Zdá se, že se nacházíte v .
Přejděte na stránky společnosti Scania pro více informací.
Česká republika
prodejní oblasti
Výrobní místo

SCANIA CO₂NTROL CUP 2020

Majte svoje vozidlo pod kontrolou

  Nová súťaž pre majiteľov a vodičov prepojených vozidiel Scania o hodnotné ceny

  V dôsledku náročnej situácie súvisiacej s krízou COVID 19, sme sa rozhodli preložiť úspešnú súťaž pre vodičov i majiteľov nákladných vozidiel Scania C2ntrol Cup na rok 2021. Už teraz sa tešíme na vašu účasť v súťaži. Predpokladaný termín konania súťaže je apríl - jún 2021, ale s ohľadom na vývoj situácie, bude termín definitívne potvrdený až začiatkom roka 2021.

  O čo súťažíme?
  Princíp súťaže
  Prepojené služby
  Registrácia
  Pravidlá súťaže
  MÔŽEte to byť práve vy!

  MÔŽEte to byť práve vy!

  Ukážte, že ste lepší ako statní! A máte to pod kontrolou!

  O ČO SÚŤAŽÍME?

  • Každý mesiac súťaže vyhodnotíme najlepšieho z daného mesiaca, ktorý získa cenu z kolekcie Scania Truck Gear v hodnote 150 EUR.
  • Po skončení súťaže dostane 30 najlepších pozvanie na neformálne stretnutie, kde bude na nich čakať zaujímavý, zábavný program a darček z kolekcie Scania Truck Gear.
  • 3 najlepší zo SCANIA CO₂NTROL CUP 2020 získajú zájazd do výrobného závodu Scania vo Švédsku.
  • Súťaž prebieha v každej krajine stredoeurópskeho regiónu zvlášť, preto budú všetky uvedené ceny rozdelené v rámci národného hodnotenia výhradne medzi vodičov zo Slovenska.

  Registrácia

  Registrácia do súťaže práve prebieha! Vyplňte registračný formulár!

  Registračný Formulár

  PRINCÍP SÚŤAŽE

  SCANIA CO₂NTROL CUP 2020

  • Súťaž je určená pre všetky vozidlá Scania vybavené komunikátorom C200 alebo C300 (vozidlá vyrobené po 7/2011), ktoré majú aktívny aspoň základný monitorovací balíček.
  •  Súťaž trvá 3 mesiace a najlepší budú vyhodnocovaní podľa kritérií, ako sú Scania Driver Support, prepravný výkon, voľnobeh, spotreba paliva a ďalšie.
  • Pre zabezpečenie objektívneho priebehu súťaže, musí každé zaregistrované vozidlo odjazdiť minimálne 5 000 km mesačne.
  • V záverečnom hodnotení oceníme nielen najlepšie vozidlá, ale tiež tie, ktoré v priebehu súťaže dosiahli najväčšie zlepšenie.
  SPOJENÉ SLUŽBY

  Prepojené služby

  Na celom svete je v prevádzke už viac ako 435 000 prepojených vozidiel Scania a údaje získané z nich pomáhajú v mnohých ohľadoch optimalizovať plánovanie a prevádzku. V neposlednom rade systémy vozidla pomáhajú vodičom vyhodnocovať ich umenie, štýl jazdy a pomáhajú nájsť cestu, ako s vozidlom pracovať čo najlepšie.

  Viac o prepojených službách Scania
  Driver Support

  Driver Support

  Veľmi nás teší, že v stredoeurópskom regióne Scania CER (Slovensko, Česká republika a Maďarsko) máme vodičov s najvyšším hodnotením Driver Support nielen v Európe, ale na celom svete. Rozhodli sme sa preto pripraviť súťaž založenú na mnohých ukazovateľoch z FMS (Fleet Management System) o hodnotné a veľmi zaujímavé ceny.

  SLUŽBY PRE VODIČOV
  PRÍSTUP K ÚDAJOM KDEKOĽVEK

  PRÍSTUP K ÚDAJOM KDEKOĽVEK

  Vzhľadom k vyhodnocovaniu súťaže na základe dát z vozidla nie je potrebné nikde cestovať, obetovať voľný čas alebo sa akokoľvek obmedzovať. Stačí len jazdiť ako zvyčajne a byť lepší ako ostatní!

