verksteder. Dette utgjør en potensiell helse- og sikkerhetsrisiko, f.eks. ved brann eller ulykker.

 

2.3 Ansvar i vår forsyningskjede

Norsk Scania stiller krav til sine leverandører og underleverandører. Leverandører og underleverandører må blant annet innsende Code of Conduct hvor krav til økonomi, bærekraftig drift og historikk/referanser må dokumenteres. Videre kan det også nevnes at det også stilles generelle krav til leverandører og underleverandører til ISO 9001:2015 og 14001:2015 eller tilsvarende.

 

Scania har også utarbeidet “Scania Supplier Code of Conduct” som også er gjeldende for Norsk Scania. Supplier Code of Conduct skal signeres av samtlige leverandører som Norsk Scania benytter. Du finner «Scania Supplier Code of Conduct i sin helhet her: Scania Supplier Code of Conduct.

 

2.3.1 Scanias forsyningskjedestandard

Uten unntak må alle leverandører akseptere å følge UN Global Compacts ti prinsipper og forplikte seg til Scanias krav om bærekraft (Scania Supplier Code of Conduct). Norsk Scania og våre leverandører har ansvar for å respektere menneskerettighetene, i tråd med etablerte rammeverk for næringsliv og menneskerettigheter. Som en del av anbuds- og leverandørgodkjenningsprosessen bekrefter leverandørene at de vil overholde vilkårene i Scania Supplier Code of Conduct. Et sentralt element er at leverandørene forventes å kommunisere Scanias standarder til egne leverandører og underleverandører, noe som følges opp via et egenevalueringsskjema. Scanias krav er de samme uansett hvor Scania eller leverandøren opererer, men det er behov for å håndtere ulike risikoprofiler avhengig av land, bransje eller generell kunnskap om leverandøren.

 

         2.3.2 Risikostyring

For å vurdere og minimere risikoene i leverandørkjeden, bruker Scaniakonsernet, inkludert Norsk Scania en kombinasjon av verktøy, inkludert:

 

  • Landrisikoovervåking, som utføres ved hjelp av den eksterne plattformen Maplecroft som tar for seg sosiale, miljømessige og etiske parametere. Disse inkluderer blant annet moderne slaveri, arbeidsinnvandring, barnearbeid, tvangsarbeid og miljøreguleringer. Parametrene kombineres for å få en landsrisikoscore.
  • Self-Assessment Questionnaire (SAQ), som er et nettbasert dokumentasjonsvurderingsverktøy. Leverandører blir bedt om å svare og laste opp bevis (dokumenter, sertifikater) på om de har retningslinjer, styringssystemer og opplæring på plass som tar for seg miljø, menneskerettigheter og arbeidsforhold, helse og sikkerhet, etikk og overholdelse. De opplastede dokumentene er validert av tredjeparts NQC, og resulterer i en poengsum mellom 0 – 100 %. SAQ er utviklet av Drive Sustainability, et partnerskap av 10+ OEMs i bilindustrien inkludert Scania.
  • Bærekraftsrevisjoner, et dybdevurderingsverktøy Scania bruker for å få ytterligere forståelse av leverandørens bærekraftytelse. Revisjonene, utført av Scanias eget personell (SA8000-sertifisert) eller gjennom en tredjeparts tjenesteleverandør, brukes hovedsakelig til to formål, det vil si å handle på avvik og å utvikle leverandører.
  • En bærekraftsvurdering (S-Rating) gis til leverandøren basert på poengsummene fra de ovennevnte vurderingsverktøyene. I våre hovedinnkjøpssystemer kan ikke leverandører nomineres dersom de har negativ (S-Rating) eller dersom vurdering mangler.
  • Bærekraftstrening er obligatorisk for alle som jobber i Scania innkjøp, og vi trener også våre leverandører i ulike bærekraftstemaer.
  • Utover det har en Group wide Raw Material Human Rights Due diligence Management System vært på plass siden 2020 med fokus på «n-tier risiko» på nivå med gruver og smelteverk/raffinerier knyttet til 16 høyrisikoråvarer. Tilnærmingen er basert på OECDs veiledning for due diligence-prosesser og består av risikoidentifikasjon, risikostyring samt kommunikasjon. For hvert av de 16 høyrisikoråstoffene har vi en gjennomgående risikoanalyse og avbøtende strategier, og vi publiserer en årlig rapport om ansvarlige råvarer hvor dette arbeidet er beskrevet. Rapporten finner du her: Annual Responsible Raw Material Report.
  • I 2022 ble «Group wide Human Rights Focus System» implementert. Dette systemet tar sikte på å identifisere og hensiktsmessig adressere spesielt høye risikoer i vår leverandørkjede med hensyn til menneskerettighetsbrudd og miljøaspekter. De fremtredende sakene i fokus for 2023 er tvangsarbeid og levelønn.
  • Gjennom Scanias strategi for dekarbonisering av forsyningskjeden, som består av hotspot-spesifikke kart, jobber vi mot våre utslippsreduksjonsmål. Hotspots i forsyningskjeden vår er materialene som bidrar mest til utslippene i forsyningskjeden: batterier, stål, aluminium og støpejern.
  • En annen tilnærming som har blitt fulgt med Volkswagen Group siden 2020, er bruken av en tjenesteleverandør som grundig sjekker leverandører ved hjelp av kunstig intelligens. Konstant overvåking av fritt tilgjengelige internettkilder inkludert sosiale medier gjør at informasjon om mulige brudd fra leverandører kan rapporteres i sanntid.

 

3. Bærekraft

Det å fremme kundelønnsomhet via bærekraftige løsninger og å jobbe mot ansvarlig drift er komplementære, langsiktige perspektiver som kan bidra til å fremme videre lønnsomhet for bedriften. Selv om kjernen av bidraget vårt til samfunnet er å levere bærekraftige transportløsninger, tar vi ansvar for enda mer.

