Zdá se, že se nacházíte v .

Přejděte na stránky společnosti Scania pro více informací.

PROHLÁŠENÍ SPOLEČNOSTI SCANIA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

V SOUVISLOSTI S PROPOJENÝMI SLUŽBAMI SCANIA

 

 

1. Vymezení pojmů

1.1 Pojmy obsažené v tomto dokumentu mají následující význam.

a) „Správce“ znamená osobu (fyzickou či právnickou), jež je ze zákona považována za osobu odpovědnou za zpracování Osobních údajů a jíž v závislosti na rozsahu a povaze údajů může být sám Zákazník, společnost Scania nebo Zájmová skupina Scania.

b) „Údaje Zákazníka“ znamenají jakékoli údaje týkající se Zákazníka jako příjemce Služeb, jakož i Osobní údaje a Provozní údaje kromě údajů vytvořených nebo generovaných společností Scania za účelem vypracování Smlouvy se Zákazníkem.

c) „Informace o zpracování údajů“ znamenají tyto souhrnné informace o zpracování a ochraně údajů v souvislosti s Propojenými službami Scania.

d) „Subjekt(y) údajů“ znamená samotného Zákazníka, je-li Zákazník fyzickou osobou, jakož i jiné identifikované či identifikovatelné fyzické osoby, za které Zákazník odpovídá nebo které se na straně Zákazníka nějakým způsobem podílejí na užívání Služeb (mj. například jeho oprávnění zástupci, obchodní zástupci, řidiči, ostatní zaměstnanci a dodavatelé).

e) „Členové sítě“ znamenají všechny distributory, prodejce a servisní provozovny, jež společnost Scania CV AB jmenovala (ať přímo či nepřímo) svými autorizovanými zástupci pro prodej, opravy a údržbu výrobků značky Scania.

f) „Provozní údaje“ znamenají údaje generované prostřednictvím a s využitím Produktů v průběhu poskytování Služeb Zákazníkovi nebo ve spojitosti s ním. Za Provozní údaje mohou být pro účely Smlouvy rovněž považovány například provozní údaje Vozidla vzhledem k tomu, že jsou prostřednictvím tachografu Vozidla dostupné informace o identitě jednotlivců, kteří je vytvořili při provozování Vozidla.

g) „Osobní údaje“ znamenají jakékoli údaje, které se bezprostředně týkají Subjektu údajů (mj. například rodné či osobní identifikační číslo, číslo identifikační karty a kontaktní informace řidiče) nebo které lze přímo se Subjektem údajů asociovat. V zájmu jasného výkladu mohou Provozní údaje i jiné Údaje Zákazníka rovněž představovat Osobní údaje za předpokladu, že nebyly anonymizovány (tj. že nebyla trvale odstraněna nepřímá vazba na jednotlivce).

h) „Zpracovatel“ znamená jakoukoli osobu (fyzickou nebo právnickou), která zpracovává Osobní údaje na základě pověření Správce.

i) „Povinné informace“ znamenají informace, které je podle platných pravidel a předpisů o ochraně a integritě údajů Správce povinen sdělit předem a v plném rozsahu všem dotčeným Subjektům údajů a které zahrnují např. rozsah, dobu, prostředky a účel zpracování Osobních údajů, původ i povahu takových údajů, právo Subjektu údajů na jejich změnu či odstranění, vybrané příjemce, jimž mohou být Osobní údaje předány a právo Subjektu údajů podat stížnost dozorujícím orgánům.

j) „Zájmová(é) skupina(y) Scania“ znamená Společnosti Scania Group, Členy sítě, obchodní zástupce, externí poskytovatele služeb a další obchodní partnery společnosti Scania a Scania Group, jež se mohou podílet na zpracování údajů nebo na jiných činnostech zde vymezených.

k) „Dílčí Zpracovatel“ znamená jakoukoli osobu (fyzickou či právnickou), která je najata Zpracovatelem za účelem zpracování Osobních údajů v částečném či plném rozsahu, jímž byl Správcem původně pověřen Zpracovatelem/Zpracovatel.

1.2 Význam ostatních pojmů obsažených v tomto dokumentu je shodný s významem definovaným ve Všeobecných smluvních podmínkách pro předplatné Propojených služeb Scania, které společně s těmito Informacemi o zpracování údajů tvoří nedílnou součást Smlouvy.

