Zdá se, že se nacházíte v .

Přejděte na stránky společnosti Scania pro více informací.

V případě, že se na Společnost Scania Czech Republic s.r.o., se sídlem Sobínská 186, 252 19 Chrášťany, IČO: 612 51 186, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze („my“) obrátíte prostřednictvím interního oznamovacího systému, jsme správcem osobních údajů, které nám v rámci oznámení poskytnete.

 

Zakládáme si na poctivém a čestném podnikání. Od všech pracovníků očekáváme, že budou při své práci každý den dodržovat právní předpisy a vysoké standardy v souladu s kodexem a dalšími našimi interními zásadami a směrnicemi. Otevřené a poctivé oznamování známých či domnělých porušení je proto pro nás důležité, abychom mohli takovou situaci včas identifikovat a napravit. Důležitý prvek při odhalování možného nelegálního nebo jiného nežádoucího chování je pro nás vnitřní oznamovací systém, který jsme zavedli v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů a další navazující právní úpravou. Osobní údaje jsou v rámci etické linky zpracovávány v souladu s právními předpisy.                                                                                                                                               

 

Obdržená oznámení jsou uchovávána v souladu s právními předpisy po dobu 5 let od jejich přijetí. Do evidence má přístup pouze příslušná osoba.

 

Etickou linku a více informací naleznete ZDE.

 

Proč zpracováváme vaše osobní údaje?

 

Jaké kategorie osobních údajů zpracováváme?

Právní základ

Abychom naplnili zákonnou povinnost, vedeme evidenci oznámení přijatých prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému

 • datum přijetí oznámení
 • jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, jsou-li tyto údaje známy
 • shrnutí obsahu oznámení a identifikace osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li totožnost známa
 • datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení nebo posouzení oznámení příslušnou osobou a výsledek posouzení

Zákonná povinnost

Abychom mohli prošetřit oznámení zpracováváme relevantní podklady

 • datum přijetí oznámení
 • jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, jsou-li tyto údaje známy
 • shrnutí obsahu oznámení a identifikace osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li totožnost známa
 • datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení nebo posouzení oznámení příslušnou osobou a výsledek posouzení
 • protokoly z šetření, důkazy a další podklady v souvislosti s konkrétním případem

Oprávněný zájem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaká práva vám náleží?

 

Právo na informace

Máte právo získat informace ohledně osobních údajů, které o vás zpracováváme. Kromě toho máte také právo být informováni o podrobnostech zpracování, včetně důvodů, proč budou vaše osobní údaje zpracovávány nebo jak dlouho budou vaše osobní údaje uchovávány. Dále máte právo na informace o příjemcích nebo kategoriích příjemců osobních údajů, oprávněném zájmu, z něhož vycházíme (je-li to relevantní) a o jakýchkoli přenosech do „třetí země“ (země mimo EU/EHP).

 

Právo na přístup

Máte právo získat od nás potvrzení, zda zpracováváme vaše osobní údaje. Pokud tomu tak je, máte právo obdržet kopii osobních údajů, které o vás zpracováváme, a kromě toho některé další informace, včetně účelů zpracování, kategorií příjemců, předpokládané doby uchovávání a existence automatizovaného rozhodování (včetně profilování). Poté, co ověříme vaši totožnost, vám tento výpis bude zabezpečeným způsobem předán, a to ve srozumitelné a snadno přístupné formě.

 

Právo na opravu

Máte právo aktualizovat informace o své osobě tak, aby bylo vždy zajištěno, že námi spravované informace budou správné.

 

Právo na výmaz

Můžete požadovat, aby vaše osobního údaje byly bez zbytečného prodlení vymazány, je-li splněna kterákoli z následujících podmínek:

 • Pokud již osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromažďovány nebo jinak zpracovávány.
 • Pokud vznesete námitku proti používání těchto osobních údajů a na naší straně již neexistují žádné nadřazené oprávněné důvody k jejich dalšímu zpracovávání.
 • Pokud je zpracování založeno výlučně na vašem souhlasu a vy tento souhlas odvoláte.
 • Pokud je výmaz nutný ke splnění zákonné povinnosti nebo pokud byly osobní údaje zpracovávány v rozporu se zákonem.

Mohou nastat situace, kdy výše uvedené nebude platit, jak stanovuje nařízení GDPR. Například pokud musíme zpracovávat osobní údaje za účelem dodržování práva EU či platných právních předpisů členského státu nebo pro zajišťování, uplatňování nebo hájení zákonného nároku.

 

Právo na vznesení námitky

Máte právo vznést námitku proti zpracování, které je založeno na oprávněném zájmu. Zpracování pak bude ukončeno, pokud na naší straně nebudou prokazatelně existovat oprávněné důvody, které vyžadují pokračování v tomto zpracování a které převažují nad zájmy, právy a svobodami jednotlivce, nebo pokud neprokážeme, že námi prováděné zpracování slouží k zajišťování, uplatňování nebo hájení zákonných nároků.

 

Právo na omezení

Máte právo požádat o omezení zpracování svých osobních údajů v následujících situacích:

 • Jestliže se domníváte, že vaše osobní údaje jsou nesprávné, a proto jste požádali o jejich opravu. V takovém případě můžete požadovat, abychom rozsah zpracování vašich osobních údajů omezili, dokud neověříme, zda jsou tyto osobní údaje skutečně nesprávné.
 • Jestliže je zpracování vašich osobních údajů protiprávní a nesouhlasíte s tím, aby tyto osobní údaje byly vymazány, ale namísto toho požadujete, aby používání těchto osobních údajů bylo omezeno.
 • Jestliže požadujete, aby vaše osobní údaje byly použitelné k určování, prosazování nebo hájení zákonných nároků, i když my je již nepotřebujeme pro účely námi prováděného zpracování.
 • Během čekání na ověření, zda naše oprávněné důvody převažují nad právy a svobodami jednotlivce v případě, že jste vznesli námitku proti zpracování a zpracování je založeno na právním důvodu, oprávněném zájmu nebo úkolu prováděném ve veřejném zájmu.

Oznámení o porušení práv nebo předpisů (stížnost)

Pokud se domníváte, že zpracováním vašich osobních údajů dochází k porušování platných předpisů, ohlaste nám, prosím, tuto skutečnost co nejdříve. Rovněž vám náleží právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

Jak se můžete obrátit na společnost Scania s případnými dotazy?

 

S jakýmikoli dotazy nebo nejasnostmi se na nás můžete kdykoli obrátit prostřednictvím odkazu zde nebo prostřednictvím své kontaktní osoby, která vám byla společností Scania přidělena na dpo@scania.cz.