Zdá se, že se nacházíte v .

Přejděte na stránky společnosti Scania pro více informací.

Všeobecné obchodní podmínky

Scania Czech Republic, s.r.o.

 

I.

Úvodní ustanovení

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) společnosti Scania Czech Republic s.r.o., IČO: 61251186, se sídlem Sobínská 186, 252 19 Chrášťany, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 29097, (dále jen „SCANIA“) se stávají ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“), nedílnou součástí všech smluv uzavřených mezi společností SCANIA a třetími osobami, u kterých odkaz na tyto podmínky byl učiněn ve smyslu ustanovení § 1751 Občanského zákoníku s tím, že odchylná ujednání v konkrétní smlouvě mají před zněním těchto Podmínek přednost.

 

II.

Jednání o uzavření smlouvy

 

1.      Veškeré informace, které poskytne společnost SCANIA třetí osobě při jednání o uzavření smlouvy, budou pokládány jednajícími stranami za důvěrné a osoba, které byly tyto informace poskytnuty, se zavazuje nezpřístupnit tyto informace žádné další třetí osobě a ani je nepoužít pro své potřeby, a to bez ohledu na to, zda dojde k uzavření smlouvy či nikoliv. Poruší-li osoba, které byly informace poskytnuty, tuto povinnost a obohatí-li se tím, vydá společnosti SCANIA to, oč se obohatila.

2.     Veškerá dokumentace, jak technického, tak i obchodního charakteru, jakož i jakékoli další podkladové materiály (s výjimkou reklamních a propagačních materiálů), které při jednání o uzavření smlouvy společnost SCANIA poskytne nebo zpřístupní jakékoli osobě, zůstávají stále ve vlastnictví společnosti SCANIA.

3.     Společnost SCANIA prohlašuje, že veškeré skutečnosti, ať již obchodní výrobní či technické povahy, které se osoba jednající o uzavření smlouvy dozví, jsou předmětem obchodního tajemství a společnost SCANIA neuděluje svolení k jejich užití, zveřejnění nebo jakékoliv jiné dispozici s těmito skutečnostmi.

4.     Není-li z obsahu návrhu společnosti SCANIA zřejmé, že má úmysl uzavřít určitou smlouvu s osobou, vůči níž nabídku činí a pokud neobsahuje podstatné náležitosti smlouvy tak, aby smlouva mohla být uzavřena jeho jednoduchým a nepodmíněným přijetím, a pokud z něho neplyne vůle společnosti SCANIA být smlouvou vázán, nejde v takovém případě o nabídku a k uzavření smlouvy nedojde.

5.     Nabídka učiněná ústně osobou oprávněnou jednat jménem společnosti SCANIA musí být přijata bezodkladně, ledaže něco jiného plyne z jejího obsahu nebo z okolností, za nichž se stala. To platí i tehdy, byla-li přítomné osobě předložena nabídka učiněná v písemné formě.

6.     Nabídka učiněná osobou oprávněnou jednat jménem společnosti SCANIA v písemné formě vůči nepřítomné osobě musí být přijata ve lhůtě uvedené v nabídce. Není-li lhůta uvedena, lze nabídku přijmout v době přiměřené povaze navrhované smlouvy a rychlosti prostředků, jež navrhovatel použil pro zaslání nabídky, nejdéle však do konce doby, ve které je společnost ve smyslu ustanovení čl. II. 4 nabídkou vázána.

7.     Nabídka je neodvolatelná, je-li to v ní výslovně vyjádřeno, anebo dohodnou-li se tak strany..

8.     I když je nabídka neodvolatelná, lze ji zrušit, pokud zrušovací projev dojde druhé straně před doručením nabídky nebo alespoň současně s ním.

9.       I když je nabídka odvolatelná, nelze ji odvolat ve lhůtě určené pro její přijetí, ledaže se to v nabídce vyhradí. Odvolatelnou nabídku lze odvolat, jen pokud odvolání dojde druhé straně dříve, než ta odeslala přijetí nabídky. Nabídku nelze odvolat, pokud je v ní vyjádřena neodvolatelnost.

