Du verkar befinna dig i .

Gå till din Scania marknadsplats för mer information.

Transporter och Agenda 2030

Världen har enats om 17 mål för hållbar utveckling för alla människor och samhällssektorer. Scanias bidrag för att uppnå dessa mål är att översätta dem till hållbara affärslösningar. 

Agenda 2030 är en gemensam agenda som kräver att myndigheter, näringsliv och hela civilsamhället samarbetar. Vi anser att de 17 målen har potentialen att skapa förändring som kan omvandla både samhällen och företag. 

Ett effektivt transportsystem utgör en grundläggande del av en konkurrenskraftig ekonomi med inbyggd flexibilitet. Det effektiva flödet av varor och människor utgör en viktig faktor för att möjliggöra utveckling, vilket bidrar till en trygg livsmedelsförsörjning, utbildning, minskad fattigdom, inkluderande tillväxt m.m. Samtidigt är transportsektorn i sin nuvarande form förknippad med negativa effekter i form av koldioxidutsläpp, luftföroreningar, trafikstockningar och trafikolyckor. Effektiva och gröna transportlösningar är inte tillgängliga för alla. Under de kommande åren har vi möjlighet att utveckla ett hållbart transportsystem som tillgodoser behoven att transportera människor och varor i samhällen och städer. Ett transportsystem som förbinder människor, bygger marknader och driver på en ekonomisk och social utveckling som är tillgänglig för alla. Transportsystem bör utvecklas för att maximera påverkan på människors livskvalitet genom att vara säkra, prisvärda och tillgängliga, men även genom att minimera negativ påverkan på människor och deras försörjning. Vi måste överväga transportlösningarnas påverkan på de hållbara utvecklingsmålen ur ett livscykelperspektiv – hela vägen från utvinningen av råvaror till livscykelns slut.

Kampen mot klimatförändringarna och de efterföljande effekterna utgör för närvarande transportsektorns främsta prioritering. Scanias strategiska inriktning är att driva på övergången till ett hållbart transportsystem. Scania tog 2018 initiativ till Pathways-studien för att undersöka hur ett framtida fossilfritt kommersiellt transportsystem kan se ut 2050. Vi är en del av problemet, men tillsammans med andra utgör vi även en del av lösningen.

Globalt mål 1 – ingen fattigdom

Pålitliga och effektiva transportsystem utgör en förutsättning för en inkluderande utveckling och fattigdomsbekämpning.

Globalt mål 2 – ingen hunger

Effektiva logistikkedjor inom jordbruket säkrar tillgång till marknaden och prisvärd mat.

Globalt mål 3 – god hälsa och välbefinnande

Transportbranschen är en av de största orsakerna till luftföroreningar i våra städer, vilka ger upphov till sjukdomar och förtida dödlighet. Över en miljon människor dödas årligen i trafikolyckor.

Globalt mål 4 – god utbildning

Välfungerande och prisvärda lokala transportsystem ger tillgång till utbildningsanläggningar och främjar lika möjligheter till lärande.

Globalt mål 5 – jämställdhet

Säkra och prisvärda transportalternativ utgör en nyckel för att öka kvinnors deltagande, utbildning och produktivitet samt förbättra deras hälsa. Transporter kan även öka sysselsättningen bland kvinnor. 

Globalt mål 6 – rent vatten och sanitet för alla

Ett effektivt och rent transportsystem säkerställer tillgång till vatten och sanitet. Utsläpp från transporter och tillverkande industrier kan å andra sidan påverka vattenkvaliteten negativt. 

Globalt mål 7 – hållbar energi för alla

Transportsektorn drivs i dag till stor del med fossila bränslen. En kombinerad utveckling av motorer, drivlinor och transportsystemens effektivitet tillsammans med användningen av förnybara bränslen kan ge alla tillgång till modern energi.

Globalt mål 8 – anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Transportbranschen är en global initiativtagare till produktivitet, jobbskapande och ekonomisk tillväxt. Främjandet av anständigt arbete i värdekedjorna utgör dock fortfarande en utmaning.

Globalt mål 9 – hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Innovationer inom ren och hållbar teknik står i dag för den största delen av transportbranschens FoU-investeringar. Transportbranschen kan, i kraft av sin storlek, påskynda införandet av innovationer som intelligenta transportsystem och miljöteknik.

Globalt mål 10 – minskad ojämlikhet

Välutvecklade transportinfrastrukturer kan knyta samman stads- och landsbygdsområden och skapa en mer jämlik tillgång till möjligheter som jobb, utbildning och tjänster. 

Globalt mål 11 – hållbara städer och samhällen

Välplanerade och väldesignade transportsystem knyter samman regioner och människor och säkerställer tillgång till tjänster och varor. En tillgänglig och prisvärd kollektivtrafik och logistik främjar utveckling och möjligheter.

Globalt mål 12 – hållbar konsumtion och produktion

Smarta transportsystem går hand i hand med hållbar konsumtion och produktion. Det handlar om att växla från dåligt planerade logistiksystem till en smart, ansluten och hållbar logistik.

Globalt mål 13 – bekämpa klimatförändringarna

I dag svarar transportsektorn för nästan en fjärdedel av de totala energirelaterade koldioxidutsläppen. Klimatförändringarna utgör ett av de största hoten mot vår planet och transportsektorn är i sin nuvarande form förknippad med negativa effekter i form av koldioxidutsläpp, luftföroreningar, trafikstockningar och trafikolyckor. Arbetet med att etablera ett mer hållbart transportsystem kommer att bli avgörande för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser. 

Globalt mål 14 – hav och marina resurser

En utökning av transportsystemen till havs kan försämra marina miljöer och kustområden och koldioxidutsläppen från landtransporter bidrar dessutom till försurningen av våra hav. 

Globalt mål 15 – ekosystem och biologisk mångfald

Dagens transportsystem har en negativ inverkan på markbaserade ekosystem. Framtida metoder måste integrera hållbara faktorer under den tidiga planeringen av infrastrukturutvecklingen för att säkerställa ett hållbart liv på land. 

Globalt mål 16 – fredliga och inkluderande samhällen

Transporter spelar en viktigt roll i återuppbyggnaden av samhällen efter konflikter.

Globalt mål 17 – genomförande och globalt partnerskap

Partnerskap med flera intressenter för att dela erfarenheter, expertkunskaper, teknik och resurser utgör nyckeln till att lyckas uppnå de globala målen.