Je lijkt je te bevinden in .

Ga naar uw Scania-marktsite voor meer informatie.

aLGEMENE VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK VAN DATA

Algemene voorwaarden voor het gebruik van data versie 2020.02

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op abonnementen voor Scania Services die gebruik maken van data via Scania Interfaces.

 

1. Definities

1.1 Onder “Overeenkomst” wordt de toepasselijke overeenkomst verstaan voor een abonnement op Services dat is afgesloten tussen Scania en de Klant, inclusief deze Algemene voorwaarden en alle bijbehorende bijlagen.

1.2 „Controller“ en „Joint Controllers“ betekenen de persoon(en) die de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens bepaalt/bepalen, zoals verder gedefinieerd in art. 4, lid 7, en art. 26 AVG.

1.3 Onder “Klant” wordt een natuurlijke persoon of rechtspersoon verstaan die een Abonnement heeft op Services.

1.4 Onder “Klantgegevens” worden alle gegevens verstaan die betrekking hebben op de Klant zelf in zijn hoedanigheid als ontvanger van Services alsmede op de Persoonlijke Gegevens en Bedrijfsgegevens, met uitzondering van de gegevens die Scania zelf heeft gecreëerd of gegenereerd met het oog op de formalisering van de Overeenkomst met de Klant.

1.5 Onder „Betrokkene(n)” wordt verstaan de Klant zelf, mits de Klant een natuurlijke persoon is, alsmede andere, geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen voor wie de Klant verantwoordelijk is of die aan de kant van de Klant een betrokkenheid hebben in relatie tot de Services (zoals maar niet beperkt tot wettelijke vertegenwoordigers, gemachtigden, chauffeurs en andere werknemers en contractanten).