 

2. Uchovávání a dostupnost Údajů Zákazníka

2.1 Uchovávání nebo jiné zpracování Údajů Zákazníka a Osobních údajů bude zcela či zčásti zajišťováno prostřednictvím serverů nacházejících se na území EU/EHP. Z tohoto důvodu veškeré aspekty Služeb a zpracování údajů vyplývajících ze Smlouvy anebo s ní souvisejících budou podřízeny legislativě EU o ochraně osobních údajů, jakož i národním či místním zákonům platným v příslušné jurisdikci.

2.2 Veškeré Údaje Zákazníka uchovávané prostřednictvím Rozhraní nebo jiným způsobem společností Scania či Zájmovými skupinami Scania jsou a nadále zůstávají vlastnictvím Zákazníka, společností Scania a Zájmovými skupinami Scania však mohou být použity k účelům stanoveným v těchto Informacích o zpracování údajů nebo ve Smlouvě.

2.3 Společnost Scania (jménem svým i jménem Zájmových skupin Scania, jimž uložila povinnost dodržovat odpovídající požadavky) a Zákazník shodně potvrzují a zavazují se, že oba přijali a budou nadále přijímat účinná moderní technická i organizační opatření, aby zajistili úroveň bezpečnosti nezbytnou k zamezení rizik spojených se zpracováváním Údajů Zákazníka, aby chránili jejich důvěrnou povahu, integritu i dostupnost a zároveň aby zabránili jejich neoprávněnému užití anebo přístupu k nim neoprávněným pracovníkům.

 

3. Zpracování Údajů Zákazníka a Osobních údajů

3.1 Zákazník bere na vědomí, že společnost Scania bude užívat a zpracovávat Údaje Zákazníka a že je může předávat Zájmovým skupinám Scania (s příslušnými omezeními):

a) za účelem a pro potřeby řádného a včasného poskytování Služeb Zákazníkovi, jak jsou podrobněji popsány v příslušných Popisech Služeb,

b) pro potřeby plnění dalších povinností vůči Zákazníkovi podle Smlouvy,

c) v rozsahu nezbytném pro vyhovění zákonným požadavkům (ať na straně Zákazníka, společnosti Scania nebo Zájmových skupin Scania) stanovených platnými zákony, předpisy a pravidly, jakož i vyhláškami, nařízeními a rozhodnutími příslušných úřadů,

d) za účelem jejich předání nouzovým centrům v případě nouzových volání/eCall z Vozidel (je-li služba k dispozici) nebo jiným příjemcům údajů, jež mohou být čas od času definováni zákonem nebo společností Scania,

e) pro provádění diagnostiky na dálku a analýz pro potřeby oprav a údržby, plánování či odhadů, v souvislosti s analýzami flexibilní údržby, opravami a údržbou Produktů objednanými Zákazníkem, bezpečnostními kampaněmi, svoláváním k technické prohlídce a/nebo silniční asistenční službou,

f) pro zajišťování palubní online zábavy pro řidiče, cestující nebo jiné Subjekty údajů, je-li tato služba jimi vyžádána,

g) pro určení polohy výlučně za účelem zajištění bezpečnostních kampaní a svolávání k technické prohlídce, monitorování Produktů od jejich prodeje až po jejich dodání, vyhledávání odcizených nebo ztracených Produktů vlastněných Zákazníkem, společností Scania nebo Společnostmi Scania Group, získávání mapových dat, podpory optimalizace silničních komunikací a další infrastruktury a budování efektivních prodejních a/nebo poprodejních síťových struktur,

h) za účelem identifikace výrobků a jejich propagace Zákazníkovi nebo jeho pracovníkům, jako např. školení nebo koučování řidičů, řešení vozidel, produktového vybavení, financování, příslušenství, pojištění, poprodejní kontroly výrobků, správy vozového parku, silniční asistenční služby, plánů oprav a údržby, záručních produktů a jakýchkoli dalších služeb souvisejících s užíváním Produktů, a rovněž za účelem propagace výrobků a služeb nesouvisejících se Službami nebo nabídky produktů společnosti Scania či Společností Scania Group, pokud Zákazník v kterékoli fázi výslovně udělení takových práv společnosti neodmítne (ať při podpisu Smlouvy, nebo později písemným oznámením zaslaným na adresu určenou pro doručování oznámení týkajících se Smlouvy),