  Viac o tachografových službách

  RE­GIS­TRÁ­CIA PREDĹŽENÁ!

  Nakoľko nechceme znevýhodňovať vodičov, ktorí kvôli pandémii koronavírusu nemôžu naplno vykonávať svoju prácu, rozhodli sme sa posunúť štart súťaže. Zároveň sa vďaka tomu tiež predlžuje doba pre podávanie prihlášok.

  Re­gis­tro­vať sa do Súťaže je možné cez elek­tro­nic­ký re­gis­trač­ný formulár nižšie. 

  V dôsledku náročnej situácie súvisiacej s krízou COVID 19, sme sa rozhodli preložiť úspešnú súťaž pre vodičov i majiteľov nákladných vozidiel Scania C2ntrol Cup na rok 2021.

  Už teraz sa tešíme na vašu účasť v súťaži. Predpokladaný termín konania súťaže je apríl - jún 2021, ale s ohľadom na vývoj situácie, bude termín definitívne potvrdený až začiatkom roka 2021.

  1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

  1.1 Predmetom tohto dokumentu je úplná úprava pravidiel („Pravidlá“) súťaže „SCANIA CO2NTROL CUP 2020“ („Súťaž“). Tieto Pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá Súťaže. Tieto Pravidlá môžu byť pozmenené iba formou písomných dodatkov uverejnených rovnako ako tento dokument.

  1.2 Usporiadateľom Súťaže je spoločnosť Scania Slovakia s.r.o., so sídlom Diaľničná cesta 4570/2A, 903 01 Senec, IČO: 35826649, zapísaná v OR Okresného súdu  Bratislava I, oddiel Sro, vložka 25566/B („Usporiadateľ“).

  2. DOBA A MIESTO KONANIA SÚŤAŽE

  2.1 Súťaž bude prebiehať od 1. 4. 2020 do 30. 6. 2020 („Doba konania Súťaže“) na území Slovenskej republiky („Miesto konania Súťaže“). 

  3. ÚČASŤ V SÚŤAŽI

  3.1 Účastníkom Súťaže môže byť iba prevádzkovateľ (právnická alebo fyzická osoba) spôsobilého vozidla, ktorý je podnikateľom a ktorého vozidlo je registrované v programe Scania Fleet Management, a ktorý splní všetky podmienky uvedené v týchto Pravidlách („Súťažiaci“). 

  3.2 Zo Súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci Usporiadateľa a jeho dcérskych spoločností, dodávatelia Usporiadateľa, osoby inak spolupracujúce s Usporiadateľom na organizácii a realizácii Súťaže a osoby týmto osobám blízke v zmysle § 116 a § 117 zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov. V prípade, že sa výhercom stane taká vylúčená osoba, výhra jej nebude odovzdaná a Usporiadateľ podľa svojho uváženia môže výhru postupom podľa článku 6.6 Pravidiel poskytnúť ďalšiemu Súťažiacemu, ktorý splnil všetky podmienky účasti v Súťaži, prípadne ju použiť na iné účely.

  3.3 Jedna osoba sa môže registrovať do Súťaže iba raz. V prípade, že by sa ten istý Súťažiaci registroval viackrát, bude do Súťaže zaradená len prvá registrácia tohto Súťažiaceho.

  3.4 Do Súťaže budú zaradení, a výhercami sa môžu stať iba tí Súťažiaci, ktorí splnia všetky stanovené podmienky Súťaže. Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek podľa svojho uváženia posúdiť splnenie stanovených podmienok Súťaže jednotlivými Súťažiacimi a Súťažiacich, nespĺňajúcich podmienky uvedené v týchto Pravidlách podľa svojej úvahy zo Súťaže vylúčiť.

  4. REGISTRÁCIA DO SÚŤAŽE

  4.1 Základnou podmienkou účasti v Súťaži je registrácia Súťažiaceho a prihlásenie do Súťaže aspoň jedného spôsobilého vozidla, pričom Súťaž je určená pre všetky vozidlá Scania vybavené komunikátorom C200 alebo C300 (t.j. vozidlá vyrobené po 7/2011), ktoré majú aktívny aspoň jeden monitorovací balíček („Súťažné vozidlo“).

