Det virker som du er i .

Gå til din Scania markedsplass for mer informasjon.

Norsk Scania AS og åpenhetsloven

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (heretter «åpenhetsloven») trådte i kraft 1. juli 2022. Loven har som formål å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

 

I tillegg til nasjonal og internasjonal lovgivning, har Scania flere retningslinjer som styrer selskapet innen ulike områder. Scanias retningslinjer er vedtatt av hovedstyret og er gjeldende i hele

Scania-konsernet. Scania har over en lengre periode jobbet med å fremme menneskerettigheter, samt bevare og fremme sikkerhet, helse og trivsel. Noe som kan ses i sammenheng med våre etiske retningslinjer, samt våre interne policyer.

 

1. Norsk Scania AS – En verdensledende leverandør av transportløsninger

Norsk Scania er i dag Norges største egeneide forhandlerkjede av tunge kjøretøy med 48 servicepunkter og en omsetning i 2021 på 6 milliarder kroner. Vi har mer enn 1100 ansatte, hvor hovedtyngden er knyttet til servicemarkedet. Som datterselskap av det svenske selskapet Scania CV AB representerer vi alle deres produkter; lastebiler, busser, motorer og servicemarkedstjenester i det norske markedet.

 

Globalt har Scania 50 000 ansatte i omtrent 100 land. Sammen med partnere og kunder er vi en pådriver for skiftet mot et bærekraftig transportsystem med mobilitet som er bedre for næringslivet, samfunnet og miljøet.

 

Vi mener at sammen med våre partnere og kunder kan vi utvikle løsninger som lar oss oppnå håndfaste resultater for reduksjonen av vårt karbonfotavtrykk. Ved hjelp av samarbeid kan vi identifisere mulighetene og løsningene på de lokale og globale utfordringene vi står overfor.

 

2. Scanias etiske retningslinjer (Code of Conduct)

Scanias suksess er i stor grad bygd på våre kjerneverdier og måten å jobbe på, spesielt forpliktelsen til kontinuerlig forbedring, samt våre styringssystemer og arbeidsprosesser. Dette danner grunnlaget for Scanias bedriftskultur, og gir oss en sterk ledende posisjon i en verden som i stadig større grad avhenger av sikre, bærekraftige og effektive transportsystemer. Vi kaller det «The Scania Way».

 

Hos Scania tilstreber vi alltid å gjøre de rette tingene på rett måte. Vi handler i tråd med kulturen, kjerneverdiene og følger juridiske og samfunnsmessige standarder. Sammen med våre kjerneverdier og ledelsesprinsipper legger disse etiske retningslinjene grunnlaget for driften.

 

I den forbindelse har Scania utarbeidet Code of Conduct som inneholder de viktigste prinsippene vi alle må leve opp til – styret så vel som alle ledere og hver enkelt medarbeider. De etiske retningslinjene skal hjelpe oss til å navigere, samt bidra til å fortelle oss hvordan vi skal opptre overfor hverandre og kundene våre.

 

Du kan besøke vår nettside dersom du ønsker å lese mer om Scania Code Of Conduct. Benytt følgende direktelink: Scania Code of Conduct.

 

2.1 Retningslinjer for leverandører og underleverandører (Scania Supplier Code of Conduct)

Norsk Scania AS stiller krav til sine leverandører og underleverandører. Leverandører og underleverandører må blant annet innsende Code of Conduct hvor krav til økonomi, bærekraftig drift og historikk/referanser må dokumenteres. Videre kan det også nevnes at det også stilles generelle krav til leverandører og underleverandører til ISO 9001:2015 og 14001:2015 eller tilsvarende.

 

Scania har også utarbeidet “Scania Supplier Code of Conduct”, som kan leses i sin helhet på våre nettsider: Scania Supplier Code of Conduct.

 

3. Menneskerettigheter

Scania er forpliktet til å respektere menneskerettigheter i vår virksomhet og i vår verdikjede i tråd med FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter. Scanias menneskerettighetspolicy er supplert med relaterte retningslinjer, som for eksempel ansettelsespolicyen, Scanias etiske retningslinjer og leverandørens etiske retningslinjer.

 

Hos Scania anerkjenner vi vårt ansvar for å respektere menneskerettighetene og vårt ansvar for å utbedre hvis vi har forårsaket eller bidratt til brudd på menneskerettighetene – for å sikre ofre tilgang til rettsmidler. Vi tror at bærekraftig virksomhet trives der menneskerettighetene respekteres og beskyttes. Vi streber etter å håndtere vår menneskerettighetspåvirkning hvert trinn på veien i tråd med de etablerte rammeverkene for virksomhet og menneskerettigheter. Vi tror også at vi har en mulighet til å bidra til positiv innvirkning på menneskerettighetene. Du kan lese menneskerettighetspolicyen i sin helhet her: Scania human rights policy.

