Je lijkt je te bevinden in .

Ga naar uw Scania-marktsite voor meer informatie.

Artikel 1 - Definities

In de Overeenkomst en in deze Inkoopvoorwaarden worden de volgende begrippen en uitdrukkin­gen gedefinieerd als daarachter vermeld:

 

1.1 Opdrachtgever : Scania Nederland B.V.

 

1.2 Leverancier : de contractuele wederpartij van Opdrachtgever bij een Overeenkomst.

 

1.3 Overeenkomst : elke overeenkomst met betrekking tot de levering van zaken en/of de uitvoering van werken en/of de levering van diensten door Leverancier aan Opdrachtgever, die tussen Opdrachtgever en Leverancier tot stand komt, alsmede al hetgeen in aanvulling en/of wijziging daarop schriftelijk wordt overeengekomen, alsmede alle rechtshandelingen die met het vorenstaande verband houden.

 

1.4 Leverantie : de levering van diensten en/of zaken/producten en/of installa­tie/mon­tage van zaken en/of uitvoering van werken zoals overeengekomen in de Overeenkomst, door Leverancier aan Opdrachtgever.

 

1.5 (Af)levering : de feitelijke bezitsverschaffing van de te leveren zaken en/of werken en/of oplevering van verrichtte diensten.

 

1.6 Keuring : het al dan niet tussentijds onder­zoeken en beoorde­len van de Leverantie op deug­de­lijk­heid en bruik­baarheid zoals in de Overeenkomst omschre­ven.

 

1.7 AIV: de onderhavige inkoopvoorwaarden.

 

Artikel 2 - Algemeen

2.1 Deze AIV maken een onverbrekelijk deel uit van de Overeenkomst.

 

2.2 De bepalingen van de Overeenkomst prevaleren in geval van strijdigheid boven die van deze AIV.

 

2.3 Tegenstrijdigheden in de Overeenkomst en de bij de Overeenkomst behorende documenten zoals tekeningen, modellen en specifica­ties, die Leverancier ontdekt of behoort te ontdekken, zullen door hem onverwijld ter kennis worden gebracht van Opdrachtgever.

 

2.4 Opdrachtgever is uitsluitend aan opdrachten tot meerwerk en/of extra Leveranties en/of wijzigingen ten opzichte van de Overeenkomst gebonden indien deze door hem schriftelijk aan Leverancier zijn bevestigd.

 

Artikel 3 - Wijzigingen

3.1  Van hetgeen bij Overeenkomst is overeengekomen kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken.

 

3.2 Opdrachtgever is tijdens de duur van de Overeenkomst te allen tijde bevoegd de omvang en/of de hoedanigheid van de Leverantie te wijzigen, mits akkoord van de Leverancier. Leverancier is alsdan gehouden de betreffende wijzigingen door te voeren en is gebonden als waren die wijzigingen in de Overeenkomst opgenomen.

 

3.3 Indien een wijziging conform lid 2 van dit artikel naar het oordeel van Leverancier gevolgen heeft voor de overeengeko­men vaste prijs en/of levertijd zal hij, alvorens aan de wijziging gevolg te hoeven geven, Opdrachtgever hieromtrent zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 8 dagen na de kennisgeving van de verlangde wijziging, schriftelijk informeren.

Indien deze gevolgen voor de prijs en/of levertijd naar het oordeel van Opdrachtgever onredelijk zijn, heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Leverancier, tenzij dit kennelijk onredelijk zou zijn. Een ontbinding op grond van dit artikel geeft geen der partijen een recht op schadevergoeding.

 

Artikel 4 - Overdracht van verplichtingen

4.1 Leverancier is niet bevoegd zijn verplichting(en) uit hoofde van de Overeenkomst en/of zijn eventuele vorderingen op Opdrachtgever aan derden over te dragen anders dan met voorafgaande   schriftelij­ke toestemming van Opdrachtgever. Aan deze toestemming kunnen nadere voorwaarden worden verbonden.

