Näyttää siltä, että olet sijoittautunut .

Siirry Scania-markkinapaikkaasi saadaksesi lisätietoja.

Uusi Regional BEV

Sähköisesti entistä pidemmälle

Tutustu uuteen työntekijääsi!

Scanian tieteeseen perustuvat tavoitteet

Scania edistää siirtymistä kohti kestävää liikennejärjestelmää. Olemme vakuuttuneita siitä, että Scania ja koko kuljetusala voivat olla fossiilivapaita ennen vuotta 2050 Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti.

Osoittaaksemme sitoutumisemme ja ollaksemme avoimia edistymisen suhteen olemme määrittäneet tieteeseen perustuvat hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteet. Näin sitoudumme vähentämään päästöjä sillä tahdilla kuin mitä tieteen mukaan tarvitaan ilmaston lämpenemisen rajoittamiseksi.

 

Tämä sitoutuminen edustaa merkittävää harppausta hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteissamme, koska tavoitteet eivät sisällä vain suorien maailmanlaajuisten toimintojemme päästöjä, vaan myös asiakkaidemme käyttämien ajoneuvojen päästöt.

 

Tavoitteet ovat täysin yhdenmukaisia yritystavoitteidemme kanssa, ja ne vaikuttavat investointipäätöksiin kaikilla liiketoiminta-alueillamme tuotannosta ja logistiikasta tuotekehitykseen ja myyntiin. Eikä se lopu tähän. Tavoitteiden saavuttamiseksi Scanian asiakkaiden on ylläpidettävä toimintaansa vähäisemmillä ilmastovaikutuksilla kuin kilpailijat ja muut toimialan edustajat.

Scania: Green House Gas Inventory

Scania käyttää kasvihuonekaasuprotokollaa (Green House Gas Protocol) ilmastovaikutuksien laskemiseen. Kasvihuonekaasuprotokolla on yleisimmin käytetty maailmanlaajuinen standardi liiketoiminnan, arvoketjujen ja lieventämistoimien kasvihuonekaasupäästöjen mittaamista sekä hallintaa varten.

 

Kasvihuonekaasuprotokolla ottaa huomioon useita kasvihuonekaasuja, ei pelkästään hiilidioksidia (CO2), vaan myös metaanin (CH4), ilokaasun (N2O), fluorihiilivedyt (HFC), perfluorihiilivedyt (PFC) ja rikkiheksafluoridin (SF6).

 

Protokollassa jaetaan yrityksen päästöt kolmeen laajuusalaan (Scope). Scope 1 -luokkaan kuuluvat omien toimintojemme suorat hiilipäästöt, esimerkiksi fossiilisten polttoaineiden polttaminen lämmitystä, moottoritestejä ja yrityksen ajoneuvoja varten. Scope 2 -luokkaan kuuluvat tuotannon epäsuorat ostoenergiaan liittyvät päästöt esimerkiksi sähkön ja lämmön tuotannosta.

 

Scope 3 -luokkaan kuuluvat arvoketjumme epäsuorat päästöt. Näihin sisältyvät kaikki päästöt, jotka syntyvät toimitusketjussa osien ja komponenttien tuotannosta tuotteidemme käyttöön niiden koko elinkaaren ajan.

 

Tieteeseen perustuvat tavoitteemme kattavat kaikki Scope 1- ja Scope 2 -luokkien päästömme sekä tuotteidemme käytöstä aiheutuvat päästöt (Scope 3). Pelkästään jälkimmäinen luokka tarkoittaa yli 96 prosenttia kokonaispäästöistämme.

 

Scanian hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteet kattavat myös maailmanlaajuiset maakuljetuksemme (Scope 3, Kuljetus ja jakelu). Vähennämme CO2-päästöjä 50 prosenttia kuljetettua tonnia kohti vuosina 2015–2025. 

Scanian tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet

Scope 1 ja Scope 2

Scania vähentää Scope 1- ja Scope 2 -luokkien päästöjään 50 prosentilla vuoteen 2025 saakka (laskenta perustuu vuoteen 2015). Näiden luokkien CO2-päästöt vähenevät siten puoleen riippumatta siitä, kuinka paljon kasvamme. Toimiin sisältyy energiatehokkuuden parannuksia, siirtyminen fossiilisista polttoaineista biopolttoaineisiin ja fossiilittomia energiasopimuksia.

 

Fossiilittoman sähkön tavoitteemme vuodelle 2020 (2010) ja energiatehokkuustavoitteemme (33 prosenttia per ajoneuvo vuonna 2020 (2010)) ovat tämän tavoitteen rakennuspalikoita.

 

Science Based Target initiativen (SBTi) mukaan 50 prosentin vähennys Scope 1- ja Scope 2 -luokissa tämän kymmenvuotiskauden aikana on erittäin kunnianhimoinen ja noudattaa 1,5 asteen skenaariota, joka on SBT:n tiukin hiilestä irtautumisen skenaario.