10.    Je-li nabídka odmítnuta, zaniká účinností odmítnutí.  Zanikne-li právní osobnost některé ze stran, nebo pozbude-li svéprávnosti uzavřít smlouvu, nabídka zanikne, pokud je to zřejmé z nabídky samé nebo z povahy a účelu navrhované smlouvy.

11.     Osoba, které je nabídka určena, nabídku přijme, projeví-li s ní včas vůči navrhovateli souhlas. Mlčení nebo nečinnost samy o sobě přijetím nejsou.

12.    Projev vůle, který obsahuje dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny, je odmítnutím nabídky a považuje se za novou nabídku. Přijetím nabídky je však odpověď, která vymezuje obsah navržené smlouvy jinými slovy.

13.    Při nabídce určené více osobám je smlouva uzavřena, přijmou-li nabídku všechny tyto osoby, pokud z jejího obsahu vyplývá úmysl navrhovatele, aby se stranou smlouvy staly všechny osoby, jimž je nabídka určena, anebo lze-li takový úmysl rozumně předpokládat z okolností, za nichž byla nabídka učiněna. Totéž obdobně platí, je-li zřejmý úmysl navrhovatele, aby se stranou smlouvy stal určitý počet těchto osob.

14.    Přijetí nabídky lze zrušit, dojde-li zrušení navrhovateli nejpozději s přijetím.

15.    I pozdní přijetí nabídky má účinky včasného přijetí, pokud navrhovatel bez zbytečného odkladu alespoň ústně vyrozumí osobu, které nabídku učinil, že přijetí považuje za včasné, nebo se začne chovat ve shodě s nabídkou.

16.    Plyne-li z písemnosti, která vyjadřuje přijetí nabídky, že byla odeslána za takových okolností, že by došla navrhovateli včas, kdyby její přeprava probíhala obvyklým způsobem, má pozdní přijetí účinky včasného přijetí, ledaže navrhovatel bez odkladu vyrozumí alespoň ústně osobu, které byla nabídka určena, že považuje nabídku za zaniklou.

17.    Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy přijetí nabídky nabývá účinnosti.

18.    Veškeré smlouvy, jejich změny a dodatky uzavírané mezi společnosti SCANIA a dalšími osobami musí být uzavřeny v písemné formě, jinak jsou neplatné.

19.    V případě, že v rámci uzavírání jakýchkoli smluv použije společnost SCANIA nebo jakákoli smluvní strana jakékoli obecně užívané smluvní doložky ve formě zkratek EXW, FCA, FAS, FOB, CFR, CIF, CPT, CIP, DAF, DES, DEQ, DDU, nebo DDP, budou tyto doložky vykládány v souladu s pravidly INCOTERMS 2000 vypracovaných Mezinárodní obchodní komorou v Paříži platnými ke dni uzavření dané smlouvy (dále jen „Pravidla INCOTERMS 2000“)

 

III.

Plnění smlouvy

 

1.      Dodávka se realizuje DDU (na dodací adresu) dle Pravidel INCOTERMS 2000, pokud ve smlouvě není dohodnuto jinak. O připravenosti dodávky převzetí vyrozumí společnost SCANIA smluvní stranu jakýmkoliv vhodným způsobem, zejména faxem či emailem, v průběhu dodací lhůty sjednané ve smlouvě, a to po zaplacení ceny zboží kupujícím, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.

2.     Společnost SCANIA je oprávněna dodat zboží, které je předmětem smlouvy, se změnami konstrukce, vzhledu, parametrů nebo použitých materiálů provedenými výrobcem, které podstatným způsobem nezmění charakter předmětu dodávky.

3.     Smluvní strana je povinna poskytnout společnosti SCANIA veškerou součinnost a spolupráci potřebnou k předání a převzetí dodávky.

4.     Pro případ, že smluvní strana nesplní svůj závazek převzít dodávku řádně a včas nebo nevytvoří potřebnou součinnost, je SCANIA oprávněna:

a.       uskladnit zboží u sebe nebo u třetí osoby na náklady kupujícího,

b.       odstoupit od všech nebo jen některých smluv již uzavřených mezi SCANIA a kupujícím.

