Vezměte mě na Scania Česká republika .
Přejděte na stránky společnosti Scania pro více informací.
Česká republika
prodejní oblasti
Výrobní místo

Podmínky soutěže Scania Driver Competitions

1. ZÁKLADNÍ PARAMETRY SOUTĚŽE

1.1 Předmětem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel („Pravidla“) soutěže „Scania Driver Competitions“ („Soutěž“). Tato Pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla Soutěže. Tato Pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků uveřejněných stejně jako tento dokument.

1.2 Pořadatelem Soutěže je společnost Scania Czech Republic s.r.o., se sídlem Sobínská 186, 252 19 Chrášťany, IČO: 61251186, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 29097 („Pořadatel“).

2. DOBA A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE

2.1 Soutěž bude probíhat od 1. 11. 2018 do 25. 05. 2019 na území Evropské unie („Doba konání Soutěže“ a „Místo konání Soutěže“). 

3. ÚČAST V SOUTĚŽI

3.1 Účastníkem Soutěže může být pouze fyzická osoba starší 18 let, která je občanem České Republiky a která k datu počátku Doby konání soutěže vlastní platný řidičský průkaz skupiny C+E a která splní další podmínky uvedené v těchto Pravidlech („Soutěžící“).

3.2 Ze Soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Pořadatele a jeho dceřiných společností, dodavatelé Pořadatele, fyzické osoby jinak spolupracující s Pořadatelem na organizaci a realizaci Soutěže a osoby těmto osobám blízké ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se výhercem stane taková vyloučená osoba, výhra jí nebude předána a Pořadatel podle svého uvážení může výhru postupem dle článku 8.4 Pravidel poskytnout dalšímu Soutěžícímu, který splnil veškeré podmínky účasti v Soutěži, případně ji použije k jiným účelům.

3.3 Jediná osoba se smí registrovat do Soutěže pouze jednou. V případě, že by se tentýž Soutěžící registroval vícekrát, bude do Soutěže zařazena pouze první registrace tohoto Soutěžícího. 

3.4 Do Soutěže budou zařazeni a výherci se mohou stát pouze ti Soutěžící, kteří splní všechny stanovené podmínky Soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli dle svého uvážení posoudit splnění stanovených podmínek Soutěže jednotlivými Soutěžícími a Soutěžící nesplňující podmínky uvedené v těchto Pravidlech dle své úvahy ze Soutěže vyloučit.

4. MECHANIKA SOUTĚŽE

4.1 Soutěžící se do Soutěže zapojí tak, že zcela a pravdivě vyplní registrační formulář na webové stránce www.scania.cz/sdc („Webová stránka“), kde uvede své jméno, příjmení, e-mailovou adresu a volitelně telefonní číslo („Registrační formulář“), zaškrtne seznámení se a souhlas s Pravidly a po obdržení ověřovacího e-mailu od Pořadatele potvrdí správnost své e-mailové adresy kliknutím na odkaz uvedený v ověřovacím e-mailu.

4.2 Po registraci bude Soutěžícímu Pořadatelem zaslán unikátní identifikační kód („ID kód“) a přístupový kód, který Soutěžící potřebuje pro účely přihlášení do online teoretického testu, složeného z otázek se třemi (3) možnými odpověďmi, z nichž pouze jedna (1) je správná („Teoretický test“).

4.3 Pořadatel má výlučné právo posoudit splnění stanovených podmínek Soutěže jednotlivými Soutěžícími (viz článek 3.4 Pravidel). Pořadatel je oprávněn s konečnou platností vyloučit Soutěžícího v případě, že bude mít podezření, že Soutěžící dosáhl výsledku v Soutěži podvodným jednáním nebo jiným jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy a je způsobilé ovlivnit výsledky Soutěže. Toto rozhodnutí o vyloučení Soutěžícího je konečné, bez možnosti odvolání.

5. TEORETICKÝ TEST

5.1 Teoretický test je dostupný od 1. března 2019 do 15. března 2019 („Lhůta“).

5.2 Soutěžící je povinen absolvovat a dokončit, tj. vyplnit, Teoretický test ve Lhůtě.

5.3 Pořadatel zašle Soutěžícímu e-mail s připomínkou, nedokončí-li Soutěžící Teoretický test do 15. března 2019.

5.4 Výsledek Teoretického testu bude Soutěžícímu zobrazen, případně zaslán okamžitě po dokončení Teoretického testu. Výsledek Teoretického testu bude zobrazen jako skóre nebo jako procento správných odpovědí.

5.5 Správné odpovědi Teoretického testu budou všem Soutěžícím zaslány e-mailem, až všichni Soutěžící, včetně případných Soutěžících mimo Českou republiku, dokončí Teoretický test.

