Zdá se, že se nacházíte v .
Přejděte na stránky společnosti Scania pro více informací.
Česká republika
prodejní oblasti
Výrobní místo
Financování a pojištění

OCHRANA A ZPRA­CO­VÁ­NÍ ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S PROPOJENÝMI SLUŽBAMI SCANIA

1.         Vymezení pojmů

1.1      Pojmy obsažené v tomto dokumentu mají následující význam.

a)      „Správce“ znamená osobu (fyzickou či právnickou), jež je ze zákona považována za osobu odpovědnou za zpracování Osobních údajů a jíž v závislosti na rozsahu a povaze údajů může být sám Zákazník, společnost Scania nebo Zájmová skupina Scania.

b)      „Údaje Zákazníka“ znamenají jakékoli údaje týkající se Zákazníka jako příjemce Služeb, jakož i Osobní údaje a Provozní údaje kromě údajů vytvořených nebo generovaných společností Scania za účelem vypracování Smlouvy se Zákazníkem.

c)      „Informace o zpracování údajů“ znamenají tyto souhrnné informace o zpracování a ochraně údajů v souvislosti s Propojenými službami Scania.

d)      „Subjekt(y) údajů“ znamená samotného Zákazníka, je-li Zákazník fyzickou osobou, jakož i jiné identifikované či identifikovatelné fyzické osoby, za které Zákazník odpovídá nebo které se na straně Zákazníka nějakým způsobem podílejí na užívání Služeb (mj. například jeho oprávnění zástupci, obchodní zástupci, řidiči, ostatní zaměstnanci a dodavatelé).

e)      „Členové sítě“ znamenají všechny distributory, prodejce a servisní provozovny, jež společnost Scania CV AB jmenovala (ať přímo či nepřímo) svými autorizovanými zástupci pro prodej, opravy a údržbu výrobků značky Scania.

f)       „Provozní údaje“ znamenají údaje generované prostřednictvím a s využitím Produktů v průběhu poskytování Služeb Zákazníkovi nebo ve spojitosti s ním. Za Provozní údaje mohou být pro účely Smlouvy rovněž považovány například provozní údaje Vozidla vzhledem k tomu, že jsou prostřednictvím tachografu Vozidla dostupné informace o identitě jednotlivců, kteří je vytvořili při provozování Vozidla.

g)      „Osobní údaje“ znamenají jakékoli údaje, které se bezprostředně týkají Subjektu údajů (mj. například rodné či osobní identifikační číslo, číslo identifikační karty a kontaktní informace řidiče) nebo které lze přímo se Subjektem údajů asociovat. V zájmu jasného výkladu mohou Provozní údaje i jiné Údaje Zákazníka rovněž představovat Osobní údaje za předpokladu, že nebyly anonymizovány (tj. že nebyla trvale odstraněna nepřímá vazba na jednotlivce).

h)      „Zpracovatel“ znamená jakoukoli osobu (fyzickou nebo právnickou), která zpracovává Osobní údaje na základě pověření Správce.

i)       „Povinné informace“ znamenají informace, které je podle platných pravidel a předpisů o ochraně a integritě údajů Správce povinen sdělit předem a v plném rozsahu všem dotčeným Subjektům údajů a které zahrnují např. rozsah, dobu, prostředky a účel zpracování Osobních údajů, původ i povahu takových údajů, právo Subjektu údajů na jejich změnu či odstranění, vybrané příjemce, jimž mohou být Osobní údaje předány a právo Subjektu údajů podat stížnost dozorujícím orgánům.

j)       „Zájmová(é) skupina(y) Scania“ znamená Společnosti Scania Group, Členy sítě, obchodní zástupce, externí poskytovatele služeb a další obchodní partnery společnosti Scania a Scania Group, jež se mohou podílet na zpracování údajů nebo na jiných činnostech zde vymezených.

k)      „Dílčí Zpracovatel“ znamená jakoukoli osobu (fyzickou či právnickou), která je najata Zpracovatelem za účelem zpracování Osobních údajů v částečném či plném rozsahu, jímž byl Správcem původně pověřen Zpracovatelem/Zpracovatel.

1.2      Význam ostatních pojmů obsažených v tomto dokumentu je shodný s významem definovaným ve Všeobecných smluvních podmínkách pro předplatné Propojených služeb Scania, které společně s těmito Informacemi o zpracování údajů tvoří nedílnou součást Smlouvy.

 

Dále v dokumentu naleznete:

2.         Uchovávání a dostupnost Údajů Zákazníka

3.         Zpracování Údajů Zákazníka a Osobních údajů

4.         Práva na informace a požadavky

5.         Další práva Zákazníka a Subjektů údajů

 

Celý dokument naleznete ZDE.