5.     Smluvní strana je povinna nahradit společnosti SCANIA veškeré náklady a případnou škodu, které jí vznikly v důsledku nesplnění povinností smluvní strany zboží řádně a včas převzít nebo v důsledku neposkytnutí potřebné součinnosti požadované společností SCANIA.

6.     Dodací lhůta uvedená v konkrétní smlouvě má pouze rámcově informativní charakter a není fixním termínem dodávky. Smluvní strana není oprávněna od smlouvy odstoupit v případě, že se SCANIA ocitne v prodlení s dodáním zboží o méně než 60 kalendářních dní, pokud ve smlouvě není dohodnuto jinak.

7.     Jestliže společnost SCANIA bude povinna na základě uzavřené smlouvy splnit svůj závazek dodat smluvní straně zboží dříve, nežli bude v celém rozsahu zaplacena jeho kupní cena, je společnost SCANIA oprávněna odepřít dodat obchodnímu partnerovi zboží, jestliže se po uzavření smlouvy stane zřejmým, že smluvní strana není schopna řádně splnit svůj závazek zaplatit kupní cenu. Pro tento případ je společnost SCANIA oprávněna požadovat, aby smluvní strana jí poskytla zajištění zaplacení kupní ceny a do doby, než jí takové zajištění bude poskytnuto, není společnost SCANIA povinna plnit s tím, že současně se přímo přiměřeně prodlužuje doba plnění uvedená v uzavřené smlouvě. Pokud společnosti SCANIA žádné takové zajištění nebude poskytnuto, nebo shledá-li toto zajištění nedostatečným, je oprávněna od smlouvy odstoupit.

 

IV.

Nebezpečí škody na zboží

 

1.        Nebezpečí škody na zboží přechází ze společnosti SCANIA na kupujícího v okamžiku, kdy převezme zboží nebo jestliže tak neučiní včas, v době, kdy mu společnost SCANIA umožní kupujícímu nakládat se zbožím.

2.       Škoda na zboží, jež vznikla po přechodu jeho nebezpečí na smluvní stranu společnosti SCANIA, nemá vliv povinnost smluvní strany řádně uhradit společnosti SCANIA dohodnutou kupní cenu.

 

V.

Cena a platební podmínky

 

1.        Ceny uvedené v cenících, návrzích a smlouvách se rozumějí DDU dle Pravidel INCOTERMS a není k nim přičtena DPH, clo nebo jiné poplatky.

2.       Veškeré platby mezi společností SCANIA a jejími smluvními stranami se realizují v českých korunách, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak. Platební styk probíhá bezhotovostně na bankovní účet společnosti SCANIA uvedený ve smlouvě. Jiné platební instrumenty, jako akreditivy, směnky nebo šeky, mohou být použity pouze v případě, že tak stanoví smlouva.

3.       Jakékoliv údaje o cenách, které jsou uvedeny v cenících nebo nabídkových katalozích společnosti SCANIA nebo výrobce zboží, mají pouze informativní charakter a společnost SCANIA je oprávněna kdykoliv tyto údaje měnit.

4.       V případě, že dojde v období mezi uzavřením smlouvy a termínem dodávky ke změně nákladů spojených s dodáním zboží nebo se změní daňové nebo celní zatížení dodávky v důsledku změn právních předpisů, je společnost SCANIA oprávněna přiměřeně upravit cenu dohodnutou ve smlouvě se smluvní stranou.

5.       V případě, že je platba sjednána v jiné než české měně, je kupující povinen uhradit kupní cenu dle měnového kurzu České národní banky platného ke dni zdanitelného plnění. V případě prodlení kupujícího s placením kupní ceny je však společnost SCANIA oprávněna vyúčtovat kupujícímu kurzovní rozdíly, ke kterým došlo v době mezi dnem zdanitelného plnění a dobou provedení úhrady kupní ceny kupujícím.

