Du verkar befinna dig i .

Gå till din Scania marknadsplats för mer information.

Allt du behöver veta om elektrifiering, direkt i din inkorg.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.

Till anmälan

Scanias vetenskapligt baserade mål

Scania arbetar med målet att driva på övergången till ett hållbart transportsystem. Vi är övertygade om att vi som företag, liksom hela transportvärlden, kan bli fossilfria före 2050 enligt Parisavtalet om klimatet.

För att manifestera våra åtaganden och vara transparenta när det gäller våra framsteg har vi ställt upp vetenskapligt baserade mål för att minska våra koldioxidutsläpp (SBT). Vi åtar oss att använda dessa mål som en måttstock för minska våra utsläpp i den omfattning och takt som vetenskapen kräver för att begränsa den globala uppvärmningen.

 

Det här åtagandet representerar ett radikalt steg i målen för att minska våra koldioxidutsläpp eftersom målen inte bara omfattar direkta utsläpp från våra globala verksamheter utan även från våra kunders fordon när de används.

 

De är helt anpassade till våra företagsmål och kommer att påverka investeringsbeslut inom våra affärsområden – från produktion och logistik till produktutveckling och försäljningsprioriteringar. Men vi går ett steg längre. För att målen ska kunna nås måste även Scanias kunder behöva hantera sin verksamhet med mindre klimatpåverkan än sina konkurrenter och branschen som helhet.

Scanias inventering av växthusgaser

GHG-protokollet för beräkning av utsläpp av växthusgaser används vid beräkningen av Scanias klimatpåverkan. GHG-protokollet är den vanligaste globala standarden för att mäta och hantera utsläpp av växthusgaser från affärsverksamheter, värdekedjor och lindrande åtgärder.

 

GHG-protokollet tar hänsyn till flera växthusgaser – inte bara koldioxid (CO2) utan även metan (CH4), dikväveoxid/lustgas (N2O), fluorkolväten (HFC), perfluorkolväten (PFC) och svavelhexafluorid (SF6).

 

Protokollet delar upp företagens utsläpp i olika omfång (Scope). De direkta koldioxidutsläpp som uppstår i vår egen verksamhet, till exempel förbränning av fossila bränslen i samband med uppvärmning och motortester samt i företagsfordon utgör Scope 1 medan indirekta utsläpp genererade av inköpt el, värme och ånga utgör Scope 2.

 

Scope 3 är de indirekta utsläpp som uppstår i vår värdekedja. Det omfattar alla utsläpp som genereras under produktionen av delar och komponenter i försörjningskedjan till användningen av våra produkter ända till livscykelns slut.

 

Våra vetenskapsbaserade mål omfattar alla våra utsläpp enligt Scope 1 och Scope 2 samt utsläppen från användningen av våra produkter (Scope 3). Den senare kategorin står ensam för över 96 procent av våra totala utsläpp.

 

Vi på Scania har även ställt upp mål för att minska koldioxidutsläppen från våra globala landtransporter (Scope 3, transport och distribution). Vi kommer att minska CO2-utsläppen per transporterat ton med 50 procent mellan 2015 och 2025. 

Scanias vetenskapligt baserade klimatmål

Scope 1 och 2

Scania kommer att minska sina utsläpp enligt Scope 1 och 2 med 50 procent fram till 2025 med 2015 som basår i absoluta tal. CO2-utsläppen enligt dessa omfång kommer alltså att halveras oavsett hur mycket vi växer. Aktiviteterna omfattar energieffektivitetsåtgärder, övergång från fossila bränslen till biobränslen och fossilfria energikontrakt.

 

Vårt fossilfria elmål för 2020 (2010) och energieffektivitetsmål på 33 procent/fordon 2020 (2010) utgör byggstenar för att nå detta mål.

 

Enligt Science Based Target-initiativet (SBTi) är en 50-procentig minskning av Scope 1 och 2 under denna tioårsperiod mycket ambitiös och i linje med ett 1,5-gradersscenario – det strängaste scenariot för koldioxidminskning enligt SBT.

