Je lijkt je te bevinden in .

Ga naar uw Scania-marktsite voor meer informatie.

Scania-klokkenluiderssysteem

Integriteit en naleving van wet- en regelgeving, evenals de principes vastgelegd in de Scania Gedragscode, Scania Gedragscode voor leveranciers, Scania Praktijkcode en Scania Gedragscode voor onafhankelijke distributeurs zijn topprioriteiten en hoekstenen van onze bedrijfscultuur. 

Om aan deze waarden te voldoen en potentiële risico's als gevolg van overtredingen van de regelgeving te vermijden of te minimaliseren, is het van cruciaal belang dat potentiële overtredingen van de regelgeving door medewerkers of externe partners in een vroeg stadium worden geïdentificeerd, opgehelderd en stopgezet, en dat waar nodig disciplinaire maatregelen worden toegepast.

 

Om een cultuur aan te moedigen waarin men zich uitspreekt en om mogelijke wanpraktijken op te sporen, heeft de TRATON GROUP een mondiaal, onafhankelijk, onpartijdig en vertrouwelijk klokkenluiderssysteem dat wordt beheerd in samenwerking tussen Scania Corporate Investigation Office en het TRATON Investigation Office.  Naast het Scania Corporate Investigation Office als eerste aanspreekpunt voor klokkenluiders bij Scania, kan het TRATON Investigation Office ook worden aangesproken als centraal aanspreekpunt voor alle merken binnen de TRATON Group.

 

Het Scania klokkenluiderssysteem en de procedures voor het uitvoeren van interne onderzoeken vallen onder Scania-groepsbeleid 20. Ons klokkenluiderssysteem is gebaseerd op fundamentele principes zoals de bescherming van klokkenluiders en personen die het onderzoek ondersteunen. Wij respecteren het recht op vertrouwelijkheid van klokkenluiders en we handhaven vermoeden van onschuld en eerlijkheid van onderzoeken ten aanzien van alle betrokken personen. Informatie die via het klokkenluiderssysteem wordt ontvangen, wordt eerlijk, snel en op een gevoelige manier beoordeeld en met de hoogste mate van vertrouwelijkheid behandeld.  Er worden geen acties ondernomen om anonieme klokkenluiders te identificeren. We hebben een nultolerantiebeleid ten aanzien van vergeldingsmaatregelen tegen klokkenluiders. Elke melding te kwader trouw zal echter worden behandeld als ernstige overtredingen van de regelgeving.

 

Speciale functies bij Scania binnen Governance, Risico en naleving, Beveiliging, Audit, Juridische zaken en Mensen en cultuur ondersteunen de onderzoeken. Een onderzoek wordt pas gestart na een zorgvuldig onderzoek van de feiten en een redelijk vermoeden van een overtreding van de regelgeving. Scania-afdelingen die betrokken zijn bij klokkenluiders en interne onderzoeken werken nauw samen met collega's van het TRATON Investigation Office, met name bij mogelijk ernstige overtredingen van de regelgeving.

 

 

Onze klokkenluiderskanalen

Ons klokkenluidersysteem biedt de volgende kanalen om potentiële overtredingen door medewerkers of externe partners te melden, zodat ons bedrijf deze snel kan onderzoeken en adequaat kan reageren. Dit beperkt echter niet de wettelijk beschermde rechten om contact op te nemen met de relevante autoriteiten. 

 

Interne en externe klokkenluiders kunnen te allen tijde en in alle talen potentiële overtredingen van de regelgeving of risico's met betrekking tot mensenrechten of milieuverplichtingen rechtstreeks en vertrouwelijk melden bij collega's van het Scania Corporate Investigation Office of het TRATON Investigation Office:

 

Scania CV AB

Scania Corporate Investigation Office-hub

Vagnmakarvägen 1

151 32 Södertälje, Zweden

E-mail: whistleblower@scania.com

 

 

TRATON SE

Investigation Office

Dachauer Strasse 641

80995 München, Duitsland

E-mail: investigation-office@traton.com

 

 

De relevante teams staan klaar om u persoonlijk, telefonisch of via e-mail te woord te staan.

