Zdá sa, že sa nachádzate v .

Pre viac informácií prejdite na stránky spoločnosti Scania.

Oznamovanie porušenia pravidiel na miestnej úrovni v Slovenskej republike

Naša spoločnosť je postavená na rešpekte k dodržiavaniu právnych predpisov, na etických a morálnych hodnotách a na zaistení ochrany dôvernosti a bezúhonnosti. Protiprávne či neetické konanie, ktoré je v rozpore s právnymi predpismi alebo našimi vnútornými predpismi netolerujeme a je pre nás neprijateľné. V snahe mu efektívne predchádzať, a za účelom jeho odhaľovania sme zaviedli vnútorný systém preverovania oznámení v súlade so zákonom č. 54/2019 Z. z., o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti (ďalej len „Zákon“), ktorý je postavený na základoch anonymity a dôvernosti. Pred podaním oznámenia sa prosím uistite, že ste dôvodne presvedčení o pravdivosti svojho podozrenia. Ak je to tak, nemusíte mať obavu z úniku informácií, akejkoľvek ujmy či odvetných opatrení.

 

Všetky oznámenia sú prijímané a ich prvotné posúdenie vykonáva nezávislá a nestranná zodpovedná osoba stojaca úplne mimo štruktúry našej spoločnosti, aby sa zabránilo v maximálnej možnej miere stretu záujmov a/alebo úniku informácií. Kontakt na túto zodpovednú osobu aj jej zástupcu nájdete nižšie. Ak uvediete svoje kontaktné údaje, neoznámime ich bez Vášho súhlasu žiadnej neoprávnenej osobe (t. j. ani manažmentu).

Oznámenie môže byť urobené prostredníctvom lokálneho oznamovacieho systému a to nasledujúcimi spôsobmi:

 

 

Online oznámenie Použite formulár oznámenia (odporúčame použiť webový prehliadač Google Chrome), ktorý je k dispozícii nepretržite na webovej stránke https://scaniask.whistlelink.com/
Telefonická linka Zavolajte na číslo:
 • +421 483 104 371 (slovenský jazyk)
 • +421 483 104 371 (anglický jazyk)
Osobné oznámenie

Dohodnite si prostredníctvom e-mailu wbo@fairdata.cz alebo na telefónnom čísle +420 226 288 363 schôdzku s osobami zodpovednými za prijatie oznámení, ktorými boli menovaní nezávislí právnici so špecializáciou v oblasti whistleblowingu a interného prešetrovania:

 • Mgr. Jaroslav Šuchman, LL.M., a
 • Mgr. Ing. Jana Schwarz Duchková

 

zo spoločnosti FairData Professionals a.s., so sídlom Na Florenci 1332/23, 110 00 Praha 1, IČO: 061 49 961.

Internou zodpovednou osobou v rámci spoločnosti Scania Slovakia s.r.o. je pani Emília Margóciová. 

Externý systém oznamovania
 • Úrad na ochranu oznamovateľov
 • Online formulár https://formular.oznamovatelia.sk/form/mail
 • Osobne do podateľne Úradu na ochranu oznamovateľov na adrese Námestie slobody 29, 811 06 Bratislava.
 • Telefónne číslo podateľne: 0948 935 239
 • Podrobnosti dostupné https://www.oznamovatelia.sk/chcem-oznamit/
 • Prokuratúra – informácie o postupoch urobenia oznámenia a konkrétne oznamovacie kanály majú byť dostupné na webovom sídle prokuratúry, a to priamo v časti dostupnej z titulnej stránky s účinnosťou od 1. 9. 2023 podľa ustanovenia § 22 ods. 5 zákona.
 • Príslušný správny orgán – informácie o postupoch urobenia oznámenia a konkrétne oznamovacie kanály majú byť dostupné na webovom sídle príslušného správneho orgánu, a to priamo v časti dostupnej z titulnej stránky s účinnosťou od 1. 9. 2023 podľa ustanovenia § 22 ods. 5 zákona.