Zdá se, že se nacházíte v .

Přejděte na stránky společnosti Scania pro více informací.

Často kladené dotazy

Sdílí společnost Scania mé osobní údaje s třetími stranami?

K tomu, abychom mohli dodávat nejlepší výrobky a poskytovat nejlepší služby, využíváme svoji globální organizaci společně s globální sítí důvěryhodných partnerů. To znamená, že vaše osobní údaje (nebo jejich vybrané části) můžeme - čas od času - sdílet v rámci skupiny TRATON, jejíž je společnost Scania součástí, jakož i s důvěryhodnými obchodními partnery, kteří nám pomáhají. Typické příklady zahrnují:

 

·        v době, kdy používáte webový obchod společnosti Scania, sdílíme vaše osobní údaje s našimi partnery, kteří mají provoz tohoto webového obchodu na starosti

·        vaše osobní údaje můžeme zpracovávat v IT systémech, které jsou vyvíjeny nebo dodávány našimi externími partnery v oblasti IT, případně, jejichž hostiteli jsou tito externí partneři

·        můžeme využívat služeb třetích stran, které nám pomáhají organizovat akce, jichž se účastníte, například služeb provozovatelů hotelů, přepravců atd.

·        v době, kdy voláte naši nouzovou asistenční službu, můžeme vaše osobní údaje sdílet s třetími stranami, například s poskytovateli odtahových služeb

·        v době, kdy se náš zákazník (ať již vy samotní nebo váš zaměstnavatel) rozhodne využívat služeb nabízených externím poskytovatelem, což je spojeno s udělením přístupových oprávnění takovému poskytovateli, bude společnost Scania sdílet osobní údaje řidiče a údaje související s vozidlem, motorem, přívěsem, nástavbou a dalšími produkty 

·        v době, kdy provádíme výzkum a vývoj, můžeme sdílet osobní údaje s vysokými školami, výzkumnými ústavy nebo jinými důvěryhodnými partnery. 

·        Pokud se rozhodnete povolit používání souborů cookie třetích stran, vaše osobní údaje mohou být sdíleny i s těmito třetími stranami (další informace o souborech cookie naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie).

 

V případech, kdy potřebujeme sdílet vaše osobní údaje se svými obchodními partnery, vás ujišťujeme o tom, že tito partneři budou s vašimi údaji nakládat se stejným respektem a stejně poctivým způsobem jako my samotní. Vaše osobní údaje můžeme sdílet také s orgány veřejné správy, je-li to vyžadováno zákonem nebo je-li obdržen požadavek od úřadů, které vymáhají dodržování práva, nebo od jiných správních orgánů.

 

Jsou-li vaše osobní údaje přenášeny do „třetí země“ mimo EU, děje se tak za použití náležitých přenosových mechanismů a souvisejících bezpečnostních opatření.

 

Kde společnost Scania provádí zpracování mých osobních údajů?

Scania je globální společnost s působností ve více než 100 zemích. To znamená, že v určitých případech bychom se mohli rozhodnout zpracovávat vaše osobní údaje (v celém rozsahu nebo jejich vybrané části) v zemích Evropské unie i v jiných zemích. Jestliže tak činíme, je to vždy ve shodě se stávajícími předpisy. Přitom vždy zajišťujeme, aby s vašimi osobními údaji bylo nakládáno bezpečným způsobem. Jsou-li vaše osobní údaje přenášeny mimo Evropskou unii, děje se tak za použití náležitých přenosových mechanismů.

 

„Zpracování“ v této souvislosti znamená jakýkoli postup nebo sadu postupů zahrnující nakládání s osobními údaji, jako například jejich shromažďování, zaznamenávání, uspořádávání, strukturování, ukládání, přizpůsobování nebo pozměňování, vyhledávání, projednávání, využívání, předávání formou přenosu, šíření nebo jiného zpřístupňování, seřazování nebo kombinování, omezování, vymazávání nebo skartaci.

 

Jak zajišťujete ochranu mých osobních údajů?

Zajištění ochrany vašich osobních údajů považujeme za svoji povinnost. Přijímáme veškerá vhodná a přiměřená právní, technická a organizační bezpečnostní opatření k tomu, abychom zajistili dostatečnou ochranu osobních údajů, které zpracováváme. Naše bezpečnostní opatření jsou průběžně zdokonalována v souladu s postupným vývojem dostupných zabezpečovacích produktů a služeb.

 

Jak dlouho mé osobní údaje uchováváte?

