Je lijkt je te bevinden in .

Ga naar uw Scania-marktsite voor meer informatie.

aLGEMENE VOORWAARDEN

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Scania Belgium N.V. 2017.01

 

Artikel 1 Inleiding

 

§ 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrek-kingen en overeenkomsten waarbij Scania Belgium N.V/S.A. (hierna “Scania”) goederen en/of diensten van welke aard ook aan de klant (zijnde haar contractuele wederpartij) levert.


§ 2. Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Indien schriftelijk overeen-gekomen bedingen afwijken van deze algemene voorwaarden, zullen de overeenge-komen bedingen prevaleren, doch blijven de overige bedingen van deze algemene voorwaarden onverminderd in stand.


§ 3. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, onder toepasselijk verklaring van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 2 Totstandkoming van de overeenkomst

 

§ 1. Alle aanbiedingen en andere mondelinge en/of schriftelijke uitingen van Scania zijn vrijblijvend, tenzij door Scania schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.


§ 2. Door Scania in afbeeldingen, tekeningen, catalogi, brochures, circulaires, advertenties, illustraties, prijslijsten of in andere bescheiden gedane opgaven omtrent hoeveelheid, verpakking, afmetingen, vermogen, laadvermogen, verbruik, gewicht, kleur, gehalte, sa-menstelling, prijs etc. (alles in de ruimste zins des woords) worden geacht slechts bij wijze van benadering te zijn verstrekt en binden Scania niet.


§ 3. Een overeenkomst met Scania komt tot stand door aanbod en aanvaarding, bij voorkeur schriftelijk.
Iedere bestelling die uitgaat van de klant verbindt deze laatste onherroepelijk.


§ 4. Indien de klant de geplaatste bestelling om welke reden dan ook wil annuleren, kan dit slechts met uitdrukkelijke schriftelijke instemming van Scania, en onder vergoeding van de door Scania dientengevolge geleden en nog te lijden schade alsmede reeds ge-maakte kosten, welke laatste forfaitair worden begroot op 20% van de koopprijs inclusief belasting en kosten. Scania behoudt zich voorts het recht voor om eventuele hogere schade te vorderen indien de schade hoger is dan het bedrag dat gelijk staat aan voor-noemd forfait.


§ 5. Indien de klant de geplaatste bestelling om welke reden dan ook wil wijzigen, kan dit slechts met uitdrukkelijke schriftelijke instemming van Scania, en onder aanvaarding van de wijziging van de prijs en de levertermijn die daarvan het gevolg kan zijn.

 

Artikel 3 Prijs

 

§ 1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, alsmede exclusief eventuele vervoers- en verpak-kingskosten. De klant erkent dat voormelde belastingen en kosten te zijnen laste zijn en door Scania aangerekend kunnen worden.


§ 2. Indien en voorzover bij de prijs zou zijn vermeld “belasting inbegrepen” of “douanerecht inbegrepen”, dan behoudt Scania zich het recht voor eventuele hogere belasting en/of douanerechten ten tijde van de levering bij de klant in rekening te brengen.


§ 3. De door Scania gehanteerde prijzen zijn berekend op basis van de wisselkoers van de deviezen van de landen van de leveranciers op de dag van het afsluiten van de over-eenkomst. Indien de wisselkoers in de periode tussen het afsluiten van de overeen-komst en de levering van de zaken of de verstrekking van de diensten aan de klant voor Scania nadelig zou evolueren, heeft Scania het recht om de prijs te herberekenen.


§ 4. De klant is gehouden iedere meerprijs voortvloeiende uit een wijziging van de oor-spronkelijke bestelling, ongeacht of deze door de klant is gewenst, te vergoeden.

 

Artikel 4 Levering

 

§ 1. Een overeengekomen levertijd of uitvoeringstermijn is nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de aangegeven levertijd of uitvoeringstermijn met meer dan drie maanden dient de klant Scania eerst schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Scania een redelijke termijn van tenminste 15 dagen dient te worden gegeven om alsnog na te ko-men. Bij overschrijding van deze verlengde termijn of van een andere fatale termijn is de klant slechts bevoegd de overeenkomst te ontbinden voorzover er nog geen zaken zijn geleverd of diensten zijn verricht. Scania is echter nimmer aansprakelijk voor directe schade en evenmin voor indirecte schade als gevolg van vertragingen.