1.6 Onder “Uitrusting” wordt zowel Hardware als Software verstaan.

1.7 "AVG" betekent de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

1.8 Onder “Algemene voorwaarden” worden deze Algemene voorwaarden voor abonnementen op Scania Services die gebruik maken van data via Scania Interfaces verstaan.
1.9 Onder “Hardware” worden de vereiste computers en andere apparatuur verstaan die voldoen aan de systeemeisen die zijn bepaald in deze Algemene voorwaarden, een onderdeel van deze Overeenkomst of in de Servicebeschrijving(en), of die op andere wijze volgens de normale procedures door Scania zijn goedgekeurd voor gebruik in relatie tot de Interfaces en/of Services.
1.10 Onder “Interfaces” worden alle relevante interfaces verstaan die verbinding maken met Scania Fleet Management of andere systemen waarmee Services worden geleverd, zoals het Scania Fleet Management portaal, het Scania Tachograph Portal, mobiele apps, Scania-communicators of andere draadloze communicatie- of soortgelijke interfaces.
1.11 “Joint Controller Overeenkomst” betekent de gezamenlijke overeenkomst zoals bedoeld in art. 26 AVG en zoals verder beschreven in art. 14.1 van deze Overeenkomst.
1.12 Onder “Operator” worden alle communicatieserviceproviders verstaan met wie Scania samenwerkt om Abonnementen aan te bieden aan Klanten.
1.13 Onder “Bedrijfsgegevens” worden gegevens verstaan die zijn gegenereerd in, door en van Producten tijdens of in relatie tot de verlening van Services aan de Klant. De Bedrijfsgegevens van bijvoorbeeld Voertuigen kunnen in het kader van de Overeenkomst ook worden beschouwd als Persoonlijke Gegevens, als gevolg van de beschikbaarheid via de tachograaf in Voertuigen tot informatie over de identiteit van de personen die deze gegevens hebben gegenereerd bij de bediening van de Voertuigen.
1.14 Onder “Operatornetwerk” wordt het communicatienetwerk van de Operator verstaan dat Scania en de Klant gebruiken voor de communicatie tussen Product(en) en Scania-servers via de Interfaces.
1.15 "Partij" betekent Scania en de Klant individueel.
1.16 Onder “Persoonlijke Gegevens” worden alle gegevens verstaan die direct zijn gerelateerd aan een Betrokkene (zoals maar niet beperkt tot naam, burgerservicenummer, rijbewijsnummer en contactinformatie) of die indirect kunnen worden toegeschreven aan een Betrokkene. Voor alle duidelijkheid: Bedrijfsgegevens alsmede andere Klantgegevens kunnen ook worden aangemerkt als Persoonlijke Gegevens, mits deze gegevens niet zijn geanonimiseerd (wat betekent dat de indirecte koppeling aan een persoon permanent is gewist).
1.17 "Privacybeleid" betekent de privacyverklaringen van de Scania-groep zoals gepubliceerd op www.scania.com en haar nationale sub-pagina‘s (www.scania.nl. www.scania.be www.scania.lu), die allemaal een contactformulier bevatten voor vragen en opmerkingen over de verwerking van persoonsgegevens binnen de Scania Groep.
1.18 Onder ”Product” wordt een Voertuig, motor of ander product verstaan dat onder één of meer Abonnementen op Services valt volgens het hoofdcontractformulier (dat van tijd tot tijd wordt bijgewerkt en van toepassing wordt verklaard volgens deze Algemene voorwaarden).
1.19 Onder “Scania” wordt het bedrijf Scania Group verstaan of het Scania netwerklid waarmee de Klant de Overeenkomst heeft afgesloten.
1.20 "Scania CV AB" betekent de virtuele moedermaatschappij van de Scania Group, zoals gevestigd in Zweden.
1.21 "Scania Group" betekent alle bedrijven die gezamenlijk deel uitmaken van de wereldwijde bedrijfsgroep van Scania CV AB, zoals gedefinieerd volgens de toepasselijke wetgeving van Zweden.
