Заведи ме в Скания България .

За повече информация посетете сайта на пазара на Скания.

Система за подаване на сигнали на Scania

Почтеността и спазването на законите и подзаконовите разпоредби, както и принципите, заложени в Кодекса за поведение на Scania, Кодекса за поведение на доставчиците на Scania, Кодекса за практики на Scania и Кодекса за поведение на независими дистрибутори на Scania, са основни приоритети и важни етапи в нашата корпоративна култура. 

За да се осъществят тези ценности и да се избегнат или сведат до минимум потенциалните рискове, дължащи се на регулаторни нарушения, от решаващо значение е потенциалните нарушения от страна на служители или външни партньори да бъдат разпознати на ранен етап, да бъдат изяснени и прекратени, както и да се приложат дисциплинарни мерки, когато е необходимо.

 

За да насърчи културата на подаване на сигнали и за да открие потенциални нарушения, TRATON GROUP използва глобална независима, безпристрастна и поверителна система за подаване на сигнали, управлявана в сътрудничество със Службата за корпоративни разследвания на Scania и Службата за разследвания на TRATON.  Освен Службата за корпоративни разследвания на Scania, като първа точка за контакт за лица, подаващи сигнали в Scania, Службата за разследвания на TRATON също може да бъде потърсена като централна точка за контакт за всички марки в рамките на TRATON Group.

 

Системата за подаване на сигнали на Scania и процедурите за провеждане на вътрешни разследвания се управляват от Политика на групата 20 на Scania. Нашата система за подаване на сигнали се основава на основни принципи, като защита на лицата, подаващи сигнали, и тези, подкрепящи разследването. Ние уважаваме правото на поверителност на лицата, подаващи сигнали, и поддържаме презумпцията за невинност и справедливостта на разследванията по отношение на всички засегнати лица. Информацията, получена чрез системата за подаване на сигнали, ще бъде прегледана справедливо, своевременно и внимателно и ще бъде третирана с най-високо ниво на поверителност.  Не се предприемат действия за идентифициране на анонимни лица, подаващи сигнали. Имаме нулева толерантност към ответните действия срещу лица, подаващи сигнали. Всеки недобросъвестен сигнал обаче ще се приема като сериозно нарушение на нормативните изисквания.

 

Специализираните функции в Scania в рамките на отделите за управление, риск и съответствие, сигурност, одит, правни и хора и култура подпомагат разследванията. Разследването се започва само след внимателно проучване на фактите и при основателно подозрение за нарушение на нормативните изисквания. Отделите на Scania, участващи в подаването на сигнали и вътрешните разследвания, работят в тясно сътрудничество с колегите си от Службата за разследвания на TRATON, особено по отношение на потенциални сериозни нормативни нарушения.

 

 

Нашите канали за подаване на сигнал

Нашата система за подаване на сигнали предоставя следните канали за съобщаване на потенциални нарушения, извършени от служители или външни партньори, които позволяват бързо разследване и подходяща реакция от страна на нашата компания. Това обаче не ограничава законово защитените права за контакт със съответните органи. 

 

По всяко време и на всички езици вътрешните и външните лица, подаващи сигнали, могат да съобщят за потенциални нормативни нарушения или рискове, свързани с правата на човека или екологичните задължения, директно и поверително на колегите си в Службата за корпоративни разследвания на Scania или Службата за разследвания на TRATON:

 

Scania CV AB

Център на Службата за корпоративни разследвания на Scania

Vagnmakarvägen 1

151 32 Södertälje, Швеция

Електронна поща: whistleblower@scania.com

 

 

TRATON SE

Служба за разследвания

Dachauer Strasse 641

80995 Мюнхен, Германия

Електронна поща: investigation-office@traton.com

 

 

Съответните екипи са на разположение, за да разговарят с вас лично, по телефона или по имейл.

 

 

 

Лицата, подаващи сигнали, винаги имат възможността да отправят своите опасения към следните вътрешни органи:

  • Пряк ръководител
  • Отдел „Хора и култура/Човешки ресурси“ (местен или централен)
  • Отдел „Вътрешен одит на Групата“
  • Отдел „Корпоративна сигурност“
  • Отдел „Съответствие на Групата“
  • Лице за контакт, определено на местно или регионално ниво, за повечето от нашите юридически лица, базирани в ЕС. 

 

След това получаващият орган ще препрати информацията към специалните органи за подаване на сигнали, както е посочено в нашите вътрешни процедури.

 

 

 

По целия свят лицата, подаващи сигнали, могат да използват инструмента TRATON Speak up!, който е достъпен денонощно на няколко езика, за да съобщят за потенциални чиновнически престъпления, като корупция или антитръстови закони, проблеми със защитата на данните, както и рискове и нарушения по отношение на човешките права и екологичните задължения или други вътрешни и законови разпоредби.

 

Лицата, подаващи сигнали, могат да се регистрират в Speak up! с името си или да останат анонимни. Всички сигнали се приемат за поверителни. Дори ако предпочитаният от тях език не се предлага в канала за съобщаване, лицата, подаващи сигнали, могат да използват всеки език, за да подадат своя сигнал. Нашият портал за подаване на сигнали се управлява от трета страна, която хоства портала на външни, сертифицирани сървъри (разположени в Германия), което позволява на лицата, подаващи сигнали, да ни изпращат сигнали на анонимна база без възможност за проследяване.

 

Speak up! е достъпен от всеки компютър с достъп до интернет. Щракнете тук.