§ 2. De klant is verplicht om de zaken en/of diensten af te nemen binnen 5 werkdagen nadat Scania de klant heeft medegedeeld dat deze beschikbaar zijn. Indien de klant de afname weigert, daarmee nalatig is of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de aflevering van zaken en/of voor het verrichten van diensten, is Scania gerechtigd voor rekening en risico van de klant terzake alle maatregelen (zoals opslag onder derden) te nemen, die Scania wenselijk voorkomen, onverminderd haar overige rechten. De eventuele schade, die in dit geval voor Scania ontstaat, kan op de klant worden verhaald, waarbij alsdan tenminste een forfaitair bedrag van EUR 250,-- ter zake schade verschuldigd is


§ 3. Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze in de feitelijke be-schikkingsmacht van de klant of een hulppersoon van de klant zijn gebracht alsmede vanaf de zesde werkdag na de mededeling als bedoeld in artikel 4 § 2 als de klant de zaken niet binnen de bedoelde 5 werkdagen heeft afgenomen. Indien ten behoeve van de aflevering, al dan niet op verzoek of instructie van de klant, gebruik wordt gemaakt van een vervoerder, gaat het risico van verlies, diefstal en beschadiging van de zaak echter reeds over op de klant op het moment van afgifte van de zaak aan de vervoerder.


§ 4. De klant dient de geleverde zaak bij aflevering te inspecteren. Zichtbare gebreken of omissies dienen direct doch uiterlijk binnen 24 uur na aflevering schriftelijk aan Scania te worden gemeld, bij voorkeur op de bestelbon, bij gebreke waarvan de klant wordt ge-acht de zaken zonder voorbehoud te hebben aanvaard.


§ 5. De klant aanvaardt bij voorbaat eventuele wijzigingen die door de fabrikant en/of Scania aan of in de goederen zijn aangebracht ter verbetering van de goede werking ervan.

 

Artikel 5 Garantie

 

§ 1. Indien de klant een eerste eindgebruiker betreft, verstrekt Scania aan de klant een garantie op de wijze en onder de voorwaarden zoals nader uiteen gezet in de Garantie-voorwaarden Dealer-Eindgebruiker versie Benelux 2017.01. Indien de klant niet een eerste eindgebruiker betref verstrekt Scania aan de klant een garantie op de wijze en onder de voorwaarden zoals overeengekomen bij verkoop. De gehoudenheid van Scania tot het verstrekken van garantie is ten allen tijde beperkt tot hetgeen voortvloeit uit de overeengekomen garantievoorwaarden.

 

Artikel 6 Overmacht

 

§ 1. De klant kan van Scania geen nakoming vorderen en Scania is niet aansprakelijk voor enige schade indien het niet, niet tijdig of gebrekkig nakomen het gevolg is van een van buiten komende oorzaak die niet aan Scania kan worden toegerekend (overmacht). Onder overmacht van Scania wordt in ieder geval doch niet uitsluitend verstaan alle om-standigheden ten gevolge waarvan de naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer van Scania kan worden verlangd en voorts iedere omstandigheid die Scania rede-lijkerwijs niet heeft kunnen voorzien en waarop Scania geen invloed kan uitoefenen, waaronder doch niet beperkt tot: besluiten en maatregelen van enige overheid; het uitblij-ven van vereiste vergunningen of andere formaliteiten van overheden van welke aard ook; inbeslagname; arbeidsconflicten; gebrek aan personeel door ziekte of anderszins; gebrek aan of vertraging in vervoer; brand; diefstal; bezitsverlies of vernietiging c.q. be-schadiging van bedrijfsmiddelen of gegevens; het geheel of ten dele ontbreken van be-nodigdheden als gas, water, elektriciteit en communicatielijnen; stakingen bij Scania of haar toeleveranciers; gebrek aan grondstoffen, materialen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten alsook prijs-stijgingen van meer dan 3% van deze grondstoffen, materialen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet-voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Scania afhanke-lijk is en algemene vervoersproblemen; omstandigheden die het voldoen aan de leve-ringsverplichting voor Scania bemoeilijken waaronder tevens doch niet beperkt tot wordt verstaan het niet voldoen aan de door Scania gestelde kwaliteitseisen van door derden te leveren producten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.


§ 2. Scania heeft eveneens het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandig-heid die (verdere) nakoming verhindert intreedt, nadat Scania haar verbintenis had moe-ten nakomen.


§ 3. Gedurende de periode waarin overmacht algehele of gedeeltelijke nakoming verhindert worden de leverings- en andere verplichtingen van Scania opgeschort. Indien de perio-de waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Scania niet mogelijk is langer duurt dan 5 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval enige verplichting tot schadevergoeding bestaat.


§ 4. Indien Scania bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. uitgevoerde deel, dan wel het te leveren c.q. uit te voeren deel, af-zonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

 

Artikel 7 Betaling

 

§ 1. Elke levering of vorm van werkzaamheden dient à contant bij aflevering of voltooiing te worden betaald, tenzij betaling door overmaking op de bankrekening is overeengeko-men. In het laatste geval dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum op een door Scania aan te wijzen bankrekening. De klant is door het enkel verloop van de betalingstermijn in verzuim. De wederpartij is over het opeisbare bedrag vanaf de vervaldag tot aan de dag der algehele voldoening een rente van 10% per jaar verschul-digd.