  4.2 Súťažiaci môže do Súťaže prihlásiť neobmedzený počet Súťažných vozidiel prostredníctvom  registrácie.

  4.3 Registrovať sa do Súťaže je možné cez elektronický registračný formulár dostupný na webovej stránke www.scaniacontrolcup.sk („Webová stránka“), a to do 31. 3. 2020 („Registračný formulár“).

  4.4 Pre registráciu do Súťaže je potrebné v Registračnom formulári uviesť nasledujúce informácie:

  a) obchodné meno Súťažiaceho;

  b) kontaktné údaje Súťažiaceho v rozsahu: adresa vr. PSČ, e-mail;

  c) VIN číslo Súťažného vozidla.

  V prípade, že Registračný formulár nebude obsahovať vyššie uvedené informácie, nebude možné registrovať záujemcu ako Súťažiaceho a prihlásiť jeho vozidlo ako Súťažné vozidlo do Súťaže.

  4.5 Úspešne vykonaná registrácia Súťažiaceho a prihlásenie jeho Súťažného vozidla do Súťaže budú Súťažiacemu potvrdené notifikáciou zaslanou na e-mailovú adresu poskytnutú Usporiadateľovi, najneskôr do ôsmich (8) dní od odoslania vyplneného Registračného formulára.

  4.6 Ak Súťažiaci nesplní podmienky účasti v Súťaži, Usporiadateľ v závislosti od aktuálnych možností vynaloží snahu, aby Súťažiaceho o tejto skutočnosti informoval a poskytol podporu prostredníctvom kontaktného zamestnanca Usporiadateľa.

  4.7 Účasť v Súťaži je dobrovoľná. Registráciou do Súťaže vyjadruje Súťažiaci súhlas s týmito pravidlami a zaväzuje sa ich v plnej miere dodržiavať. Súťažiaci má povinnosť o Pravidlách informovať tiež všetky osoby, ktoré sa Súťaže zúčastnia na strane Súťažiaceho (hlavne všetkých vodičov ním do Súťaže prihlásených Súťažných vozidiel).

  5. MECHANIZMUS SÚŤAŽE

  5.1 Po Dobu konania Súťaže bude Organizátor pri Súťažných vozidlách sledovať prostredníctvom komunikátora C200 / C300, ktorým sú vybavené, v bode 5.3 uvedené parametre, a priebežne ich vyhodnocovať v súlade s Pravidlami, a to výhradne pre účely vyhodnotenia Súťaže. 

  5.2 Výhercom Súťaže sa stane Súťažiaci, ktorého Súťažné vozidlo vyhodnotí ako najúspešnejšie podľa v bode 5.3 uvedených parametrov komisia zložená zo zástupcov Usporiadateľa („Komisia“).

  5.3 Komisia bude Súťaž vyhodnocovať na základe nasledujúcich parametrov:

  a) voľnobeh;

  b) voľný dojazd;

  c) prepravný výkon vypočítaný ako násobok hmotnosti Súťažného vozidla a najazdených kilometrov vydelený počtom litrov spotrebovaného paliva;

  d) hodnota dosiahnutá v programe Scania Drivers Support v percentuálnom vyjadrení (%).

  („Súťažné parametre“)

  5.4 Pre zaistenie objektívneho priebehu Súťaže musí každé Súťažné vozidlo najazdiť minimálne 5 000 km počas každého kalendárneho mesiaca Doby konania súťaže.

  5.5 Usporiadateľ má výlučné právo posúdiť splnenie Súťažných parametrov Súťaže jednotlivými Súťažiacimi (pozri článok 3.4Pravidiel). Usporiadateľ je oprávnený s konečnou platnosťou vylúčiť Súťažiaceho v prípade, že bude mať podozrenie, že Súťažiaci (vr. osôb vystupujúcich na strane Súťažiaceho) dosiahol výsledok v Súťaži podvodným konaním alebo iným konaním, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi a je spôsobilé ovplyvniť výsledky Súťaže. Toto rozhodnutie o vylúčení Súťažiaceho je konečné, bez možnosti odvolania.

