You seem to be located in .

Go to your Scania market site for more information.

Visselblåsning

English | Swedish

Affärsetik och efterlevnad av lagar och regler är högprioriterat och hörnstenar i Scanias företagskultur. Scania har ett globalt visselblåsningssystem för att uppmuntra rapportering av potentiella oegentligheter inom företaget. Visselblåsningssystemet och processer för att genomföra internutredningar regleras av en Scania Group Policy.

 

Scanias visselblåsningssystem baseras på grundläggande principer som skydd av visselblåsare, visselblåsarens rätt att vara anonym, att en anklagad är oskyldig tills motsatsen bevisats och att utredningar ska bedrivas objektivt. Information som mottas i visselblåsningssystemet behandlas strikt konfidentiellt. Specialiserade funktioner inom Group Compliance, Corporate Security, Group Internal Audit och HR hanterar inkomna tips och internutredningar. En utredning genomförs bara efter noggrann genomgång av fakta och vid rimlig misstanke att en överträdelse har begåtts. Scanias visselblåsningssystem är en del av TRATON SE’s visselblåsningssystem och de avdelningar på Scania som är involverade i visselblåsningsärenden har nära samarbete med kollegor på TRATON Investigation Office.

 

Personer som har information om potentiella överträdelser uppmanas att rapportera, framförallt om överträdelser av Scanias Uppförandekod (Code of Conduct) begångna av Scania-anställda i samband med deras yrkesutövning. Rapportering kan ske när som helst och på valfritt språk via någon av följande kanaler:

 

Interna Scania-kanaler

  • Närmaste chef
  • HR-funktion (lokal eller central)
  • Scania Group Compliance (whistleblower@scania.com)
  • Group Internal Audit
  • Corporate Security

Om en chef eller en HR-funktion mottar en visselblåsning ska denna eskaleras till specialiserade visselblåsningsfunktioner, enligt Scanias interna processer.

 

TRATON/VW-kanaler

 

  • TRATON Investigation Office (Investigation-Office@traton.com). Som nämns nedan kan visselblåsare också kontakta TRATON Investigation Office på valfritt språk via vanlig post.
  • Speak up!-portalen: https://www.bkms-system.net/TRATON. Portalen är tillgänglig på flera språk. Även om ett språk inte är tillgängligt i portalen kan visselblåsare skriva sin rapport på valfritt språk. Rapportering via Speak up! kan ske anonymt. Filer som skickas laddas upp via en säker portal. TRATON Investigation Office kontaktar visselblåsaren för vidare åtgärder eller frågor via Speak up!, vilket garanterar anonymitet (om detta begärs).
  • VW:s direktlinje för visselblåsare: misstänkta överträdelser kan också rapporteras via Volkswagen AG:s direktlinje för visselblåsare. Direktlinjen är tillgänglig dygnet runt och tar emot tips, även anonymt, gällande alla dotterbolag inom VW-gruppen. Tips rörande Scania mottagna via denna kanal överförs till TRATON Investigation Office.

 

Så här nås VW:s hotline för visselblåsare:

+ 800 444 46300* (internationellt avgiftsfritt nummer)

+ 49 5361 946300 (avgifter tillkommer; att användas om det inte är möjligt att använda numret ovan)

*Beroende på vilket land du ringer från är det möjligt att internationella avgiftsfria numret inte är tillgängligt (p.g.a. lokala telefonoperatörer). Om så, vänligen använd landspecifika nummer nedan (avgifter tillkommer).

Land Gratisnummer Lokalt nummer
Brazil 0800-5912743 021-23911381
Mexico 001-800-4610242 0155-71000355
Slovak Republic 0800-002576 02-33325602
USA 833-6571574 908-2198092
South Africa 0800-994983 021-1003533
Malaysia 1-800-819523 0154-600099
Argentina 0800-6662992 011-52528632
Germany 0800 444 46300 05361-946300

Vidare kan interna och externa visselblåsare alltid, på valfritt språk, rapportera potentiella överträdelser direkt och konfidentiellt till TRATON Investigation Office eller Scania Investigation Office Hub: 

TRATON SE

Investigation Office

Dachauer Strasse 641

80995 Munich, Germany

E-mail: investigation-office@traton.com

 

Scania CV AB

Scania Investigation Office Hub, at Scania Group Compliance

Vagnmakarvägen 1, 151 32 Södertälje, Sweden

E-mail: whistleblower@scania.com  

 

 

Det är också möjligt att kontakta VW-gruppens Ombudsman. Mer information om Ombudsmannen är tillgänglig här

 

Vad gäller visselblåsning i Sverige råder vissa begränsningar avseende rapportering via särskilt inrättade rapporteringskanaler, såsom rapportering direkt till TRATON Investigation Office, Speak up!-portalen och VW:s hotline for visselblåsare. TRATON/VW-kanalerna ska endast användas för rapportering av personer i nyckelpositioner eller ledande ställning inom Scania, TRATON eller VW, och informationen ska avse misstanke att personen(erna) har varit inblandade i allvarliga oegentligheter som rör bokföring, intern bokföringskontroll, revision, bekämpande av mutor, brottslighet inom bank- och finansväsen, eller andra allvarliga oegentligheter som rör Scanias (eller koncernens) vitala intressen eller enskildas liv och hälsa. De interna Scania-kanalerna kan alltid användas för rapportering i Sverige.

 

Scania tar all rapportering om potentiella överträdelser på största allvar. Rapportering i ond tro och falska anklagelser mot Scania-anställda tolereras dock inte. Sådan rapportering kan i sig utgöra en överträdelser och ansvariga personer kan drabbas av disciplinära åtgärder.