Zdá sa, že sa nachádzate v .

Pre viac informácií prejdite na stránky spoločnosti Scania.

Ochrana údajov pre oznamovateľov

S cieľom podporiť kultúru ozvania sa a zistiť potenciálne priestupky spoločnosť Scania prevádzkuje globálny systém oznamovania protispoločenskej činnosti. Informácie týkajúce sa potenciálnych porušení predpisov je možné nahlásiť prostredníctvom niekoľkých kanálov nahlasovania v rámci spoločnosti Scania.

Po odoslaní tipu spracujeme vaše osobné údaje, keď dostaneme, posúdime a prešetríme váš tip v súlade s týmito informáciami o ochrane údajov. 

 

Prichádzajúce tipy rieši malá skupina výslovne oprávnených a špeciálne vyškolených zamestnancov korporačného vyšetrovacieho úradu spoločnosti Scania a/alebo vyšetrovacieho úradu spoločnosti TRATON (TIO). Korporačný vyšetrovací úrad spoločnosti Scania a/alebo vyšetrovací úrad spoločnosti TRATON overia fakty týkajúce sa tipu a v prípade potreby povedú ďalšie vyšetrovanie súvisiace s prípadom spolu s ďalšími vyšetrovacími jednotkami príslušnej spoločnosti. S tipmi sa vždy zaobchádza dôverne.

 

Dôvernosť nemožno zaručiť, ak úmyselne uvediete nepravdivé informácie s cieľom zdiskreditovať osobu (udanie).

 

Pred odoslaním tipu si pozorne prečítajte tieto informácie o ochrane údajov. Môžete sa rozhodnúť, či chcete odoslať anonymný alebo neanonymný tip.

 

Ochrana údajov

Ochrana vašich práv na súkromie počas spracovania osobných údajov je pre spoločnosť Scania dôležitá. Osobné údaje spracúvame v súlade s ustanoveniami Všeobecného nariadenia o ochrane údajov v EÚ (GDPR) a v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi.

 


Správca a kontaktná osoba

Správca, ako je definované zákonom o ochrane údajov pre spracovanie súvisiace s prijatím, hodnotením a vyšetrovaním tipu, je:

 

Scania CV AB

SE-151 87 Södertälje, Švédsko

 

V prípade možných závažných porušení predpisov spoločnosť Scania vystupuje ako spoločný prevádzkovateľ so spoločnosťou:

 

TRATON SE
Hanauer Str. 26
80992 Mníchov, Nemecko

 

 

Ak chcete kontaktovať tím ochrany údajov spoločnosti Scania alebo uplatniť svoje práva dotknutej osoby, použite kontaktný formulár.

 

 

 

Účel
Spoločnosť Scania spracuje vaše údaje na nasledujúce účely:
posúdenie a spracovanie vášho tipu a vedenie potrebných vyšetrovaní voči dotknutým osobám, ktoré sú s ním spojené, a, ak je to vhodné, komunikácia s úradmi a súdmi v súvislosti s vaším tipom, komunikácia s medzinárodnými právnikmi a audítormi alebo inými osobami podnikajúcimi vyšetrovanie, ktoré najala spoločnosť Scania alebo TRATON SE.

 

Žiadna povinnosť poskytnúť osobné údaje
Môžete odoslať tip bez toho, aby ste zdieľali svoje osobné údaje (anonymný tip). Nemáte preto žiadnu povinnosť poskytnúť svoje osobné údaje.

 


Typ zhromažďovaných osobných údajov
Keď odošlete tip, zhromažďujeme nasledujúce osobné údaje a informácie:

  • vaše meno a/alebo súkromný kontakt a identifikačné údaje, ak zverejníte svoju totožnosť (neanonymný tip),
  • váš profesionálny kontakt a (profesionálne) údaje organizácie, ak ste ich zverejnili (neanonymný tip) a ak je to vhodné,
  • mená osôb a iné osobné údaje osôb uvedených vo vašom tipe.

 

 

Právny základ


Spracovanie vašich osobných údajov je odôvodnené týmto právnym základom:

  • Zhromažďovanie, spracúvanie a zverejňovanie osobných údajov osôb zahrnutých vo vašom tipe a v prípade, že sa oznamovateľ rozhodne nebyť anonymný: na účely ochrany oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana (bod (f) článku 6 ods. 1 nariadenia GDPR). Oprávneným záujmom spoločnosti Scania je identifikovať, spracúvať, napravovať a sankcionovať porušenia zákona a závažné porušenia povinností zamestnancov v celej spoločnosti efektívnym spôsobom s vysokou úrovňou dôvernosti, aby sa predišlo škodám a rizikám zodpovednosti v rámci spoločnosti Scania.
  • Zverejnenie osobných údajov v prípade neanonymného tipu iným príjemcom: spracovanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti (čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR).

 

 

 

V určitých prípadoch môžu byť vaše osobné údaje prenesené iným príjemcom: v odôvodnených individuálnych prípadoch, pri spracovaní tipu alebo v rámci interného vyšetrovania môže byť potrebné zdieľať informácie s ostatnými zamestnancami vyšetrovacieho úradu spoločnosti Scania alebo TRATON. Ak to vyšetrovanie vyžaduje, informácie môžu byť zdieľané s dcérskymi spoločnosťami spoločnosti TRATON GROUP v krajine mimo Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru na základe príslušných záruk v oblasti ochrany údajov určených na ochranu dotknutých osôb (napr. štandardné doložky týkajúce sa ochrany osobných údajov v EÚ alebo iné mimoriadne výnimky podľa článku 49 nariadenia GDPR).

