Näyttää siltä, että olet sijoittautunut .

Siirry Scania-markkinapaikkaasi saadaksesi lisätietoja.

Uusi Regional BEV

Sähköisesti entistä pidemmälle

Tutustu uuteen työntekijääsi!

Kuljetusala ja Agenda 2030

17 kestävän kehityksen tavoitetta tuovat yhteen ihmiset ja yhteiskunnat kaikkialla maailmassa. Scanian panos näiden tavoitteiden saavuttamisessa on muuttaa ne kestäviksi liiketoimintaratkaisuiksi. 

Agenda 2030 on yhteinen toimintaohjelma, joka edellyttää yhteistyötä valtiovallan, liike-elämän ja laajemman kansalaisyhteiskunnan kesken. Uskomme, että nämä 17 tavoitetta voivat tuoda merkittäviä muutoksia sekä yhteisöissä että liike-elämässä. 

Tehokas liikennejärjestelmä on kilpailukykyisen ja vankan talouden perusta. Tavaroiden ja ihmisten tehokas kuljetus on kriittisen tärkeää elintarvikkeiden turvallisen käsittelyn, koulutuksen, köyhyyden vähentämisen, osallistavan kasvun sekä monen muun tekijän kannalta. Samalla liikenne nykyisessä muodossaan yhdistetään kielteisiin vaikutuksiin, kuten hiilidioksidipäästöihin, ilmansaasteisiin, liikenneruuhkiin ja liikenneonnettomuuksiin. Tehokkaat ja ympäristöystävälliset liikenneratkaisut eivät ole kaikkien saatavilla. Tulevina vuosina meillä on mahdollisuus kehittää kestävä liikennejärjestelmä, joka täyttää yhteiskuntien, kaupunkien ja yhteisöjen tarpeet ihmisten sekä tavaroiden kuljetuksissa. Liikennejärjestelmä, joka yhdistää ihmiset, luo entistä parempia markkinoita sekä edistää taloudellista ja yhteiskunnallista kehitystä. Liikennejärjestelmiä tulee kehittää siten, että ne parantavat ihmisten elämänlaatua ja ovat turvallisia, edullisia ja helposti käytettäviä – niiden tulee myös minimoida negatiiviset vaikutukset ihmisiin sekä heidän elinkeinoihinsa. Meidän on otettava huomioon liikenneratkaisujen vaikutus kestävän kehityksen tavoitteiden koko elinkaaren ajalta, aina raaka-aineiden hankinnasta käyttöiän päättymiseen.

Ilmastonmuutoksen ja siihen liittyvien vaikutusten torjuminen on tällä hetkellä kuljetusalan ensisijainen tavoite. Scanian strategiana on edistää siirtymistä kohti kestävää liikennejärjestelmää. Vuonna 2018 Scania aloitti Pathways-tutkimuksen saadakseen selville, miltä tulevaisuuden fossiilittomat kaupalliset liikennejärjestelmät voisivat näyttää vuoteen 2050 mennessä. Olemme osa ongelmaa, mutta yhdessä muiden kanssa olemme myös osa ratkaisua.

KKT 1 – Ei köyhyyttä

Luotettavat ja tehokkaat liikennejärjestelmät ovat ennakkoedellytys osallistavalle kehitykselle sekä köyhyyden vähentämiselle.

KKT 2 – Ei nälkää

Tehokkaat maatalouden logistiikkaketjut takaavat pääsyn markkinoille ja pitävät elintarvikkeiden hinnat kohtuullisina.

KKT 3 – Terveyttä ja hyvinvointia

Kuljetusala on merkittävä ilmansaasteiden lähde kaupungeissa aiheuttaen ennenaikaisia kuolemia ja sairauksia. Tieliikenneonnettomuuksissa kuolee vuosittain yli miljoona ihmistä.

KKT 4 – Hyvä koulutus

Hyvin toimiva, edullinen paikallisliikennejärjestelmä mahdollistaa pääsyn oppilaitoksiin ja edistää yhtäläisiä oppimismahdollisuuksia.

KKT 5 – Sukupuolten tasa-arvo

Turvalliset ja edulliset liikenneratkaisut ovat avain naisten osallistumisen, koulutuksen, tuottavuuden ja terveyden lisäämiseen. Liikenne voi myös edistää naisten työllistymistä. 