1.22 "Scania Group Company" betekent een bedrijf binnen de Scania Groep.
1.23 "Scania Network Member" betekent een bedrijf binnen het erkende distributiesysteem van Scania CV AB.
1.24 Onder “Service(s)” worden de verschillende services van Fleet Management, Tachograafservices, drivertraining, driver coaching en andere Services die gebruik maken van data verstaan die door Scania worden beheerd via een van de Interfaces, die hetzij afzonderlijk zijn besteld, hetzij onderdeel uitmaken van Producten, waarbij dergelijke services aan de klant nader zijn gedefinieerd in de relevante Servicebeschrijvingen of afzonderlijke regelingen tussen de partijen.
1.25 Onder ”Servicebeschrijving(en)” wordt de beschrijving(en) verstaan van de omvang, inhoud en toegankelijkheid van de relevante Service(s), zoals deze van tijd tot tijd van toepassing worden verklaard.
1.26 Onder “Software” worden de vereiste computerprogramma's, in het Product ingesloten code of andere software verstaan die voldoen aan de systeemeisen die zijn bepaald in deze Algemene voorwaarden, een onderdeel van deze Overeenkomst of in de Servicebeschrijving(en), of die op andere wijze volgens de normale procedures door Scania zijn goedgekeurd voor gebruik in relatie tot de Hardware, Interfaces en/of Services.
1.27 "Standaardcontractbepalingen": de clausules die van toepassing zijn overeenkomstig besluit 2004/915/EG van de Europese Commissie voor de overdracht van Persoonsgegevens naar derde landen, zoals gepubliceerd op https://eur-lex.europa.eu.
1.28 Onder ”Abonnement” wordt een abonnement op een of meer Services verstaan.
1.29 "Toezichthoudende autoriteit" betekent de relevante onafhankelijke overheidsinstantie die door een EU-lidstaat is vastgelegd overeenkomstig art. 51 AVG.
1.30 Onder ”Gebruiker” wordt een fysieke entiteit of een persoon verstaan die dezelfde is als de Klant of is gespecificeerd als “Gebruiker” in de Overeenkomst of een afzonderlijk mandaat heeft van de Klant om het/de Product(en) te gebruiken, verbinding te maken met of via de interfaces of om een bepaalde Service te gebruiken.
1.31 Onder Contracteenheden wordt een voertuig verstaan dat onder een of meer Abonnementen op Services valt volgens het hoofdcontractformulier (dat van tijd tot tijd wordt bijgewerkt en van toepassing wordt verklaard volgens deze Algemene voorwaarden).

 

2. De Overeenkomst

2.1 Het Abonnement, de Servicebeschrijvingen en de Klantspecifieke instellingen of instructies die voldoen aan de normale procedures van Scania, bepalen uitsluitend samen het gebruiksrecht van de Interfaces, het Abonnement op de Services en soortgelijke diensten van Scania.
2.2 Deze Algemene voorwaarden, evenals alle bijzondere voorwaarden die zijn overeengekomen met betrekking tot de Services, maken een integraal onderdeel uit van de Overeenkomst.
2.3 In het geval van inhoudelijke tegenstrijdigheden prevaleren de voorwaarden van het hoofdinschrijvingsformulier boven andere bijzondere voorwaarden en bepalingen die zelf weer prevaleren boven de Algemene voorwaarden.
2.4 De Klant ondertekent de Overeenkomst, met een verwijzing naar een specificatie van het Abonnement, de Servicebeschrijving(en), de Algemene voorwaarden en eventuele aanvullende services die in de Overeenkomst dienen te worden opgenomen.
2.5 De klant zal er altijd zorg voor dragen dat iedere gebruiker zich houdt aan en handelt volgens alle onderdelen van de Overeenkomst zoals deze van tijd tot tijd van toepassing worden verklaard en worden aangepast.
2.6 Scania zal onmiddellijk in kennis worden gesteld van elke wijziging in de aan Scania verstrekte Klantgegevens.