 

 

 

Klokkenluiders hebben altijd de mogelijkheid om hun zorgen kenbaar te maken aan de volgende interne functies:

  • Directe manager
  • Functie Mensen en Cultuur/Human Resources (lokaal of centraal)
  • Group Internal Audit
  • Bedrijfsbeveiliging
  • Groepsnaleving
  • Lokaal of regionaal aangewezen contactpersoon voor de meeste van onze juridische entiteiten gevestigd in de EU. 

 

De ontvangende functie zal de informatie vervolgens doorsturen naar de specifieke klokkenluidersfuncties, zoals uiteengezet in onze interne procedures.

 

 

 

Klokkenluiders over de hele wereld kunnen gebruikmaken van de TRATON Speak up!-tool, die 24 uur per dag in verschillende talen beschikbaar is om hints te melden over mogelijke schendingen met betrekking tot witteboordencriminaliteit zoals corruptie of antitrustwetgeving, gegevensbeschermingskwesties evenals risico's en schendingen met betrekking tot mensenrechten en milieuverplichtingen, of andere interne en wettelijke voorschriften.

 

Klokkenluiders kunnen zich op Speak up! registreren met hun naam of anoniem blijven. Alle tips worden vertrouwelijk behandeld. Zelfs als de voorkeurstaal niet wordt aangeboden in het rapportagekanaal, kunnen klokkenluiders elke taal gebruiken om hun rapport in te dienen. Ons klokkenluidersportaal wordt beheerd door een derde partij, die het portaal host op externe, gecertificeerde servers (gevestigd in Duitsland), zodat klokkenluiders hun klachten anoniem en niet traceerbaar aan ons kunnen richten.

 

Speak up! is toegankelijk vanaf elke computer met internettoegang. Klik hier.

 

 

 

Schendingen van de regelgeving kunnen ook worden gemeld via de 24/7 klokkenluidershotline van Volkswagen AG. De hotline is 24 uur per dag bereikbaar en accepteert tips van alle merken van de Volkswagen Group, desgewenst ook anoniem. Alle tips over ons bedrijf die via de hotline worden ontvangen, worden rechtstreeks doorgestuurd naar het TRATON Investigation Office.


Zo bereikt u de klokkenluidershotline:

 

+ 800 444 46300  internationaal gratis nummer. Afhankelijk van het land waaruit u belt, is het mogelijk dat de internationale gratis hotline niet beschikbaar is, omdat sommige telefoonnetwerkaanbieders de dienst niet ondersteunen. Als dat het geval is, gebruikt u het aangeboden betalende nummer of uw landspecifieke nummer. 

 

+ 49 5361 946300  betalend nummer, als uw lokale telefoonaanbieder de gratis service niet ondersteunt. 

 

 

 

Land

 

Gratis nummer

 

Lokaal telefoonnummer

 

Brazilië 0800-5912743 021-23911381
Mexico 001-800-4610242 0155-71000355
Slowakije 0800-002576 02-33325602
VS 833-6571574 908-2198092
Zuid-Afrika 0800-994983 021-1003533
Maleisië 1-800-819523 0154-6000099
Argentinië 0800-6662992 011-52528632
Duitsland 80 044 446 300 05361-946300

 

 

 

 

Volkswagen AG heeft twee externe advocaten (Ombudspersonen) gemachtigd die kunnen assisteren of ervoor zorgen dat hints worden doorgestuurd naar het TRATON Investigation Office, op verzoek ook anoniem.

 

Informatie over de ombudspersonen van Volkswagen AG vindt u hier.

 

 


Wij moedigen het melden van wangedrag aan via de interne meldingskanalen zoals hierboven beschreven. Met het oog op de EU-klokkenluidersrichtlijn hebben EU-lidstaten echter aangewezen instanties gedefinieerd (of zullen deze binnenkort definiëren) die ook meldingen over wangedrag accepteren als externe meldingskanalen. Bekijk de volgende landen waaruit u rapporteert link.  

