Je lijkt je te bevinden in .

Ga naar uw Scania-marktsite voor meer informatie.

JURIDISCHE BEPALINGEN

Als u vragen hebt over de juridische inhoud, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Voorwaarden: Scania CV AB (publ), hierna 'Scania' genoemd, is de eigenaar van deze website en tenzij anders aangegeven, van alle inhoud ervan.

 

Door de website te openen en te gebruiken, accepteert u de voorwaarden die hieronder worden uitgelegd. Scania kan te allen tijde en volledig naar eigen inzicht de voorwaarden wijzigen. Scania raadt u daarom aan deze voorwaarden regelmatig opnieuw te lezen.

 

Deze voorwaarden zijn voor het laatst herzien op 1-7-2009.

 

Als een of meer van deze voorwaarden, onwettig, ongeldig of niet meer van toepassing zijn, is dit op geen enkele wijze van invloed op de geldigheid en naleving van de resterende voorwaarden.

 

Gebruik

 

De inhoud van deze website kan worden gebruikt onder de Creative Commons 3.0-licentie. Dit betekent dat u een document dat door Scania op deze website is gepubliceerd, mag bekijken, kopiëren, afdrukken en verspreiden, op voorwaarde dat dit niet gebeurt voor commercieel gebruik van de inhoud als zodanig, dat Scania wordt vermeld als het document wordt verspreid en dat alle auteursrechten en andere eigendomsvermeldingen in de inhoud behouden blijven.

 

De inhoud van deze website mag niet worden gewijzigd, verzonden, in licentie gegeven, overgedragen of verkocht zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Scania.

 

Handelsmerken en auteursrecht

 

Alle handelsmerken, merken, logo's, teksten, afbeeldingen en software die op de website voorkomen, zijn, tenzij anders aangegeven, eigendom van Scania of haar dochterondernemingen, en beschermd krachtens de wetten inzake intellectuele eigendomsrechten.

 

Elk gebruik van merken, logo's, teksten, afbeeldingen en software is verboden, tenzij het gebruik toelaatbaar is omdat het voldoet aan de bovenstaande voorwaarden.

 

Ongeautoriseerd gebruik of verspreiding van materiaal afkomstig van deze website is onderhevig aan civielrechtelijke en strafrechtelijke sancties krachtens de vigerende wetten. Scania zal haar intellectuele eigendomsrechten tot het uiterste afdwingen.

 

Informatiebeleid

 

De informatie op deze server wordt 'as is' geleverd, zonder enige garantie van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot de impliciete garanties van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of niet-naleving.

 

Scania geeft geen garanties met betrekking tot de accuraatheid en volledigheid van de informatie op deze website.

 

Scania verplicht zich niet tot het bijwerken van de informatie of materialen op deze website. Wijzigingen in de informatie kunnen te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving worden aangebracht en worden opgenomen in nieuwe versies van deze website.

 

Scania is in geen enkel geval aansprakelijk voor directe of indirecte schade, punitieve, incidentele of speciale schade, gevolgschade of overige schade die voortvloeit uit, of op enigerlei wijze in verband houdt met, het gebruik van, of het niet kunnen gebruiken van, deze website of de inhoud ervan, op basis van een contract, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of anderszins, zelfs niet als Scania is gewezen op de mogelijkheid van dergelijke schade.

 

Overige websites

 

Deze website kan links bevatten naar websites die eigendom zijn van derden. Deze links zijn bedoeld voor het gemak van de gebruiker en Scania is niet verantwoordelijk voor de inhoud en de accuraatheid van de informatie op deze websites of het naleven van de privacy door deze websites.

 

Privacybeleid

 

Scania respecteert de privacy van personen en verzamelt of beheert geen persoonlijke gegevens, tenzij deze vrijwillig aan Scania zijn verstrekt door de desbetreffende persoon. Wij verzoeken u het ons te laten weten als u niet wilt dat uw persoonlijke gegevens worden verzameld.

 

Scania voldoet aan de nationale wetten inzake gegevensbescherming die het gebruik en verzamelen van gegevens controleren. Uw naam, e-mailadres en postadres kunnen aan derden worden verstrekt om op een vraag te kunnen antwoorden. De gegevens worden overigens uitsluitend gebruikt om met u te communiceren over uw aankoop of over productontwikkeling.

 

Tenzij hierboven anders vermeld, worden er geen gegevens verkocht aan, of gedeeld met, derden.

 

Contact opnemen

 

Hebt u vragen over de voorwaarden, of in het bijzonder over het privacybeleid, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen: (klik hier).