Zdá se, že se nacházíte v .

Přejděte na stránky společnosti Scania pro více informací.

Často kladené dotazy

Sdílí společnost Scania mé osobní údaje se třetími stranami?

 

K tomu, abychom mohli dodávat nejlepší výrobky a poskytovat nejlepší služby, využíváme svoji globální organizaci společně s globální sítí důvěryhodných partnerů. To znamená, že vaše osobní údaje (v celém rozsahu nebo jejich vybrané části uvedené, jak je uvedeno v různých kategoriích subjektů údajů) sdílíme – čas od času – v rámci skupiny TRATON, jejíž je společnost Scania součástí, jakož i s důvěryhodnými obchodními partnery, kteří nám pomáhají. Typické příklady zahrnují:

 

 • v době, kdy používáte webový obchod společnosti Scania, sdílíme vaše osobní údaje s našimi partnery, kteří mají provoz tohoto webového obchodu na starosti,
 • vaše osobní údaje můžeme zpracovávatzpracováváme v globálních IT systémech, které jsou vyvíjeny nebo dodávány našimi externími partnery v oblasti IT, případně jejichž hostiteli jsou tito externí partneři,
 • můžeme využívat služeb třetích stran, které nám pomáhají organizovat akce, jichž se účastníte, například služeb provozovatelů hotelů, přepravců atd.,
 • v době, kdy voláte naši nouzovou asistenční službu, můžeme vaše osobní údaje sdílet s třetími stranami, například s poskytovateli odtahových služeb,
 • v době, kdy se náš zákazník (ať již vy samotní nebo váš zaměstnavatel) rozhodne využívat služeb nabízených externím poskytovatelem, což je spojeno s udělením přístupových oprávnění takovému poskytovateli, bude společnost Scania sdílet osobní údaje řidiče a údaje související s vozidlem, motorem, přívěsem, nástavbou a dalšími produkty,
 • uzavíráte-li se společností Scania smlouvu, jejímž předmětem je poskytnutí finančního / pojistného produktu nebo finanční / pojišťovací služby, smíme sdílet informace s důvěryhodnými stranami pro účely související s prověřováním úvěruschopnosti,
 • v době, kdy provádíme výzkum a vývoj, můžeme sdílet osobní údaje s vysokými školami, výzkumnými ústavy nebo jinými důvěryhodnými partnery.,
 • Pokudpokud se rozhodnete povolit používání souborů cookie třetích stran, vaše osobní údaje mohou být sdíleny i s těmito třetími stranami (další informace o souborech cookie naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie).),
 • pokud společnost Scania zpracovává osobní údaje v rámci globálních HR procesů, jsou vaše osobní údaje přenášeny do pobočky společnosti Scania, které jste zaslali žádost o zaměstnání nebo v níž jste zaměstnáni,
 • jestliže se účastníte interního sdílení znalostí s ostatními zaměstnanci v rámci skupiny Scania, budou vaše osobní údaje sdíleny s těmito zaměstnanci,
 • při účasti na školeních budou vaše osobní údaje sdíleny s koordinátory školení,
 • při plnění našich povinností coby zaměstnavatele budeme vaše osobní údaje sdílet s bankami a pojišťovnami,
 • při plnění našich povinností vyplývajících z kolektivních smluv a právních předpisů budeme vaše osobní údaje sdílet s odborovými organizacemi a radami zaměstnanců.

 

V případech, kdy potřebujeme sdílet vaše osobní údaje se svými obchodními partnery, vás ujišťujeme o tom, že tito partneři budou s vašimi osobními údaji nakládat se stejným respektem a stejně poctivým způsobem jako my samotní. Vaše osobní údaje sdílíme také s orgány veřejné správy, je-li to vyžadováno zákonem nebo je-li obdržen požadavek od úřadů, které vymáhají dodržování práva, nebo od jiných správních orgánů / institucí.

 

Jsou-li vaše osobní údaje přenášeny z Evropské unie („EU“) do „třetí země“ (země mimo EU/EHP), děje se tak za použití náležitých přenosových mechanismů, včetně odpovídajících předchozích posouzení a náležitých bezpečnostních opatření – podrobnosti viz níže.

 

Kde společnost Scania zpracovává mé osobní údaje?

Scania je globální společnost s působností ve více než 100 zemích. To znamená, že v některých případech se rozhodneme zpracovávat vaše osobní údaje (v celém rozsahu nebo jejich vybrané části) v zemích Evropské unie i v jiných zemích. Jestliže tak činíme, vždy dodržujeme platné zákony a předpisy i soudní rozhodnutí. Přitom vždy zajišťujeme, aby s vašimi osobními údaji bylo nakládáno bezpečným způsobem. Jsou-li vaše osobní údaje přenášeny mimo Evropskou unii, děje se tak za použití náležitých přenosových mechanismů, včetně odpovídajících předchozích posouzení a náležitých bezpečnostních opatření. Nejčastěji se přitom využívají standardní smluvní doložky (SCC) vydané Evropskou komisí. Pokud jsou vaše osobní údaje součástí přenosu zabezpečeného prostřednictvím standardní smluvní doložky (SCC), máte právo obdržet kopii příslušné uzavřené standardní smluvní doložky (SCC). Využijte naši stránku zde nebo se obraťte na svou kontaktní osobu ve společnosti Scania.

