Zdá sa, že sa nachádzate v .

Pre viac informácií prejdite na stránky spoločnosti Scania.

Doprava a Agenda 2030

Svet sa zjednotil približne v 17 cieľoch udržateľného rozvoja v rámci všetkých ľudí a sektorov spoločnosti. Príspevkom spoločnosti Scania k dosiahnutiu týchto cieľov je ich premena na udržateľné obchodné riešenia. 

Agenda 2030 je spoločná agendu vyžadujúcu spoluprácu medzi vládou, firmami a širšou verejnou spoločnosťou. Veríme, že jej 17 cieľov má potenciál priniesť zásadnú zmenu pre spoločnosť aj podniky. 

Efektívny dopravný systém je základom konkurencieschopného a pružného hospodárstva. Efektívny tok tovaru a osôb je rozhodujúcim činiteľom umožňujúcim dosiahnutie výsledkov rozvoja, ktorý prispieva k potravinovej bezpečnosti, vzdelaniu, znižovaniu chudoby, inkluzívnemu rastu a ďalším. Doprava v súčasnej podobe je zároveň spojená s negatívnymi dopadmi, ako sú emisie CO2, znečistenie ovzdušia, dopravné zápchy a dopravné nehody. Efektívne a ekologické dopravné riešenia nie sú dostupné pre všetkých. V nasledujúcich rokoch budeme mať príležitosť vyvinúť udržateľný dopravný systém, ktorý zodpovedá potrebám spoločností, miest a spoločenstiev v oblasti pohybu osôb a tovaru. Dopravný systém, ktorý spája ľudí, buduje trhy a podporuje ekonomický a sociálny rozvoj prístupný pre všetkých. Mali by sa vyvinúť dopravné systémy s cieľom maximalizovať vplyv na kvalitu života ľudí tým, že budú bezpečné, cenovo dostupné a prístupné, ale aj minimalizovať negatívne vplyvy na ľudí a ich živobytie. Musíme zvážiť vplyv dopravných riešení na ciele udržateľného rozvoja z hľadiska životného cyklu – od ťažby surovín až po koniec životnosti.

Boj proti zmene klímy a jej súvisiacim dopadom je v súčasnosti hlavnou prioritou odvetvia dopravy. Strategickým smerom spoločnosti Scania je dosiahnuť posun smerom k udržateľnému dopravnému systému. V roku 2018 spoločnosť Scania iniciovala štúdiu Pathways s cieľom zistiť, ako vyzerá budúci systém nefosílnej komerčnej dopravy, ktorý sa má dosiahnuť do roku 2050. Sme súčasťou problému, ale spolu s ostatnými sme tiež súčasťou riešenia.

SDG 1 – Žiadna chudoba

Spoľahlivé a účinné dopravné systémy sú predpokladom inkluzívneho rozvoja a zmierňovania chudoby.

SDG 2 – Žiadny hlad

Efektívne logistické reťazce v poľnohospodárstve zabezpečujú prístup na trh a dostupné potraviny.

SDG 3 – Dobré zdravie a životná pohoda

Dopravný priemysel významne prispieva k znečisťovaniu ovzdušia v našich mestách, ktoré spôsobuje predčasné úmrtia a choroby. Ročne zahynie pri dopravných nehodách viac ako milión ľudí.

SDG 4 – Kvalitné vzdelávanie

Dobre fungujúci cenovo dostupný miestny dopravný systém poskytuje prístup k vzdelávacím zariadeniam a podporuje rovnaké príležitosti na vzdelávanie.

SDG 5 – Rovnosť pohlaví

Bezpečné a cenovo dostupné možnosti dopravy sú kľúčom k zvýšeniu účasti žien, ich vzdelania, produktivity a zdravia. Doprava tiež môže zvýšiť zamestnanosť žien. 

SDG 6 – Čistá voda a hygiena

Účinný a čistý dopravný systém zabezpečuje prístup k vode a hygiene. Na druhej strane emisie z dopravy a výrobných odvetví môžu mať vplyv na kvalitu vody. 

SDG 7 – Cenovo dostupná a čistá energia

V súčasnosti je dopravný sektor z veľkej časti poháňaný fosílnymi palivami. Kombinácia vývoja motorov a hnacích sústav, ako aj opatrenia na zvýšenie efektívnosti dopravného systému a obnoviteľné palivá môžu poskytnúť modernú energiu pre všetkých.

SDG 8 – Dôstojná práca a hospodársky rast

Dopravný priemysel je globálny prostriedok na umožnenie produktivity, tvorby pracovných miest a hospodárskeho rastu. Podpora dôstojnej práce v hodnotových reťazcoch však zostáva výzvou.

SDG 9 – Priemysel, inovácie a infraštruktúra

Inovácia v oblasti čistej a udržateľnej technológie dnes predstavuje najväčší podiel na investíciách do výskumu a vývoja v dopravnom priemysle. Doprava ako hlavné odvetvie môže urýchliť zavádzanie inovácií, ako sú inteligentné dopravné systémy (ITS) a čisté technológie.

SDG 10 – Zníženie nerovnosti

Dobre rozvinutá dopravná infraštruktúra môže spájať mestské a vidiecke oblasti a vytvárať rovnocennejší prístup k príležitostiam, ako sú pracovné miesta, vzdelanie a služby. 

SDG 11 – Udržateľné mestá a komunity

Dobre naplánované a dobre navrhnuté dopravné systémy prepájajú regióny a ľudí a zabezpečujú prístup k službám a tovaru. Dostupná a cenovo dostupná verejná doprava a logistika posilňujú rozvoj a príležitosti.

SDG 12 – Zodpovedná spotreba a výroba

Inteligentné dopravné systémy idú ruka v ruke s udržateľnou spotrebou a výrobou. Prechod od logistických systémov plných odpadu k inteligentnej, prepojenej a udržateľnej logistike.

SDG 13 – Klimatické opatrenia

V súčasnosti je dopravný sektor zodpovedný za takmer štvrtinu celkových emisií CO2 z energie. Zmena podnebia je jednou z najväčších hrozieb pre našu planétu a dopravný priemysel v súčasnej podobe je spojený s negatívnymi dopadmi, ako sú emisie CO2, znečistenie ovzdušia, dopravné zápchy a dopravné nehody. V boji proti zmenám podnebia a s nimi spojenými dopadmi bude mať zásadný význam vytvorenie udržateľnejšieho dopravného systému. 

SDG 14 – Život pod vodou

Rozšírenie dopravných systémov na mori môže zhoršiť morské a pobrežné prostredie a emisie CO2 z pozemnej dopravy prispievajú k prekysleniu oceánov. 

SDG 15 – Život na zemi

Súčasné dopravné systémy degradujú suchozemské ekosystémy. Budúce postupy musia integrovať udržateľné faktory do včasného plánovania rozvoja infraštruktúry, aby sa zabezpečil udržateľný život na zemi. 

SDG 16 – Mier, spravodlivosť a silné inštitúcie

Doprava je kľúčovým prostriedkom na obnovu spoločností po konflikte.

SDG 17 – Partnerstvá na dosiahnutie cieľov

Kľúčovým prvkom globálneho plnenia cieľov trvalo udržateľného rozvoja sú partnerstvá viacerých zainteresovaných strán zamerané na zdieľanie vedomostí, odborných znalostí, technológií a zdrojov.