Заведи ме в Скания България .

За повече информация посетете сайта на пазара на Скания.

Транспорт и Програма 2030

Светът се обедини около 17 цели за устойчиво развитие (ЦУР) за всички хора и всички сектори на обществото. Приносът на Scania за постигането на тези цели е да ги превърне в устойчиви бизнес решения. 

Програма 2030 е споделен дневен ред, който изисква сътрудничество между правителството, бизнеса и по-широкото гражданско общество. Вярваме, че 17-е цели имат потенциала да осигурят трансформираща промяна както за обществото, така и за бизнеса. 

Ефективната транспортна система е от основно значение за конкурентната и устойчива икономика. Ефективният поток на стоки и хора е решаващ фактор за постигане на резултати от развитието, допринасяйки за продоволствената сигурност, образованието, намаляването на бедността, приобщаващия растеж и други. В същото време транспортът в сегашната си вид е свързан с негативни въздействия, като емисии на CO2, замърсяване на въздуха, задръствания и пътни произшествия. Ефективните и зелени транспортни решения не са достъпни за всички. През следващите години имаме възможност да развием устойчива транспортна система, която да отговаря на нуждите на обществата, градовете и общностите за преместване на хора и стоки. Транспортна система, която свързва хората, изгражда пазари и движи икономическото и социалното развитие, достъпно за всички. Транспортните системи трябва да бъдат развити, за да увеличат максимално въздействието върху качеството на живот на хората чрез своята безопасност, икономичност и достъпност, но така също и чрез минимизиране на отрицателното въздействие върху хората и техния поминък. Трябва да разгледаме въздействието на транспортните решения върху целите за устойчиво развитие от гледна точка на жизнения цикъл – от добива на суровини до края на живота.

Борбата с изменението на климата и свързаните с него въздействия в момента е основният приоритет за транспортния сектор. Стратегическата цел на Scania е да стимулира прехода към устойчива транспортна система. През 2018 г. Scania инициира проучването Pathways, за да види как изглежда и как може да бъде постигната една бъдеща транспортна система без изкопаеми горива до 2050 г. Ние сме част от проблема, но заедно с другите сме и част от решението.

ЦУР 1 – Без бедност

Надеждните и ефективни транспортни системи са предпоставка за всеобхватно развитие и намаляване на бедността.

ЦУР 2 – Нулев глад

Ефективните логистични вериги в селското стопанство осигуряват достъп до пазар и евтина храна.

ЦУР 3 – Добро здраве и благополучие

Транспортната индустрия е основният замърсител на въздуха в нашите градове, причинявайки преждевременни смъртни случаи и заболявания. Годишно над милион души загиват при пътнотранспортни произшествия.

ЦУР 4 – Качествено образование

Добре функциониращата, достъпна местна транспортна система осигурява достъп до образователни съоръжения и насърчава равни възможности за обучение.

ЦУР 5 – Равенството между половете

Безопасните и достъпни транспортни възможности са ключ към увеличаване на участието, образованието, производителността и здравето на жените. Транспортът може също да увеличи заетостта сред жените. 

ЦУР 6 – Чиста вода и канализация

Ефективната и чиста транспортна система осигурява достъп до вода и канализация. От друга страна, емисиите от транспорта и производствените отрасли могат да влияят върху качеството на водата. 

ЦУР 7 – Достъпна и чиста енергия

Днес транспортният сектор се задвижва до голяма степен от изкопаеми горива. Комбинация от мерки за ефективност при разработването на двигатели и задвижващи системи, както и на транспортната система и възобновяеми горива могат да осигурят модерна енергия за всички.

ЦУР 8 – Достоен труд и икономически растеж

Транспортната индустрия дава възможност за производителност, създаване на работни места и икономически растеж в световен мащаб. Насърчаването на достоен труд по веригите на стойността обаче остава предизвикателство.

ЦУР 9 – Индустрия, иновации и инфраструктура

Иновациите в чисти и устойчиви технологии днес представляват лъвският дял от инвестициите в научноизследователска и развойна дейност на транспортната индустрия. Транспортът като основна индустрия може да ускори навлизането на иновации, като например интелигентни транспортни системи (ИТС) и чисти технологии.

ЦУР 10 – Намаляване на неравенството

Добре развитата транспортна инфраструктура може да свърже градските и селските райони и да създаде по-равен достъп до възможности, като например работни места, образование и услуги. 

ЦУР 11 – Устойчиви градове и общности

Добре планираните и добре проектирани транспортни системи свързват регионите и хората заедно и осигуряват достъп до услуги и стоки. Достъпният и евтин обществен транспорт и логистика стимулират развитието и възможностите.

ЦУР 12 – Отговорно потребление и производство

Интелигентните транспортни системи вървят ръка за ръка с устойчивото потребление и производство. Преминаване от логистични системи, пълни с излишък и отпадъци, към интелигентна, свързана и устойчива логистика.

ЦУР 13 – Климатични действия

Днес транспортният сектор е отговорен за почти една четвърт от общите емисии на CO2, свързани с енергията. Изменението на климата е една от най-големите заплахи за нашата планета и транспортната индустрия в настоящият си вид е свързана с негативни въздействия, като емисии на CO2, замърсяване на въздуха, задръствания и пътни произшествия. Създаването на по-устойчива транспортна система ще бъде от решаващо значение в борбата с изменението на климата и свързаните с него въздействия. 

ЦУР 14 – Живот под водата

Разширяването на транспортните системи в морето може да влоши морската и крайбрежната среда, а емисиите на CO2 от сухопътния транспорт допринасят за подкиселяването на океаните. 

ЦУР 15 – Живот на сушата

Настоящите транспортни системи влошават наземните екосистеми. Бъдещите практики трябва да интегрират устойчиви фактори в ранното планиране на инфраструктурното развитие, за да осигурят устойчив живот на сушата. 

ЦУР 16 – Мир, справедливост и силни институции

Транспортът е ключов фактор за възстановяване на общества след конфликт.

ЦУР 17 – Партньорства за постигане на целите

Многостранните партньорства за споделяне на знания, опит, технологии и ресурси са от ключово значение за постигането на ЦУР (цели за устойчиво развитие) в световен мащаб.