 

V prípade zodpovedajúcej zákonnej povinnosti alebo ak má spoločnosť Scania alebo tretia strana oprávnený záujem o prešetrenie informácií, ďalšími možnými kategóriami príjemcov sú orgány činné v trestnom konaní, protimonopolné úrady, iné správne orgány, súdy, ako aj medzinárodní právnici a audítori zapojení spoločnosťou Scania alebo TRATON SE.

 

V určitých prípadoch je spoločnosť Scania na základe právnych predpisov o ochrane údajov alebo platných vnútroštátnych právnych predpisov povinná informovať podozrivých o obvineniach vznesených proti nim. Ide o zákonnú požiadavku v prípadoch, keď je možné objektívne preukázať, že zverejnenie informácií podozrivému už nemôže mať nepriaznivý vplyv na predmetné vyšetrovanie. Ak ste zverejnili svoje meno alebo iné osobné údaje (neanonymný tip), vaša totožnosť oznamovateľa nebude zverejnená, pokiaľ je to právne možné, a podniknú sa aj kroky na zaistenie, že nemôžu vzniknúť žiadne závery ohľadom vašej totožnosti ako oznamovateľa.

 

 

 

Osobné údaje budú uložené tak dlho, ako to bude potrebné na účely vyšetrovania a následného posúdenia, a navyše tak dlho, ako sme ich povinní uchovávať v rámci vnútroštátnych právnych, zmluvných alebo zákonných období uchovávania. Pre spoločnosť Scania sa prijali nasledujúce obdobia uchovávania:

 

  1. v prípade uzavretých prípadov ako neopodstatnených budú súbory vymazané po jednom roku od dokončenia prípadu,
  2. v prípade vyšetrovaných prípadov ako „iné porušenia predpisov“ budú súbory vymazané po troch rokoch od dokončenia prípadu,
  3. v prípade vyšetrovaných prípadov ako „vážne porušenia predpisov“ budú súbory vymazané po siedmich rokoch od dokončenia prípadu a
  4. v prípadoch, ktoré obsahujú dokumenty týkajúce sa súdneho konania, sa spisy prípadov vymažú po jedenástich rokoch po skončení súdneho konania.

 

Ak existuje zákonná povinnosť, vyššie uvedené lehoty sa môžu primerane predĺžiť.

 

Po spracovaní hlásenia budú údaje vymazané alebo anonymizované v súlade s vnútroštátnymi právnymi požiadavkami. V prípade anonymizácie je zmienka vašej totožnosti ako oznamovateľa natrvalo a nenávratne odstránená.

 

 

 

Okrem práva byť informovaný o údajoch, ktoré sa vás týkajú, a práva na opravu vašich údajov máte tiež právo požadovať vymazanie a obmedzenie spracovania (zablokovanie) svojich údajov, vzhľadom na to, že neexistujú žiadne zákonné ustanovenia o opaku. Okrem toho máte právo na prenosnosť údajov. Ak spracúvame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu, máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. Vaše odvolanie nemá vplyv na zákonnosť zhromažďovania a spracúvania vášho mena na základe vášho súhlasu dovtedy ani nemá vplyv na spracúvanie vášho mena na inom právnom základe (napr. zákon alebo oprávnené záujmy). Ak sme vaše údaje už zverejnili úradom alebo súdom, musíte sa obrátiť na tieto úrady, aby ste mohli uplatniť svoje práva. V prípade potreby musíme overiť vašu totožnosť predtým, ako môžeme spracovať vašu príslušnú žiadosť.

 

Ak sa domnievate, že vaše osobné údaje sa spracúvajú spôsobom, ktorý nie je v súlade s aktuálnymi predpismi, nahláste nám to čo najskôr. Máte tiež právo podať sťažnosť úradu pre ochranu údajov.

 

Ak chcete odvolať svoj súhlas (v prípade tipu, ktorý nie je anonymný) alebo uplatniť svoje práva týkajúce sa vašich osobných údajov, použite kontaktný formulár spoločnosti Scania.

 

Informácie o práve kedykoľvek namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov podľa článku 21 ods. 4 v spojení s bodom 1 nariadenia GDPR.

 

Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré zakladáme na oprávnenom záujme alebo úlohe vykonávanej vo verejnom záujme. Ak chcete vzniesť námietku a uviesť jej dôvody, použite kontaktný formulár uvedený v časti „Správca a kontaktná osoba“.

Na základe vami uvedených dôvodov posúdime, či sme povinní vymazať vaše údaje z dôvodu vašej námietky. Upozorňujeme, že napriek vašej námietke môže byť potrebné ďalšie spracovanie vašich osobných údajov. Je to tak v prípade, ak presvedčivé oprávnené dôvody prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami alebo ak musíme zakladať, uplatňovať alebo obhajovať právne nároky. O výsledku nášho hodnotenia vás budeme informovať.

 

 

Všeobecné otázky o oznamovaní protispoločenskej činnosti

Ak máte akékoľvek všeobecné otázky o oznamovaní protispoločenskej činnosti, kontaktujte korporačný vyšetrovací úrad spoločnosti Scania na adrese whistleblower@scania.com