Заведи ме в Скания България .

За повече информация посетете сайта на пазара на Скания.

Научнообосновани цели на Scania

Целта на Scania е да стимулира прехода към устойчива транспортна система. Убедени сме, че ние като компания, както и транспортният свят, можем да се освободим от изкопаемите горива преди 2050 г., както е договорено в Парижкото споразумение за климата.

За да изразим своя ангажимент и да бъдем прозрачни по отношение на напредъка, ние поставихме научнообосновани цели (SBT) за намаляване на въглерода, които ни ангажират да намаляваме емисиите в мащаба и темповете, които науката диктува, необходими за ограничаване на глобалното затопляне.

 

Този ангажимент представлява радикален скок в нашите цели за намаляване на въглерода, тъй като те обхващат не само емисиите от преките ни глобални операции, но и от превозните средства на нашите клиенти, когато ги използват.

 

Те са изцяло съобразени с нашите корпоративни цели и ще окажат влияние върху инвестиционните решения в нашите бизнес сфери – от производството и логистиката до разработването на продукти и приоритетите при продажбите. Но нещата не спират дотук. За да можем да постигнем целите, клиентите на Scania ще трябва да управляват своите операции с по-малко въздействие върху климата, отколкото техните конкуренти и индустрията като цяло.

Scania: Инвентаризация на парникови газове

При изчисляване на въздействието върху климата от Scania се използва Протоколът за парникови газове. Това е най-често използваният глобален стандарт за измерване и управление на емисиите на парникови газове (ПГ) от бизнес операции, вериги на стойността и действия за смекчаване.

 

Протоколът за парникови газове отчита няколко парникови газа, не само въглероден диоксид (CO2), но и метан (CH4), диазотен оксид (N2O), хидрофлуоровъглеводороди (HFC), перфлуоровъглеводороди (PFC) и серен хексафлуорид (SF6).

 

Протоколът разделя емисиите на компанията на обхвати, като преките емисии на въглерод от нашите собствени операции – изгаряне на изкопаеми горива за отопление, тестване на двигатели и фирмени превозни средства – са обхват 1, а непреките емисии, генерирани от закупена електроенергия, топлина и пара, са обхват 2.

 

Обхват 3 са нашите косвени емисии от веригата на стойността. Те включват всички емисии, генерирани от производството на части и компоненти по веригата за доставки и използването на нашите продукти чак до края на живота.

 

Научнообоснованите ни цели обхващат всички наши емисии от обхват 1 и обхват 2, както и емисиите от времето, през което се използват нашите продукти (обхват 3). Само последната категория представлява повече от 96 процента от общите ни емисии.

 

Ние в Scania сме задали и цели за намаляване на въглерода, покриващи нашите глобални сухопътни превози (обхват 3, транспорт и дистрибуция). Ще намалим CO2 на транспортиран тон с 50 процента между 2015 и 2025 г. 

Научнообосновани цели за климата на Scania

Обхват 1 и 2

Scania ще намали своите емисии от обхват 1 и 2 с 50 процента до 2025 г., като 2015 г. ще бъде базова година в абсолютно изражение. По този начин емисиите на CO2 от тези обхвати ще бъдат намалени наполовина, независимо от това колко растем. Дейностите включват мерки за енергийна ефективност, преход от изкопаеми горива към биогорива и договори за безплатна енергия.

 

Нашата цел за електроенергия без изкопаеми горива за 2020 г. (2010 г.) и целта за енергийна ефективност от 33 процента/превозно средство за 2020 г. (2010 г.) са градивните елементи за тази цел.

 

Според инициативата за научнообосновани цели (SBTi) 50-процентово намаление по обхват 1 и 2 през този десетгодишен период е много амбициозно и е в съответствие със сценарий за 1,5 градуса – най-строгият сценарий за декарбонизация в SBT.

Обхват 3

Повече от 96 процента от въглеродните емисии от нашия бизнес се генерират през времето, през което се използват продуктите. Scania винаги измерва действителното въздействие върху климата по време на използването на нейните продукти по стратегията „от кладенеца до колелото“ (WtW), като също така взема предвид емисиите, генерирани при производството на горивото или електричеството.

 

Според инициативата за научнообоснованите цели (SBTi) тази цел е широкообхватна и е съобразена с най-амбициозния сценарий за декарбонизация, разработен от нея.

 

Това е цел за интензитет, измерван в CO2 еквиваленти на километър. Scania ще измерва въздействието на климата от своите продукти, като използва експлоатационни данни от всичките си глобално свързани камиони и автобуси. Целта означава, че превозните средства, произведени през 2025 г., трябва да имат 20% по-ниски емисии на CO2 на километър в сравнение с превозните средства, произведени през 2015 г. Ще събираме данни от отделни камиони и автобуси в течение на една година и ще ги използваме, за да анализираме реалното потребление на енергия и количеството изминати километри. След това ще добавим информация за вида енергия, използвана за изчисляване на въздействието върху климата.

Как Scania ще достигне климатичните цели

50% намаление на CO2 от нашите операции до 2025 г.

За да намалим емисиите от нашите операции с 50 процента между 2015 и 2025 г., трябва да работим по няколко дейности. Една от основните ценности на Scania е Премахване на отпадъците и с нея започваме.

 

Друга важна част са мерките за енергийна ефективност чрез непрекъснато инвестиране в машини и устройства, които използват по-малко енергия от тези, които заместват.

 

И накрая, но не на последно място, след като премахнем всички тези енергийни отпадъци, ние непрекъснато проучваме възможностите за превръщане на използваната от нас изкопаема енергия във възобновяема енергия в производството ни и в научноизследователските и развойните ни дейности. Електричеството, предоставяно на нашето глобално производство, още отсега е без изкопаеми горива (от 2020 г.) и това непрекъснато се разпростира към нашата търговска мрежа от сервизи по целия свят.

20% намаление на CO2 от нашите продукти

Има четири основни блока от дейности, които ще ни помогнат да постигнем научнообоснованата цел за обхват 3 – използване на продуктите.

 

В следващите години ще въведем допълнителна ефективност в традиционния ни продукт. Основен принос ще има новото силово предаване и свързаните компоненти.

 

Заедно с нашите клиенти ние също трябва да намерим възможности за ефективност чрез оптимизирани спецификации (по-добре оразмерени силови предавания, по-добри гуми и т.н.) и като гарантираме, че автомобилите се управляват по-ефективно (услуги за водачи, като например обучение и наставничество).

 

Този блок включва и преминаването към възобновяеми източници на гориво или газ за горивен двигател. Превозно средство, работещо на биогаз, може да намали емисиите „от кладенеца до колелото“ (WtW) с до 80% тук и сега в сравнение с дизелов еквивалент. Ще ускорим това чрез засилено партньорство в транспортната екосистема и чрез тясно сътрудничество с клиенти, купувачи на транспорт, доставчици на инфраструктура, доставчици на горива и други лица, вземащи решения.

 

Бързият преход към електрификация е ключов при преминаването към по-устойчива транспортна система. Ние вече предлагаме plug-in хибридни автобуси и камиони и изцяло електрически автобуси и камиони за града. Електрифицираните превозни средства, работещи на европейската електрическа смес, ще намалят наполовина емисиите на CO2 на километър.

 

И накрая, трябва да гарантираме, че електричеството, използвано в нашите електрифицирани продукти, идва от възобновяеми източници. Електрифицираните превозни средства, работещи на зелено електричество, ще намалят емисиите на CO2 с до 98% в сравнение с конвенционален дизелов автомобил, работещ на изкопаеми горива.

Щракнете върху изображенията по-долу за увеличаване