Det virker som du er i .

Gå til din Scania markedsplass for mer informasjon.

Transport og Agenda 2030

Verden har blitt enig om 17 bærekraftige utviklingsmål for alle mennesker og samfunnssektorer. Scanias bidrag for å nå disse målene er å oversette dem til bærekraftige bedriftsløsninger. 

Agenda 2030 er en delt agenda som krever samarbeid mellom myndigheter, næringsliv og det øvrige samfunnet. Du finner mer detaljert informasjon om målene under FNs bærekraftige mål: Sustainable Development Goal (SDG). Vi er overbevist om at de 17 målene har potensiale til å gi oss en transformativ samfunns- og næringslivsendring.

Et effektivt transportsystem er helt nødvendig for å oppnå en konkurransedyktig og solid økonomi. Effektiv vare- og menneskeflyt er en nødvendig faktor for utviklingsresultatene. Det bidrar til matsikkerhet, utdanning, reduksjon av fattigdom, inkluderende vekst og mye mer. Samtidig er transporten i sin nåværende form knyttet til negative konsekvenser som for eksempel CO2-utslipp, luftforurensning, trafikkbelastning og trafikkulykker. Effektive og grønne transportløsninger er ikke tilgjengelige for alle. Over de neste årene har vi muligheten til å utvikle et bærekraftig transportsystem som dekker behovene til samfunn, by og lokalsamfunn innen menneske- og varetransport. Et transportsystem som forbinder mennesker, bygger markeder, samt driver økonomisk og sosial utvikling som er tilgjengelig for alle. Transportsystemer bør utvikles for å maksimere den positive innvirkningen på livskvaliteten til mennesker ved å være trygge, rimelige og tilgjengelige. Transportsystemene må minimere den negative innvirkningen på mennesker og deres levebrød. Vi må vurdere innvirkningen som transportløsningene har på bærekraftige utviklingsmål fra et livssyklusperspektiv – fra utvinning av råvarene og hele veien til avvikling.

Bekjemping av klimaendringer og medfølgende konsekvenser er i dag det viktigste fokusområdet for transportsektoren. Scanias strategiske angrepsvinkel er å være en pådriver for skiftet til et bærekraftig transportsystem. I 2018 begynte Scania Pathways-studien med å undersøke hvordan et fossilfritt kommersielt transportsystem i fremtiden kan se ut, og hvordan det kan oppnås innen 2050. Vi er en del av problemet, men vi er også en del av løsningen.

SDG1 – Ingen fattigdom

Pålitelige og effektive transportsystemer er en forutsetning for inkluderende utvikling og bekjempelse av fattigdom.

SDG 2 – Ingen sult

Effektive logistikkjeder innen landbruket sikrer tilgangen til markedet og rimelig mat.

SDG 3 – God helse og velvære

Transportnæringen er en stor bidragsyter til luftforurensningen i byene og forårsaker tidlige dødsfall og sykdommer. Over en million mennesker dør i trafikkulykker hvert år.

SDG 4 – Utdanning av god kvalitet

Et velfungerende, rimelig og lokalt transportsystem gir tilgang til utdanning og fremmer like læringsmuligheter for alle.

SDG 5 – Likestilling mellom kjønn

Trygge og rimelige transportalternativer er nødvendig for å øke deltakelsen, utdanningen, produktiviteten og helsen til kvinner. Transport kan også øke sysselsettingen blant kvinner. 

SDG 6 – Rent vann og sanitæranlegg

Et effektivt og rent transportsystem sikrer tilgangen til vann og sanitæranlegg. På en annen side kan utslipp fra transport- og produksjonsindustrien påvirke vannkvaliteten. 

SDG 7 – Ren og rimelig energi

I dag drives transportsektoren i stor grad av fossilt brennstoff. En kombinasjon av motor- og drivlinjeutvikling, tiltak for effektivisering av transportsystemet og fornybare drivstoff kan gi moderne energi til alle.

SDG 8 – Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Transportnæringen legger grunnlaget for produktivitet, jobbskaping og økonomisk vekst over hele verden. Likevel er innsatsen for å oppnå anstendig arbeid gjennom verdikjedene fortsatt utfordrende.

SDG 9 – Industri, innovasjon og infrastruktur

Innovasjon innen ren og bærekraftig teknologi står for størstedelen av utviklingsinvesteringene innen transportnæringen i dag. Transport som storindustri kan fremskynde innovasjonsutvikling som for eksempel Intelligent Transport Systems (ITS) og ren teknologi.

SDG 10 – Reduserte ulikheter

En velutviklet transportinfrastruktur kan knytte byer og distrikter sammen for å skape en mer rettferdig tilgang til muligheter som jobber, utdanning og tjenester. 

SDG 11 – Bærekraftige byer og samfunn

Godt planlagte og utviklede transportsystemer knytter distrikter og mennesker sammen og sikrer tilgang til tjenester og varer. Tilgjengelig og rimelig offentlig transport og logistikk fremmer utvikling og muligheter.

SDG 12 – Ansvarlig forbruk og produksjon

Smarte transportsystemer er tett knyttet til bærekraftig forbruk og produksjon. Overgangen fra logistikksystemer som skaper store mengder avfall til smart, tilkoblet og bærekraftige løsninger.

SDG 13 – Klimahandling

I dag står transportsektoren for nesten en fjerdedel av det totale CO2-utslippet knyttet til energi. Klimaendringene er en av de største truslene mot vår planet. Dagens transportnæring er forbundet med negative konsekvenser, for eksempel CO2-utslipp, luftforurensning, trafikkbelastning og trafikkulykker. Etableringen av et mer bærekraftig transportsystem kommer til å bli avgjørende for å bekjempe klimaendringene og tilknyttede konsekvenser. 

SDG 14 – Livet under vann

Utvidelse av transportsystemene til sjøs kan være ødeleggende for hav- og kystmiljøene. CO2-utslippet fra landtransport bidrar også til å forsure havet. 

SDG 15 – Livet på land

Dagens transportsystemer er ødeleggende for terrestriske økosystemer. Fremtidige driftsmetoder må integrere bærekraftige faktorer i den tidlige planleggingen av infrastrukturutviklingen for å sikre et bærekraftig liv på land. 

SDG 16 – Fred, rettferdighet og sterke institusjoner

Transport er en viktig faktor for gjenoppbyggingen av samfunn etter konflikter.

SDG 17 – Samarbeid for å nå målene

Samarbeid mellom flere interessenter som deler kunnskap, ekspertise, teknologi og ressurser er nøkkelen til å nå SDG-målene globalt.