6.       Jestliže se smluvní strana ocitne v prodlení se zaplacením kupní ceny nebo její zálohy, je povinna zaplatit společnosti SCANIA úrok z prodlení se zaplacením peněžité částky ve výši stanovené zákonem ode dne splatnosti až do zaplacení. Pokud bylo smluveno placení ceny ve splátkách, stává se cena v případě marného uplynutí data splatnosti dané splátky bezprostředně splatnou v plné výši.

7.       Trvá-li prodlení smluvní strany se zaplacením jakékoliv částky déle než 14 dní, je společnost SCANIA oprávněna od smlouvy odstoupit. Pro účely těchto obchodních podmínek se vylučuje použití § 1978 odst. 2 Občanského zákoníku, který stanoví, že marné uplynutí dodatečné lhůty má za následek odstoupení od smlouvy bez dalšího.

8.       V případě prodlení kupujícího s úhradou jakékoliv peněžité částky či jakéhokoli jiného plnění, k němuž je zavázán na základě smlouvy, je kupující povinen uhradit společnosti SCANIA smluvní pokutu ve výši plateb uhrazených kupujícím do okamžiku jeho prodlení, nejvýše však do výše 15 % kupní ceny. Společnost SCANIA je oprávněna jednostranně započíst svojí pohledávku na smluvní pokutu proti jakékoli pohledávce kupujícího ze smlouvy.

 

VI.

Nabytí vlastnického práva

 

1.        Vlastnické právo ke zboží přechází ze společnosti SCANIA na druhou smluvní stranu teprve okamžikem, kdy tato smluvní strana řádně v plné výši uhradí společnosti SCANIA kupní cenu uvedenou ve smlouvě.

2.       Zaplacením kupní ceny se rozumí připsání předmětné částky ve prospěch bankovního účtu společnosti SCANIA nebo v zákonem dovolené výši složením platby v hotovosti v sídle společnosti SCANIA.

3.       Výhrada vlastnictví však nemá vliv na přechod nebezpečí škody na zboží.

 

VII.

Odstoupení od smlouvy

 

1.        Odstoupení od smlouvy je možné pouze v případech, kdy tak stanoví:

a.       právní předpis,

b.       smlouva uzavřená mezi společností SCANIA a smluvní stranou

c.       tyto podmínky.

2.       Společnost SCANIA může odstoupit od smlouvy, nastane-li po uzavření smlouvy na straně společnosti SCANIA nebo výrobce zboží některý z případů vyšší moci, za kterou se považuje zejména nesplnění či opožděné splnění smluvních závazků subdodavatelů nebo dopravců nebo situace, kdy na trhu nastane nedostatek potřebného materiálu, komponentů nebo pracovní síly, stávka nebo obdobný pracovní konflikt, sabotáž u výrobce či společnosti SCANIA, nebo krádež v jejích skladovacích prostorách, nebo katastrofy, požáry, výbuchy, epidemie, války či jiné mimořádné události.

3.       Společnost SCANIA může od smlouvy odstoupit též v případech, pokud:

a.       smluvní strana, které se společnost SCANIA zavázala plnit, bude v prodlení se splněním jakýchkoli závazků vůči společnosti SCANIA

b.       vůči smluvní straně, které se společnost SCANIA zavázala plnit, je vedeno exekuční řízení, insolvenční řízení nebo řízení o výkonu rozhodnutí,

c.       smluvní strana, které se společnost SCANIA zavázala plnit, je v likvidaci či bylo rozhodnuto o její likvidaci, zrušení bez likvidace, rozdělení či sloučení s jinou osobou,

d.       smluvní strana, které se společnost SCANIA zavázala plnit, nemůže volně nakládat se svým majetkem, či jakoukoli jeho částí

e.       došlo ke změně ve vlastnické struktuře či změně v osobách statutárních zástupců či členů statutárních orgánů smluvní strany s tím, že společnost SCANIA si vyhodnotila takovou změnu za účelovou a smluvní strana neposkytla společnosti SCANIA odpovídající zajištění úhrady ceny, ke které se smluvní strana zavázala ve smlouvě uzavřené se společností SCANIA.

 

VIII.