 

4.2 Onverlet het gestelde onder lid 1 van dit artikel is Leverancier, optredend als onderaannemer, verplicht aan Opdrachtgever te melden welke zekerheden hij heeft gesteld voor de afdracht van omzetbelasting, loonbelasting en premies voor de sociale verzekering, die wettelijk zijn voorgeschre­ven voor werkgevers.

 

4.3 Bij overdracht van verplichtingen aan derden met inachtneming van dit artikel, zijn de bepalingen van deze AIV van overeenkomstige toepassing op de betrokken derden.

 

Artikel 5 - Prijs en Prijsherziening

5.1 Alle prijzen zijn vast en gelden -voor zover van toepassing- Delivered Duty Paid overeenkomstig de vigerende Incoterms. In de prijzen zijn, naast datgene dat in de Overeenkomst  is overeengekomen, in ieder geval begrepen de kosten van verpakking en alle overige kosten van Leverancier verband houdende met de nakoming van de verplichtingen door Leverancier jegens Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 

5.2 In de prijs is de omzetbelasting niet inbegrepen.

 

5.3 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is Leverancier niet bevoegd de overeengekomen prijzen ten nadele van Opdrachtgever aan te passen, ook niet op grond van een wettelijke en/of van overheidswege geboden bevoegdheid. Totdat overeenstemming over prijsaanpassing schriftelijk is vastgelegd blijven de tot dan geldende prijzen van toepassing. Indien geen overeenstemming bereikt wordt is Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.

 

5.4 Kosten en honorarium voor overwerk buiten reguliere kantooruren (zijnde maandag tot en met zaterdag van 8.00 uur tot 18.00 uur) zijn in de overeengekomen prijs inbegrepen.

 

Artikel 6 - Facturering en Betaling

6.1 Facturering vindt plaats na Aflevering conform artikel 9 van deze AIV of, indien zulks uitdrukkelijk in de Overeenkomst schriftelijk is overeengekomen, overeenkomstig het schriftelijk overeengekomen betalingsschema.

 

6.2 Betaling van de prijs, inclusief de omzetbelasting, zal plaatsvinden binnen 60 dagen na factuurdatum. Betaling vindt plaats in Euro.

 

6.3 Opdrachtgever heeft het recht het bedrag van de factuur zonder nadere verklaring van verrekening te verminderen met bedragen die Leverancier is verschuldigd aan Opdrachtgever. Indien Leverancier bij een eindafrekening van een Overeenkomst een bedrag aan Opdrachtgever verschuldigd blijkt te zijn, is Leverancier binnen 30 dagen na het opmaken van de eindafrekening tot betaling aan Opdrachtgever gehouden zonder korting, opschorting en/of verrekening.

 

6.4 Betaling door Opdrachtgever houdt nimmer afstand van enig recht en/of erkenning van algehele nakoming van verplichtingen van Leverancier in.

 

6.5 Indien Leverancier in zijn factuur niet zijn BTW nummer  of niet het juiste BTW nummer opneemt, is Leverancier gehouden aan Opdrachtgever te voldoen een bedrag gelijk aan de BTW over de factuur.

 

6.6 Facturen waarbij tijd in rekening wordt gebracht, zoals bijvoorbeeld in geval van verlening van diensten, dienen vergezeld te gaan van door Opdrachtgever voor akkoord getekende schriftelijke tijdverantwoordingen. Indien door Opdrachtgever geaccordeerde tijdverantwoordingen ontbreken is Opdrachtgever gerechtigd zonder nadere motivering de factuur te betwisten en/of betaling daarvan op te schorten, en is zij niet tot enige betaling daarvan gehouden.

 

Artikel 7 – Vooruitbetaling en zekerheid

7.1 Tenzij anders overeengekomen in de Overeenkomst is Opdrachtgever niet gehouden tot vooruitbetaling. Indien vooruitbetaling is overeengekomen, zal Leverancier, alvorens betaling plaatsvindt, op eerste verzoek van Opdrachtgever aan laatstgenoemde zekerheid doen stellen ten bedrage van de vooruitbetaling vermeerderd met 25% daarvan in de vorm van een onvoorwaardelijke en onherroepelijke bankgarantie voor de door Opdrachtgever gewenste duur, afgegeven door een voor Opdrachtgever aanvaardbare bankinstelling.

