Zdá sa, že sa nachádzate v .

Pre viac informácií prejdite na stránky spoločnosti Scania.

Systém oznamovania protispoločenskej činnosti spoločnosti Scania

Integrita a súlad so zákonmi a predpismi, ako aj zásady stanovené v Kódexe správania spoločnosti Scania, Kódexe správania pre dodávateľov spoločnosti Scania, Kódexe praxe spoločnosti Scania a Kódexe správania pre nezávislých distribútorov spoločnosti Scania sú najvyššími prioritami a základmi kultúry našej spoločnosti. 

Na splnenie týchto hodnôt a na zabránenie alebo minimalizáciu potenciálnych rizík v dôsledku porušovania predpisov je kľúčové, aby sa potenciálne porušenia predpisov zamestnancami alebo externými partnermi včas identifikovali, objasnili a zastavili a aby sa v prípade potreby uplatňovali disciplinárne opatrenia.

 

S cieľom podporiť kultúru ozvania sa a zistiť potenciálne priestupky spoločnosť TRATON GROUP prevádzkuje globálny nezávislý, nestranný a dôverný systém oznamovania protispoločenskej činnosti spravovaný v rámci spolupráce medzi korporačným vyšetrovacím úradom spoločnosti Scania a vyšetrovacím úradom spoločnosti TRATON.  Okrem korporačného vyšetrovacieho úradu spoločnosti Scania ako prvého kontaktného bodu pre oznamovateľov v spoločnosti Scania môžete osloviť aj vyšetrovací úrad spoločnosti TRATON ako centrálny kontaktný bod pre všetky značky v rámci spoločnosti TRATON Group.

 

Systém oznamovania protispoločenskej činnosti a postupy vykonávania interných vyšetrovaní spoločnosti Scania sa riadia zásadami 20 skupiny Scania. Náš systém oznamovania protispoločenskej činnosti je založený na základných princípoch, akými sú ochrana oznamovateľov a jednotlivcov podporujúcich vyšetrovanie. Rešpektujeme právo oznamovateľov na dôvernosť a zastávame prezumpciu neviny a spravodlivosť vyšetrovania voči všetkým dotknutým osobám. Informácie prijaté prostredníctvom systému oznamovania protispoločenskej činnosti budú posúdené spravodlivo, rýchlo a citlivým spôsobom a bude sa s nimi zaobchádzať s najvyššou úrovňou dôvernosti.  Na identifikáciu anonymných oznamovateľov nebudú podniknuté žiadne kroky. Máme nulovú toleranciu voči odvetným opatreniam voči oznamovateľom. Akékoľvek nahlásenie v zlom úmysle sa však bude považovať za vážne porušenie predpisov.

 

Vyšetrovania podporujú špecializované funkcie na oddeleniach správy, riadenia rizík a súladu, bezpečnosti, auditu, právnom a personálnom oddelení v spoločnosti Scania. Vyšetrovanie sa začne až po dôkladnom preskúmaní skutočností a dôvodného podozrenia z porušenia predpisov. Oddelenia spoločnosti Scania zapojené do oznamovania protispoločenskej činnosti a interných vyšetrovaní úzko spolupracujú s kolegami z vyšetrovacieho úradu spoločnosti TRATON, najmä pokiaľ ide o potenciálne závažné porušenia predpisov.

 

 

Naše kanály oznamovania protispoločenskej činnosti

Náš systém oznamovania protispoločenskej činnosti poskytuje nasledujúce kanály na nahlásenie potenciálnych porušení spáchaných zamestnancami alebo externými partnermi, aby ich naša spoločnosť mohla rýchlo vyšetriť a primerane na ne reagovať. To však neobmedzuje zákonom chránené práva obrátiť sa na príslušné orgány. 

 

Interní a externí oznamovatelia môžu kedykoľvek a vo všetkých jazykoch oznámiť potenciálne porušenia predpisov alebo riziká súvisiace s ľudskými právami alebo environmentálnymi záväzkami priamo a dôverne kolegom v rámci korporačného vyšetrovacieho úradu spoločnosti Scania alebo TRATON:

 

Scania CV AB

Centrum korporačného vyšetrovacieho úradu spoločnosti Scania

Vagnmakarvägen 1

151 32 Södertälje, Švédsko

E-mail: whistleblower@scania.com

 

 

TRATON SE

Vyšetrovací úrad

Dachauer Strasse 641

80995 Mníchov, Nemecko

E-mail: investigation-office@traton.com

 

 

Príslušné tímy s vami môžu komunikovať osobne, telefonicky alebo e-mailom.