  6. VÝHRA V SÚŤAŽI

  6.1 Súťaží sa o dva druhy výhier:

  a) hlavnú výhru, ktorou je zájazd do vybraného výrobného závodu Scania vo Švédsku („Hlavná výhra“); a

  b) mesačnú výhru, ktorou je možnosť výberu produktu / produktov z kolekcie Scania Truck Gear v hodnote do 150 EUR s DPH podľa vlastného uváženia výhercu mesačnej výhry („Mesačná výhra“).

  6.2 Hlavnú výhru získajú traja (3) Súťažiaci, ktorých Súťažné vozidlá Komisia podľa Súťažných parametrov meraných počas celej Doby konania Súťaže vyhodnotí ako najúspešnejšie. Každý Súťažiaci môže získať len jednu Hlavnú výhru. Ak je konkrétny Súťažiaci Komisiou vyhodnotený ako najúspešnejší s viac ako jedným Súťažným vozidlom, vzniká mu nárok na uplatnenie len jednej Hlavnej výhry.

  6.3 Hlavnou výhrou je zájazd pre dve osoby do jedného z výrobných závodov Scania vo Švédsku. Súčasťou zájazdu je doprava do a z príslušného závodu Scania vo Švédsku, zaistenie ubytovania a stravy počas cesty a v priebehu celého zájazdu, všetko podľa výberu Usporiadateľa, návšteva príslušného závodu Scania vo Švédsku a zaistenie ďalšieho programu podľa vlastného uváženia Usporiadateľa. Osoby pre účasť na zájazde nominuje Súťažiaci, ktorý získal Hlavnú výhru. Obe zúčastňujúce sa osoby však musia byť držiteľmi platného vodičského oprávnenia typu C a CE. Súťažiaci teda nemôže nominovať osoby (osobu), ktoré nie sú držiteľmi vodičského oprávnenia typu C a CE. Súťažiaci sa zaväzuje k tomu, že ním určené osoby preukážu kedykoľvek na vyžiadanie Usporiadateľa, najneskôr však pred bezprostredným začiatkom zájazdu, že sú držiteľmi vodičského oprávnenia typu C a CE. Súťažiaci, pokiaľ je možné, by mal nominovať predovšetkým vodiča úspešného Súťažného vozidla; Usporiadateľ však toto nebude nijako preverovať.

  6.4 Mesačná výhra bude udelená za každý kalendárny mesiac v priebehu Doby konania Súťaže, t.j. celkovo trikrát (3×). Mesačná výhra má podobu voucheru na tovar z kolekcie Scania Truck Gear v hodnote 150 EUR s DPH, ktorý je možné uplatniť vo všetkých servisoch Scania v Slovenskej republike.

  6.5 Mesačnú výhru získa Súťažiaci za Súťažné vozidlo, ktoré podľa Súťažných parametrov vyhodnotí Komisia v danom kalendárnom mesiaci ako najúspešnejšie. Každý Súťažiaci môže získať len jednu Mesačnú výhru v jednom kalendárnom mesiaci. Ak je konkrétny Súťažiaci Komisiou vyhodnotený ako najúspešnejší s viac ako jedným Súťažným vozidlom, vzniká mu nárok na uplatnenie len jednej Mesačnej výhry.  

  6.6 Súťažiaci, ktorý získal Hlavnú výhru alebo Mesačnú výhru, bude o výhre informovaný e-mailom zaslaným na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii do Súťaže. Ak sa neprihlási Súťažiaci, ktorý získal Hlavnú výhru alebo Mesačnú výhru, o túto výhru do desiatich (10) dní od zaslania informačného e-mailu, stráca tento Súťažiaci nárok na uplatnenie výhry a výhra pripadne náhradnému výhercovi, ktorého na tento účel podľa rovnakých parametrov vyberie Komisia.

  6.7 Usporiadateľ na Webovej stránke po vyhodnotení Súťaže uverejní obchodné meno výhercu a mená ním na zájazd nominovaných osôb v prípade Hlavnej výhry. V prípade Mesačnej výhry zverejní rovnakým spôsobom obchodné meno výhercov. Usporiadateľ neuverejní poradie ďalších Súťažiacich.