 

7.2 Het is Leverancier verboden op enigerlei wijze de executie van de bankgarantie door Opdrachtgever te belemmeren of vertragen, een en ander op straffe van verbeurte van een boete van 25% van het bedrag waarvoor de garantie met inbegrip van rente en kosten is gesteld, en onverminderd het recht van Opdrachtgever diens werkelijke schade te vorderen ingeval van schending door Leverancier van dit verbod.

 

7.3 Indien Opdrachtgever redelijke twijfel heeft omtrent de nakoming door Leverancier van diens verplichtingen, is Leverancier  verplicht op eerste verzoek de door Opdrachtgever verlangde aanvullende zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen te stellen.

 

Artikel 8 - Levertijd

8.1 Levering van zaken en/of diensten dient te geschieden binnen de termijn zoals in de Overeenkomst is overeengekomen.

 Levertermijnen zijn fatale termijnen.

 

8.2 Leverancier is verplicht elke (dreigende) levertijdoverschrijding onverwijld schriftelijk te melden aan Opdrachtgever.

 

8.3 Leverancier is niet bevoegd Leveranties op te schorten.

 

Artikel 9 -(Af)levering

9.1 (Af)levering vindt plaats op het in de Overeenkomst gestelde adres, voor zover van toepassing volgens de vigerende Incoterms DDP.

 

9.2 Opdrachtgever heeft het recht de (Af)levering uit te stellen zonder als gevolg daarvan enige vergoeding aan Leverancier verschuldigd te zijn. Indien Opdrachtgever Leverancier verzoekt de (Af)levering uit te stellen, zal Leverancier­ de goederen voor eigen risico en rekening deugdelijk verpakt, afgescheiden en herken­baar bestemd voor Opdrachtgever opslaan, beveiligen en verzekeren.

 

Artikel 10 - Tekortkoming

10.1 Ongeacht het recht van Opdrachtgever op vergoeding van de werkelijke schade en de overige wettelijke rechten, is Leverancier in geval van een aan Leverancier toerekenbare tekortkoming  gehouden aan Opdrachtgever te voldoen een boete ten bedrage van 1% van de in de Overeenkomst overeengekomen (koop)prijs voor iedere dag dat de tekortkoming voortduurt.

 

10.2 Indien Opdrachtgever vooruitbetalingen heeft gedaan, is hij gerechtigd tot inning van de wettelijke handelsrente over de vooruit­be­taalde bedragen over de periode van de toerekenbare tekortkoming.

 

Artikel 11 - Garantie

11.1 Leverancier garandeert, dat de  Leverantie aan de Overeenkomst beantwoordt en aldus aan de eigenschappen voldoet die Opdrachtgever op grond van de Overeenkomst of naar ver­keersopvattingen mocht verwachten.

 

11.2 Leverancier garandeert dat de zaken vrij zijn van rechten van derden. Scania heeft te allen tijde het recht zulks te onderzoeken, en Leverancier verleent hieraan op eerste verzoek medewerking, in de ruimste zin des woords.

 

11.3 Indien door Leverancier geleverde zaken niet voldoen aan de garanties van artikel 11.1  en  11.2, is Leverancier gehouden om op eerste verzoek, naar keuze van Opdrachtgever en onverminderd diens overige rechten, de zaken te herstellen, vervangen of het ontbrekende alsnog te leveren, ongeacht of reeds vaststaat of niet dat het aan Leverancier is te wijten of het voor diens rekening komt dat de zaken niet voldoen aan voormelde garanties.