 

3.1 Viktige menneskerettighetsspørsmål

I løpet av 2021 har Scania i samråd med våre ansatte og forretningspartnere identifisert de fremtredende menneskerettighetsspørsmålene, de områdene hvor vi har størst innvirkning på menneskerettighetene, og hvor vi har mulighet til å gjennomføre positive endringer. Dette inkluderer spørsmål som har vært solid forankret i Scanias kjerneverdier og virksomhet i flere tiår, som forpliktelse til sikkerhet og helse og høye standarder for rettigheter på jobben, sosial dialog og mangfold og inkludering.

 

Scania adresserer de fremtredende problemstillingene enten gjennom temaspesifikk innsats primært innen områder knyttet til sysselsetting, eller styringssystemer med det formål å håndtere menneskerettighetsrisiko.

 

Scania utvikler aktivt en bedriftsomfattende tilnærming gjennom integrering av menneskerettighetsledelse i nøkkelprosesser og til vårt generelle due diligence-program. I løpet av 2021 lanserte Scania en menneskerettighets-læring, tilgjengelig for alle Scania-ansatte, med fokus på utdanning innenfor menneskerettighetsbegrepet, samt Scanias innvirkning og ansvar på området.

Illustrasjonen kartlegger våre fem sentrale menneskerettighetsprioriteringer, sammen med de tilknyttede fremtredende problemene. Vi anerkjenner vårt ansvar for å løse disse problemene i hele verdikjeden vår.

 

3.2 Risikovurdering av menneskerettigheter

Vi i Scania vet at noen av våre største menneske- og arbeidsrettighetsrisikoer er å finne i leverandørkjeden vår. Scania henter materialer, deler og andre ressurser fra rundt 1 000 direkte og mer enn 10 000 indirekte leverandører over hele verden. Vi er forpliktet til å vurdere og redusere menneskerettighetsrisiko gjennom hele forsyningskjeden vår. Vi insisterer på at våre leverandører oppfyller de høyeste standarder og handler i full overensstemmelse med våre retningslinjer og retningslinjer angående menneske- og arbeidsrettigheter i deres respektive forsyningskjeder.

 

Alle enheter innen Scania ble gjennomgått fra et menneskerettighetsrisikoperspektiv i løpet av 2021. Scania jobber med videreutvikling av en etablert tilnærming for menneskerettighetsrisikovurdering. På området arbeidsforhold har Scania rullet ut en global konsernpolicy som regulerer minimumsstandarder, som arbeidstid, ukentlige hvileperioder, ferie og sykefravær for alle ansatte. Policyen inneholder også krav til rekruttering samt avslutning av arbeidsforhold.

I samarbeid med våre partnere i Volkswagen-konsernet har vi utviklet en gruppeomfattende tilnærming som øker vår innflytelse og sikrer større åpenhet om menneskerettighetsutfordringer. Les mer om vår felles ledelse med VW Group her: Sustainable supply chain | Scania Group.

 

3.3 Erklæring om slaveri og menneskehandel

Scania er en del av TRATON Group og vi har en felles «Slavery and Human Trafficking Statement». Denne erklæringen er laget i samsvar med paragraf 54 i Storbritannias Modern Slavery Act av 2015 og angir trinnene Scania CV AB og alle selskaper inkludert i Scania Group har tatt for å håndtere alle former for moderne slaveri og menneskehandel både innenfor og utenfor firmaet.

 

Slavery and Human Trafficking Statement kan leses i sin helhet her: Traton modern slavery and human trafficking statement.

 

4. Bærekraft

Det å fremme kundelønnsomhet via bærekraftige løsninger og å jobbe mot ansvarlig drift er komplementære, langsiktige perspektiver som kan bidra til å fremme videre lønnsomhet for bedriften. Selv om kjernen av bidraget vårt til samfunnet er å levere bærekraftige transportløsninger, tar vi ansvar for enda mer.

Scania er et globalt selskap med drift på fem kontinenter og kunder i over 100 land. Hver dag påvirker vi direkte og indirekte flere millioner mennesker gjennom driften og produktene våre. For Scania betyr det å være en ansvarsfull bedrift, samt å forstå og håndtere disse belastningene på tvers av alle ledd i verdikjeden vår, fra hvordan vi innhenter materialer og hele veien til avviklingen av våre produkter.