  6.8 Súťažiaci, ktorí žiadnu z výhier nezískali, nebudú nijako vyrozumení.

  6.9 Po skončení Súťaže dostane tridsať (30) najúspešnejších Súťažiacich (nehľadiac na počet ich Súťažných vozidiel) vybraných Komisiou podľa Súťažných parametrov pozvánku pre dve osoby na neformálne spoločenské stretnutie, kde pre nich bude zaistený pútavý kultúrny program a darček z kolekcie Scania Truck Gear podľa výberu Usporiadateľa.

  6.10 Prípadná daňová povinnosť, ktorá vznikne v súvislosti s výhrou výhercovi, ide na ťarchu výhercu.

  7. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A POVOLENIE K OBSTARANIU A POUŽITIU ZÁZNAMU

  7.1 Účasťou v Súťaži berie Súťažiaci na vedomie, že spoločnosť Scania Slovakia s.r.o., so sídlom Diaľničná cesta 4570/2A, 903 01 Senec, IČO: 35826649 je, ako prevádzkovateľ osobných údajov, oprávnená spracúvať jeho osobné údaje v rozsahu údajov uvedených v Registračnom formulári, prípadne ďalších údajov oznámených Usporiadateľovi, na účely účasti v Súťaži, ako napríklad údaje o ďalších osobách zúčastňujúcich sa na strane Súťažiaceho, a to na dobu nevyhnutnú na usporiadanie Súťaže a prípadnú kontrolu zo strany verejnoprávnych orgánov, teda po dobu šiestich (6) mesiacov od konca doby konania súťaže. Spoločnosť Scania AB, SE-151 87 Södertälje, Sweden je vo vzťahu k osobným údajom sprostredkovateľom pre Usporiadateľa.

  7.2 Účasťou v Súťaži Súťažiaci berie na vedomie, že k spracúvaniu údajov o Súťažnom vozidle dochádza prostredníctvom komunikátora C200 / C300, pričom získané údaje nie sú prepojiteľné so žiadnymi osobnými údajmi Súťažiaceho alebo ďalších osôb zúčastňujúcich sa na strane Súťažiaceho. V žiadnej fáze Súťaže nedochádza k spracúvaniu osobných údajov nad rámec údajov uvedených v Registračnom formulári. Osobné údaje prípadných ďalších účastníkov na strane Súťažiaceho sú spracúvané len na účely odovzdania a realizácie zájazdu, ktorý je predmetom Hlavnej výhry.

  7.3 Ak Súťažiaci pri registrácii dobrovoľne zaškrtne príslušné políčko, súhlasí tiež so spracúvaním osobných údajov na účely vykonávania marketingu, teda zaradením do marketingovej databázy pre ponúkanie tovarov a služieb a zasielanie informácií o marketingových akciách Usporiadateľa a marketingových ponukách výrobkov a služieb Usporiadateľa, zahŕňajúce aj zasielanie komerčnej komunikácie prostredníctvom elektronických prostriedkov, najmä prostredníctvom SMS správ a e-mailov, s využitím všetkých kontaktných údajov poskytnutých pri registrácii.

  7.4 Súhlas so spracúvaním osobných údajov je dobrovoľný, udeľuje sa na dobu do jeho odvolania. Súťažiaci má právo súhlas kedykoľvek odvolať na vyššie uvedenej adrese Usporiadateľa alebo na e-maile: marketing@scania.sk

  7.5 Ako dotknutá osoba má Súťažiaci, prípadne ďalšie osoby zúčastňujúce sa na strane Súťažiaceho, nižšie uvedené práva, ktoré im vyplývajú z právnych predpisov, a ktoré môžu kedykoľvek uplatniť. Ide o právo (i) na prístup k osobným údajom, (ii) na opravu nepresných alebo nepravdivých osobných údajov a doplnenie neúplných osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, ak nie sú už osobné údaje potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené či inak spracúvané, alebo ak sa zistí, že boli spracúvané protiprávne, (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov, (v) na prenosnosť údajov a (vi) právo na námietku, po ktorej bude spracúvanie osobných údajov Súťažiaceho ukončené, ak sa nepreukáže, že existujú závažné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami alebo právami a slobodami dotknutej osoby, najmä, ak je dôvodom prípadné vymáhanie právnych nárokov. Zároveň má dotknutá osoba možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný úrad, ktorým je v Slovenskej republike Úrad na ochranu osobných údajov (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk). 