 

3. Opschortende voorwaarden

3.1 De geldigheid van de Overeenkomst gaat in als:
a) deze mede is ondertekend door de Klant, na eerst alleen door een Gebruiker te zijn ondertekend;
b) er zich geen andere redenen voordoen (tijdens de relevante “ken-uw-klant”-controle of kredietwaardigheidscontrole of anderszins in relatie tot het aangaan van de Overeenkomst) voor Scania om te vermoeden dat de Klant in gebreke zou kunnen blijven om aan de verplichtingen van de Overeenkomst te voldoen of dat Scania wil voorkomen dat er een zakelijke relatie wordt aangegaan met de Klant.
3.2 Totdat volledig is voldaan aan al het bovengenoemde, is Scania gerechtigd om de start van de Services uit te stellen of het gebruik van de Services te beperken tot een bepaald gebied of een bepaald gegevensvolume. Derhalve zal een start van de Services voor de Klant niet worden opgevat als het doen van afstand door Scania van de opschortende voorwaarden.

 

4. Volmacht

4.1 De Gebruiker heeft het recht te handelen en maatregelen te nemen namens de Klant met betrekking tot het Abonnement en de Services, tenzij Scania expliciet goedkeuring vraagt aan de Klant.

 

5. Telematica en andere Uitrustingen

5.1 Het Abonnement en de Services worden alleen gebruikt in combinatie met de benodigde Uitrusting, zoals hierboven bepaald. De Klant dient op eigen kosten een dergelijke Uitrusting te verwerven en te onderhouden (als onderdeel van hetzij een Scania-product, hetzij andere uitrustingen die door de Klant zijn verkregen van Scania of die door de Klant zelfstandig zijn verworven of aan de Klant in licentie zijn verstrekt).
5.2 Voor Services waarbij een Product is betrokken dat niet is gefabriceerd door Scania en dat niet is uitgerust met een Scania Communicator die voor de Services noodzakelijk is, zal een dergelijke communicator eventueel moeten worden verbonden met het Product via een voor FMS voorbereide gateway die wordt geleverd door de producent van het Product. Anders kan de functionaliteit en kwaliteit van de Services verminderen of zelfs in gevaar komen. Of dit wel of niet van toepassing is op een bepaalde Service, wordt aangegeven in de relevante Servicebeschrijving of in de afzonderlijke contractuele afspraken.
5.3 Simkaarten (indien van toepassing) dienen alleen te worden gebruikt voor verbinding met het Operatornetwerk.
5.4 In het geval van storing in Uitrusting of Product(en) of een inbreuk op de intellectuele rechten van een van de hierbij betrokken bedrijven van Scania Group, zal de Klant op verzoek onmiddellijk een dergelijke, andere uitrusting uitschakelen.
5.5 Scania is gerechtigd om upgrades of wijzigingen aan te brengen in de door Scania geleverde Services of Uitrusting. De Klant zal in zoverre mogelijk vooraf worden geïnformeerd over aanstaande upgrades of wijzigingen.
5.6 Scania of zijn leverancier zal, zowel op het moment van installatie van de Uitrusting of voor andere maatregelen die Scania noodzakelijk vindt, toegang krijgen tot Producten of de relevante Uitrusting als voorbereiding op het Abonnement en de Services te installeren, te gebruiken of af te sluiten.
5.7 Scania wijst abonneenummers of ander vormen van identificatie toe voor verbinding met het Operatornetwerk. Scania mag te allen tijde een dergelijke identificatie wijzigen als dit om technische, onderhoudstechnische of operationele redenen nodig is.
5.8 Manipulatie of verwijdering, of pogingen hiertoe, met of van de communicator van een Product, andere telematica-uitrusting of (indien van toepassing) SIM-kaarten waarmee deze is uitgerust, is strikt verboden.