 

 

 

Oznamovatelia majú vždy možnosť obrátiť sa so svojimi problémami na nasledujúce interné funkcie:

  • Priamy manažér
  • Personálne oddelenie/funkcia oddelenia ľudských zdrojov (lokálna alebo centrálna)
  • Interný audit skupiny
  • Bezpečnosť spoločnosti
  • Súlad skupiny
  • Miestne alebo regionálne určená kontaktná osoba pre väčšinu našich právnických osôb so sídlom v EÚ. 

 

Prijímacia funkcia potom postúpi informácie príslušným špecializovaným funkciám oznamovania protispoločenskej činnosti, ako je uvedené v našich interných postupoch.

 

 

 

Oznamovatelia na celom svete môžu používať nástroj Speak up! spoločnosti TRATON, ktorý je k dispozícii nepretržite v niekoľkých jazykoch na nahlásenie tipov na potenciálne porušenia týkajúce sa trestných činov bielych golierov, ako je korupcia alebo protimonopolný zákon, problémy s ochranou údajov, ako aj riziká a porušenia týkajúce sa ľudských práv a environmentálnych záväzkov alebo iných interných a zákonných predpisov.

 

Oznamovatelia sa môžu zaregistrovať do nástroja Speak up! prostredníctvom mena alebo zostať v anonymite. Všetky tipy sú považované za dôverné. Aj keď preferovaný jazyk oznamovateľa nie je ponúkaný v kanáli nahlasovania, oznamovatelia môžu použiť akýkoľvek jazyk na odoslanie svojho oznámenia. Náš portál na oznamovanie protispoločenskej činnosti je prevádzkovaný treťou stranou, ktorá prevádzkuje portál na externých certifikovaných serveroch (so sídlom v Nemecku), čo umožňuje oznamovateľom odosielať nám tipy anonymne a bez možnosti vysledovania.

 

Nástroj Speak up! je prístupný z každého počítača s pripojením na internet. Kliknite sem.

 

 

 

Porušenia predpisov môžete nahlásiť aj prostredníctvom nepretržitej horúcej linky pre oznamovateľov, ktorú poskytuje spoločnosť Volkswagen AG. Horúca linka je k dispozícii 24 hodín denne a prijíma tipy od všetkých značiek koncernu Volkswagen – v prípade potreby aj anonymne. Všetky tipy týkajúce sa našej spoločnosti, ktoré dostaneme cez horúcu linku, sa posielajú priamo vyšetrovaciemu úradu spoločnosti TRATON.


Kontaktovať horúcu linku pre oznamovateľov môžete takto:

 

+ 800 444 46300  medzinárodné bezplatné číslo. V závislosti od krajiny, z ktorej voláte, je možné, že medzinárodná bezplatná horúca linka nebude dostupná, pretože niektorí poskytovatelia telefónnej siete túto službu nepodporujú. Ak je to tak, použite ponúkané spoplatnené číslo alebo číslo špecifické pre vašu krajinu. 

 

+ 49 5361 946300  spoplatnené číslo, ak váš miestny telefónny operátor nepodporuje bezplatnú službu. 

 

 

 

Krajina

 

Bezplatné číslo

 

Miestne telefónne číslo

 

Brazília 0800-5912743 021-23911381
Mexiko 001-800-4610242 0155-71000355
Slovenská republika 0800-002576 02-33325602
USA 833-6571574 908-2198092
Južná Afrika 0800-994983 021-1003533
Malajzia 1-800-819523 0154-6000099
Argentína 0800-6662992 011-52528632
Nemecko 80 044 446 300 05361-946300

 

 

 

 

Spoločnosť Volkswagen AG poverila dvoch externých právnikov (ombudsmanov), ktorí môžu pomôcť alebo zabezpečiť, aby boli tipy postúpené vyšetrovaciemu úradu spoločnosti TRATON – na žiadosť aj anonymne.

 

Informácie o ombudsmanoch spoločnosti Volkswagen AG nájdete tu.

 

 


Odporúčame nahlasovať nevhodné správanie prostredníctvom interných kanálov nahlasovania podľa vyššie popísaných pokynov. Vzhľadom na smernicu o oznamovaní protispoločenskej činnosti v EÚ však členské štáty EÚ definovali (alebo čoskoro definujú) určené orgány, ktoré ako externé kanály nahlasovania prijímajú aj hlásenia o nevhodnom správaní. Pozrite si nasledujúce krajiny, z ktorých nahlasujete, na tomto odkaze.  

 

 

Ako spracúvame vaše hlásenia?

