Wygląda na to, że logujesz się z .

Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do strony internetowej firmy Scania Polska.

OFERTA SPECJALNA na pojazdy 2023

Kontrakt Serwisowy R&M i ubezpieczenie przez pierwsze 12 miesięcy

SPRAWDŹ i skorzystaj z promocji 1€

Ochrona danych dla sygnalistów

Aby promować kulturę otwartości i wykrywać potencjalne nadużycia, Scania prowadzi globalny system zgłaszania nieprawidłowości. Informacje dotyczące potencjalnych naruszeń przepisów można zgłaszać za pośrednictwem kilku kanałów raportowania w firmie Scania.

Jeśli przesyłasz sygnał, przyjmujemy, oceniamy i badamy Twoje zgłoszenie, przetwarzając Twoje dane osobowe zgodnie z poniższymi zasadami ochrony danych. 

 

Napływającymi zgłoszeniami zajmuje się niewielka grupa upoważnionych i specjalnie przeszkolonych pracowników Biura Dochodzeniowego Scania i/lub Biura Dochodzeniowego TRATON (TIO). Biuro Dochodzeniowe Scania i/lub Biuro Dochodzeniowe TRATON sprawdzają fakty zawarte w zawiadomieniu, a jeśli to konieczne, prowadzą dalsze postępowanie związane ze sprawą wraz z innymi jednostkami dochodzeniowymi danej firmy. Zgłoszenia są zawsze traktowane jako poufne.

 

Nie można zagwarantować poufności, jeśli celowo przekazujesz fałszywe informacje w celu zdyskredytowania danej osoby, co ma charakter pomówienia.

 

Przed przesłaniem zgłoszenia prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą informacją dotyczącą ochrony danych. Możesz zdecydować, czy chcesz przesłać zgłoszenie anonimowo czy jawnie.

 

Ochrona danych

Ochrona Twojej prywatności podczas przetwarzania danych osobowych jest dla Scania ważna. Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z wytycznymi ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO) oraz krajowymi przepisami.

 


Administrator i kontakt

Administratorem w rozumieniu przepisów o ochronie danych, przetwarzającym dane związane z przyjęciem, oceną i zbadaniem zgłoszenia są:

 

Scania CV AB

SE-151 87 Södertälje, Szwecja

 

W przypadku poważnych naruszeń przepisów Scania działa jako jeden z administratorów wraz z:

 

TRATON SE
Hanauer Str. 26
80992 Monachium, Niemcy

 

 

Aby skontaktować się z zespołem ds. ochrony danych Scania lub skorzystać ze swojego prawa do danych, użyj formularza kontaktowego.

 

 

 

Cel
Scania przetwarza Twoje dane w następujących celach:
Ocena i przetwarzanie otrzymanych informacji oraz prowadzenie dochodzenia przeciwko powiązanej z nimi osobie (-om), a w określonych przypadkach także komunikacja z władzami i sądami w związku z otrzymanymi informacjami, komunikacja z prawnikami i audytorami międzynarodowymi lub innymi osobami prowadzącymi dochodzenie zaangażowanymi przez Scania lub TRATON SE.

 

Brak obowiązku podawania danych osobowych
Możesz przesłać informację nie udostępniając swoich danych osobowych (anonimowe zgłoszenie). Nie masz zatem obowiązku podawania swoich danych osobowych.

 


Rodzaj gromadzonych danych osobowych
Gdy przesyłasz zgłoszenie, zbieramy następujące dane osobowe i informacje:

  • Twoje imię i nazwisko oraz/lub prywatne dane kontaktowe i identyfikacyjne, w przypadku ujawnienia Twojej tożsamości (zgłoszenie jawne)
  • Twoje dane kontaktowe i dane organizacji (zawodowe), jeśli zostaną przez Ciebie ujawnione (zgłoszenie jawne) oraz w stosownych przypadkach
  • nazwiska i inne dane osobowe osób wymienionych w zgłoszeniu.

 

 

Podstawa prawna


Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na poniższej podstawie prawnej:

  • Gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych osób występujących w Twoim zgłoszeniu, a w przypadku, gdy sygnalista zdecyduje się wystąpić jawnie: w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Uzasadnionym interesem Scania jest identyfikowanie, przetwarzanie, naprawianie i karanie naruszeń prawa oraz poważnych naruszeń obowiązków pracowników w całej firmie w skuteczny sposób i przy wysokim poziomie poufności, aby uniknąć ryzyka szkód i odpowiedzialności Scania.
  • Udostępnianie danych osobowych innym odbiorcom w przypadku jawnego przekazania informacji: przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 

 

 

W niektórych przypadkach Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane innym odbiorcom: w uzasadnionych indywidualnych przypadkach, podczas przetwarzania zgłoszenia lub w ramach wewnętrznego dochodzenia może zaistnieć konieczność udostępnienia informacji innym pracownikom Scania lub Biura Dochodzeniowego TRATON . Jeśli wymaga tego dochodzenie, informacje mogą być udostępnione spółkom zależnym GRUPY TRATON w kraju spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w oparciu o odpowiednie gwarancje ochrony danych mające na celu ochronę osób, których to dotyczy (np. standardowe klauzule ochrony danych UE lub inne wyjątkowe odstępstwa zgodnie z art. 49 RODO).