i) za účelem rychlé reakce na včasná varování před závadami Produktů a jejich řešení,

j) pro následné kontroly smluvních závazků vůči Společnostem Scania Group nebo Členům sítě,

k) pro posuzování bonity a prověrky historie Zákazníka a

l) pro posuzování stavu Produktů (např. v souvislosti s prodejem a/nebo nákupem použitých Produktů).

3.2 Společnost Scania a Zájmové skupiny Scania budou rovněž analyzovat Údaje Zákazníka (včetně protokolových dat) za účelem odstraňování problémů, provádění údržby nebo systémových a funkčních zkoušek Rozhraní, Předplatného a Služeb. Bude-li to nezbytné anebo přínosné v zájmu kvality a spolehlivosti, mohou k tomuto účelu využít tzv. impersonace (tj. přihlašovací údaje Zákazníka a jeho Uživatelů, byť představují Osobní údaje, použít k přihlášení do Rozhraní).

3.3 Společnost Scania může taktéž užívat a zpracovávat Provozní údaje (ale žádné jiné Údaje Zákazníka) a je oprávněna je poskytnout Zájmovým skupinám Scania:

a) pro potřeby činností společnosti Scania a Zájmových skupin Scania, jež jsou výhradně omezany na:

i) vývoj produktů (např. v oblasti vylepšené spotřeby paliv, kvality produktů, výkonu, účinnosti, ekologičnosti, bezpečnosti, technologií a funkčnosti),

ii) zlepšování a vývoj služeb (ať už jsou podobné Službám či nikoli, mj. včetně správy vozového parku, dodržování sociálních předpisů, oprav a údržby produktů, školení a koučování řidičů, optimalizace provozu a plánování tras), kdy zpracování údajů může zahrnovat profilování provozních pracovníků, nebude však zkoumána identita řidičů,

iii) protokolování a analyzování údajů z Produktů o kolizích, nehodách a jiných incidentech,

iv) dálkovou aktualizaci komponent a softwaru Produktů,

b) za účelem poskytování, správy a/nebo koordinace služeb a funkcí založených mj. na vzájemné výměně Provozních údajů mezi vozidly nebo mezi vozidlem a infrastrukturou (mj. např. upozornění o shlukování vozidel, dopravní situaci, počasí, stavu vozovky, bezpečnosti nebo zónovém řízení z vozidla), jež jsou objednány, aktivovány nebo schváleny Zákazníkem, jeho pracovníky nebo jinými Subjekty údajů, za které Zákazník odpovídá, a

c) pro statistické účely.

3.4 Zpracování a užívání údajů výše uvedeným způsobem může mj. zahrnovat přístup k údajům, generování, extrahování, uchovávání, analyzování, úpravy a přenos údajů prostřednictvím Produktu(ů), internetu, Rozhraní, telefonu, počítačového vybavení Scania, cloudových serverů, jiných manuálních, digitálních nebo elektronických komunikačních nástrojů či prostředků a prostřednictvím komunikace mezi vozidly nebo mezi vozidlem a rozhraním.

3.5 Rozsah a doba zpracování údajů (včetně jejich uchovávání) společností Scania a/nebo Zájmovými skupinami Scania nepřesáhnou rozsah a dobu, jež jsou nezbytné k dosažení stanovených účelů na straně Zákazníka nebo společnosti Scania.