V našej spoločnosti môžu zamestnanci, zákazníci a iné tretie strany kedykoľvek a v akomkoľvek jazyku nahlásiť tipy týkajúce sa potenciálneho porušenia predpisov prostredníctvom rôznych kanálov. Tipy následne dostane korporačný vyšetrovací úrad spoločnosti Scania alebo vyšetrovací úrad spoločnosti TRATON, ktoré zabezpečia dôverné a včasné vykonanie dôkladného a vhodného vyšetrovania.

 

Kvalifikovaní a skúsení kolegovia v korporačnom vyšetrovacom úrade spoločnosti Scania alebo vyšetrovacom úrade spoločnosti TRATON dôkladne preskúmajú každé hlásenie o možnom nevhodnom správaní a systematicky sledujú proces v súlade s platnými zásadami skupiny. Oznamovatelia najprv dostanú potvrdenie o prijatí od korporačného vyšetrovacieho úradu spoločnosti Scania alebo vyšetrovacieho úradu spoločnosti TRATON, ktorý následne posúdi vaše hlásenie z hľadiska možných právnych rizík. Zahŕňa to objasňovanie otázok o nahlásenej záležitosti a zhromažďovanie dostupných faktov najmä od oznamovateľov. Ak toto počiatočné hodnotenie ukáže dôvody na podozrenie závažného porušenia, začne vyšetrovanie špecializovanej vyšetrovacej jednotky v rámci spoločnosti Scania. Následne výsledky vyšetrovania právne posúdi vyšetrovací úrad spoločnosti TRATON a odporučí vhodné opatrenia. Ak tip poukazuje na menej závažné porušenie predpisov, prípad možno odovzdať vhodnému orgánu v rámci spoločnosti Scania, aby ho prešetril a posúdil samostatne, ale s možnosťou získať pokyny od korporačného vyšetrovacieho úradu spoločnosti Scania. Oznamovatelia alebo zainteresovaní zamestnanci môžu vždy kontaktovať korporačný vyšetrovací úrad spoločnosti Scania alebo vyšetrovací úrad spoločnosti TRATON o stave a výsledku konania. Výsledok bude tiež poskytnutý, pokiaľ to bude právne možné vzhľadom na zásadu „potrebné vedieť“. Doba spracovania sa však líši v závislosti od predmetu konania. 

 

Potenciálne porušenia Kódexu správania pre dodávateľov spoločnosti Scania a Kódexu správania pre nezávislých distribútorov spoločnosti Scania zo strany dodávateľov a iných tretích strán, vrátane rizík a porušení ľudských práv a environmentálnych záväzkov, možno tiež oznámiť korporačnému vyšetrovaciemu úradu spoločnosti Scania alebo vyšetrovaciemu úradu spoločnosti TRATON. Korporačný vyšetrovací úrad spoločnosti Scania alebo vyšetrovací úrad spoločnosti TRATON bude informovať zodpovedné oddelenia, ktoré nahlásenú záležitosť zodpovedajúcim spôsobom spracujú. To zahŕňa najmä prijatie potrebných opatrení na minimalizáciu alebo ukončenie porušení a/alebo rizík.

 

 

Viac informácií ohľadom Pracovného poriadku pre reklamačný poriadok spoločnosti TRATON GROUP nájdete tu. Okrem toho spoločnosť Scania publikovala Zásady ľudských práv, ktoré popisujú očakávania týkajúce sa organizácie a dodávateľov v oblasti ochrany a rešpektovania ľudských práv.

 

 

Ochrana údajov pre oznamovateľov

Spoločnosť Scania zhromažďuje a spracúva osobné údaje, ktoré poskytnete, na účely posúdenia a spracovania vášho nahláseného tipu. Ďalšie informácie o ochrane údajov a právach, na ktoré máte nárok, nájdete tu

Máte nejaké obavy alebo spätnú väzbu týkajúcu sa našich produktov alebo služieb?

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa našich produktov alebo vášho vozidla, spätnú väzbu alebo sťažnosti týkajúce sa služieb poskytovaných nami alebo našimi obchodnými partnermi (ako sú autorizovaní predajcovia alebo dielne), kontaktujte naše centrá starostlivosti o zákazníkov.

Máte ďalšie otázky?

V prípade akýchkoľvek otázok alebo návrhov na zlepšenie v súvislosti so systémom oznamovania protispoločenskej činnosti sa obráťte na korporačný vyšetrovací úrad spoločnosti Scania. Môžete nás kontaktovať na adrese whistleblower@scania.com