Det virker som du er i .

Gå til din Scania markedsplass for mer informasjon.

Scanias vitenskapsbaserte klimamål

Scanias mål er å være en pådriver for skiftet til et bærekraftig transportsystem. Vi mener at vi som bedrift, så vel som hele transportsektoren, kan bli helt fossilfritt innen 2050 i henhold til Parisavtalen.

For å manifestere innsatsen vår, og for å være gjennomsiktige om fremgangen, har vi satt oss vitenskapsbaserte klimamål for karbonreduksjon (SBT) som forplikter oss til å redusere utslippene i det omfanget og tempoet som kreves for å begrense den globale oppvarmingen.

 

Denne forpliktelsen representerer et radikalt steg mot målsettingene våre for karbonutslipp. Målene omfatter ikke bare utslippene fra den direkte globale driften vår, men også fra kundenes kjøretøyer i bruk.

 

De er helt i tråd med våre bedriftsmål – og kommer til å påvirke investeringsbeslutningene våre på tvers av forretningsområder, fra produksjon, logistikk, produktutvikling og salgsprioriteringer. Men vi gir oss ikke der. For å kunne nå disse målsettingene må Scanias kunder kunne drive virksomhetene sine med mindre klimapåvirkning enn konkurrenter og bransjen i sin helhet.

Scania: Green House Gas Inventory

Når vi beregner klimapåvirkningen til Scania bruker vi Green House Gas-protokollen. GHG-protokollen er den mest brukte globale standarden for å måle og administrere klimagassutslipp (GHG) fra forretningsdrift, verdikjeder og avbøtende tiltak.

 

GHG-protokollen omfatter flere klimagasser, ikke bare karbondioksid (CO2), men også metan (CH4), dinitrogenoksid (N2O), hydrofluorkarboner (HFC), perfluorkarboner (PFC) og svovelheksafluorid (SF6).

 

Protokollen deler bedriftsutslippene inn i områder der direkte karbonutslipp fra vår egen virksomhet, for eksempel fra forbrenning av fossilt drivstoff til oppvarming, motortesting og firmakjøretøyer, er Område 1. Indirekte utslipp som genereres av innkjøpt strøm, varme og damp er Område 2.

 

Område 3 er de indirekte utslippene i verdikjeden. De omfatter alle produksjonsutslipp fra deler og komponenter i forsyningskjeden, bruk av produktene våre og hele veien til avvikling.

 

De vitenskapsbaserte klimamålene våre dekker utslipp fra Område 1 og 2, inkludert utslipp fra bruk av våre produkter (område 3). Den sistnevnte kategorien står alene for over 96 % av vårt totale utslipp.

 

Hos Scania har vi også satt oss mål å redusere karbonutslipp som dekker global landtransport (område 3, Transport og distribusjon). Vi skal redusere CO2-utslippet per transporterte tonn med 50 % mellom 2015 og 2025. 

Scanias vitenskapsbaserte klimamål

Område 1 og 2

Scania skal redusere utslippene fra område 1 og 2 med 50 % innen 2025, med 2015 som startår. Dette skal halvere CO2-utslippene fra disse områdene, uansett hvor mye vi vokser. Aktivitetene omfatter tiltak for energieffektivisering, overgang fra fossilt drivstoff til biodrivstoff og kontrakter for fossilfri energi.

 

Vår målsetting om fossilfri elektrisitet for 2020 (2010) og en energieffektivisering på 33 % per kjøretøy i 2020 (2010) danner grunnmuren for å nå dette målet.

 

I følge Science Based Target-initiativet (SBTi) er den svært ambisiøse reduksjonen på 50 %, innen omfang 1 og 2, i løpet av denne tiårsperioden i tråd med et 1,5-gradersscenario – det strengeste scenariet om dekarbonisering i SBT.

Område 3

Over 96 % av karbonutslippene fra driften vår oppstår når produktene er i bruk. Scania måler alltid den faktiske klimapåvirkningen fra bruken av produktene våre. Begrepet Well-to-Wheel (WtW) tar også hensyn til utslippene som oppstår under produksjonen av drivstoff eller elektrisitet.