 

„Zpracování“ v této souvislosti znamená jakýkoli postup nebo sadu postupů zahrnující nakládání s osobními údaji, jako například jejich shromažďování, zaznamenávání, uspořádávání, strukturování, ukládání, přizpůsobování nebo pozměňování, vyhledávání, projednávání, využívání, předávání formou přenosu, šíření nebo jiného zpřístupňování, seřazování nebo kombinování, omezování, vymazávání nebo skartaci.

 

Jak společnost Scania chrání mé osobní údaje?

Zavazujeme se k ochraně vašich osobních údajů. Přijímáme veškerá vhodná a přiměřená právní, technická a organizační bezpečnostní opatření k tomu, abychom zajistili dostatečnou ochranu osobních údajů, které zpracováváme. Naše bezpečnostní opatření jsou průběžně zdokonalována v souladu s postupným vývojem dostupných zabezpečovacích produktů a služeb.

 

Jak dlouho společnost Scania uchovává mé osobní údaje?

Pro konkrétní činnosti prováděné při zpracování osobních údajů jsou určena jejich vlastní období uchovávání, a to na základě zákonných ustanovení a/nebo na základě účelu zpracování. Rozsah vašich osobních údajů proto minimalizujeme nebo tyto údaje odstraňujeme, jakmile již nejsou potřebné k těmto účelům:

 

·         plnění našich smluvních povinností vůči vám,

·         plnění účelu, pro který byly osobní údaje shromažďovány,

·         plnění našich zákonných povinností.

 

Používá společnost Scania automatizované rozhodování a profilování?

Automatizované rozhodování se používá při náboru. Pro jednotlivé pracovní pozice jsou definována základní kritéria, jako je stupeň vzdělání, jazyková vybavenost a/nebo specifická odborná praxe. Kvalifikace uchazeče o zaměstnání se porovnává s těmito kritérii. Pokud uchazeč nesplňuje základní požadavky pro konkrétní pracovní pozici, o kterou se ucházel, bude pro danou pracovní pozici diskvalifikován. Uchazeč o zaměstnání se může ucházet o jiné pozice. 

Profilování se používá při výběru zaměstnanců do interních programů individuálního rozvoje. Profilování se provádí na základě formální kvalifikace, osobnostních testů a testů logických schopností. V případě přijetí slouží profil k sestavení programu individuálního rozvoje pro každého zúčastněného zaměstnance. 

 

Jaká práva mi náleží?

 

Právo na informace

Máte právo získat informace ohledně osobních údajů, které o vás zpracováváme. Kromě toho máte také právo být informováni o podrobnostech zpracování, včetně důvodů, proč budou vaše osobní údaje zpracovávány nebo jak dlouho budou vaše osobní údaje uchovávány. Dále máte právo na informace o příjemcích nebo kategoriích příjemců osobních údajů, oprávněném zájmu, z něhož vycházíme (je-li to relevantní) a o jakýchkoli přenosech do „třetí země“ (země mimo EU/EHP).

Tyto informace uvádíme v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů, avšak jak již bylo uvedeno výše, konkrétnější informace o způsobu zpracování vašich osobních údajů lze v některých případech nalézt v podrobnějších oznámeních o ochraně osobních údajů, včetně dodatků ke smlouvám, a v popisech služeb. V těchto případech budete tyto informace nacházet při přístupu k příslušné aplikaci / příslušnému systému / příslušné službě. S jakýmikoli dotazy nebo nejasnostmi se na nás můžete kdykoli obrátit prostřednictvím odkazu zde nebo prostřednictvím své kontaktní osoby, která vám byla společností Scania přidělena.

 

Právo na přístup

Máte právo získat od nás potvrzení, zda zpracováváme vaše osobní údaje. Pokud tomu tak je, máte právo obdržet kopii osobních údajů, které o vás zpracováváme, a kromě toho některé další informace, včetně účelů zpracování, kategorií příjemců, předpokládané doby uchovávání a existence automatizovaného rozhodování (včetně profilování). Poté, co ověříme vaši totožnost, vám tento výpis bude zabezpečeným způsobem předán, a to ve srozumitelné a snadno přístupné formě.

 

Právo na opravu

Máte právo aktualizovat informace o své osobě tak, aby bylo vždy zajištěno, že námi spravované informace budou správné.

