Je lijkt je te bevinden in .

Ga naar uw Scania-marktsite voor meer informatie.

Scania Environmental Policy 

Milieubeleid

Scania is een wereldwijd toonaangevende leverancier van transportoplossingen zoals trucks en bussen voor zware transporttoepassingen in combinatie met een productgerelateerd serviceaanbod. Scania is ook een toonaangevende leverancier van industrie- en scheepsmotoren.

 

Scania heeft als doel de verschuiving naar een duurzaam transportsysteem te stimuleren en zo een wereld van mobiliteit te creëren die beter is voor het bedrijfsleven, de samenleving en het milieu. Bij Scania zien we de VN-agenda 2030 als een gedeelde agenda die samenwerking vereist tussen overheden, het bedrijfsleven en het bredere maatschappelijke middenveld. We zijn een sterke voorstander van de 17 doelen en geloven dat ze het potentieel hebben om transformatieve verandering teweeg te brengen. Zowel voor gemeenschappen als voor het bedrijfsleven.

Als ondertekenaar van het UN Global Compact zet Scania zich in voor het handhaven van de 10 principes op het gebied van milieu, mensenrechten, arbeidsrechten en corruptiebestrijding.

Een totaalaanpak voor duurzaam transport

Onze duurzame transportoplossingen ontwikkelen we in nauwe samenwerking met onze klanten en andere belanghebbenden. Ze steunen op 3 pijlers:

 

  • Energie-efficiëntie: de meest efficiënte technologie voor onze producten in combinatie met services die focussen op aandrijflijnprestaties, voertuigoptimalisatie en brandstofverbruik.
  • Hernieuwbare brandstoffen en elektrificatie: de grootste variëteit aan motoren voor hernieuwbare brandstoffen en elektrificatietechnologieën voor voertuigen en infrastructuur.
  • Slim en veilig transport: connectiviteit voor efficiëntere logistieke stromen en een grotere beladingsgraad.

 

Krachtenbundeling is cruciaal voor het hervormen van het ecosysteem van transport en logistiek. Met de samenleving, beleidsmakers, exploitanten en klanten als partners zet Scania in op samenwerking. 

Milieuverantwoordelijkheid

Op basis van het voorzorgsprincipe en vanuit het levenscyclusperspectief neemt Scania proactief milieu-initiatieven voor zijn producten, processen en services. Met een sterke focus op continue verbeteringen in onze hele organisatie garanderen we een hoge kwaliteit van de output van milieubeheer op alle gebieden. Aan de hand van afwijkingen van doelstellingen en normen kunnen we verspilling identificeren en wegnemen.

 

Bij alles wat we doen, zowel intern als extern, zetten we ons ervoor in om onze productiestroom te optimaliseren en initiatieven voor hulpbronnenefficiëntie te nemen. We hanteren een sterke focus op energie-efficiëntie en reductie van broeikasgasemissies van onze activiteiten. We ondersteunen de transitie naar een koolstofarme samenleving via verantwoorde energiewinning en uitfasering van fossiele brandstoffen. We streven ernaar om bij te dragen aan een circulaire economie en onze hoeveelheid afval te reduceren terwijl we onze ecologische voetafdruk minimaliseren.

 

Scania zet zich in voor het naleven van niet alleen wettelijke en andere toepasselijke vereisten maar ook zelf gestelde milieudoelstellingen. We zetten ons in voor transparante rapportage om onze belanghebbenden regelmatig te voorzien van relevante informatie over onze inspanningen.

 

Scania zet zich in om medewerkers up-to-date training te geven. Het bewustzijn en de betrokkenheid van onze zeer ervaren medewerkers stellen ons in staat om onze verantwoordelijkheid te nemen en de verschuiving naar duurzaamheid aan te sturen.