Zdá sa, že sa nachádzate v .
Pre viac informácií prejdite na stránky spoločnosti Scania.
Slovensko
predajný región
Miesto výroby
Financovanie a poistenie

ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť Scania Finance Slovak Republic s. r. o., so sídlom Diaľničná cesta 4570/2A, Senec 903 01, IČO: 43 874 746, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka č. 49899/B („Scania“), týmto poskytuje informácie o spôsobe a rozsahu spracúvania osobných údajov, vrátane práv súvisiacich so spracúvaním osobných údajov.

Ochrana súkromia a spracúvanie osobných údajov je pre spoločnosť Scania prioritou a spracúvanie osobných údajov sa považuje za prísne dôverné, pričom s osobnými údajmi sa nakladá v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov, najmä všeobecným nariadením o ochrane údajov (Nariadenie (EÚ) 2016/679) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Scania, ako prevádzkovateľ osobných údajov, získava, uchováva a využíva (a inak spracúva) osobné údaje najmä nasledujúcich dotknutých osôb:

• klientov a ďalších osôb, t.j. fyzických osôb, ktoré so spoločnosťou Scania uzavreli kúpnu zmluvu, leasingovú zmluvu, zmluvu o nájme dopravného prostriedku, zmluvu o poskytovaní finančných služieb alebo zmluvu o nájme dopravného prostriedku s doplnkovým servisom (ďalej len „Zmluva“) alebo so Spoločnosťou vstupujú do rokovania s cieľom uzatvorenia zmluvy alebo v súvislosti s uzatvorením zmluvy (ďalej len „Klienti“);

• osôb konajúcich za Klienta;

• osôb, ktoré môžu byť potenciálnymi klientmi spoločnosti Scania;

• osôb, ktoré majú vzťah ku Klientovi alebo potenciálnemu klientovi (manželka, ručiteľ, zamestnanec Klienta, vodič vozidla Klienta, zákazník Klienta a pod.); alebo

• návštevníkov internetových stránok www.scania.sk

(ďalej spoločne len ako „Dotknuté osoby“).

Jednotlivé účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú, sú vymedzené podrobnejšie v dokumente TU.

INFO O GDPR POISŤOVNI