§ 2. Scania heeft te allen tijde het recht om gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de klant te verlangen, zaken onder rembours te verzenden of te verlangen dat de klant ten ge-noegen van Scania zekerheid stelt voor de voldoening van haar verplichtingen. Klant verleent Scania hierbij uitdrukkelijke en onherroepelijke machtiging om deze zekerheid namens Klant ten behoeve van zichzelf te vestigen.


§ 3. Scania behoudt zich het recht voor om de levering van de goederen of de verstrekking van de diensten uit te stellen totdat volledige betaling is ontvangen.


§ 4. Een klacht over of een vertraging in de uitvoering van de overeenkomst door Scania en/of de factuur geeft de klant niet het recht om zijn betaling op te schorten.


§ 5. Klachten omtrent facturen moeten binnen 14 dagen na factuurdatum bij Scania schriftelijk worden ingediend, bij gebreke waarvan de klant geacht wordt de factuur als juist te heb-ben aanvaard.


§ 6. Indien de klant voor betaling gebruik wenst te maken van externe financiering, zal hij hiervoor zelf alle nodige formaliteiten vervullen. Een vermelding “betaling door/onder voorbehoud van financiering” of elke andere gelijkwaardige vermelding in een offerte, een aanbod, een bestelbon of een overeenkomst is slechts informatief en impliceert niet dat de overeenkomst gesloten is onder de opschortende voorwaarde van de toeken-ning van deze financiering aan de klant. Voorts ontleent de klant geen recht op beëindi-ging van de overeenkomst bij eventuele weigering van een financiering.


§ 7. Is de klant in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van haar verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant. De klant zal tenminste 15% over het verschuldigde bedrag aan Scania verschuldigd zijn met een minimum van EUR 175,- (ex. BTW). Indien Scania aantoont in redelijkheid hogere kosten te hebben gemaakt, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.


§ 8. De klant is verplicht alle door Scania in redelijkheid gemaakte kosten te vergoeden die verband houden met een gerechtelijke procedure waarbij de klant volledig of in overwe-gende mate in het ongelijk is gesteld. Onder deze kosten zullen in ieder geval zijn begre-pen de kosten van externe deskundigen, deurwaarders en advocaten, ook voor zover deze kosten het door de rechter ter zake toegewezen bedrag overtreffen.


§ 9. Alle vorderingen van Scania worden terstond opeisbaar wanneer het faillissement van de klant wordt aangevraagd, deze surséance van betaling aanvraagt, liquideert, overlijdt en voorts onder alle omstandigheden, waarin het verhaal van de vordering van Scania in gevaar zou kunnen komen. In dergelijke gevallen heeft Scania het recht alle leverin-gen c.q. activiteiten stop te zetten en geleverde bedrijfsmiddelen, goederen en onderde-len terug te halen of weg te nemen zonder rechterlijke tussenkomst.


§ 10. De klant doet afstand van ieder recht op verrekening, korting, opschorting en/of schuldvergelijking.


§11. Betalingen strekken eerst in mindering op de kosten, daarna op de (forfaitaire) schade-vergoeding, daarna op verschenen rente en daarna op de hoofdsom.

 

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

 

§ 1. Scania behoudt zich de eigendom voor van de aan de klant geleverde en te leveren zaken totdat volledige betaling daarvan is ontvangen. Scania behoudt zich de eigendom van die zaken eveneens voor totdat enige vordering tot schadevergoeding wegens het door de klant tekortschieten in de nakoming van in de eerste zin bedoelde overeenkom-sten, is voldaan.


§ 2. Zolang de eigendom van de afgeleverde zaken niet op de klant is overgegaan mag deze de zaken niet verpanden, verkopen of feitelijk afleveren (al dan niet in het kader van de normale bedrijfsuitoefening) of aan een derde enig ander recht daarop verlenen. Met dit beding wordt goederenrechtelijke werking beoogd. Niettegenstaande het voormelde ei-gendomsvoorbehoud, worden de risico’s overgedragen op de klant op het moment van de levering.


§ 3. De klant is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Scania te bewaren. Zij is tevens verplicht deze zaken te verzekeren tegen brand- en waterschade en diefstal. Op eerste verzoek verstrekt de klant aan Scania alle gegevens benodigd om te beoordelen of de klant aan deze ver-plichtingen heeft voldaan. Scania is indien zij vermoedt of indien vaststaat dat de klant aan deze verplichtingen niet heeft voldaan. Gerechtigd om deze zaken te verzekeren tegen brand-, waterschade en diefstal; alles op kosten van de klant.