  7.6 Účasťou v Súťaži dáva Súťažiaci privolenie s tým, aby Usporiadateľ v súvislosti s prípadnou Hlavnou alebo Mesačnou výhrou, a najmä jej odovzdaním, bezplatne zachytával, zobrazoval, rozmnožoval a rozširoval podobu, podobizeň, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkajúce sa Súťažiaceho alebo ním nominovanej osoby, alebo prejavy ich osobnej povahy, písomnosti, meno, priezvisko, použité v rámci účasti v Súťaži, vrátane ich spracúvania a zaradenia do diela audiovizuálneho, a to v médiách, na internete alebo v propagačných materiáloch Usporiadateľa, a to po dobu konania Súťaže a ďalej po dobu jedného (1) roka od konca doby konania Súťaže. Vyššie uvedené privolenia má Súťažiaci povinnosť pre Usporiadateľa zaistiť taktiež od ďalších osôb zúčastňujúcich sa na strane Súťažiaceho, a kedykoľvek je na požiadanie Usporiadateľa preukázať.

  8. SPOLOLČNÉ USTANOVENIA

  8.1 Tieto Pravidlá budú po celú Dobu konania Súťaže dostupné na Webovej stránke.

  8.2 Usporiadateľa je možné v súvislosti so Súťažou kontaktovať tiež na e-mailovej adrese marketing@scania.sk.

  8.3 Účasťou v Súťaži vyjadruje Súťažiaci svoj súhlas s týmito Pravidlami a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. Práva a povinnosti vznikajúce v súvislosti so Súťažou, ktoré nie sú upravené v týchto Pravidlách, sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky.

  8.4 Výsledky Súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. V prípade pochybností o dodržaní Pravidiel leží povinnosť preukázať rozhodujúce skutočnosti na Súťažiacom.

  8.5 Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť pravidlá Súťaže či Súťaž skrátiť, predĺžiť či úplne zrušiť bez udania dôvodov a stanovenia náhrady, a to bez akýchkoľvek nárokov Súťažiacich voči Usporiadateľovi Súťaže. Každá takáto zmena Pravidiel či Súťaže bude vyhlásená na Webovej stránke. Zmeny bude Usporiadateľ vykonávať iba z mimoriadnych dôvodov, najmä v reakcii na okolnosti mimo primeranej kontroly Usporiadateľa, vrátane technických či právnych dôvodov, a za podmienky, že Usporiadateľ bude vždy usilovať o minimalizáciu dopadu na Súťažiacich.

  8.6 Vyplatenie peňažného plnenia namiesto Hlavnej alebo Mesačnej výhry nie je možné a Súťažiaci nie je oprávnený domáhať sa výmeny výhry. Usporiadateľ rovnako nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorú Súťažiaci či ďalšie osoby zúčastňujúce sa na jeho strane prípadne utrpia v súvislosti so svojou účasťou v Súťaži alebo s použitím získanej výhry.

  8.7 Súťažiaci účasťou v Súťaži súhlasí s tým, že údaj o jeho obchodnom mene môže Usporiadateľ v súvislosti so Súťažou použiť na propagáciu Usporiadateľa, vrátane napríklad zverejnením obchodného mena Súťažiaceho na internetových stránkach Usporiadateľa.

  8.8 Súťaž nie je určená pre spotrebiteľov.

  8.9 Usporiadateľ si vyhradzuje právo na vylúčenie Súťažiaceho alebo Súťažného vozidla zo Súťaže.

  8.10 Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne technické problémy v súvislosti s účasťou v Súťaži (vrátane napr. Funkčnosti Scania Fleet Management, internetu alebo e-mailového spojenia so Súťažiacim).

   

  Účinnosť: 1.2.2020

  Zájazd Švédsko

  Pre 3 najlepších

  Každý mesiac

  Cena v hodnote 150 EUR

  Super večierok

  Pre 30 najlepších