 

6. Beschikbaarheid van Services en Onderhoud van de Uitrusting, enz.

6.1 Details met betrekking tot de beschikbaarheid van Services, het systeemonderhoud en de gebruikersondersteuning betreffende de Services, Interfaces en Uitrusting worden uiteengezet in de relevante Servicebeschrijving(en).
6.2 Als er zich een gebrek openbaart in de Services, zal Scania dit herstellen binnen een redelijke tijd vanaf het moment van melding door de Klant. Aangezien de Services zijn gebaseerd op een verbinding met het Internet evenals op communicatie via het Operatornetwerk, vormen verbindingsonderbrekingen of vertragingen geen gebrek onder de Overeenkomst en leiden derhalve niet tot aansprakelijkheid voor Scania.
6.3 In het geval van obstructie van, misbruik van of inbreuk op Klantactiviteiten door de Gebruiker onder de Overeenkomst, is Scania gerechtigd de toegang tot de interfaces, Scania-systemen en de Services van een dergelijke gebruiker te blokkeren (na toestemming van de relevante instanties, indien vereist) om verdere onregelmatigheden te voorkomen.

 

7. Technische, Uitrustings- of Netwerkproblemen

7.1 Scania aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor operationele problemen, zoals onderbrekingen in het Operatornetwerk, zelfs niet als deze problemen worden veroorzaakt door maatregelen die worden uitgevoerd door Scania of de Operator.
7.2 Scania is gerechtigd om de Uitrusting te inspecteren als er redenen zijn om aan te nemen dat de Uitrusting onderbrekingen heeft veroorzaakt in het Operatornetwerk of in strijd met de Overeenkomst is aangesloten.

 

8. Garantie

8.1 Uitrusting die is aangebracht als integraal onderdeel van Scania-producten, is onderworpen aan de garantievoorwaarden van de koopovereenkomst voor dergelijke Producten van Scania met de Klant (zoals uiteengezet is in de Algemene leverings- en garantievoorwaarden van Scania of anderszins), terwijl de garantievoorwaarden voor Uitrusting die is verkregen van Scania als reserve-onderdeel of voor installatie achteraf worden gedekt door afzonderlijke onderdeelcontracten.

 

9. Gebruik van Abonnement en Services

9.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen of hier uiteengezet, mag de Klant het Abonnement en de Services alleen gebruiken voor de beoogde doeleinden in de Overeenkomst en mag hij deze niet uitbesteden, onderverhuren of op enige andere wijze de rechten ervan overdragen die onder de Overeenkomst vallen.
9.2 De Klant is op eigen verzoek gerechtigd de vorm van het Abonnement te wijzigen, op voorwaarde dat er andere vormen beschikbaar zijn. Een dergelijke wijziging wordt pas van kracht na bevestiging van het verzoek door Scania.
9.3 De Klant dient regelmatig de Interfaces te testen en er verbinding mee te maken en zichzelf op de hoogte te houden van wijzigingen erin of in de Services. Meldingen van Scania over het Abonnement of de Services worden hetzij elektronisch hetzij via conventionele post rechtstreeks naar de Klant verzonden of worden beschikbaar gesteld via de Interfaces.
9.4 De Klant is volledig verantwoordelijk voor gegevens en informatie die de Klant overdraagt of downloadt via, of opslaat en bewaart op, de Interfaces, het Abonnement of de Services of die wordt gecommuniceerd via Hardware of Software.
9.5 De Klant zal ongeoorloofde toegang tot de aangesloten netwerken of computerbronnen via de Interfaces beperken, of deze nu van Scania zijn of van andere partijen, en mag niet zonder toestemming informatie van enig bovengenoemde bron benaderen, gebruiken, vernietigen, vervormen, verspreiden of doorsturen. De Klant zal ervoor zorgen dat de Gebruikers-ID, wachtwoorden en andere toegangsgegevens niet worden geopenbaard aan onbevoegde personen.
9.6 De Klant dient zich te houden aan nationale wetten, regels en voorschriften, evenals aan instructies die Scania van tijd tot tijd meedeelt bij het gebruik van het Abonnement of de Services. De Klant mag het Abonnement of de Services niet gebruiken op een wijze die hinder of schade kan veroorzaken bij Scania of enig andere partij.
9.7 De Klant is aansprakelijk voor elke actie die wordt ondernomen of inbreuken op het bedoelde Abonnement die worden veroorzaakt door personen die door de Klant zijn geautoriseerd voor het gebruik van het Abonnement of de Services. Scania zal onmiddellijk in kennis worden gesteld van dergelijke incidenten.
9.8 De klant zal Scania volledig schadeloos stellen en vrijwaren van elke claim tegen Scania als gevolg van onjuist gebruik van de Uitrusting, het Abonnement en de Services. De Klant verbindt zich ertoe om alle schade te betalen die is veroorzaakt door gebruik van de Services in strijd met de Overeenkomst en om Scania of derden te compenseren voor de schade die de Klant heeft veroorzaakt of waarvoor de Klant verantwoordelijk is.
9.9 Scania heeft, zonder voorafgaande kennisgeving aan de Klant, het recht om het Abonnement of Services te wijzigen.