 

Právo na výmaz

Můžete požadovat, aby vaše osobního údaje byly bez zbytečného prodlení vymazány, je-li splněna kterákoli z následujících podmínek:

·         Pokud již osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromažďovány nebo jinak zpracovávány.

·         Pokud vznesete námitku proti používání těchto osobních údajů a na naší straně již neexistují žádné nadřazené oprávněné důvody k jejich dalšímu zpracovávání.

·         Pokud je zpracování založeno výlučně na vašem souhlasu a vy tento souhlas odvoláte.

·         Pokud je výmaz nutný ke splnění zákonné povinnosti nebo pokud byly osobní údaje zpracovávány v rozporu se zákonem.

 

Mohou nastat situace, kdy výše uvedené nebude platit, jak stanovuje nařízení GDPR. Například pokud musíme zpracovávat osobní údaje za účelem dodržování práva EU či platných právních předpisů členského státu nebo pro zajišťování, uplatňování nebo hájení zákonného nároku.

 

Právo na vznesení námitky

Náleží vám právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu. Jedná se o absolutní právo, což znamená, že pokud vznesete námitku nebo odvoláte udělený souhlas, nebudeme vaše osobní údaje nadále zpracovávat pro účely přímého marketingu.

 

Máte rovněž právo vznést námitku proti jakémukoli zpracování, které je založeno na oprávněném zájmu nebo úkolu prováděném ve veřejném zájmu, včetně profilování založeného na těchto důvodech. Zpracování pak bude ukončeno, pokud na naší straně nebudou prokazatelně existovat oprávněné důvody, které vyžadují pokračování v tomto zpracování a které převažují nad zájmy, právy a svobodami jednotlivce, nebo pokud neprokážeme, že námi prováděné zpracování slouží k zajišťování, uplatňování nebo hájení zákonných nároků.

 

Právo na omezení

Máte právo požádat o omezení zpracování svých osobních údajů v následujících situacích:

·         Jestliže se domníváte, že vaše osobní údaje jsou nesprávné, a proto jste požádali o jejich opravu. V takovém případě můžete požadovat, abychom rozsah zpracování vašich osobních údajů omezili, dokud neověříme, zda jsou tyto osobní údaje skutečně nesprávné.

·         Jestliže je zpracování vašich osobních údajů protiprávní a nesouhlasíte s tím, aby tyto osobní údaje byly vymazány, ale namísto toho požadujete, aby používání těchto osobních údajů bylo omezeno.

·         Jestliže požadujete, aby vaše osobní údaje byly použitelné k určování, prosazování nebo hájení zákonných nároků, i když my je již nepotřebujeme pro účely námi prováděného zpracování.

·         Během čekání na ověření, zda naše oprávněné důvody převažují nad právy a svobodami jednotlivce v případě, že jste vznesli námitku proti zpracování a zpracování je založeno na právním důvodu, oprávněném zájmu nebo úkolu prováděném ve veřejném zájmu.

 

 

Práva týkající se automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování

Máte právo nebýt zahrnuti do rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování,

včetně profilování, které může vytvářet právní nebo podobné účinky, jež se vás významně dotýkají. Máte právo vznést námitku proti takovému zpracování.

 

To však neplatí, pokud je rozhodnutí nezbytné k tomu, abychom s vámi mohli uzavřít smlouvu nebo ji plnit, nebo pokud je rozhodnutí povoleno právem Unie nebo členského státu, které se na nás vztahuje, nebo pokud je rozhodnutí založeno na vašem výslovném souhlasu. 

 

Právo na přenositelnost údajů

Jste oprávněni získat osobní údaje, které jste nám poskytli, a předat je ke zpracování v jiném místě. Toto právo se uplatňuje v případech, kdy je námi prováděné zpracování vašich osobních údajů založeno na zákonném důvodu spočívajícím v tom, že jste k tomuto zpracování osobních údajů udělili souhlas nebo že jste s námi uzavřeli smlouvu a zpracování je prováděno automatizovanými prostředky.

 

Oznámení o porušení práv nebo předpisů (stížnost)

Pokud se domníváte, že zpracováním vašich osobních údajů dochází k porušování platných předpisů, ohlaste nám, prosím, tuto skutečnost co nejdříve. Rovněž vám náleží právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

Jak se mohu obrátit na společnost Scania s případnými dotazy?

Kdykoli se můžete obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů na úrovni naší skupiny nebo na příslušnou místní kontaktní osobu, která vám byla společností Scania přidělena.

 

Online: Online: https://www.scania.com/group/en/home/admin/misc/privacy-statement/contact-privacy.html 

Telefon: +46 8 553 810 00 Poštovní adresa: Scania CV AB, ATT: Data Protection Office, ZCD, S-151 87 Södertälje, Švédsko.