Zdá sa, že sa nachádzate v .

Pre viac informácií prejdite na stránky spoločnosti Scania.

Ciele spoločnosti Scania podložené vedou

Poslaním spoločnosti Scania je dosiahnuť posun smerom k udržateľnému dopravnému systému. Sme presvedčení, že naša spoločnosť aj oblasť dopravy, môžu byť do roku 2050 bez fosílnych palív, ako je dohodnuté v Parížskej dohode o klíme.

Aby sme dali jasne najavo náš záväzok a boli transparentní v pokroku, stanovili sme vedecky podložené ciele na zníženie uhlíkovej stopy (SBT), ktoré nás zaväzujú k znižovaniu emisií v rozsahu a tempe, ktoré veda vyžaduje na obmedzenie globálneho otepľovania.

 

Tento záväzok predstavuje radikálny skok v našich cieľoch znižovania uhlíkovej stopy, pretože tieto ciele zahŕňajú nielen emisie z našich priamych globálnych operácií, ale aj z vozidiel našich zákazníkov počas prevádzky.

 

Sú plne v súlade s našimi firemnými cieľmi – a budú mať vplyv na investičné rozhodnutia v našich obchodných oblastiach, od výroby a logistiky až po priority pri vývoji a predaji produktov. Tým to však nekončí. Aby bolo možné dosiahnuť tieto ciele, zákazníci Scania budú musieť riadiť svoje prevádzky s menším dopadom na klímu ako ich konkurenti a priemysel ako celok.

Scania: Inventár skleníkových plynov

Pri výpočte vplyvu spoločnosti Scania na podnebie sa používa protokol o skleníkových plynoch. Protokol o skleníkových plynoch je najbežnejšie používaným globálnym štandardom na meranie a spravovanie emisií skleníkových plynov (GHG) z obchodných operácií, hodnotových reťazcov a zmierňujúcich opatrení.

 

Protokol o skleníkových plynoch zohľadňuje niekoľko skleníkových plynov, nielen oxid uhličitý (CO2), ale aj metán (CH4), oxid dusný (N2O), fluórované uhľovodíky (HFC), perfluórované uhľovodíky (PFC) a hexafluorid sírový (SF6).

 

Protokol rozdeľuje emisie spoločnosti na oblasti, kde priame emisie uhlíka z našich vlastných prevádzok, ako sú spaľovanie fosílnych palív na kúrenie, testovanie motorov a firemné vozidlá, sú oblasťou 1 a nepriame emisie generované zakúpenou elektrinou, teplom a parou sú oblasťou 2.

 

Oblasťou 3 sú naše nepriame emisie v hodnotovom reťazci. Patria sem všetky emisie generované z výroby dielov a komponentov v dodávateľskom reťazci až po používanie našich výrobkov a počas celej doby životnosti.

 

Naše vedecky založené ciele pokrývajú všetky naše emisie oblasti 1 a 2, ako aj emisie z obdobia, počas ktorého sa používajú naše produkty (oblasť 3). Posledná kategória sama osebe predstavuje viac ako 96 percent našich celkových emisií.

 

V spoločnosti Scania sme tiež stanovili ciele v oblasti znižovania uhlíkovej stopy týkajúce sa našej globálnej pozemnej dopravy (oblasť 3, Doprava a distribúcia). V rokoch 2015 až 2025 znížime emisie CO2 na 1 prepravenú tonu o 50 percent. 

Klimatické ciele spoločnosti Scania podložené vedou

Oblasti 1 a 2

Scania zníži do roku 2025 svoje emisie oblasti 1 a 2 o 50 percent, pričom základným rokom bude v absolútnych číslach rok 2015. Emisie CO2 z týchto oblastí sa znížia na polovicu bez ohľadu na to, ako veľmi budeme rásť. Medzi aktivity patria opatrenia na zvýšenie energetickej účinnosti, prechod z fosílnych palív na biopalivá a zmluvy o energii bez fosílnych palív.

 

Naše ciele bezfosílnej elektrickej energie na rok 2020 (2010) a energetickej účinnosti 33 percent/vozidlo na rok 2020 (2010) sú stavebnými kameňmi tohto cieľa.

 

Podľa iniciatívy Science Based Target (SBTi) je 50-percentné zníženie v rámci oblastí 1 a 2 počas tohto desaťročného obdobia veľmi ambiciózne a v súlade so scenárom 1,5 stupňa – najprísnejším scenárom dekarbonizácie v SBT.