 

 

 

Нормативните нарушения също могат да се съобщават чрез денонощната гореща линия за подаване на сигнали, поддържана от Volkswagen AG. Горещата линия е на разположение денонощно и приема сигнали от всички марки на Volkswagen Group — при желание и анонимно. Всички сигнали, свързани с нашата компания и получени чрез горещата линия, се препращат директно към Службата за разследвания на TRATON.


Ето как можете да се свържете с горещата линия за лица, подаващи сигнали:

 

+ 800 444 46300  международен безплатен номер. В зависимост от държавата, от която се обаждате, е възможно международната безплатна гореща линия да не е достъпна, тъй като някои доставчици на телефонни мрежи не поддържат услугата. Ако е така, използвайте предложения таксуван номер или номера за вашата държава. 

 

+ 49 5361 946300  таксуван номер, ако вашият местен телефонен доставчик не поддържа безплатната услуга. 

 

 

 

Държава

 

Безплатен номер

 

Местен телефонен номер

 

Бразилия 0800-5912743 021-23911381
Мексико 001-800-4610242 0155-71000355
Република Словакия 0800-002576 02-33325602
САЩ 833-6571574 908-2198092
Южна Африка 0800-994983 021-1003533
Малайзия 1-800-819523 0154-6000099
Аржентина 0800-6662992 011-52528632
Германия 80 044 446 300 05361-946300

 

 

 

 

Volkswagen AG е упълномощил двама външни адвокати (омбудсмани), които могат да помогнат или да гарантират, че сигналите се изпращат към Службата за разследвания на TRATON – при поискване и анонимно.

 

Намерете информация за омбудсманите на Volkswagen AG тук.

 

 


Ние насърчаваме съобщаването на неправомерно поведение чрез вътрешните канали за сигнализиране, както е описано по-горе. С оглед на Директивата на ЕС за подаване на сигнали обаче, държавите – членки на ЕС са определили (или скоро ще определят) определени органи, които също приемат сигнали за неправомерно поведение като външни канали за подаване на сигнали. Проверете следните държави, от които съобщавате, от следната връзка.  

 

 

Как обработваме вашия сигнал?

В нашата компания сигналите, свързани с потенциални нормативни нарушения, могат да се подават от служители, клиенти и други трети страни посредством различни канали, по всяко време и на всеки език. След това те се получават от Службата за корпоративни разследвания на Scania или Службата за разследвания на TRATON, които гарантират, че поверително и навременно се извършва задълбочено и подходящо разследване.

 

Квалифицираните и опитни колеги от Службата за корпоративни разследвания на Scania или Службата за разследвания на TRATON внимателно разглеждат всеки сигнал за потенциално неправомерно поведение и систематично следват процеса съгласно приложимата политика на Групата. Първо, лицата, подаващи сигнали, ще получат потвърждение за получаване на сигнала от Службата за корпоративни разследвания на Scania или от Службата за разследвания на TRATON, които след това ще оценят вашия сигнал за потенциални правни рискове. Това включва изясняване на въпроси относно съобщения проблем и събиране на налични факти, особено от лицата, подали сигналите. Ако според първоначалната оценка има основания за сериозно нарушение, ще започне разследване от специално разследващо звено в рамките на Scania. След това резултатите от разследването ще бъдат оценени правно от Службата за разследвания на TRATON и ще бъдат препоръчани подходящи мерки. Ако сигналът води към по-малко сериозно регулаторно нарушение, случаят може да бъде предаден на подходящ орган в рамките на Scania за самостоятелно разследване и оценка, но с възможност за получаване на насоки от Службата за корпоративни разследвания на Scania. Лицата, подаващи сигнали, или замесените служители могат да се свържат със Службата за корпоративни разследвания на Scania или със Службата за разследвания на TRATON по всяко време във връзка със статуса и резултата от процедурата. Резултатът също така ще бъде споделен, доколкото това е възможно от правна гледна точка, като се има предвид принципът „необходимост да се знае“. Времето за обработка обаче варира в зависимост от предмета на процедурата. 

 

Потенциалните нарушения на Кодекса за поведение на доставчиците на Scania и на Кодекса за поведение на независими лица на Scania от страна на доставчици и други трети страни, включително рисковете и нарушенията по отношение на човешките права и екологичните задължения, могат също да бъдат съобщени на Службата за корпоративни разследвания на Scania или на Службата за разследваният на TRATON. Службата за корпоративни разследвания на Scania или Службата за разследвания на TRATON ще информира отговорните отдели, които ще обработят съответно съобщения случай. Това по-специално включва предприемането на необходимите мерки за свеждане до минимум или прекратяване на нарушенията и/или рисковете.

 

 

Намерете повече информация за Процедурния Правилник по подаване на жалби на TRATON GROUP тук. Освен това Scania е публикувала Политика за човешките права, в която се описват очакванията към организацията и доставчиците за защитата и зачитането на човешките права.

 

 

Защита на данните на лица, подаващи сигнали

Scania събира и обработва личните данни, които предоставяте, за целите на оценката и обработката на вашия докладван сигнал. Допълнителна информация относно защитата на данните и правата, които имате, можете да намерите тук

Имате ли притеснения или отзиви относно нашите продукти или услуги?

Ако имате някакви въпроси или запитвания относно нашите продукти или вашето превозно средство, обратна връзка или жалби относно услугите, предоставяни от нас или нашите бизнес партньори (като автокъщи или сервизи), се свържете с нашите центрове за обслужване на клиенти. 

Имате ли допълнителни въпроси?

Свържете се със Службата за корпоративни разследвания на Scania по всяко време в случай на въпроси или предложения за подобряване на системата за подаване на сигнали. Можете да се свържете с нас на whistleblower@scania.com