 

 

Hoe verwerken wij uw melding?

Bij ons bedrijf kunnen werknemers, klanten en andere derden via verschillende kanalen, op elk moment en in elke taal hints geven over mogelijke overtredingen van de regelgeving. Vervolgens worden tips ontvangen door het Scania Corporate Investigation Office of TRATON Investigation Office, die ervoor zorgen dat grondig en passend onderzoek op vertrouwelijke en tijdige wijze wordt uitgevoerd.

 

De gekwalificeerde en ervaren collega's van het Scania Corporate Investigation Office of TRATON Investigation Office onderzoeken elke melding over mogelijk wangedrag grondig en volgen het proces systematisch volgens het toepasselijke Groepsbeleid. Klokkenluiders krijgen eerst een ontvangstbevestiging van het Scania Investigation Corporate Investigation Office of TRATON Investigation Office, dat uw melding vervolgens beoordeelt op mogelijke juridische risico's. Dit omvat onder meer het verhelderen van vragen over de gemelde kwestie en het verzamelen van beschikbare feiten, met name van de klokkenluiders. Indien uit deze eerste evaluatie aanleiding blijkt voor een vermoeden van een ernstige overtreding, zal er een onderzoek door een speciale onderzoekseenheid binnen Scania worden gestart. Daarna zullen de resultaten van het onderzoek juridisch worden beoordeeld door het TRATON Investigation Office en zullen passende maatregelen worden aanbevolen. Als de hint wijst op een minder ernstige schending van de regelgeving, kan de zaak worden overgedragen aan een geschikte instantie binnen Scania om deze zelf te onderzoeken en te beoordelen, maar met de mogelijkheid om advies te krijgen van het Scania Corporate Investigation Office. Klokkenluiders of betrokken werknemers kunnen altijd contact opnemen met het Scania Corporate Investigation Office of het TRATON Investigation Office over de status en de uitkomst van de procedure. De uitkomst wordt ook gedeeld voor zover dat wettelijk mogelijk is, gezien het 'need-to-know'-principe. De verwerkingstijd varieert echter afhankelijk van het onderwerp van de procedure. 

 

Potentiële schendingen van de Scania Gedragscode voor leveranciers en de Scania Gedragscode voor onafhankelijke distributeurs door leveranciers en andere derde partijen, inclusief risico's en schendingen met betrekking tot mensenrechten en milieuverplichtingen, kunnen ook worden gemeld bij het Scania Corporate Investigation Office of het TRATON Investigation Office. Het Scania Corporate Investigation Office of TRATON Investigation Office stelt de verantwoordelijke afdelingen op de hoogte, die de gemelde kwestie dienovereenkomstig zullen behandelen. Dit omvat met name het nemen van de nodige maatregelen om schendingen en/of risico's te minimaliseren of te beëindigen.

 

 

Meer informatie over het Reglement voor de klachtenprocedure van de TRATON GROUP vindt u hier. Daarnaast heeft Scania het Mensenrechtenbeleid gepubliceerd, waarin de verwachtingen van de organisatie en leveranciers met betrekking tot het beschermen en respecteren van mensenrechten worden beschreven.

 

 

Gegevensbescherming voor klokkenluiders

Scania verzamelt en verwerkt de persoonlijke gegevens die u verstrekt voor het beoordelen en verwerken van uw gemelde hint. Meer informatie over gegevensbescherming en de rechten waarop u aanspraak kunt maken, vindt u hier

Hebt u vragen of feedback over onze producten of diensten?

Als u vragen of opmerkingen hebt over onze producten of uw voertuig, feedback of klachten over diensten die door ons of onze zakelijke partners (zoals autodealers of garages) worden geleverd, kunt u contact opnemen met onze klantenservicecentra. 

Hebt u nog vragen?

U kunt te allen tijde contact opnemen met het Scania Corporate Investigation Office als u vragen of suggesties voor verbetering hebt met betrekking tot het klokkenluiderssysteem. U kunt contact met ons opnemen op whistleblower@scania.com