You seem to be located in .

Go to your Scania market site for more information.

English | Swedish

Scanias visselblåsningssystem

Integritet och efterlevnad av lagar och bestämmelser, samt de principer som fastställs i Scanias uppförandekod, Scanias uppförandekod för leverantörer, Scanias handlingsregler och Scanias uppförandekod för oberoende distributörer, är av högsta prioritet och grundvalar i vår organisationskultur. 

För att uppfylla dessa värderingar och för att avvärja eller minimera potentiella risker till följd av regelöverträdelser är det avgörande att anställdas eller externa partners potentiella regelöverträdelser identifieras på ett tidigt stadium, förtydligas och stoppas, och att disciplinära åtgärder vidtas om nödvändigt.

 

För att främja en kultur där missförhållanden påtalas, och för att upptäcka potentiella sådana, bedriver TRATON GROUP ett globalt oberoende, opartiskt och konfidentiellt visselblåsningssystem i samarbete mellan Scania Corporate Investigation Office och TRATON Investigation Office.  Utöver Scania Corporate Investigation Office som den första kontaktpunkten för visselblåsare på Scania kan man även vända sig till TRATON Investigation Office som central kontaktpunkt för alla varumärken inom TRATON Group.

 

Scanias visselblåsningssystem och förfaranden för interna utredningar regleras av Scania Group Policy 20. Vårt visselblåsningssystem bygger på grundläggande principer såsom skydd av visselblåsare och enskilda som bistår utredningen. Vi respekterar visselblåsares rätt till konfidentialitet, och vi upprätthåller oskuldspresumtionen och rättvisa i utredningar gentemot berörda personer. Uppgifter som inkommer via visselblåsningssystemet granskas rättvist, utan dröjsmål och på ett taktfullt sätt, och behandlas med högsta grad av konfidentialitet.  Inga åtgärder vidtas för att identifiera anonyma visselblåsare. Vi har nolltolerans mot vedergällning mot visselblåsare. Eventuell anmälan som görs i ond tro kommer dock att behandlas som allvarlig regelöverträdelse.

 

Särskilda funktioner på Scania inom styrning, risk och efterlevnad, säkerhet, revision, juridik samt människor och kultur bistår utredningarna. En utredning inleds först efter en noggrann granskning av uppgifterna och skälig misstanke om regelöverträdelse. Scania-avdelningar som är involverade i visselblåsning och interna utredningar har ett nära samarbete med kollegor på TRATON Investigation Office, särskilt angående potentiellt allvarliga regelöverträdelser.

 

 

Våra visselblåsningskanaler

Vårt visselblåsningssystem tillhandahåller följande kanaler för anmälan av anställdas eller externa partners potentiella överträdelser för att möjliggöra en snabb utredning och lämplig reaktion från vårt företag. Detta inskränker dock inte lagstadgade rättigheter att kontakta relevanta myndigheter. 

 

Interna och externa visselblåsare kan när som helst och på alla språk anmäla potentiella regelöverträdelser eller risker avseende mänskliga rättigheter eller miljöförpliktelser direkt och konfidentiellt till kollegor på Scania Corporate Investigation Office eller TRATON Investigation Office:

 

Scania CV AB

Scania Corporate Investigation Office Hub

Vagnmakarvägen 1

151 32 Södertälje, Sverige

E-post: whistleblower@scania.com

 

 

TRATON SE

Investigation Office

Dachauer Strasse 641

80995 München, Tyskland

E-post: investigation-office@traton.com

 

 

De relevanta teamen är tillgängliga för att prata med dig personligen, på telefon eller via e-post.

 

 

 

Visselblåsare har alltid möjlighet att vända sig till följande interna funktioner med sina eventuella farhågor:

  • Närmaste chef
  • Människor och kultur/HR (lokalt eller centralt)
  • Group Internal Audit
  • Corporate Security
  • Group Compliance
  • Lokalt eller regionalt utsedd kontaktperson för de flesta av våra juridiska personer baserade i EU. 

 

Den mottagande funktionen vidarebefordrar sedan informationen till de särskilda visselblåsningsfunktionerna enligt våra interna förfaranden.

 

 

 

Visselblåsare i hela världen kan använda TRATON-verktyget Speak up! som är tillgängligt dygnet runt på flera språk för att lämna tips om potentiella överträdelser gällande ekonomisk brottslighet såsom korruption eller konkurrenslagstiftning, dataskyddsärenden samt risker och överträdelser avseende mänskliga rättigheter eller miljöförpliktelser, eller andra interna och lagstadgade bestämmelser.

 

Visselblåsare kan registrera sig i Speak up! med sitt namn eller vara anonyma. Alla tips behandlas konfidentiellt. Även om deras önskade språk inte är tillgängligt i rapporteringskanalen kan visselblåsare använda vilket språk som helst för att skicka in sin anmälan. Vår visselblåsningsportal drivs av en tredje part som är värd för portalen på externa, certifierade servrar (placerade i Tyskland), och dit kan visselblåsare anonymt skicka tips till oss som inte kan spåras.

 

Speak up! är åtkomligt från alla datorer med tillgång till internet. Klicka här.

 

 

 

Regelöverträdelser kan även anmälas via en visselblåsar-hotline som alltid är tillgänglig och tillhandahålls av Volkswagen AG. Denna hotline är tillgänglig dygnet runt och tar emot tips från alla varumärken inom Volkswagen Group – även anonymt om så önskas. Alla tips om vårt företag som inkommer via denna hotline vidarebefordras direkt till TRATON Investigation Office.