 

11.4 In spoedeisende gevallen of indien Opdrachtgever redelijke gronden heeft te vermoeden dat Leverancier in de nakoming van zijn garantieverplichtingen te kort zal schieten, is Opdrachtgever gerechtigd herstel en/of vervanging voor rekening van Leverancier uit te (doen) voeren. Zulks laat de uit de Overeenkomst voor Leverancier voortvloeiende verplichtingen onverlet.

 

11.5 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geldt op door Leverancier geleverde zaken  een garantietermijn van 5 jaren na (Af)levering.

 

11.6 Leverancier draagt ter zake de Leverantie op eerste verzoek aan Opdrachtgever over alle garantie-aanspraken en rechten van Leverancier op diens leverancier en/of de fabrikant van de Leverantie, en Leverancier verleent Opdrachtgever ter zake het geldend maken van deze rechten door Opdrachtgever op eerste verzoek alle medewerking en informatie. Leverancier machtigt Opdrachtgever om eventueel namens hem de in dit artikel bedoelde rechten en aanspraken -al dan niet in rechte- geldend te maken. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van Leverancier.

 

Artikel 12 - Keuring

12.1 Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd de Leverantie zowel voor, tijdens als na de (Af)levering te (doen) keuren en de Leverantie op goede gronden af te keuren en de Leverantie wegens niet-voldoen aan de overeenkomst of geldende wetgeving.

 

12.2 Op eerste verzoek zal Leverancier Opdrachtgever of diens vertegenwoordiger toegang verschaffen tot de plaats van productie, bewerking of opslag. Leverancier zal kosteloos zijn medewerking verschaffen aan de Keuring.

 

12.3 Indien een Keuring niet op het voorgenomen tijdstip kan plaatsvin­den dan wel indien een Keuring moet worden herhaald, komen de daaruit voor Opdrachtgever voortvloeiende kosten voor rekening van Leverancier.

 

12.4 In geval van afkeuring van de Leverantie zal Opdrachtgever Leverancier zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk daarvan op de hoogte stellen. Leverancier zal binnen 1 werkdag zorgdragen voor herstel of vervanging van de Leverantie, tenzij Opdrachtgever de voorkeur geeft aan ontbinding van de Overeenkomst.

 

12.5 Bij afkeuring van de Leverantie, waarvan Opdrachtgever Leverancier direct in kennis zal stellen, zullen de afgekeurde en/of te vervangen zaken door Opdrachtgever gedurende een periode van 5 werkdagen  in bewaring kunnen worden gehouden. Na ommekomst van deze termijn zonder dat Leverancier de zaken heeft opgehaald, heeft Opdrachtgever het recht de afgekeurde en/of te vervangen zaken voor rekening en risico van Leverancier te retourneren dan wel deze te vernietigen.

 

12.6 Indien Leverancier niet aan de in lid 4 van dit artikel gestelde verplichting tot herstel of vervanging van de Leverantie voldoet of kan voldoen, is Opdrachtgever gerechtigd de benodigde zaken en/of diensten van een derde af te nemen, dan wel zelf maatregelen te nemen of maatregelen door een derde te laten verrichten voor reke­ning en risico van Leverancier, zonder dat Leverancier enig recht op vergoeding toekomt. Opdrachtgever is dan zonder tot enige vergoeding verplicht te zijn, bevrijd van zijn ter zake de betreffende Leverantie jegens Leverancier geldende verplichtingen.

 

12.7 Opdrachtgever is nimmer gebonden aan enige door Leverancier gestelde termijn voor acceptatie, (af)keuring en of reclame.

 

Artikel 13 - Zaken en hulpmiddelen ten behoeve van de Leverantie

13.1 Door Opdrachtgever ter beschikking gestelde dan wel door Leverancier ten behoeve van de Leverantie aangeschafte of vervaardigde zaken of hulpmiddelen zoals tekeningen, modellen en berekeningen blijven eigendom van Opdrachtgever c.q. worden eigendom van Opdrachtgever op het moment van aflevering of vervaardiging.