KKT 6 – Puhdas vesi ja sanitaatio

Tehokas ja puhdas liikennejärjestelmä takaa vedensaannin sekä puhtaanapidon. Toisaalta liikenteen ja tuotantoteollisuuden päästöt voivat vaikuttaa veden laatuun. 

KKT 7 – Edullista ja puhdasta energiaa

Nykyään liikennesektori toimii suurelta osin fossiilisilla polttoaineilla. Moottoreiden ja voimansiirtolinjojen kehittymisen, liikennejärjestelmien tehokkuuden parantumisen sekä uusiutuvien polttoaineiden myötä saadaan käyttöön entistä parempia energiaratkaisuja.

KKT 8 – Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

Kuljetusala lisää tuottavuutta, uusia työpaikkoja ja talouskasvua maailmanlaajuisesti. Säällisten työolojen edistäminen arvoketjuissa on kuitenkin edelleen haaste.

KKT 9 – Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuuria

Puhtaan ja kestävän teknologian innovaatiot muodostavat nykyään valtaosan kuljetusalan tutkimus- ja kehitysinvestoinneista. Suurena toimialana kuljetusteollisuus voi nopeuttaa uusien innovaatioiden, kuten älykkäiden liikennejärjestelmien (ITS) ja puhtaan teknologian, käyttöönottoa.

KKT 10 – Eriarvoisuuden vähentäminen

Kehittynyt liikenneinfrastruktuuri voi tuoda kaupunki- ja maaseutualueet yhteen sekä luoda yhtäläisemmät mahdollisuudet työpaikkojen, koulutuksen ja palvelujen kaltaisiin mahdollisuuksiin. 

KKT 11 – Kestävät kaupungit ja yhteisöt

Hyvin suunnitellut liikennejärjestelmät tuovat alueet ja ihmiset yhteen sekä varmistavat palvelujen ja tavaroiden saatavuuden. Esteetön ja edullinen julkinen liikenne sekä logistiikka lisäävät kehitystä ja uusia mahdollisuuksia.

KKT 12 – Vastuullista kuluttamista ja tuotantoa

Älykkäät liikennejärjestelmät kulkevat käsi kädessä kestävän kulutuksen ja tuotannon kanssa. Siirtyminen jätteillä täytetyistä logistiikkajärjestelmistä älykkääseen, etäyhteyksiä hyödyntävään ja kestävään logistiikkaan.

KKT 13 – Ilmastotekoja

Tänä päivänä kuljetusala tuottaa melkein neljänneksen kaikista energiaan liittyvistä hiilidioksidipäästöistä. Ilmastonmuutos on yksi suurimmista uhista maapallolle, ja kuljetusala nykyisessä muodossaan liittyy moniin kielteisiin vaikutuksiin, kuten hiilidioksidipäästöihin, ilmansaasteisiin, ruuhkiin sekä tieliikenneonnettomuuksiin. Kestävämmän ratkaisun luominen on ratkaisevan tärkeää ilmastonmuutoksen ja siihen liittyvien vaikutusten torjunnassa. 

KKT 14 – Vedenalainen elämä

Merikuljetusjärjestelmien laajentaminen voi olla haitaksi meri- sekä rannikkoympäristöille, ja maakuljetusten hiilidioksidipäästöt lisäävät valtamerien happamoitumista. 

KKT 15 – Maanpäällinen elämä

Nykyiset kuljetusjärjestelmät hajottavat maan ekosysteemejä. Tulevissa ratkaisuissa on otettava huomioon maan kestävän kehityksen mukaiset tekijät jo infrastruktuurin kehittämisen varhaisessa suunnitteluvaiheessa. 

KKT 16 – Rauhaa ja oikeudenmukaisuutta

Liikenne on avainasemassa konfliktien jälkeisten yhteiskuntien jälleenrakentamisessa.

KKT 17 – Yhteistyö ja kumppanuus

Monien sidosryhmien väliset kumppanuudet tiedon, asiantuntemuksen, teknologian ja resurssien jakamiseksi ovat avain kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi kaikkialla maailmassa.