Záruka a záruční podmínky

 

 1. Společnost SCANIA jakožto prodávající se zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.
 2. Záruční doba je dvanáct (12) měsíců.
 3. Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než prodávající, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.
 4. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu výlučně prodávající.
 5. Ze záruky má druhá smluvní strana vůči SCANIA výlučně nárok na bezplatnou opravu zboží nebo výměnu vadných součástí, a to výlučně ve  SCANIA servisu nebo v jiném autorizovaném servisu. V případě, že bude bez předchozího souhlasu společnosti SCANIA oprava zboží nebo výměna vadných součástí provedena v jiném než SCANIA servisu či autorizovaném servisu, zanikají tím nároky kupujícího ze záruky. O způsobu odstranění vad rozhoduje SCANIA. Kupující není oprávněn uplatnit jiné nároky ze záruky, zejména nemůže požadovat slevu z kupní ceny ani odstoupit od smlouvy. Pro vyloučení všech pochybností strany vylučují použití ustanovení § 2108 Občanského zákoníku, dle kterého do odstranění vady nemusí kupující platit část kupní ceny odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.
 6. Vyměněné vadné díly se stávají vlastnictvím SCANIA.
 7. Nárok na provedení záruční opravy uplatňuje kupující u autorizovaného servisu, a to nejpozději ve lhůtě bez zbytečného odkladu od okamžiku, kdy se o vadě kupující dozvěděl či měl a mohl dozvědět. V opačném případě nárok kupujícího ze záruky zaniká.
 8. Kupující je povinen předložit v případě uplatnění svého nároku na záruku v servisu servisní knížku a záruční list. V opačném případě není společnost SCANIA povinna uspokojit nároky kupujícího ze záruky.
 9. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením zboží ani na škody vzniklé v důsledku nehod či jiných škodných událostí nezaviněných společností SCANIA.
 10. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé v příčinné souvislosti s:

a.       mechanickými nebo chemickými vlivy (např. poškození laku nebo karoserie vymrštěným kamenem, chemickým spadem atd.),

b.       nepřiměřeným zacházením nebo přetěžováním zboží, včetně jeho používání v rozporu s doporučením výrobce.

 1. Kupující ztrácí nárok z této záruky v případě, že:

a.       do zboží byly zamontovány díly, jejichž použití nebylo schváleno SCANIA nebo výrobcem,

b.       bylo se zbožím zacházeno v rozporu s doporučením výrobce, zejména nebylo řádně udržováno, nebyly prováděny jeho předepsané prohlídky a opravy,

c.       kupující nereklamoval vadu ve lhůtě dle odstavce 8 tohoto článku.

 1. Kupující je oprávněn uplatnit svůj nárok ze záruky pouze za shora stanovených podmínek. V případě, že SCANIA zjistí při realizaci záruční opravy zboží, že se tak nestalo, je kupující povinen uhradit SCANIA cenu opravy.
 2. Smluvní strany vylučují použití těch ustanovení Občanského zákoníku o odpovědnosti za vady, jež jsou v rozporu s ustanoveními těchto Podmínek s tím, že kupující může uplatňovat svoje nároky z odpovědnosti za vady pouze v rozsahu poskytnuté záruky.

14.    Kupující podpisem těchto VOP souhlasí, aby společnost Scania Czech Republic s.r.o. aktivovala po předání vozidla telematický systém Scania Fleet Management v balíčku služby MONITORING pro potřeby analýzy provozních dat vozidla za účelem zlepšení správy vozidla; odběratel taktéž bere na vědomí, že tato data mohou být v souladu se zákonnou úpravou využita k ochraně práv a právem chráněným zájmů společnosti Scania Czech Republic s.r.o., aniž jsou dotčena zvláštní práva týkající se ochrany osobních údajů odběratele (fyzické osoby) či řidiče. Kupující svým podpisem potvrzuje, že si přečetl a seznámil se před podpisem této Smlouvy s Podmínkami zpracování osobních údajů, dostupnými na webové stránce: https://www.scania.com/cz/cs/home/admin/misc/privacy-statement.html, a dokumenty OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S PROPOJENÝMI SLUŽBAMI SCANIA, VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO PŘEDPLATNÉ PROPOJENÝCH SLUŽEB SCANIA, POPIS SLUŽEB SCANIA FLEET MANAGEMENT A SCANIA TACHOGRAFOVÝCH SLUŽEB dostupnými na webových stránkách:             https://www.scania.com/cz/cs/home/products-and-services/finance-and-insurance/GDPR/vop-pro-p_edplaceni-datov-izenych-slu-eb.html, a bez výhrad s nimi souhlasí. V opačném případě zaškrtněte níže uvedené:

 Společnost Scania není oprávněna číst ani zpracovávat data shromažďovaná na základě těchto Všeobecných obchodních podmínek, ať prostřednictvím Produktu (ů), Zákazníka nebo jiným způsobem za jiným účelem než za účelem poskytování Služeb.

 

IX.

Závěrečná ustanovení

 

1.      Je-li nebo stane-li se jakékoli ustanovení těchto Podmínek nebo smlouvy zdánlivým, neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení těchto Podmínek nebo smlouvy. Strany se zavazují nahradit zdánlivé, neplatné nebo nevymahatelné ustanovení novým ustanovením, jehož znění bude odpovídat úmyslu vyjádřenému původním ustanovením a smlouvou jako celkem.

2.     Pro případ uzavírání smlouvy strany vylučují použití § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku, který stanoví, že smlouva je uzavřena i tehdy, kdy nedojde k úplné shodě projevů vůle stran.

3.     Podpisem smlouvy na sebe kupující přebírá nebezpečí změny okolnosti ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

4.     Kupující prohlašuje, že měl možnost být při uzavírání smlouvy zastoupen odborným poradcem zejména v oblasti práva a by schopen ovlivnit základní podmínky smlouvy. Kupující tedy nemůže být považován za slabší stranu smlouvy oproti společnosti SCANIA pro nedostatek své odborné kvalifikace. S ohledem na to strany vylučují použití ustanovení § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku, která upravují odkazy na obchodní podmínky ve formulářových smlouvách, definují nesrozumitelné nebo zvláště nevýhodné doložky a podmínky jejich platnosti.

5.     Jestliže kterákoli ze stran přehlédne nebo promine jakékoliv neplnění, porušení, prodlení nebo nedodržení nějaké povinnosti vyplývající ze smlouvy, pak takové jednání nezakládá vzdání se takové povinnosti s ohledem na její trvající nebo následné neplnění, porušení nebo nedodržení a žádné takové vzdání se práva nebude považováno za účinné, pokud nebude pro každý jednotlivý případ vyjádřeno písemně.

6.     Smlouva se řídí a bude vykládána v souladu právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem. Strany se dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným ustanovením zákona, a to ani před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky.

7.     Strany se zavazují řešit veškeré spory, které mezi nimi mohou vzniknout v souvislosti s prováděním nebo výkladem smlouvy jednáním a vzájemnou dohodou. Pokud se nepodaří vyřešit předmětný spor, bude takový spor předložen jednou ze stran věcně a místně příslušnému soudu. Strany si tímto sjednávají místní příslušnost obecného soudu společnosti SCANIA.

8.     V případě, že společnost SCANIA v době trvání smlouvy vydá nové všeobecné obchodní podmínky, které budou svým obsahem nahrazovat, měnit či doplňovat tyto Podmínky (dále jen „Nové podmínky“), oznámí společnost SCANIA písemně tuto skutečnost kupujícímu nejpozději sedm (7) dní před datem účinnosti Nových podmínek. V případě, že kupující nevyjádří výslovně písemným oznámením doručeným společnosti SCANIA svůj nesouhlas se zněním Nových podmínek nejpozději do data účinnosti Nových podmínek, platí, že se zněním Nových podmínek souhlasí a Nové podmínky nastupují ke dni svojí účinnosti na místo těchto Podmínek. V případě, že kupující vyjádří nesouhlas se zněním Nových podmínek způsobem stanoveným v tomto čl. IX. 8, zůstávají v platnosti tyto Podmínky, nedohodnou-li se strany jinak. 

9.     Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.