 

13.2 Leverancier is verplicht de in lid 1 van dit artikel bedoel­de zaken en hulpmiddelen te merken als herkenbaar eigendom van Opdrachtgever en in goede staat gescheiden te houden van zaken en hulpmiddelen die aan Leverancier of derden toebehoren en voor zijn eigen rekening te verzekeren tegen alle risico's, zolang zij door Leverancier worden gehouden.

 

13.3 Leverancier zal de door hem aangeschafte en/of vervaardigde, bij de uitvoering van de Overeenkomst te gebruiken, zaken en hulpmiddelen aan Opdrachtgever, op diens eerste verzoek, conform artikel 12 van deze AIV ter goedkeuring voorleggen.

 

13.4 Leverancier dient de in lid 3 van dit artikel vermelde zaken en hulpmiddelen terstond aan Opdrachtgever ter beschikking te stellen, indien Opdrachtgever zulks verzoekt dan wel uiterlijk bij de laatste (Af)levering waarop de hulpmiddelen betrekking hebben.

 

13.5 Verandering aan of afwijking van zaken en hulpmiddelen, die in eigendom zijn van en/of goedgekeurd zijn door Opdrachtgever, is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestem­ming van Opdrachtgever.

 

13.6 Leverancier zal de zaken en hulpmiddelen niet (doen) aanwen­den voor of in verband met enig ander doel dan de Leverantie aan Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever hiertoe vooraf schrif­telijk toestemming heeft verleend.

 

Artikel 14 - Verpakkings-, vervangen en afkomende materialen

14.1 Alle verpakkings-, vervangen en afkomende materialen, in dit artikel nader aan te duiden als materiaal, blijven in beginsel eigendom van Leverancier.

 

14.2 Leverancier verplicht zich voor eigen rekening en risico het materiaal terug te nemen en te vernietigen, danwel te recyclen of te hergebruiken.

 

14.3 Indien op verzoek van Leverancier het materiaal door Opdrachtgever wordt vernietigd en/of verwijderd, gebeurt zulks voor risico en rekening van Leverancier.

 

14.4 Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd het materiaal voor rekening en risico van Leverancier aan hem te retourneren.

 

Artikel 15 - Risico- en eigendomsovergang

15.1 De eigendom van zaken gaat op Opdrachtgever over op het moment van de aflevering daarvan zonder enig voorbehoud en zonder enig recht van retentie of reclame voor Leverancier, tenzij de zaken tijdens of na de levering worden afgekeurd ingevolge artikel 12 van deze AIV.

 

15.2 Indien zaken door of in opdracht van Opdrachtgever worden aangeleverd aan Leverancier ten behoeve van de Leverantie, blijven deze zaken eigendom van Opdrachtgever. Deze zaken zullen door Leverancier duidelijk gemerkt als eigendom van Opdrachtgever afgescheiden worden gehouden van zaken die Leverancier of derden toebehoren en zullen voor rekening van Leverancier worden verzekerd tegen gebruikelijke risico’s.

 

15.3 De eigendom van zaken of delen daarvan, waarin zaken die eigendom zijn van Opdrachtgever zijn verwerkt, gaat op hem over op het moment van inbouw dan wel assemblage daarvan. Lid 2 van dit artikel is van overeenkomstige  toepassing.

 

15.4 Het risico met betrekking tot de Leverantie gaat over op Opdrachtgever op het moment, dat Opdrachtgever deze na (Af)leve­ring heeft goedgekeurd overeenkomstig artikel 12 van deze AIV.

 

15.5 Bij constatering van een tekortkoming in de Leverantie die een afkeuring inhoudt, zal  de eigendom voor de Leverantie teruggaan naar Leverancier vanaf het moment van ontvangst van de mededeling  daarvan.