 

10. Overdracht en toewijzing; onderaannemers

10.1 De Klant mag de Overeenkomst of het Abonnement niet, noch geheel noch gedeeltelijk, overdragen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Scania.
10.2 Scania heeft het recht om het Abonnement of zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst over te dragen aan een andere partij zonder de goedkeuring van de Klant en met welke overdracht de Klant voorafgaand akkoord gaat, heeft Scania het recht om onderaannemers, agenten en andere zakenpartners naar eigen keuze te gebruiken voor het verlenen van Services, in welk geval Scania verantwoordelijk is voor de naleving door deze derden van elke onderneming in de Overeenkomst.

 

11. Termijn en Beëindiging

11.1 De Overeenkomst treedt in werking na ondertekening hiervan door zowel Scania als de Klant (op de laatste datum van ondertekening als beide niet samen hebben getekend) en blijft vervolgens van kracht voor zolang het contract in gebruik is door de Klant. De overeenkomst vervalt zodra het Product niet meer door de Klant in gebruik is, tenzij de ene partij de andere partij een schriftelijke opzeggingstermijn heeft gestuurd niet minder dan drie (3) maanden van tevoren.
11.2 De Services worden verleend vanaf de datum waarop deze zijn geregistreerd in de relevante Interface(s), tenzij anders overeengekomen.
11.3 Als upgrades of wijzigingen in Uitrusting door Scania resulteren in een aanzienlijke hinder voor de Klant, is de Klant gerechtigd de Overeenkomst kosteloos schriftelijk te beëindigen met een schriftelijke opzeggingstermijn van dertig (30) dagen, maar ten vroegste bij de start van de wijziging.
11.4 Technologische ontwikkelingen op het gebied van telecommunicatie kunnen vervanging van de Services door andere services met vergelijkbare technische prestaties en functionaliteit noodzakelijk maken. Scania heeft in dergelijke gevallen het recht om de Services te vervangen. Scania zal de Klant hiervan vooraf op de hoogte stellen. De Overeenkomst wordt als beëindigd beschouwd wanneer Scania daadwerkelijk ophoudt de Services aan te bieden.
11.5 De Overeenkomst wordt als beëindigd beschouwd wanneer Scania daadwerkelijk ophoudt de Services aan te bieden. Scania heeft het recht de Overeenkomst te beëindigen met een vooraankondiging van één maand (waarvan de opzegtermijn niet van toepassing is in geval van beëindiging met onmiddellijke ingang zoals voorzien in art. 12.7 hieronder) als de verbinding van de Klant met de Services is afgesloten op grond van deze Algemene Voorwaarden
11.6 Scania heeft naar eigen inzicht het recht de Diensten geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen, of zelfs de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen;
a) als de Klant weigert Scania, zoals overeengekomen, toegang te geven tot de Uitrusting;
b) als de Klant, een Gebruiker of iemand anders voor wie de Klant verantwoordelijk is, in inhoudelijk opzicht het Abonnement, de Interfaces of Services oneigenlijk of in strijd met de Overeenkomst heeft gebruikt;
c) indien de Klant in strijd is met een andere verplichting(en) zoals uiteengezet in de Overeenkomst;
d) als Scania redelijkerwijs vermoedt dat de Klant op het punt staat om een wezenlijke contractbreuk, als hierboven genoemd, te plegen of deze zou kunnen plegen en de Klant niet de beveiliging heeft geboden die naar de mening van Scania toereikend is als waarborg tegen dergelijk optredend risico;
e) als de uitrusting is aangesloten op de Interfaces of op een ander Product dat inbreuk maakt op de Overeenkomt of als de Uitrusting niet onmiddellijk is afgesloten op het moment dat deze had moeten worden afgesloten volgens de Overeenkomst;
f) als de Services, Interfaces en het Operatornetwerk op een wijze worden gebruikt die kosten en/of schade met zich meebrengen voor Scania of die bij Scania, de Operator of enig andere relevante partij aanzienlijke hinder veroorzaakt en/of
g) als de Klant de betalingen opschort, schikkingsonderhandelingen aanvangt, in liquidatie treedt of failliet is verklaard of als er andere legitieme redenen zijn om aan te nemen dat een dergelijke persoon insolvent is.
11.7 Opschorting of beëindiging van Services of de overeenkomst is altijd schriftelijk.