Scope 3

Yli 96 prosenttia yrityksemme hiilipäästöistä syntyy tuotteiden käytöstä. Scania mittaa aina tuotteidensa todelliset ilmastovaikutukset Well-to-Wheel (lähteeltä pyöriin) -periaatteella ottaen huomioon myös polttoaineen tai sähkön tuotannossa syntyvät päästöt.

 

Science Based Target initiativen (SBTi) mukaan tämä on kauaskantoinen tavoite, joka mukailee organisaation kunnianhimoisinta hiilestä irtautumisen skenaariota.

 

Tämä on intensiteettitavoite mitattuna CO2-vastaavuutena kilometriä kohden. Scania mittaa tuotteidensa ilmastovaikutuksia käyttämällä kaikkien etäyhteydellä varustettujen kuorma-autojen ja bussien käyttötietoja. Tavoite tarkoittaa, että vuonna 2025 valmistettujen ajoneuvojen hiilidioksidipäästöt ovat 20 prosenttia pienemmät kilometriä kohden kuin vuonna 2015 valmistettujen ajoneuvojen. Keräämme tiedot yksittäisistä kuorma-autoista ja busseista yhden vuoden aikana, siten analysoimme niiden avulla todellisen energiankulutuksen sekä ajettujen kilometrien määrän. Lisäämme sitten tiedot ilmastovaikutuksen laskemiseen käytettävän energian tyypistä.

Kuinka Scania saavuttaa ilmastotavoitteet?

Toimintamme hiilidioksidipäästöjen vähentäminen 50 prosentilla vuoteen 2025 mennessä

Toimintamme päästöjen vähentäminen 50 prosentilla vuosien 2015 ja 2025 välillä edellyttää meiltä monia ei toimia. Yksi niistä on Scanian perusarvojen mukaisesti hävikin vähentäminen.

 

Toinen tärkeä osa on energiatehokkuuden parantaminen investoimalla jatkuvasti koneisiin ja laitteisiin, jotka kuluttavat entistä vähemmän energiaa.

 

Viimeisenä mutta ei vähäisimpänä, energiahävikin poistamisen jälkeen tutkimme jatkuvasti mahdollisuuksia muuttaa fossiilisen energian käyttöä uusiutuvaksi energiaksi tuotannossamme sekä tutkimus- ja kehitystoimissamme. Globaalille tuotantokoneistollemme toimitettu sähkö on jo nyt fossiilivapaata (vuodesta 2020), ja sama suuntaus laajenee jatkuvasti kaupallisessa korjaamoverkostossamme eri puolilla maailmaa.

Tuotteidemme hiilidioksidipäästöjen vähentäminen 20 prosentilla vuoteen

On olemassa neljä päätoimintoryhmää, jotka auttavat meitä saavuttamaan Scope 3 -luokan eli tuotteiden käytön tieteeseen perustuvan tavoitteen.

 

Tulevina vuosina lisäämme perinteisten tuotteidemme tehokkuutta. Yksi merkittävä tekijä on uusi voimansiirtolinja ja siihen liittyvät komponentit.

 

Yhdessä asiakkaidemme kanssa meidän on tehostettava toimintaa myös optimoiduilla erittelyillä (paremmin mitoitetut voimansiirrot, paremmat renkaat ja niin edelleen) sekä varmistamalla, että ajoneuvoilla ajetaan tehokkaammin (kuljettajapalvelut, kuten koulutus ja valmennus).

 

Tämä ryhmä sisältää myös siirtymisen uusiutuvien polttoaineiden tai kaasun käyttöön polttomoottoreissa. Biokaasulla kulkeva ajoneuvo voi tällä hetkellä vähentää Well-to-Wheel (lähteeltä pyörään) -päästöjä jopa 80 prosenttia verrattuna fossiiliseen dieseliin. Nopeutamme tätä siirtymää kumppanuuksien kautta ja tekemällä tiivistä yhteistyötä asiakkaiden, kuljetusostajien, infrastruktuuri- ja polttoainetoimittajien sekä muiden päätöksentekijöiden kanssa.

 

Nopea sähköistyminen on avain siirtymässä kohti kestävämpää liikennejärjestelmää. Tarjoamme jo tänään pistokehybridibusseja ja -kuorma-autoja sekä täysin sähköisiä kaupunkibusseja sekä kuorma-autoja kaupunkikäyttöön. Eurooppalaisella sähköllä toimivat sähköajoneuvot puolittavat kilometrikohtaiset CO2-päästöt.

 

Lopuksi meidän on varmistettava, että sähkötuotteissamme käytetty sähkö tulee uusiutuvista lähteistä. Vihreällä sähköllä toimivat sähköautot vähentävät CO2-päästöjä jopa 98 prosenttia verrattuna perinteiseen fossiilisella polttoaineella toimivaan dieselajoneuvoon.

Napsauta alla olevia kuvia nähdäksesi ne suurempina