 

Scanias fokusområder for bærekraft det neste tiåret inkluderer det sosiale, miljøpåvirkning og dialog med våre interessenter.

Som en del av Scanias bedriftsstrategi har vi definert tre prioriterte områder vi må forbedre for å kunne drive bærekraftig i fremtiden: reduksjon av karbonutslipp, sirkulær virksomhet og menneskelig bærekraft. Du kan lese mer om bærekraft på vår nettside: Bærekraft | Scania Norge.

 

5. Transport and The agende 2030

Verden har forent rundt 17 mål for bærekraftig utvikling, for alle mennesker og alle sektorer i samfunnet. Scanias bidrag til å nå disse målene er å implementere dem til bærekraftige forretningsløsninger.

 

Agenda 2030 er som en felles agenda som krever samarbeid mellom myndigheter, næringsliv og det bredere sivilsamfunnet. Vi tror at de 17 målene har potensial til å levere transformativ endring for både samfunn og næringsliv.

 

Et effektivt transportsystem er grunnleggende for en konkurransedyktig og robust økonomi. Effektiv flyt av varer og mennesker er en avgjørende faktor for utviklingsresultater, og bidrar til matsikkerhet, utdanning, fattigdomsreduksjon, inkluderende vekst og mer. Samtidig er transport i sin nåværende form forbundet med negative påvirkninger, som CO2-utslipp, luftforurensning, trafikkbelastning og trafikkulykker. Effektive og grønne transportløsninger er ikke tilgjengelig for alle. I de kommende årene har vi muligheten til å utvikle et bærekraftig transportsystem som møter behovene til samfunn, byer og lokalsamfunn for å flytte mennesker og varer. Et transportsystem som forbinder mennesker, bygger markeder og driver økonomisk og sosial utvikling tilgjengelig for alle. Transportsystemer bør utvikles for å maksimere innvirkningen på livskvaliteten for mennesker gjennom å være trygge, rimelige og tilgjengelige, men også gjennom å minimere negativ innvirkning på mennesker og deres levebrød. Vi må vurdere transportløsningenes innvirkning på bærekraftsmålene fra et livsløpsperspektiv – fra utvinningen av råvarene og frem til livets slutt.

 

Bekjempelse av klimaendringer og deres tilhørende konsekvenser er for tiden hovedprioritet for transportsektoren. Scanias strategiske retning er å drive skiftet mot et bærekraftig transportsystem. Vi er en del av problemet, men sammen med andre er vi også en del av løsningen.

 

Bekjempelse av klimaendringer og deres tilhørende konsekvenser er for tiden hovedprioritet for transportsektoren. Scanias strategiske retning er å drive skiftet mot et bærekraftig transportsystem. Vi er en del av problemet, men sammen med andre er vi også en del av løsningen.

 

Les mer om Scania og Sustainable Development Goal 17 her: Transport and the agenda 2030 | Scania Group.

 

6. Helse, miljø og sikkerhet

Scania har som mål å bevare og fremme sikkerhet, helse og trivsel. Vi har i den forbindelse utarbeidet en egen intern policy som omhandler Safety & Health, som beskriver grunnleggende betingelser for å oppnå trygge og sunne arbeidsplasser. Policyen gjelder som et minimumsnivå for hele Scania og for alle aktiviteter som har innvirkning på sikkerhet, helse og velvære på arbeidsplassen. Vi har de samme forventingene til alle leverandører og underleverandører av varer og tjenester som vi har innenfor Scania-organisasjonen.

 

7. Varsling (Whistleblowing)

En hjørnestein i Scanias innsats for å drive virksomhet på en etisk og bærekraftig måte er varslingssystemet. Scanias varslingssystem oppmuntrer til en åpen talekultur og muliggjør tidlig oppdagelse av potensielle feil. Sentrale prinsipper i varslersystemet inkluderer retten til å være anonym og forbud mot gjengjeldelse mot varslere.

 

Det er flere forskjellige rapporteringskanaler tilgjengelig for å rapportere potensielle forseelser, som for eksempel den dedikerte e-postadressen whistleblower@scania.com.

 

Mer informasjon om Scanias varslingssystem er tilgjengelig her: Business ethics | Scania Group og Whistleblowing | Scania Group.

 

8. Policyer og dokumenter

Noen av de nevnte policyene og/eller dokumenter som i dette dokumentet er henvist til, kan du også finne her på vår nettside; Policies and documents | Scania Group.

9. Kontakt oss

 

Dersom du har spørsmål om Scania og åpenhetsloven kan du kontakte oss via vår nettside her: Kontakt oss (scania.com).