5.6 Pořadatel vybere sedm (7) Soutěžících s nejvyšším výsledkem v Teoretickém testu, kteří postoupí do národního finále (viz níže).

5.7 V případě, že více Soutěžících dosáhne stejného výsledku v Teoretickém testu, Pořadatel určí jejich pořadí pro případné postoupení do národního finále.

5.8 Všichni Soutěžící budou Pořadatelem prostřednictvím e-mailu vyrozuměni o skutečnosti, zda postupují do národního finále, či nikoliv.

6. NÁRODNÍ FINÁLE

6.1 V dalším kole musí Soutěžící splnit praktické úkoly v souvislosti s řízením nákladního vozidla („Národní finále“). Počet a povahu praktických úkolů v Národním finále určí Pořadatel.

6.2 Před konáním Národního finále musí Soutěžící, kteří dle článku 5.6 postoupili do Národního finále, prokázat se a donést nejpozději na konání Národního finále originály svého řidičského průkazu skupiny C+E a své karty řidiče do tachografu ke kontrole zaměstnancům Pořadatele.

6.3 Pokud se Soutěžící vybraný pro Národní finále nemůže nebo nechce Národního finále zúčastnit nebo nepředloží dokumenty dle 6.2, bude vyzván k účasti v Národním finále Soutěžící, který měl v Teoretickém testu další nejvyšší počet bodů.

6.4 Národní finále se koná v Modleticích dne 27. dubna 2019.

6.5 Pořadatel vybere do čtrnácti (14) dnů od ukončení Národního finále Soutěžícího s nejvyšším výsledkem v Národním finále, který postoupí do evropského finále (viz níže), a zašle mu informace o termínu evropského finále a podrobnosti o cestě a ubytování.

7. EVROPSKÉ FINÁLE

7.1 V dalším kole, kde se Soutěžící, který postoupí z Národního finále, utká se soutěžícími postoupivšími z národních finále ve 31 zemích (Rakousko, Belgie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Litva, Makedonie, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Ukrajina, Velká Británie), musí Soutěžící splnit praktické a dovednostní úkoly v souvislosti s řízením nákladního vozidla („Evropské finále“).

7.2 Pořadatel uhradí Soutěžícímu, který postoupil v souladu s článkem 6.5 do Evropského finále, náklady spojené se zpáteční cestou do Švédského království, dále zajistí a uhradí ubytování ve Švédském království, náklady spojené s transfery z hotelu do místa konání Evropského finále a stravování v průběhu konání Evropského finále.

7.3 Na základě výsledků soutěžících v Evropském finále vybere Pořadatel jednoho soutěžícího ze všech soutěžících zúčastněných v Evropském finále s nejvyšším výsledkem v Evropském finále („Výherce“) a udělí jedinou výhru.

8. VÝHRA V SOUTĚŽI

8.1 Výhrou v Soutěži – kterou poukazuje společnost Scania AB, SE-151 87 Södertälje, Sweden – je nárok na slevu ve výši 100.000 EUR z kupní ceny nového vozu značky Scania dodaného prostřednictvím obchodní sítě Scania („Výhra“).

8.2 Za postup do Národního finále a do Evropského finále nenáleží Soutěžícím žádná výhra.

8.3 Případná daňová povinnost, která vznikne v souvislosti s Výhrou Výherci, jde k tíži Výherce, a to i v případě, že se na Výhru budou vztahovat cizozemské daňové předpisy, pokud v souladu s daňovými předpisy včetně cizozemských předpisů vznikne Výherci povinnost vykázat a zaplatit daň z příjmů.

8.4 V případě, že se ukáže, že Výherce nemá z jakéhokoli důvodu nárok na Výhru podle těchto Pravidel, nebo pokud Výherce Výhru odmítne, je výlučně na rozhodnutí Pořadatele, zda vybere jako Výherce dalšího Soutěžícího s nejvyšším výsledkem, který splnil veškeré podmínky účasti v Soutěži, nebo zda Výhru použije k jiným účelům. 

8.5 Pokud si Výherce Výhru přes rozumné úsilí Pořadatele nepřevezme, bude Pořadatel postupovat stejně jako v případě popsaném v článku 8.4 těchto Pravidel.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SVOLENÍ K POŘÍZENÍ A UŽITÍ ZÁZNAMU

9.1 Účastí v Soutěži Soutěžící bere na vědomí, že společnost Scania Czech Republic s.r.o., se sídlem Sobínská 186, 252 19 Chrášťany, IČO: 61251186 je, jakožto správce osobních údajů, oprávněna zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu údajů uvedených v Registračním formuláři, případně dalších údajů sdělených Pořadateli, pro účely účasti v Soutěži, a to na dobu nezbytnou pro uspořádání Soutěže a případnou kontrolu ze strany veřejnoprávních orgánů, tedy po dobu šesti (6) měsíců od konce Doby konání Soutěže. Společnost Scania AB, SE-151 87 Södertälje, Sweden je ve vztahu k osobním údajům Soutěžících zpracovatelem pro Pořadatele.

