Du verkar befinna dig i .

Gå till din Scania marknadsplats för mer information.

Allt du behöver veta om elektrifiering, direkt i din inkorg.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.

Till anmälan

Scanias engagemang för elektrifiering – våra initiativ hittills

28 JANUARI 2022

Scania driver övergången till fordon med nollutsläpp. Vi har serietillverkning av helelektriska fordon och testar aktivt tyngre ellastbilar i kunddrift. Denna övergång sker tack vare de snabba förbättringarna av batteriteknik och ellastbilar kommer snart att uppnå den räckvidd som behövs för omfattande drift i fjärrtrafik.

Det krävs många olika verktyg och tekniker för att skapa hållbara transporter. På Scania omfattar vårt utbud av hållbara lösningar allt från biobränslen till energieffektiva drivlinor. Men av alla dessa tekniker finns ingen som långsiktigt får större betydelse än elektrifiering. Scania erbjuder redan ett brett utbud av helelektriska och hybridelektriska fordon. Vi har även startat prov i driftsförhållanden som tills nyligen betraktades som väldigt svåra eller omöjliga att elektrifiera, som timmertransporter, glesbygdstrafik liksom tunga transporter och fjärrtrafik.

 

Trots den optimism om elektrifiering som finns inom Scania kommer övergången inte att bli enkel. Den kommer att krävas betydande investeringar i nya produktionsanläggningar och innovationer, liksom för att säkerställa hållbara leveranser av batterier och tillhörande komponenter. Samtidigt måste vi förlita oss på ett tillräckligt utbud av ren energi och tillgång till högspänningsnät, partnerskap med elleverantörer och leverantörer av laddinfrastruktur. Dessa får en avgörande betydelse.

 

Under de kommande decennierna blir elektrifieringen av tunga transporter avgörande för att minska effekterna av klimatförändringarna och Scania har redan satt ambitiösa mål som understryker företagets engagemang för hållbara transporter.

Vårt engagemang

  • Genom initiativet för vetenskapligt förankrade klimatmål –  Science Based Targets initiative – var Scania först i vår bransch att sätta vetenskapligt grundade mål för CO2-minskning. Scania har satt som mål att halvera CO2-utsläppen från sin egen verksamhet till 2025 samt att minska utsläppen från fordon i kunddrift med 20 procent under samma tid. När vi satte målen ville vi att de skulle vara verkningsfulla. Därför valde vi målet 2025 snarare än 2030 eller senare.

  • Scania har gått med i The Climate Pledge och är därmed förbundet att nå nollutsläpp till 2040.

  • Scania är med i LeadIT och verkar för att den tunga energiintensiva industrin ska nå nollutsläpp av CO2 till 2050.

  • Genom CEO Alliance driver Scanias VD Christian Levin tillsammans med andra företagsledare gemensamma projekt för en hållbara övergång med fokus på infrastruktur och energi till stöd för den europeiska gröna given – EU Green Deal.

  • Scania har undertecknat den första globala avsiktsförklaringen för lastbilar och bussar med nollutsläpp med ett åtagande om en 30-procentig försäljningsandel av nollutsläppsfordon till 2030 och mer än 90 procent av försäljningen globalt till 2040.

Elektrifieringen framåt

Fokus ligger nu på genomförandet. Scania har förbundit sig att årligen lansera minst ett nytt elfordon. För att skapa mesta möjliga klarhet för kunder och partner när det gäller takten i förändringen har Scania tillkännagivit en färdplan för en översikt över kommande introduktioner.

 

 

Scania har lanserat en batteridriven ellastbil (BEV) och en elhybridlastbil (PHEV) för stadstransporter utöver den helelektriska Scania Citywide-bussen som nu är i drift i flera europeiska städer.

 

BEV-lastbilen på 29 ton har en räckvidd på 250 km efter 90-minuters laddning. PHEV-lastbilen, även den på 29 ton, har en räckvidd på 60 km vid full laddning. Scania har nyligen lanserat en uppdaterad PHEV-lastbil på 36 ton med en elräckvidd på 60 km efter 35-minuters laddning.

 

  • År 2023 kommer vi att ha tyngre BEV-lastbilar för regionala transporter med kapacitet för fyra timmars drift med 40 ton bruttovikt eller tre timmar med 60 ton bruttovikt.

  • Under 2024 kommer ellastbilar för fjärrtrafik ut på marknaden, anpassade för snabbladdning under förarnas 45 minuter långa rast- och vilopaus. Dessa får kapacitet att kunna köras under mellan fyra och 4,5 timmar beroende på väderförhållanden och fordonsvikten 40 eller 60 ton.

  • Till 2025 kommer vi att kunna elektrifiera lastbilar för de flesta verksamheter, däribland för anläggning, gruvdrift, fjärrtrafik och timmertransporter. Det är också då när en tiondel av vår försäljningsvolym kommer att vara elektrifierad. När man ser fram mot den senare halvan av årtiondet kommer vi att ha denna tekniska förmåga för i stort sett alla applikationer. Men detta kommer ännu inte att vara lönsamt för alla kunder på alla marknader. Men till 2030 ska hälften av vår totala försäljningsvolym av fordon vara elektrifierad.

 

För att möjliggöra detta måste vi ha tillgång till laddinfrastruktur och förnybar el. Därför är investeringar i infrastruktur och partnerskap för elfordon avgörande prioriteringar.

Livscykelanalys

Scania var den första tunga fordonstillverkaren att tillkännage en livscykelanalys för elektriska distributionslastbilar. Den visade att CO2-utsläppen genom hela livscykeln för eldistributionslastbilar kan minskas väsentligt jämfört med en distributionslastbil som körs på fossil diesel.

