Du verkar befinna dig i .

Gå till din Scania marknadsplats för mer information.

Hantering av personuppgifter på Scania Finans

Vi vill att du ska vara nöjd med Scania Finans tjänster, produkter och vårt bemötande. Vi värdesätter därför dina synpunkter och klagomål på vår verksamhet eftersom det ger oss en möjlighet att fånga upp eventuella problem, åtgärda dessa och vidta förebyggande åtgärder.

Vart vänder du dig?

 

Om du som kund har klagomål gällande den tjänst eller produkt som vi har tillhandahållit dig, ber vi dig i första hand att framföra detta till handläggarna hos vår kundtjänst. Ofta behövs olika utredningar med framtagande av material.

Telefon: 08-553 700 30
scaniafinans@scania.com

Om du efter denna kontakt fortfarande är missnöjd med vår hantering, ber vi dig att kontakta vår klagomålsansvarig.
Vi ber dig att framställa ärendet skriftligen via brev eller e-post:

Scania Finans AB
Att: Customer Complaints Manager
SE - 151 87 Södertälje

customercomplaints.scaniafinans@scania.com

Information från dig

För att vi ska kunna hantera ditt klagomål på bästa sätt behöver vi följande information från dig:

o    Beskrivning av det som har hänt

o    När det hände

o    Vem/vilka som du haft kontakt med

o    Vem du är (namn och personnummer)

o    Dina kontaktuppgifter så att vi kan nå dig

Handläggningstid och svarsgaranti

Klagomål som inkommer till oss hanteras omsorgsfullt och med skyndsamhet. Inom 2 veckor ska du ha fått svar på ditt klagomål. Om det krävs en utredning så att svaret dröjer, kommer vi att meddela dig det.

Om vi inte kan tillmötesgå ditt kundklagomål har du som kund rätt att få ett skriftligt svar med en motivering.

Är du missnöjd med beslutet från vår klagomålsansvarig så kan du vända dig till:

Allmänna Reklamationsnämnden
Allmänna Reklamationsnämnden är en statlig myndighet som opartiskt och utan kostnad prövar privatpersoners tvister mot näringsidkare. Mer information hittar du på Allmänna Reklamationsnämndens hemsida (www.arn.se).

Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm

Telefon: 08-508 860 00

 

Domstol
Du kan även låta en allmän domstol pröva ditt ärende. Läs mer på domstolens hemsida (www.domstol.se).

Domstolsverket
551 81 Jönköping

Telefon: 036-15 53 00

Rådgivning

Konsumenternas bank- och finansbyrå
Konsumenternas Bank- och finansbyrå är en självständig rådgivningsbyrå som avgiftsfritt lämnar vägledning i konkreta ärenden som avser bank- och värdepappersområdet. Mer information hittar du på Konsumenternas Bank- och finansbyråns hemsida (www.konsumenternas.se).

Konsumenternas Bank- och finansbyrå
Box 242 15
104 51 Stockholm

 

Telefon: 0200-22 58 00

 

Konsumenternas försäkringsbyrå
Box 242 15
104 51 Stockholm

Telefon: 0200-22 58 00

Information avseende behandling av personuppgifter
Scania Finans AB behandlar personuppgifter med anledning av kundavtal och omfattas därför av bestämmelserna i EU:s Dataskyddsförordning 2016/697.  Läs mer >>

 

Om du vill ha mer information om dina personuppgifter, så kan du få ut det genom att skicka ett brev till följande adress:

Scania Finans AB
Dataskyddsombud
151 87 Södertälje