3.6 Poskytování Služeb Zákazníkovi společností Scania na základě Smlouvy bude zahrnovat zpracování Údajů Zákazníka. Ty mohou v mnoha situacích představovat Osobní údaje, na něž se vztahují následující ustanovení.

a) Zákazník i společnost Scania jsou oba Správci a společně odpovídají za zákonnost zpracování Osobních údajů. Zákazník se zavazuje, že se podobně jako společnost Scania seznámí s platnými zákony, předpisy a pravidly upravujícími zpracování údajů a že je bude dodržovat.

b) Společnost Scania koncipovala veškeré Služby a jejich obsah tak, aby nebyl nutný souhlas Subjektů údajů, neboť zpracování údajů bude prováděno v souladu s legitimními zájmy Zákazníka, aniž by tyto zájmy byly převáženy jakýmikoli zájmy Subjektů údajů, případně základními právy a svobodami vyžadujícími ochranu Osobních údajů. Bude-li se Zákazník domnívat, že je souhlas přesto nutný, je jeho povinností získat souhlas od každého dotčeného Subjektu údajů a neprodleně informovat společnost Scania o jakýchkoli omezeních, jež se na zpracování údajů v souvislosti se Službami mohou vztahovat v

případě, že všechny Subjekty údajů svůj souhlas svobodně a jednoznačně neposkytnou.

c) Zákazník je rovněž povinen poskytnout Subjektům údajů Povinné informace jak jménem svým, tak i jménem společnosti Scania.

d) Společnost Scania bude Zákazníkovi poskytovat Služby s využitím podpory, asistence a systémů společnosti Scania CV AB a/nebo jiné Společnosti Scania Group a/nebo jiné Zájmové skupiny Scania dle svého uvážení. Tyto subjekty budou jednat jako Zpracovatelé pověření společností Scania, přičemž jejich pověření a pokyny budou vyhotoveny písemně a plně ve shodě s těmito Informacemi o zpracování údajů a dalšími částmi Smlouvy.

3.7 V případě, že společnost Scania a/nebo Zájmové skupiny Scania zpracovávají Provozní údaje za jiným účelem než za výše uvedeným účelem poskytování Služeb, platí následující ustanovení.

a) Subjekty, které údaje zpracovávají (tj. nikoli Zákazník), jsou Správci a jako takoví odpovídají za zpracování údajů.

b) V tomto případě není vyžadován souhlas dotčených Subjektů údajů, jelikož zpracování údajů bude prováděno v souladu s legitimními zájmy Správce, aniž by tyto zájmy byly převáženy jakýmikoli zájmy Subjektů údajů, případně základními právy a svobodami vyžadujícími ochranu Osobních údajů. Cílem zpracování nebude identifikace Subjektů údajů, ani se nebude zaměřovat na jejich individuální výkony.

c) Přestože není nutný souhlas, jsou Správci povinni poskytnout všem Subjektům údajů Povinné informace. Zákazník tímto bere na vědomí a potvrzuje, že odpovídá za poskytování těchto informací Subjektům údajů jménem společnosti Scania i všech ostatních Správců po celou dobu trvání Smlouvy.

d) Správce vynaloží veškeré přiměřené úsilí na pseudonymizaci a anonymizaci Provozních údajů, aby tak dále chránil integritu Subjektů údajů a za všech okolností zabránil zpracování Osobních údajů, jež se přímo týkají Subjektů údajů jako jednotlivců, avšak za předpokladu, že bude stále možné dosáhnout naplnění legitimních zájmů, jež jsou hlavním účelem zpracování.

3.8 V libovolné fázi zpracování Osobních údajů společností Scania nebo Zájmovými skupinami Scania (ať jsou považovány za Správce nebo za Dílčí Zpracovatele) bude zpracování vždy prováděno náležitě a úměrně stanoveným účelům, spravedlivě, adekvátně a zákonným způsobem, zpracovávané údaje budou aktuální, přesné a budou uchovávány ve formě umožňující identifikaci Subjektů údajů pouze po dobu nezbytně nutnou pro dosažení stanovených účelů. Každý Správce dále zajistí, aby nepřesné nebo neúplné Osobní údaje byly s ohledem na účel, pro který byly shromážděny a/nebo dále zpracovávány, byly opraveny nebo odstraněny.

3.9 Při předávání Provozních údajů a jiných Osobních údajů Zájmovým skupinám Scania v souladu s těmito Informacemi o zpracování údajů společnost Scania vždy zajistí, aby všichni příjemci potvrdili a zavázali se dodržovat závazky, jež se v plném rozsahu shodují se závazky společnosti Scania chránit integritu Subjektů údajů, a aby pověření bylo provedeno v souladu s příslušnými zákony, předpisy a pravidly o ochraně údajů.