 

15.6 Leverancier garandeert dat aan Opdrachtgever de onbezwaarde eigendom wordt overgedragen.

 

Artikel 16 - Intellectuele en industriële eigendom

16.1 Leverancier staat in voor het vrije, volledige en rustige gebruik door Opdrachtgever van de Leverantie en garandeert dat het gebruik, met inbegrip van doorverkoop, van de Leverantie geen enkele inbreuk maakt op rechten van derden. Hij zal Opdrachtgever vrijwa­ren tegen alle gevolgen van aanspraken van derden wegens inbreuk op hun intellectuele- en industri­ële eigendoms­rechten en overige rechten.

 

16.2 Leverancier is gerechtigd de door Opdrachtgever verstrekte informatie te gebruiken, echter uitsluitend in verband met de uitvoering van de Overeenkomst. Deze informatie blijft het eigendom van Opdrachtgever.

 

16.3 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten (met inbegrip van de source code) ten aanzien van al hetgeen in opdracht van Opdrachtgever door Leverancier en/of door hem ingeschakelde derden wordt veranderd, ontwikkeld en/of tot stand gebracht, ongeacht de vorm daarvan en alles in de ruimste zin des woords, berusten uitsluitend bij en komen uitsluitend toe aan Opdrachtgever. Leverancier kan op deze intellectuele en industriële eigendomsrechten nimmer enig recht geldend maken en zal op eerste verzoek meewerken aan overdracht aan Opdrachtgever.

 

Artikel 17 - Documentatie

17.1 Leverancier is verplicht bijbehorende documentatie voorafgaande aan of tegelijkertijd met de (Af)levering ter beschikking te stellen aan Opdrachtgever.

 

17.2 Opdrachtgever is vrij in het gebruik van deze documentatie. Vermenigvuldiging daarvan is uitsluitend toegestaan voor eigen gebruik, waaronder mede wordt verstaan gebruikt ten behoeve van klanten van Opdrachtgever.

 

Artikel 18 - Geheimhouding en verbod tot openbaarmaking en verbod op overname personeel

18.1 Leverancier is gehouden al hetgeen hem ter beschikking wordt gesteld en/of ter kennis komt bij de uitvoering van de Overeenkomst geheim te houden en daarover aan derden, anders dan die rechtstreeks zijn betrokken bij de uitvoering van de Overeenkomst, geen mededelingen te doen. Leverancier zal deze verplichtingen ook opleggen aan en overeenkomen met derden met wie hij overeenkomsten aangaat in verband met de uitvoering van de Overeenkomst. Bij overtreding van deze bepaling verbeurt Leverancier aan Opdrachtgever een directe zonder nadere ingebrekestelling opeisbare boete van € 50.000 per overtreding, zulks onverminderd het recht van Opdrachtgever zijn werkelijke schade te vorderen.

 

18.2 Het is Leverancier verboden gedurende de Overeenkomst en gedurende één jaar na het einde daarvan, personeel van Opdrachtgever dat bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken was, in dienst te nemen of op welke andere wijze dan ook te werk te stellen in diens onderneming of een aan Leverancier middellijk of onmiddellijk gelieerde onderneming. Indien Leverancier in strijd handelt met dit verbod verbeurt hij aan Opdrachtgever een boete gelijk aan het voor de betreffende persoon geldende bruto jaarsalaris, zulks onverminderd het recht van Opdrachtgever zijn werkelijke schade te vorderen.

 

Artikel 19 - Aansprakelijkheid en overmacht

19.1 Leverancier is aansprakelijk voor alle schade die door Opdrachtgever, diens klanten en diens afnemers wordt geleden ten gevolge van onrechtmatig handelen en/of nalaten of een tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen jegens Opdrachtgever door Leverancier of door hem ingeschakelde derden.

 

19.2 Op eerste verzoek van  Opdrachtgever dient Leverancier een aansprakelijkheidsverzeke­ring af te sluiten, ter zake waarvan Opdrachtgever als begunstigde op de polis moet worden aangetekend zodat enige uitkering direct aan Opdrachtgever wordt voldaan.  Deze polis wordt op eerste verzoek in kopie aan Opdrachtgever ter beschikking gesteld.