12. Eigendomsoverdracht van Product(en), enz.

12.1 De Klant zal Scania onmiddellijk in kennis stellen wanneer een Product niet langer wordt gebruikt door de Klant (bijvoorbeeld vanwege een verkoop of andere eigendomsoverdracht ervan, beëindiging van een leasecontract waaronder het Product valt of de verhuur aan derden door de Klant). De bepalingen van artikel 11 in deze verordening betreffende de beëindiging van de overeenkomst zijn dan van toepassing.

 

13. Verwerking van persoonsgegevens voor dienstverlening

13.1 Scania en Scania CV AB zijn, samen met (indien relevant) andere Scania Group Companies en Scania Network Members die een contract afsluiten met de Klant voor het verlenen van diensten in het kader van de Overeenkomst, allemaal (behalve hieronder) Joint Controllers samen met de Klant voor de verwerking van Persoonsgegevens binnen het toepassingsgebied van de Services. In dit hoofdstuk wordt de regeling beschreven tussen al die Joint Controllers voor de toewijzing van hun verantwoordelijkheden zoals volgens art. 26 AVG. Bij het definiëren van die regeling vertegenwoordigt Scania ook Scania CV AB en andere aanbestedende bedrijven van de Scania Group en eventuele Scania Network Members. Hieronder wordt dan ook verwezen naar Scania, ook al deze vertegenwoordigde entiteiten.
13.2 De standaardsituatie van joint control is de hierboven beschreven situatie in art. 13.1. Deze standaardsituatie is niet van toepassing op bepaalde beperkte Services, indien en wanneer deze wordt verduidelijkt in de desbetreffende Servicebeschrijvingen dat de Klant de enige controller is. In dergelijke uitzonderlijke omstandigheden wordt de rol en verantwoordelijkheden van Scania als verwerker van de Klant geregeld door een overeenkomst voor gegevensverwerking in de vorm die is gekoppeld aan en die deel uitmaakt van de betrokken Servicebeschrijving.
13.3 Om twijfel te voorkomen, hebben de joint control-regelingen van dit deel geen betrekking op de verwerking van Persoonsgegevens buiten het toepassingsgebied van de aan de Klant verleende Services.
13.4 Scania en de Klant zorgen er elk voor dat hun respectieve verwerking van Persoonsgegevens in overeenstemming is met alle toepasselijke wettelijke vereisten die rechtstreeks op hen van toepassing zijn, zoals met betrekking tot de rechtsgrondslag en de beginselen voor verwerking.
13.5 De Klant stemt ermee in dat Scania naar eigen inzicht Persoonsgegevens voor en in het kader van de Serviceverlening aan de Klant kan verwerken en beslissen, mits dit gebruik altijd in overeenstemming is met het Privacybeleid van Scania. De Klant verwijst Betrokkenen naar het Privacybeleid met betrekking tot dergelijke verwerking door Scania.
13.6 Scania is primair verantwoordelijk voor de naleving van art. 12-22 en art. 32-34 AVG in het kader van de verwerking van Persoonsgegevens door Scania in het kader van de Overeenkomst.
13.7 De Partijen verlenen elkaar bijstand als relevant en noodzakelijk voor de nakomen van de verplichtingen jegens de Betrokkenen. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, het volgende.
a) Scania vraagt van de Klant, en de Klant zal op een dergelijk verzoek zonder vertraging aan Scania alle informatie verstrekken die nodig is om de bovenstaande verantwoordelijkheden van Scania te vervullen.
b) Elke Partij stelt de andere partij onmiddellijk in kennis van elk vastgesteld risico van schending van de verplichtingen jegens de Betrokkenen.
c) Alle verzoeken die door een van beide Partijen van Betrokkenen of Toezichthoudende autoriteiten met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens door de andere partij zijn ontvangen, worden onmiddellijk toegezonden aan die andere Partij die vervolgens verantwoordelijk is voor de behandeling van dergelijke verzoeken.
13.8 Elke Partij kan verwerkers van Persoonsgegevens (zoals gedefinieerd in de AVG) inschakelen voor het verlenen of gebruiken van de Services, in welk geval de betrokkene Partij moet voldoen aan de vereisten van art. 28 AVG en zijn zodoende verantwoordelijk ten opzichte van de andere Partij.
13.9 Scania stelt de essentie van de regelingen van dit onderdeel voor de toewijzing van verantwoordelijkheden ter beschikking van de Betrokkenen.
13.10 Als Scania of de Klant Persoonsgegevens overdraagt aan de andere partij of een derde partij buiten de EU/EER, wordt deze overdracht geregeld door de Standaardcontractbepalingen. Elke Partij bevestigt dat zij dergelijke contractuele Standaardclausules heeft herzien en heeft ermee ingestemd dat zij een integrerend deel uitmaken van de Overeenkomst die door beide Partijen is ondertekend, onder voorbehoud van het volgende.
a) Definities in deze Algemene voorwaarden vullen die van de Standaardcontractbepalingen in.
b) Partijen bepalen wie de Gegevensexporteur en de Gegevensimporteur is in overeenstemming met de AVG.
c) De Klant verwerkt Persoonsgegevens die van Scania zijn ontvangen in overeenstemming met de beginselen voor gegevensverwerking in bijlage A bij de Standaardcontractbepalingen.
d) De details van de overdracht en de bijzondere categorieën Persoonsgegevens worden beschreven in het Privacybeleid, de Servicebeschrijvingen en de Standaardcontractbepalingen.