 

W przypadku obowiązku prawnego lub jeśli Scania lub strona trzecia ma uzasadniony interes w badaniu informacji, dalszymi możliwymi kategoriami odbiorców są organy ścigania, antymonopolowe oraz inne organy administracyjne, sądy, a także prawnicy i audytorzy międzynarodowi zaangażowani przez Scania lub TRATON SE.

 

W niektórych przypadkach Scania jest zobowiązana na mocy przepisów o ochronie danych lub obowiązujących przepisów krajowych do poinformowania podejrzanych o postawionych im zarzutach. Jest to wymóg prawny w przypadkach, w których można obiektywnie ustalić, że ujawnienie informacji podejrzanemu nie może mieć niekorzystnego wpływu na dochodzenie. Jeśli ujawniłeś swoje imię i nazwisko lub inne dane osobowe (zgłoszenie jawne), Twoja tożsamość jako sygnalisty nie zostanie ujawniona, o ile jest to prawnie możliwe, a także zostaną podjęte kroki, aby nie można było wyciągnąć żadnych wniosków dotyczących Twojej tożsamości jako sygnalisty.

 

 

 

Dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do celów dochodzenia i późniejszej oceny, a ponadto tak długo, jak będziemy zobowiązani do ich przechowywania na mocy przepisów krajowych, zobowiązań umownych lub ustawowych okresów przechowywania. Scania przyjmuje następujące okresy przechowywania:

 

  1. W przypadku spraw zamkniętych jako bezpodstawne akta sprawy zostaną usunięte po roku od zakończenia sprawy;
  2. W przypadku spraw rozpatrywanych jako „Inne naruszenia przepisów” akta sprawy zostaną usunięte po trzech latach od zakończenia sprawy;
  3. W przypadku spraw zaklasyfikowanych jako „poważne naruszenia przepisów” akta sprawy zostaną usunięte po siedmiu latach od zakończenia sprawy; a
  4. W przypadku spraw zawierających dokumenty dotyczące postępowania sądowego akta sprawy zostaną usunięte po jedenastu latach od zakończenia postępowania.

 

Jeżeli zaistnieje obowiązek prawny, powyższe terminy mogą zostać przedłużone.

 

Po przetworzeniu zgłoszenia dane zostaną usunięte lub zanonimizowane zgodnie z krajowymi przepisami. W przypadku anonimizacji wzmianka o Twojej tożsamości jako sygnalisty zostaje trwale i nieodwracalnie usunięta.

 

 

 

Oprócz prawa do informacji o danych, które Cię dotyczą oraz prawa do ich sprostowania, masz także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (blokowania) swoich danych, o ile nie ma podstaw prawnych stanowiących inaczej. Ponadto masz prawo do przenoszenia danych. Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody, masz prawo w każdej chwili wycofać zgodę ze skutkiem na przyszłość. Twoje wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem gromadzenia i przetwarzania Twojego nazwiska na podstawie Twojej zgody aż do chwili jej wycofania i nie ma wpływu na przetwarzanie Twojego nazwiska na innej podstawie prawnej (np. prawo lub uzasadnione interesy). Jeżeli ujawniliśmy już Twoje dane władzom lub sądom, musisz skontaktować się z tymi organami aby dochodzić swoich praw. Jeśli to konieczne musimy zweryfikować Twoją tożsamość, zanim będziemy mogli zająć się Twoją prośbą.

 

Jeśli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami, zgłoś to do nas jak najszybciej. Przysługuje Ci także prawo do wniesienia skargi do organu ochrony danych.

 

Aby odwołać zgodę (w przypadku powiadomienia, które jest jawne) lub skorzystać z praw dotyczących danych osobowych, skorzystaj z formularza kontaktowego.

 

Informacja o prawie wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie art. 21 ust. 4 w zw. z ust. 1 RODO.

 

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, którego dokonujemy w interesie uzasadnionym prawnie lub interesie publicznym. Aby zgłosić sprzeciw i podać jego uzasadnienie, prosimy skorzystać z formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce „Administrator i kontakt”.

Na podstawie podanych przez Ciebie powodów ocenimy, czy jesteśmy zobowiązani do usunięcia Twoich danych wskutek Twojego sprzeciwu. Pamiętaj, że pomimo Twojego sprzeciwu może być konieczne dalsze przetwarzanie Twoich danych osobowych. Dzieje się tak w przypadku, gdy istnieją uzasadnione podstawy nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub gdy musimy ustalić, wykonać lub bronić roszczeń prawnych. Poinformujemy Cię o naszej decyzji.

 

 

Ogólne pytania dotyczące zgłaszania nieprawidłowości

Jeśli masz jakiekolwiek ogólne pytania dotyczące zgłaszania nieprawidłowości, skontaktuj się z Biurem Dochodzeniowym Scania pod adresem whistleblower@scania.com