 

Scania er et globalt selskap med drift på fem kontinenter og kunder i over 100 land. Hver dag påvirker vi direkte og indirekte flere millioner mennesker gjennom driften og produktene våre. For Scania betyr det å være en ansvarsfull bedrift, samt å forstå og håndtere disse belastningene på tvers av alle ledd i verdikjeden vår, fra hvordan vi innhenter materialer og hele veien til avviklingen av våre produkter.

 

Scanias fokusområder for bærekraft det neste tiåret inkluderer det sosiale, miljøpåvirkning og dialog med våre interessenter.

 

Som en del av Scanias bedriftsstrategi har vi definert tre prioriterte områder vi må forbedre for å kunne drive bærekraftig i fremtiden: reduksjon av karbonutslipp, sirkulær virksomhet og menneskelig bærekraft. Du kan lese mer om bærekraft på vår nettside: Bærekraft | Scania Norge.

 

Verden har forent rundt 17 mål for bærekraftig utvikling, for alle mennesker og alle sektorer i samfunnet. Scanias bidrag til å nå disse målene er å implementere dem til bærekraftige forretningsløsninger.

 

Agenda 2030 er som en felles agenda som krever samarbeid mellom myndigheter, næringsliv og det bredere sivilsamfunnet. Vi tror at de 17 målene har potensial til å levere transformativ endring for både samfunn og næringsliv.

 

Et effektivt transportsystem er grunnleggende for en konkurransedyktig og robust økonomi. Effektiv flyt av varer og mennesker er en avgjørende faktor for utviklingsresultater, og bidrar til matsikkerhet, utdanning, fattigdomsreduksjon, inkluderende vekst og mer. Samtidig er transport i sin nåværende form forbundet med negative påvirkninger, som CO2-utslipp, luftforurensning, trafikkbelastning og trafikkulykker. Effektive og grønne transportløsninger er ikke tilgjengelig for alle. I de kommende årene har vi muligheten til å utvikle et bærekraftig transportsystem som møter behovene til samfunn, byer og lokalsamfunn for å flytte mennesker og varer. Et transportsystem som forbinder mennesker, bygger markeder og driver økonomisk og sosial utvikling tilgjengelig for alle. Transportsystemer bør utvikles for å maksimere innvirkningen på livskvaliteten for mennesker gjennom å være trygge, rimelige og tilgjengelige, men også gjennom å minimere negativ innvirkning på mennesker og deres levebrød. Vi må vurdere transportløsningenes innvirkning på bærekraftsmålene fra et livsløpsperspektiv – fra utvinningen av råvarene og frem til livets slutt.

 

Bekjempelse av klimaendringer og deres tilhørende konsekvenser er for tiden hovedprioritet for transportsektoren. Scanias strategiske retning er å drive skiftet mot et bærekraftig transportsystem. Vi er en del av problemet, men sammen med andre er vi også en del av løsningen.

 

Bekjempelse av klimaendringer og deres tilhørende konsekvenser er for tiden hovedprioritet for transportsektoren. Scanias strategiske retning er å drive skiftet mot et bærekraftig transportsystem. Vi er en del av problemet, men sammen med andre er vi også en del av løsningen.

 

Les mer om Scania og Sustainable Development Goal 17 her: Transport and the agenda 2030 | Scania Group.

 

4. Varsling (Whistleblowing)

En hjørnestein i Scanias innsats for å drive virksomhet på en etisk og bærekraftig måte er varslingssystemet. Scanias varslingssystem oppmuntrer til en åpen talekultur og muliggjør tidlig oppdagelse av potensielle feil. Sentrale prinsipper i varslersystemet inkluderer retten til å være anonym og forbud mot gjengjeldelse mot varslere.

 

Norsk Scania verdsetter relevante, til og med anonyme, tips fra leverandører, kunder og andre tredjeparter. Ved spesifikke indikasjoner på potensiell uredelighet fra en leverandør eller en underleverandør, tilbyr Scania alle interessenter muligheten til å rapportere slik potensiell uredelighet, og tipsene vil bli håndtert i vår klagemekanisme i forsyningskjeden.

 

Det er flere forskjellige rapporteringskanaler tilgjengelig for å rapportere potensielle forseelser, som for eksempel den dedikerte e-postadressen whistleblower@scania.com.

 

Mer informasjon om Scanias varslingssystem er tilgjengelig her: Business ethics | Scania Group og Whistleblowing | Scania Group.

 

5.    Sporing og rapportering

Våre interne prosesser lar oss kontinuerlig spore og rapportere om vår fremgang og ytelse når det kommer til menneskerettigheter. Vi overvåker vårt risikostyringssystem for menneskerettigheter gjennom vårt HRC. Regelmessige utvekslinger på tvers sikrer kontinuerlig informasjonsdeling og samarbeid.

 

For å fremme åpenhet rapporterer vi om våre menneskerettighetsrelaterte prosesser, blant annet i vår årsrapport, vår policyerklæring om menneskerettigheter, vår erklæring om moderne slaveri og menneskehandel og vår bærekraftsrapport. I tråd med vår forpliktelse ovenfor, fortsetter vi å utvikle og forbedre prosessene våre for å overholde åpenhetsloven så vel som andre menneskerettighetsrelaterte lover.

 

6. Policyer og dokumenter

Noen av de nevnte policyene og/eller dokumenter som i dette dokumentet er henvist til, kan du også finne her på vår nettside; Policies and documents | Scania Group.

 

7. Kontakt oss

Dersom du har spørsmål om Norsk Scania og åpenhetsloven kan du kontakte oss via vår nettside her: Kontakt oss (scania.com).