 

14. Andere verwerking van gegevens

14.1 De Klant erkent dat Scania Operationele gegevens (inclusief Persoonsgegevens) zal verwerken zoals voorzien in het Privacybeleid, en ook dat het Privacybeleid regelmatig moet worden bezocht, omdat informatie daarin in de loop van de tijd kan veranderen. Desondanks zal Scania de Klant afzonderlijk op de hoogte stellen van eventuele wezenlijke wijzigingen in het Privacybeleid.
14.2 De Klant nodigt Betrokkenen uit om regelmatig het Privacybeleid te bekijken met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens door Scania, zelfs buiten het toepassingsgebied van de Serviceverlening aan de Klant.

 

15. Aansprakelijkheid

15.1 Scania kan niet aansprakelijk worden gesteld onder of in verband met de Overeenkomst voor datgene wat buiten het expliciet genoemde in deze Algemene voorwaarden of enig ander Deel van de Overeenkomst valt.
15.2 Scania verbindt zich aan geen enkele verplichting of garantie, doet geen toezeggingen en zal derhalve geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor of aangaande:
a) de rechtmatigheid van het gebruik van de Services in elke situatie, betreffende onder meer de computerbeveiliging, de telecommunicatie en de gegevensexport van Klantgegevens;
b) de juistheid of kwaliteit van gegevens die worden verzonden via de Services of analyses ervan, hetzij ter naleving van juridische verplichtingen van de Klant volgens sociale voorschriften (zoals die met betrekking tot werk-/rijtijden en rustperioden) hetzij anderszins;
c) het gebruik door de Klant van de Services of, tenzij anders bepaald in de Overeenkomst, de kwaliteit van de verkregen resultaten door de Klant tijdens het gebruik van de Services of de Services die niet overeenkomen met de behoeften van de Klant;
d) gebreken die worden veroorzaakt door een onjuiste verbinding, onjuist gebruik of onderhoud van de Uitrusting, bijv. aansluiting van communicators op Producten die niet van Scania zijn via andere interfaces dan de eigen voor FMS voorbereide gateway van de producent;
e) vervorming of verlies van Klantgegevens tijdens de verbinding van de Klant met de servers van Scania via een Interface of tijdens het gebruik van de Services;
f) uitgaven, kosten of schades veroorzaakt door niet-naleving door de Klant van de Overeenkomst;
g) inbraak bij de computerbronnen van de Klant of elders, waarbij derden toegang hebben tot Klantgegevens en deze kunnen verspreiden, vernietigen of vervormen;
h) alle uitgaven, kosten of schades die worden veroorzaakt doordat de Klant geen toegang heeft tot Klantgegevens via de Interfaces na beëindiging of afsluiting van een Abonnement of omwille van verwijderde Klantgegevens door Scania in overeenstemming met de Overeenkomst;
i) de (verdere) verwerking van Klantgegevens zodra deze door de Klant uit de Uitrusting en Services worden gehaald of geëxporteerd.
15.3 Scania kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gehouden voor gebreken in Services of onderbrekingen van het Abonnement of het gebruik van Services of voor directe of indirecte kosten en schades geleden door de Klant als gevolg daarvan (zoals inkomstenderving, kosten, verlies of schade van Klantgegevens, Klantbetrouwbaarheid ten opzichte van derden, brandstofverbruik, enz.), zelfs niet als Scania in kennis is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke kosten of optredend verlies.
15.4 Scania is onder de Overeenkomst niet aansprakelijk voor gebreken, kosten of schades die optreden in of worden veroorzaakt door de Uitrusting, tenzij dergelijke gebreken, kosten of schades worden gedekt door een Productgarantie van Scania of gelijkaardige toezeggingen door Scania voor de Uitrusting of andere geleverde goederen (indien van toepassing).
15.5 In elk geval zal Scania in het geval van niet-nakoming van zijn verplichtingen in relatie tot Abonnement(en) of de Overeenkomst of anderszins slechts aansprakelijk worden gehouden jegens de Klant voor schades als deze zijn veroorzaakt door opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid van de zijde van Scania.
15.6 Scania is niet aansprakelijk voor inbreuk op de Overeenkomst als deze wordt veroorzaakt door gebeurtenissen die redelijkerwijs buiten de macht van Scania liggen (force majeure), zoals gebreken in de Uitrusting, fouten van of omstandigheden die gerelateerd zijn aan de Klant, ongelukken, brand, militaire of vergelijkbare conflicten, burgerlijke onlusten, arbeidsgeschillen, epidemieën en pandemieën en maatregelen die de overheid of andere autoriteiten als gevolg daarvan nemen, het optreden of gebrek aan optreden door overheidsinstanties, overstroming/lekkage, stroomstoringen, onderbrekingen of vertragingen, gebreken of storingen in het Operatornetwerk, externe netwerken, Internet of telefoonverbindingen of -communicatie.
15.7 Niettegenstaande het tegendeel in dit verband, indien en voor zover een van beide Partijen een schending van de wettelijke verplichtingen heeft veroorzaakt (ongeacht of deze onder de AVG of elders vallen) in verband met de verwerking van Persoonsgegevens ten behoeve van de Services, vergoedt en houdt zij de andere Partij vrij en onschadelijk van eventuele administratieve boetes of aansprakelijkheid voor schade aan de Betrokkenen die door de andere Partij als gevolg van een dergelijke inbreuk zijn opgelopen.
15.8 De maximale aansprakelijkheid van Scania voor door de Klant geleden schade (direct en indirect) onder of in verband met de Overeenkomst is beperkt tot duizend (1.000) Euro per periode van twaalf (12) maanden vanaf de registratiedatum van het eerste Abonnement, ongeacht het aantal gedekte Abonnementen of Producten van de Klant. Om twijfel te voorkomen, is deze beperking van de aansprakelijkheid niet van toepassing op schadevergoedingen voor datalekken volgens de AVG.
15.9 Een vordering van een van de Partijen bij de andere wordt ingediend binnen drie (3) maanden nadat de desbetreffende schade of grond voor schadeloosstelling is of had moeten worden ontdekt.

 

16. Wijzigingen in de Algemene voorwaarden

16.1 Scania heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden op elk moment eenzijdig te wijzigen of te wijzigen, met name om te voldoen aan wijzigingen in de regelingen voor joint controllers voor zover de Klant ook als een joint controller moet worden beschouwd. Dergelijke gewijzigde algemene voorwaarden worden van kracht en zijn van toepassing op de Klant en zijn Abonnement(en) en Service(s) vanaf de veertiende (14e) dag na kennisgeving aan de Klant. Scania kan dergelijke wijzigingen melden op facturen aan de Klant, via conventionele of elektronisch post aan de Klant of via een van de Interfaces die door de Klant wordt gebruikt.
16.2 Als een wijziging in deze Algemene voorwaarden een aanzienlijk nadeel voor de Klant oplevert, is de Klant gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen na afloop van een meldingstermijn van 14 dagen zoals hierboven vermeld. Als de Klant actief gebruik maakt van het Abonnement of de Services na deze periode, wordt de Klant geacht de wijziging te hebben goedgekeurd.

 

17. Arbitrage en toepasselijke wetgeving

17.1 Geschillen over de uitlegging of toepassing van de Overeenkomst en de juridische omstandigheden in verband met deze Overeenkomst zullen uiteindelijk door arbitrage worden beslecht volgens de toepasselijke arbitragewetgeving van het land waar Scania is gevestigd (of, in het geval van Luxemburg, bemiddeling of de openbare rechter die bevoegd is).
17.2 De wetgeving van het land waarin Scania is gevestigd, zal van toepassing zijn op de Overeenkomst.
17.3 In gevallen waarin Scania CV AB de Overeenkomst heeft ondertekend, is de locatie Zweden en is het toepasselijke recht
is Zweeds recht.