Pro konkrétní činnosti prováděné při zpracování osobních údajů jsou určena jejich vlastní období uchovávání, a to na základě zákonných ustanovení a/nebo na základě účelu zpracování. Rozsah vašich osobních údajů proto minimalizujeme nebo tyto údaje odstraňujeme, jakmile již nejsou potřebné k těmto účelům:

 

·        plnění našich smluvních povinností vůči vám

·        plnění účelu, pro který byly údaje shromažďovány

·        plnění našich zákonných povinností

 

Viz také prohlášení o ochraně osobních údajů, která jsou platná pro specifické trhy a služby a která jsou přístupná prostřednictvím stránek www.scania.com.

 

Jaká práva mi náleží?

Právo na přístup

Můžete si vyžádat výpis z rejstříku, který obsahuje údaje o tom, které vaše osobní údaje zpracováváme. Poté, co ověříme vaši totožnost, vám tento výpis bude zabezpečeným způsobem předán.

 

Právo na opravu

Máte právo aktualizovat informace o své osobě tak, aby bylo vždy zajištěno, že námi spravované informace budou správné.

 

Právo na výmaz

Můžete požadovat, aby vaše osobního údaje byly bez zbytečného prodlení vymazány, je-li splněna kterákoli z následujících podmínek:

·        Pokud již údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromažďovány.

·        Pokud vznesete námitku proti používání těchto údajů a na naší straně již neexistují oprávněné důvody k jejich dalšímu používání.

·        Pokud je zpracování založeno výlučně na vašem souhlasu a vy tento souhlas odvoláte.

·        Pokud je vymazání potřebné k tomu, aby byla splněna zákonná povinnost.

 

Právo na vznesení námitky

Náleží vám právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu. Jedná se o absolutní právo, což znamená, že pokud vznesete námitku nebo odvoláte udělený souhlas, ukončíme veškeré další používání vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu.

 

Máte rovněž právo vznést námitku proti jakémukoli zpracování, které provádíme na základě oprávněného zájmu. V takovém případě však musíte upřesnit, proti čemu námitku vznášíte a proč tomu tak je. Zpracování pak bude ukončeno, pokud na naší straně nebudou prokazatelně existovat oprávněné důvody, které vyžadují pokračování v tomto zpracování, a které převažují nad zájmy, právy a svobodami jednotlivce, nebo pokud neprokážeme, že námi prováděné zpracování slouží k zajišťování, uplatňování nebo hájení zákonných nároků.

 

Právo na omezení

Jste oprávněni požadovat dočasné omezení rozsahu zpracování svých osobních údajů. Rozsah zpracování může být omezen v následujících situacích:

·        Jestliže se domníváte, že vaše osobní údaje jsou nesprávné, a proto jste nás vyzvali, abychom provedli jejich opravu. V takovém případě můžete požadovat, abychom rozsah zpracování vašich osobních údajů omezili, dokud neověříme, zda jsou tyto údaje skutečně nesprávné.

·        Jestliže je zpracování vašich osobních údajů protiprávní, avšak vy nesouhlasíte s tím, aby tyto údaje byly vymazány, a namísto toho požadujete, aby používání těchto údajů bylo omezeno.

·        Jestliže požadujete, aby vaše osobní údaje byly použitelné k určování, prosazování nebo hájení zákonných nároků, i když my je již nepotřebujeme pro účely námi prováděného zpracování.

 

Právo na přenositelnost údajů

Jste oprávněni získat osobní údaje, které jste nám poskytli, a předat je ke zpracování v jiném místě. Toto právo se uplatňuje pouze v případech, kdy je námi prováděné zpracování vašich osobních údajů založeno na zákonném důvodu spočívajícím v tom, že jste k tomuto zpracování udělili souhlas nebo že jste s námi uzavřeli smlouvu.

 

Oznámení o porušení práv nebo předpisů (stížnost)

Pokud se domníváte, že zpracováním vašich osobních údajů dochází k porušování platných předpisů, ohlaste nám, prosím, tuto skutečnost co nejdříve. Rovněž vám náleží právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

Jak se na vás mohu obracet s případnými dotazy?

Kdykoli se můžete obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů na úrovni naší skupiny nebo na příslušnou místní kontaktní osobu, která vám byla společností Scania přidělena.

 

Telefon: +46 8 553 810 00

Poštovní adresa: Scania CV AB, ATT: Data Protection Office, ZCD, S-151 87 Södertälje, Švédsko.