3.10 Žádné zpracování údajů, jak je popsáno v těchto Informacích o zpracování údajů, nebude zahrnovat předávání Osobních údajů do zemí mimo EU/EHP, jestliže nebude zajištěna alespoň stejná úroveň ochrany, jaká je předpokládána v tomto dokumentu (ať na základě smlouvy s příjemcem, která bude zahrnovat standardní ustanovení legislativy EU upravující předávání osobních údajů zpracovatelům ve třetích zemích, nebo formou jiných zákonných opatření), případně taková míra ochrany není na území příjemce požadována zákonem.

3.11 Společnost Scania ani Zájmové skupiny Scania nebudou zpracovávat a také nebudou mít přístup ke zprávám nebo informacím o jízdních příkazech zasílaných z Produktu(ů) či mezi nimi, Zákazníkem, jeho obchodními partnery a klienty, ani k jiným interním sdělením týkajícím se provozních záležitostí Zákazníka v rozsahu větším, než je nutný pro poskytování Služeb Zákazníkovi. Stejně tak nebudou žádné Údaje Zákazníka předány konkurenci.

 

4. Práva na informace a požadavky

4.1 V zájmu zajištění, aby sdělování a jiné zpracování Osobních údajů a Údajů Zákazníka společností Scania a Zájmovými skupinami Scania bylo vždy řádně schváleno a splňovalo zákonné i smluvní požadavky, zavazuje se Zákazník, že společnost Scania uvědomí bez zbytečného prodlení o tom, že Produkt již není v jeho držení (např. z důvodu prodeje nebo jiného převodu vlastnického práva k Produktu, z důvodu ukončení leasingové smlouvy na Produkt, případně z důvodu pronájmu Produktu Zákazníkem třetí straně).

4.2 Jestliže Zákazník splní svůj závazek tak, že poskytne Povinné informace o zpracování Provozních údajů a jiných Osobních údajů Subjektům údajů jiným způsobem než zkopírováním a předáním těchto Informací o zpracování údajů, pak takto poskytnuté informace musí alespoň odpovídat obsahu zde uvedenému a zahrnovat veškeré části.

4.3 Zákazník i Subjekty údajů mohou požádat o informace o tom, jaké Údaje Zákazníka nebo Osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány společnosti Scania a Zájmovými skupinami Scania. Tyto informace budou poskytnuty v souladu s běžnými postupy Scania Group, jež mohou být čas od času zavedeny a jež jsou a vždy budou harmonizovány se všemi příslušnými zákony upravujícími ochranu údajů.

4.4 Návody k obsluze všech Produktů Scania obsahují informace, které se podstatnou měrou shodují se zde obsaženými informacemi, přičemž globální zásady ochrany soukromí Scania Group jsou dostupné na stránkách www.scania.com. Další podrobnosti o zpracování Údajů Zákazníka (včetně Provozních údajů a Osobních údajů) jsou neustále k dispozici v souladu s běžnými postupy Scania Group.

 

5. Další práva Zákazníka a Subjektů údajů

5.1 Zákazník i jakýkoli Subjekt údajů mohou kdykoli požádat (prostřednictvím kontaktní osoby společnosti Scania sdělené samostatně prostřednictvím veřejných kanálů):

a) o opravu nesprávných údajů,

b) o odstranění svých údajů,

c) o strojově čitelné kopie svých Osobních údajů zpracovávaných společností Scania a/nebo o přímé předání těchto údajů určeným třetím stranám a

d) o omezení zpracování svých údajů.

5.2 Společnost Scania je povinna urychleně a bez zbytečného prodlení výše uvedenou žádost posoudit a je oprávněna ji odmítnout pouze tehdy, pokud by tím bylo ohroženo poskytování nebo kvalita sjednaných Služeb, případně by tím mohly být jinak ohroženy legitimní zájmy Zákazníka, společnosti Scania nebo Zájmových skupin Scania. Při posuzování je společnost Scania povinna se striktně řídit platným/platnými zákonům/zákony a předpisům/předpisy a v případě jakýchkoli pochybností ohledně zjištěných rizik nebo střetu zájmů je povinna věc projednat s osobou, jež žádost podala, jakož i s dalšími osobami nebo subjekty, které by tím mohly být ovlivněny.