§ 4. Indien de klant tekortschiet in de nakoming van haar betalingsverplichting jegens Scania, of Scania goede grond heeft te vrezen dat zij in de nakoming van die verplichting zal te-kortschieten, is Scania bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te-rug te nemen. Indien de door Scania geleverde zaken reeds zijn geïnstalleerd in een aan de klant toebehorende zaak, zal de klant op eerste verzoek van Scania de verkochte zaken demonteren en deze aan Scania ter beschikking stellen onverminderd het recht van Scania om zelf tot een dergelijke demontage over te gaan. De kosten voor deze de-montage zijn voor rekening van de klant.


§ 5. De klant is verplicht bij de terugneming alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% per dag van het door haar verschuldigde, met een minimum van EURO 175,- per dag.

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 

§ 1. Indien Scania (toerekenbaar) tekortschiet ten aanzien van de levering van producten en Scania gehouden is garantie te verlenen, is zij nimmer tot meer gehouden dan tot hetgeen Scania ingevolge de garantievoorwaarden op zich neemt.


§ 2. Indien Scania (toerekenbaar) tekortschiet in het verrichten van dien-sten/werkzaamheden, is zij nimmer tot meer gehouden dan het kosteloos verrichten van herstelwerkzaamheden. Indien Scania kosteloos advies verstrekt, is zij nimmer aan-sprakelijk voor schade die voortvloeit uit onjuistheden in dit advies.


§ 3. De klant vrijwaart Scania volledig voor alle aanspraken verband houdend met aan de klant geleverde zaken of voor hem verrichte werkzaamheden, die derden uit welke hoofde ook tegen Scania doen gelden.


§ 4. Scania is nimmer aansprakelijk voor indirecte en gevolgschade zoals, maar niet beperkt tot, geleden verlies, gederfde winst en/of stagnatieschade.


§ 5. De aansprakelijkheid van Scania is met inachtneming van hetgeen is bepaald in deze voorwaarden ongeacht de grondslag en in alle gevallen primair beperkt tot hetgeen door haar aansprakelijkheidsverzekeraar te dier zake wordt uitgekeerd en subsidiair -indien de verzekeraar niet uitkeert- beperkt tot een bedrag van € 11.350,- per gebeurtenis.


§ 6. Indien Scania geen beroep doet op aansprakelijkheidsbeperkende bedingen geschiedt dat uitdrukkelijk schriftelijk, onverplicht en geldt zulks alleen in dat specifieke geval en zonder enige erkenning

 

§ 7. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid van Scania gelden slechts dan niet, indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Scania of haar bedrijfsleiding.


§ 8. Iedere vordering op Scania verjaart na verloop van 1 jaar, en vervalt na verloop van 2 jaar, te rekenen vanaf het moment van het ontstaan van de vordering.

 

Artikel 10 Varia

 

§ 1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blij-ven. Partijen verbinden zich ertoe om een eventueel nietig, ongeldig of onafdwingbaar beding te vervangen door een geldig en afdwingbaar beding dat zo goed mogelijk over-eenstemt met de bedoeling van partijen.


§ 2. Met het niet inroepen door Scania van haar toekomende rechten, doet zij nimmer afstand van deze rechten.


§ 3. Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door Scania en/of haar groepsvennoot-schappen gebruikt en worden nooit aan derden gegeven, behalve wanneer noodzake-lijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling. Scania en haar groeps-vennootschappen respecteren de privacy van de klant en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie van de klant vertrouwelijk wordt behandeld. De klant geeft hierbij toestemming om haar gegevens te gebruiken om de klant te informeren over product- en dienstaanbiedingen van Scania, alsmede voor research, service en development doel-einden en om producten van Scania en haar groepsvennootschappen te blijven ontwik-kelen, verbeteren en aanbieden, alles in de ruimste zin des woords.

 

Artikel 11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

§ 1. Op elke rechtsbetrekking tussen Scania en de klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.


§ 2. Indien tussen partijen een geschil ontstaat over de uitvoering van enige door deze algemene voorwaarden beheerste overeenkomst, over (de toepasselijkheid van) deze algemene voorwaarden, of over enige andere tussen hen bestaande rechtsverhouding zullen ze trachten in onderling overleg tot overeenstemming te komen. Indien partijen om welke reden dan ook niet tot overeenstemming komen, zal het geschil worden beslecht door de bevoegde rechter te Breda, onverminderd het recht van Scania om het geschil aanhangig te maken bij de rechter die zonder dit beding bevoegd zou zijn.