9.2 Pokud Soutěžící při registraci dobrovolně zaškrtne příslušné políčko, souhlasí rovněž se zpracováním některých svých osobních údajů za účelem provádění marketingu, tedy zařazením do marketingové databáze pro nabízení zboží a služeb a zasílání informací o marketingových akcích Pořadatele a marketingových nabídkách výrobků a služeb Pořadatele, zahrnující i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků, zejména prostřednictvím SMS zpráv a e-mailů, s využitím všech kontaktních údajů poskytnutých při registraci.

9.3 Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, uděluje se na dobu, než dojde k odvolání souhlasu. Soutěžící má právo souhlas kdykoliv odvolat na shora uvedené adrese Pořadatele nebo na e-mailu: marketing@scania.cz. 

9.4 Jako subjekt údajů má Soutěžící níže uvedená práva, která pro něj vyplývají z právních předpisů, a která může kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů a doplnění neúplný(ch osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů a (vi) právo vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů Soutěžícího bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami Soutěžícího, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Zároveň má Soutěžící možnost obrátit se se stížností na dozorový úřad, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

9.5 Účastí v Soutěži dává Soutěžící svolení s tím, aby Pořadatel v souvislosti s případnou Výhrou, a zejména jejím předáním, bezplatně zachycoval, zobrazoval, rozmnožoval a rozšiřoval podobu, podobiznu, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se Soutěžícího, nebo projevy jeho osobní povahy, písemnosti, jméno, příjmení, použité v rámci účasti v Soutěži, včetně jejich zpracování a zařazení do díla audiovizuálního, a to ve sdělovacích prostředcích, na internetu nebo v propagačních materiálech pořadatele nebo organizátora, a to po dobu konání Soutěže a dále po dobu jednoho (1) roku od konce Doby konání Soutěže.

10. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

10.1 Tato Pravidla budou po celou Dobu konání Soutěže dostupná na Webové stránce. 

10.2 Pořadatele je možné v souvislosti se Soutěží kontaktovat též na e-mailové adrese marketing@scania.cz.

10.3 Účastí v Soutěži vyjadřuje Soutěžící svůj souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je plně dodržovat. Práva a povinnosti vznikající v souvislosti se Soutěží, která nejsou upravená v těchto Pravidlech, se řídí právními předpisy České republiky.

10.4 Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. V případě pochybností o dodržení Pravidel leží povinnost prokázat rozhodné skutečnosti na Soutěžícím.

10.5 Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit Pravidla Soutěže či Soutěž zkrátit, prodloužit či úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady, a to bez jakýchkoliv nároků Soutěžících vůči Pořadateli Soutěže. Každá taková změna Pravidel či Soutěže bude vyhlášena na Webové stránce. Změny bude Pořadatel provádět pouze z mimořádných důvodů, zejména v reakci na okolnosti mimo přiměřenou kontrolu Pořadatele, včetně technických či právních důvodů, a za podmínky, že Pořadatel bude vždy usilovat o minimalizaci dopadu na Soutěžící.

10.6 Vyplacení peněžitého plnění namísto Výhry není možné a Soutěžící není oprávněn se domáhat výměny Výhry. Pořadatel rovněž neodpovídá za jakoukoli škodu, kterou Soutěžící případně utrpí v souvislosti se svou účastí v Soutěži nebo s užitím získané Výhry.

10.7 Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti s účastí Soutěžícího, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, v této Soutěži je Česká obchodní inspekce, na jejíchž webových stránkách (www.coi.cz) Soutěžící nalezne mimo jiné údaje o způsobu a podmínkách mimosoudních řešení sporů, když toto řízení může být zahájeno pouze na základě návrhu Soutěžícího a poté, když se mu nepodaří spor vyřešit přímo s Pořadatelem. Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je dostupný na internetových stránkách České obchodní inspekce. 

10.8 Soutěžící, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, má dále právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Postup mimosoudního řešení sporu není mediací podle zák. č. 202/2012 Sb., o mediaci, ani rozhodčím řízením podle zák. č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho využitím není dotčeno oprávnění Soutěžícího obrátit se se svým