 

19.3 Leverancier vrijwaart Opdrachtgever tegen alle aanspraken van derden verband houdende met de uitvoering van de Overeenkomst, daaronder mede te verstaan vorderingen uit hoofde van productaansprakelijkheid.

 

19.4 Opdrachtgever is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, aan de zijde van Leverancier tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van het leidinggevend personeel van Opdrachtgever. Onder bewuste roekeloosheid wordt verstaan de subjectieve wetenschap van leidinggevend personeel dat de kans dat schade ontstaat bij het handelen groter is dan de kans dat die schade niet ontstaat.

 

19.5 In geval van overmacht wordt de nakoming van de verbintenissen voortvloeiende uit de Overeenkomst voor de duur van de overmacht veroorzakende situatie opgeschort zonder dat partijen jegens elkaar gehouden zijn tot enige schadevergoeding. Indien deze periode van overmacht langer dan 45 dagen voortduurt zijn partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden in welk geval partijen jegens elkaar nimmer tot enige vergoeding van schade zijn gehouden. Onder overmacht aan de zijde van Leverancier wordt in ieder geval niet verstaan: stakingen, al dan niet toerekenbare tekortkomingen van Leverancier en/of door Leverancier ingeschakelde derden, onrechtmatig handelen door personeel van Leverancier en/of door hem ingeschakelde derden, tekort aan personeel, vervoersproblemen, epidemieën, pandemieën, financiële problemen en de uitvoering van de Overeenkomst beperkende of belemmerende overheidsmaatregelen.

 

Artikel 20 - Ontbinding

Opdrachtgever heeft het recht de Overeenkomst zonder rechter­lijke tussenkomst en zonder nadere schriftelijke ingebrekestel­ling te ontbinden indien: (a) ondanks ingebrekestelling de Leverancier een verplichting uit hoofde van de Overeenkomst of deze AIV niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt; (b) de Leverancier in staat van faillissement is verklaard, aan hem surseance van betaling is verleend of een verzoek daartoe is gedaan, beroep doet op de Wet op de Continuïteit van de Onderneming, zijn bedrijf wordt geliquideerd; (c) ten laste van Leverancier beslag wordt gelegd welk beslag niet binnen 30 dagen is opgeheven, (d) zich andere aan Leverancier toerekenbare omstandigheden voordoen op grond waarvan Opdrachtgever naar haar redelijk oordeel zich niet langer aan de Overeenkomst gebonden hoeft te achten.

 

Artikel 21 - Opeisbaarheid van vorderingen, verrekening

21.1 Vorderingen van Opdrachtgever op Leverancier, zijn onmiddellijk en volledig opeisbaar, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 

21.2 Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd om al hetgeen hij en/of een aan hem gelieerde vennootschap aan Leverancier is verschuldigd, uit welken hoofde dan ook, te verrekenen met hetgeen Leverancier aan Opdrachtgever en/of een aan hem gelieerde vennootschap, uit welken hoofde dan ook, is verschuldigd.

 

Artikel 22 - Rechten van derden

Opdrachtgever is gerechtigd om zijn rechtsverhouding jegens Leverancier uit hoofde van de Overeenkomst aan derden over te dragen. In  dat geval gaan alle rechten uit de Overeenkomst toekomend aan Opdrachtgever, waaronder het recht op schadevergoeding ingevolge artikel 19 van deze AIV, over op deze derden.

 

Artikel 23 - Gedragscode, orde, veiligheid en milieu

Leverancier en zijn werknemers, evenals door hem ingescha­kelde derden, zijn gehouden alle  wettelijke veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorschriften in acht te nemen. Tevens dienen eventuele bedrijfsreglementen en reglementen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu van Opdrachtgever in acht te worden genomen.

 

Artikel 24 - Geschillen

24.1 Bij geschillen tussen partijen zullen deze in eerste instantie goed overleg voeren teneinde te komen tot een buitengerechtelijke oplossing daarvan.