Oblasť 3

Viac ako 96 percent emisií uhlíka z nášho podnikania vzniká pri používaní produktov. Scania vždy meria skutočný vplyv na podnebie počas používania svojich výrobkov Well-to-Wheel (WtW), pričom zohľadňuje aj emisie generované pri výrobe paliva alebo elektriny.

 

Podľa iniciatívy Science Based Target (SBTi) je tento cieľ ďalekosiahly a v súlade s najambicióznejším scenárom dekarbonizácie, ktorý vyvinuli.

 

Toto je cieľ intenzity meraný v ekvivalentoch CO2 na kilometer. Scania bude merať vplyv svojich produktov na klímu pomocou prevádzkových údajov zo všetkých svojich globálne prepojených nákladných automobilov a autobusov. Cieľ znamená, že vozidlá vyrobené v roku 2025 budú mať o 20 % nižšie emisie CO2 na kilometer v porovnaní s vozidlami vyrobenými v roku 2015. Zhromaždíme údaje z jednotlivých nákladných vozidiel a autobusov počas jedného roka a použijeme ich na analýzu skutočnej spotreby energie a množstva najazdených kilometrov. Potom informácie doplníme o typ energie, ktorá sa použila na výpočet vplyvu na podnebie.

Ako Scania dosiahne tieto klimatické ciele

50 % zníženie emisií CO2 z našej prevádzky do roku 2025

Aby sme v rokoch 2015 až 2025 znížili emisie z našej prevádzky o 50 percent, musíme pracovať na viacerých aktivitách. Jednou z hlavných hodnôt spoločnosti Scania je Eliminácia odpadu a tu sa to začína.

 

Ďalšou dôležitou súčasťou sú opatrenia na zvýšenie energetickej účinnosti prostredníctvom nepretržitých investícií do strojov a prístrojov, ktoré spotrebúvajú menej energie ako tie, ktoré nahrádzajú.

 

V neposlednom rade po odstránení všetkého tohto energetického odpadu neustále skúmame možnosti premeny nášho využívania fosílnej energie na využívanie obnoviteľnej energie pri výrobe a výskumných a vývojových činnostiach. Elektrina dodávaná do našej globálnej výroby je už dnes bez fosílnych palív (od roku 2020) a v našej komerčnej sieti servisných dielní po celom svete sa neustále rozširuje.

20 % zníženie CO2 z našich produktov

Existujú štyri hlavné bloky aktivít, ktoré nám pomôžu dosiahnuť vedecky podložený cieľ pre oblasť 3 – Používanie produktov.

 

V nasledujúcich rokoch zavedieme ďalšie zvyšovanie efektívnosti nášho tradičného produktu. Jedným z hlavných prispievateľov bude nová hnacia sústava a pripojené komponenty.

 

Spolu s našimi zákazníkmi musíme tiež nájsť efektívnosť prostredníctvom optimalizovaných špecifikácií (lepšie dimenzované pohonné jednotky, lepšie pneumatiky atď.) a zaistením efektívnejšieho riadenia vozidiel (služby pre vodičov ako školenia a koučing).

 

Tento blok zahŕňa aj prechod na obnoviteľné zdroje paliva alebo plynu pre spaľovací motor. Vozidlo poháňané bioplynom môže tu a teraz znížiť emisie typu Well-to-Wheel (WtW) až o 80 % v porovnaní s ekvivalentom na fosílnu naftu. My to urýchlime prostredníctvom posilneného partnerstva v dopravnom ekosystéme a úzkej spolupráce so zákazníkmi, kupujúcimi prepravných služieb, poskytovateľmi infraštruktúry, poskytovateľmi pohonných látok a ďalšími osobami s rozhodovacími právomocami.

 

Rýchly prechod k elektrifikácii je kľúčový v presune k udržateľnejšiemu dopravnému systému. Už dnes ponúkame plug-in hybridné autobusy a nákladné vozidlá a plne elektrické mestské autobusy a nákladné vozidlá pre mestské aplikácie. Elektrifikované vozidlá jazdiace na európsky energetický mix znížia emisie CO2 na km o polovicu.

 

Nakoniec musíme zabezpečiť, aby elektrina použitá v našich elektrifikovaných výrobkoch pochádzala z obnoviteľných zdrojov. Elektrifikované vozidlá pracujúce na zelenú elektrinu znížia emisie CO2 až o 98 % v porovnaní s konvenčným naftovým vozidlom poháňaným fosílnym palivom.

Kliknutím na obrázky nižšie zobrazíte väčšie obrázky