Så här når du denna visselblåsar-hotline:

 

+ 800 444 46300 internationellt avgiftsfritt nummer. Beroende på vilket land du ringer från är det möjligt att denna internationella avgiftsfria hotline inte är tillgänglig eftersom vissa teleoperatörer inte stödjer tjänsten. I så fall kan du använda det avgiftsbelagda numret som anges, eller ditt landsspecifika nummer. 

 

+ 49 5361 946300 avgiftsbelagt nummer, om din lokala teleoperatör inte stödjer den avgiftsfria tjänsten. 

 

 

 

Land

 

Avgiftsfritt nummer

 

Lokalt telefonnummer

 

Brasilien 0800-5912743 021-23911381
Mexiko 001-800-4610242 0155-71000355
Slovakien 0800-002576 02-33325602
USA 833-6571574 908-2198092
Sydafrika 0800-994983 021-1003533
Malaysia 1-800-819523 0154-6000099
Argentina 0800-6662992 011-52528632
Tyskland 80 044 446 300 05361-946300

 

 

 

 

Volkswagen AG har auktoriserat två externa jurister (ombud) som kan bistå eller se till att tips vidarebefordras till TRATON Investigation Office – även anonymt på begäran.

 

Information om Volkswagen AG:s ombud finns här.

 

 


Vi uppmuntrar anmälan av missförhållanden via de interna rapporteringskanalerna enligt beskrivningen ovan. Med avseende på EU:s visselblåsardirektiv har dock EU:s medlemsstater fastställt (eller kommer snart att fastställa) utnämnda myndigheter som också tar emot anmälningar om missförhållanden som externa rapporteringskanaler. Kontrollera följande länder som du rapporterar från på följande länk.  

 

 

Hur behandlar vi din anmälan?

I vårt företag kan tips om potentiella regelöverträdelser anmälas av anställda, kunder och andra tredje parter via olika kanaler, när som helst och på vilket språk som helst. Tips överlämnas därefter till Scania Corporate Investigation Office eller TRATON Investigation Office som säkerställer att grundliga och tillämpliga utredningar genomförs konfidentiellt och punktligt.

 

De kompetenta och erfarna kollegorna på Scania Corporate Investigation Office eller TRATON Investigation Office undersöker noga varje anmälan om potentiell misskötsamhet och följer processen enligt tillämplig Group Policy systematiskt. Först får visselblåsare en bekräftelse på mottagandet från Scania Investigation Corporate Investigation Office eller TRATON Investigation Office, som därefter bedömer anmälan med avseende på potentiella rättsliga risker. Detta inbegriper förtydligande av frågor om det anmälda ärendet och inhämtande av tillgängliga uppgifter, särskilt från visselblåsarna. Om denna första bedömning visar grund för misstanke om en allvarlig överträdelse inleds en utredning av en särskild utredningsenhet inom Scania. Därefter gör TRATON Investigation Office en rättslig bedömning av utredningens resultat och rekommenderar lämpliga åtgärder. Om tipset pekar på en mindre allvarlig regelöverträdelse kan ärendet komma att överlämnas till en lämplig enhet inom Scania för utredning och bedömning på egen hand, men med möjlighet till vägledning från Scania Corporate Investigation Office. Visselblåsare eller involverade anställda kan alltid kontakta Scania Corporate Investigation Office eller TRATON Investigation Office angående förfarandets status och resultat. Resultatet kommer också att meddelas i den utsträckning det är rättsligt möjligt enligt principen om behov av uppgifter. Handläggningstiden varierar dock beroende på ämnet för förfarandet. 

 

Leverantörers och andra tredje parters potentiella överträdelser av Scanias uppförandekod för leverantörer och Scanias uppförandekod för oberoende distributörer, inbegripet risker och överträdelser avseende mänskliga rättigheter och miljöförpliktelser, kan även anmälas till Scania Corporate Investigation Office eller TRATON Investigation Office. Scania Corporate Investigation Office eller TRATON Investigation Office informerar då de ansvariga avdelningarna, som därefter handlägger det anmälda ärendet på vederbörligt sätt. Detta inbegriper särskilt att vidta nödvändiga åtgärder för att minimera eller stoppa överträdelser och/eller risker.

 

 

Mer information om Arbetsordning för TRATON GROUP:s klagomålsförfarande finns här. I tillägg till detta har Scania publicerat Policy för mänskliga rättigheter som beskriver förväntningarna på organisationen och leverantörerna om att skydda och respektera mänskliga rättigheter.

 

 

Dataskydd för visselblåsare

Scania samlar in och behandlar de personuppgifter du tillhandahåller i syfte att bedöma och behandla ditt anmälda tips. Mer information om dataskydd och de rättigheter du är berättigad till finns här

Har du frågor eller feedback om våra produkter eller tjänster?

Om du har några frågor om våra produkter eller ditt fordon, feedback eller klagomål på tjänster som tillhandahålls av oss eller våra affärspartner (såsom bilåterförsäljare eller verkstäder) kan du kontakta våra kundcenter.

Har du vidare frågor?

Kontakta när som helst Scania Corporate Investigation Office med eventuella frågor eller förslag till förbättringar angående visselblåsningssystemet. Du kan kontakta oss på whistleblower@scania.com