 

24.2 Indien partijen niet tot een buitengerechtelijke oplossing kunnen komen, is uitsluitend de bevoegde rechter van de Rechtbank West-Brabant-Zeeland bevoegd van het geschil kennis te nemen.

 

Artikel 25 - Toepasselijk recht

25.1 Op de rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en Leverancier is uit­sluitend Nederlands recht van toepassing.

 

25.2 De bepalingen van het Weens Koopverdrag (het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten; CISG, Wenen 11 april 1980) zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

 

25.3 De Nederlandse tekst van deze AIV is bindend.

 

AANVULLENDE VOORWAARDEN INZAKE OVEREENKOMSTEN VAN OPDRACHTEN EN OVEREENKOMSTEN AANGAANDE DE AANNEMING VAN WERK TEN BEHOEVE VAN OPDRACHTGEVER

 

Artikel 26 - Toepasselijkheid

Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten aangaande het verrichten van werkzaamheden en het aannemen van werk ten behoeve van Opdrachtgever, in aanvulling op hetgeen hier­voor is bepaald. In geval van tegenstrijdigheid prevaleren deze aanvullende voorwaarden.

 

Artikel 27 - Kennis van het werkterrein van Opdrachtgever

27.1 Leverancier dient, voordat hij met de uitvoering van de Overeenkomst een aanvang maakt, zich op de hoogte te stellen van de omstandigheden op de terreinen en in de gebouwen van Opdrachtgever waar door Leverancier werkzaamheden moeten worden verricht of die de uitvoering van de Overeenkomst kunnen beïnvloeden.

 

27.2 Indien ook derden op de werkterreinen werken, zal Leverancier met hen zodanig samenwerken dat alle werkzaamheden voor alle betrokkenen op de meest veilige en meest efficiënte wijze zullen worden uitgevoerd.

 

27.3 Kosten die voortvloeien uit vertraging in de uitvoering van de Overeenkomst, veroorzaakt door omstandigheden als in lid 1 en lid 2 van dit artikel bedoeld, zijn voor rekening van Leverancier.

 

Artikel 28 - Personeel, werktuigen en materialen

28.1 Door Leverancier bij de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakeld personeel zal voldoen aan de door Opdrachtgever gestelde bijzondere eisen en bij afwezigheid hiervan aan de algemene eisen van vakbekwaamheid en deskundigheid.

 

28.2 Indien naar het oordeel van Opdrachtgever sprake is van onvol­doende gekwalificeerd personeel, is Opdrachtgever bevoegd om de verwijdering van dit personeel te gelasten en is Leverancier verplicht tot onmiddellijke vervanging door personeel dat voldoet aan het bepaalde in lid 1 van dit artikel.

 

28.3 Leverancier zal zorgdragen voor alle bij de uitvoering van de Overeenkomst te gebruiken  materialen en werktuigen, waaron­der gereedschappen.

 

28.4 Opdrachtgever heeft het recht de in lid 3 van dit artikel genoemde materialen en werktuigen te inspecteren en te keuren. Bij een gehele of gedeeltelijke afkeuring is Leverancier ver­plicht tot onverwijlde vervanging van de afgekeurde materialen en werktuigen. Voor vervangen materialen en werktuigen  is artikel 12.5  van deze AIV van overeenkomstige toe­passing.

 

Artikel 29 - Onderaanneming van werk

29.1 Ter aanvulling van het gestelde in artikel 4.2 van deze AIV, zal in geval van onderaan­ne­ming, de onderaannemer (zijnde Leverancier conform deze AIV) een verklaring van betalings­gedrag van de Inspectie der Belastingen overleggen.

 

29.2 Leverancier is verplicht:

a. een G-rekening te openen ten behoeve van de betaling van de Loonheffing en de Omzetbelasting door Opdrachtgever;

b. een urenregistratie bij te houden van de gewerkte uren en deze op eerste verzoek aan Opdrachtgever te overleggen;

c. inzage te geven in alle boeken en bescheiden betreffende de Overeenkomst tot onderaanneming van werk;.

 

Breda, mei 2020