Laddning och infrastruktur

Vi behöver fantastiskt bra fordon men för att minska CO2-utsläpp för elfordon i drift behövs även en tillförlitlig och hållbar elinfrastruktur för att ladda fordonen. För att möjliggöra detta behövs stora investeringar för att förstärka elnätet och öka den förnybara energin.

 

För att påskynda övergången till elfordon har Scania, som del av Traton Group, tillsammans med andra ledande europeiska tillverkare av tunga fordon undertecknat en bindande överenskommelse om att införa och driva ett publikt laddnätverk för tunga ellastbilar och elturistbussar runtom i Europa. Avsikten är att tillsammans investera 500 miljoner euro för att bygga och driva minst 1 700 högeffektiva gröna laddningsplatser under de kommande fem åren. Över tid väntas antalet laddplatser väsentligt öka ytterligare med fler deltagare och offentlig finansiering. Laddnätverket ska vara öppet för alla och laddplatserna ska vara tillgängliga för alla tunga fordon oavsett märke.

Samtidigt vet vi att det kan vara mycket utmanande för våra kunder att hitta den bästa lösningen för att ladda. Det är därför som vi etablerar partnerskap med leverantörer av laddinfrastruktur för att kunna erbjuda heltäckande depålösningar för transportföretag. Dessa lösningar omfattar elleveranser, laddhårdvara och mjukvara liksom installation, underhåll och andra tillhörande tjänster anpassade efter kundernas särskilda behov.

 

Scania deltar också i flera forskningsprojekt för att utvärdera elvägslösningar som skapar möjligheter för tunga fordon att ladda under färd med hjälp av luftledningar. I samarbete med regionala myndigheter pågår för närvarande försök i Italien, Storbritannien, Sverige och Tyskland.

Batterileveranser och industriell expansion

Med elfordon når vi noll avgasutsläpp, vilket innebär betydande fördelar jämfört med fordon som körs på fossil diesel. Samtidigt innebär nya leverantörskedjor för batterier och tillhörande komponenter nya utmaningar eftersom batteritillverkningen är mer energikrävande än att tillverka förbränningsmotorer.

 

Förändringstakten i batteriutvecklingen är snabb och stora framsteg har nåtts under de gångna åren för bättre anpassning av battericeller till tunga fordon. Hittills är dock tillgången till batterier begränsad och ytterligare begränsad när det gäller hållbart tillverkade batterier.

 

Att minska utsläppen i leverantörskedjan är avgörande för att Scania ska nå nollutsläppsmålet. Genom Scanias samarbete med Northvolt – vars mål är att tillverka världens miljömässigt bästa batterier med förnybar el – kommer vi att kunna väsentligt minska utsläppen från batteritillverkningen. Genom vår samverkan med tillverkare av stål med låga klimatutsläpp, som H2 Green Steel, kan vi se fram emot ytterligare minskningar i vår leverantörskedja.

Scania bygger även en 18 000 kvadratmeter stor batterimonteringsanläggning intill chassimonteringen i Södertälje. Att ha en monteringsanläggning för batterier på plats är en förutsättning för storskalig tillverkning av elfordon samtidigt som det befäster Scanias roll i värdekedjan för batteritillverkning.

 

Vid anläggningen, som kommer att vara i full drift till 2023, kommer batterimoduler och batteripack att monteras med battericeller från Northvolts produktionsanläggning i Skellefteå. Med de monterade batteripacken skapas batterisystem som skräddarsys för Scanias modulära produktionssystem och levereras till chassimonteringsanläggningen intill.

Batterilaboratoriet

Scania måste intensifiera batteriprovningen och batteritillämpningen för tunga fordon. Därför har vi byggt ett nytt batterilabb vid vårt forsknings- och utvecklingscentrum i Södertälje.
 

Laboratoriet rymmer tre 50 kvadratmeter stora provhallar för battericeller, batterimoduler och batteripack. I anslutning till hallarna har labbet även plats för att analysera proven för att förbättra arbetsmiljö, säkerhet och tillförlitlighet och därmed skapa förutsättningar för att anpassa batterier för olika tillämpningar.

Tjänster

Alla elfordon levereras med en heltäckande servicelösning som omfattar den överenskomna serviceperioden för fordonet och samtidigt tillförsäkrar tillgången till laddning, reservdelar och servicetekniker som är utbildande och certifierade för elfordon.

 

Scania erbjuder även anpassade och datadrivna konsulttjänster för att optimera laddning, fordonspecifikation och ruttplanering. Denna tjänst erbjuds fortlöpande för att tillgodose såväl omedelbara som långsiktiga behov och mål. Långsiktig finansiering av både fordon och laddutrustning – liksom support och tillgång till data – säkerställer att vi kan maximera driftsprestanda och kontinuerligt optimera den ytterligare.

 

Denna lösningsorienterade lösning säkerställer att kunderna kan fokusera på att driva sina verksamheter snarare än på svårigheterna i den tekniska omställningen.

Men vätgas då?

Vätgas är en lovande energibärare och kommer att spela en viktig roll för utfasningen av CO2 i energisystem och inom industrin, inte minst i tillverkningen av fossilfritt stål.  Scania har investerat i teknik för bränsleceller med vätgas och har vätgaslastbilar i drift hos kunder i Norge och Sverige. Men utifrån perspektivet energieffektivitet går en hel del energi förlorad i tillverkning, distribution och omvandling tillbaka till el. Det är en av orsakerna till att Scania så starkt fokuserar på batterielfordon. Men för vissa tillämpningar kan vätgas trots allt vara en intressant lösning.

För mer information, vänligen kontakta:

 

Hans Strömberg, PR & Press, Scania Sverige AB

Telefon: 070-088 35 52
E-post: hans.stromberg@scania.com