Scope 3

Över 96 procent av koldioxidutsläppen från vår verksamhet genereras i samband med användningen av våra produkter. Scania mäter alltid den faktiska klimatpåverkan som uppstår till följd av användningen av företagets produkter. Mätmetoden Well-to-Wheel (WtW, källa till hjul) tar även hänsyn till de utsläpp som genereras vid produktionen av bränsle eller el.

 

Enligt Science Based Target-initiativet (SBTi) är detta mål mycket långtgående och anpassat till initiativets mest ambitiösa scenario för koldioxidminskning.

 

Det här är ett intensitetsmål som mäts i CO2-ekvivalenter per kilometer. Scania kommer att mäta klimatpåverkan från sina produkter genom att använda driftdata från alla sina globalt uppkopplade lastbilar och bussar. Målet innebär att de fordon som tillverkas 2025 ska ha 20 procent lägre koldioxidutsläpp per kilometer jämfört med de fordon som tillverkades 2015. Vi samlar in data från enskilda lastbilar och bussar under ett år och använder dessa data för att analysera den faktiska energiförbrukningen och antalet körda kilometer. Vi lägger sedan till information om vilken typ av energi som har använts för att kunna beräkna klimatpåverkan.

Scanias arbete för att nå klimatmålen

En 50-procentig minskning av koldioxidutsläppen från vår verksamhet fram till 2025

Vi måste arbeta med flera aktiviteter för att kunna minska utsläppen från vår verksamhet med 50 procent mellan 2015 och 2025. En av Scanias kärnvärden är att eliminera slöseri och det är där vi börjar.

 

En annan viktig del är våra energieffektivitetsåtgärder, vilket innebär att vi kontinuerligt investerar i nya maskiner och utrustning med lägre energiförbrukning.

 

Vi nöjer oss slutligen inte med att ta itu med energislöseriet utan fortsätter hela tiden att undersöka möjligheterna att ersätta användningen av fossil energi i vår produktion och FoU-verksamhet med förnybar energi. Den elkraft som levereras till vår globala produktion är redan i dag fossilfri (sedan 2020) och vi utökar kontinuerligt leveranserna av fossilfri el till vårt kommersiella nätverk av verkstäder över hela världen.

En 20-procentig minskning av koldioxidutsläppen från våra produkter

Fyra huvudtyper av aktiviteter hjälper oss att nå det vetenskapligt baserade målet för Scope 3 – användningen av produkter.

 

Vi planerar att öka effektiviteten hos våra traditionella produkter ytterligare under de kommande åren. En viktig bidragande orsak är den nya drivlinan med tillhörande komponenter.

 

Vi behöver även samarbeta med våra kunder för att öka deras effektivitet med hjälp av optimerade specifikationer (bättre dimensionerade drivlinor, bättre däck m.m.) och genom att säkerställa att fordonen körs mer effektivt (förartjänster som utbildning och coachning).

 

Den här huvudtypen innefattar även växlingen till förnybara energikällor som bränsle eller gas för drift av förbränningsmotorer. Ett fordon som drivs med biogas kan minska Well-to-Wheel-utsläppen (WtW) med upp till 80 procent redan i dag jämfört med en fossil dieselekvivalent. Vi kommer att snabba upp det här arbetet genom utökade partnerskap i transportekosystemet och nära samarbeten med kunder, transportköpare, infrastrukturleverantörer, bränsleleverantörer och andra beslutsfattare.

 

En snabb växling till elektrifiering utgör nyckeln till övergången till ett mer hållbart transportsystem. Vi erbjuder redan i dag bussar och lastbilar med pluginhybridteknik samt helelektriska stadsbussar och lastbilar för transporter i stadsmiljöer. Elfordon som drivs med den europeiska elmixen får halverade CO2-utsläpp per km.

 

Vi måste slutligen se till att den el som används för att driva våra eldrivna produkter kommer från förnybara källor. Elfordon som drivs med grön el minskar CO2-utsläppen med upp till 98 procent jämfört med ett konventionellt dieselfordon som drivs med fossil diesel.

Klicka på bilderna nedan för att förstora dem