 

I henhold til Science Based Target-initiativet (SBTi) er dette målet svært omfattende og i tråd med deres mest ambisiøse scenario for dekarbonisering.

 

Dette er et intensitetsmål som måles i CO2-ekvivalenter per kilometer. Scania kommer til måle klimapåvirkningen fra produktene våre ved å ta i bruk driftsdata fra alle tilkoblede lastebiler og busser over hele verden. Målet betyr at kjøretøy som produseres i 2025 skal ha 20 % lavere CO2-utslipp per kilometer sammenlignet med kjøretøyene produsert i 2015. Vi kommer til å innhente data fra individuelle lastebiler og busser i ett år og deretter bruke disse dataene for å analysere det faktiske energiforbruket og antall kjørte kilometer. Deretter legger vi til informasjon om hva slags energi som har blitt brukt for å beregne klimapåvirkningen.

Slik skal Scania nå klimamålene

50 % reduksjon av CO2-utslipp fra vår drift innen 2025

For å redusere våre driftutslipp med 50 % mellom 2015 og 2025 må vi jobbe innen flere områder. En av kjerneverdiene til Scania er å fjerne sløsing, det er her det begynner.

 

En annen viktig del er energieffektiviseringstiltakene vi gjennomfører ved å hele tiden investere i maskiner og enheter som bruker mindre energi enn de som erstattes.

 

Sist, men ikke minst, når vi har eliminert all unødig energiforbruk undersøker vi hele tiden mulighetene for å konvertere bruk av fossil energi til fornybar energi for både produksjonen og utviklingsaktivitetene våre. Elektrisiteten som brukes i den globale produksjonen vår er allerede i dag fossilfri (fra 2020). Vi utvider dette hele tiden for vårt globale nettverk av verksteder.

20 % reduksjon av CO2-utslipp fra våre produkter

Det er fire hovedaktiviteter som kommer til å hjelpe oss med å nå de vitenskapsbaserte klimamålene for område 3 – Bruken av produkter.

 

I årene fremover kommer vi til å introdusere ytterligere effektiviseringer av det tradisjonelle produktet vårt. En viktig bidragsyter kommer til å bli den nye drivlinjen med tilhørende komponenter.

 

Sammen med våre kunder må vi også finne effektiviseringsmuligheter ved hjelp av optimaliserte spesifikasjoner (bedre dimensjoner på drivlinjene, bedre dekk og så videre), samt å sikre at kjøretøyene benyttes på en mer effektiv måte (sjåførtjenester, eksempelvis opplæring og veiledning).

 

Dette området omfatter også overgangen til fornybare drivstoff- eller gasskilder for forbrenningsmotorer. Et kjøretøy som går på biogass kan redusere Well-to-Wheel-utslippet (WtW) med opptil 80 % i dag, sammenlignet med en tilsvarende dieselmotor. Vi kommer til å akselerere denne utviklingen via flere samarbeid i transportøkosystemet. Vi skal jobbe i tett samarbeid med kunder, transportkunder, leverandører av infrastruktur, drivstoffleverandører og andre beslutningstakere.

 

En rask overgang til elektrifisering er nøkkelen for skiftet til et mer bærekraftig transportsystem. Allerede i dag tilbyr vi plug-in-hybridbusser og lastebiler, samt helelektriske bybusser og lastebiler til urban drift. Elektrifiserte biler som går på europeisk elektrisitet kommer til å halvere CO2-utslippene per kilometer.

 

Til slutt må vi sørge for at strømmen som brukes av de elektrifiserte produktene våre stammer fra fornybare kilder. Elektrifiserte kjøretøy som går på grønn strøm kommer til å redusere CO2-utslippene med opptil 98 % sammenlignet med et konvensjonelt kjøretøy som går på fossilt drivstoff.

Klikk på bildene nedenfor for å forstørre dem