Заведи ме в Скания България .

За повече информация посетете сайта на пазара на Скания.

Всичко което трябва да знаете от света на транспорта

Запишете се за нашия бюлетин

Към абонамента

Устойчивост от Scania

 

Насърчаването на рентабилността на клиентите чрез устойчиви решения и воденето на отговорен бизнес са допълващи се дългосрочни перспективи, за да продължим да бъдем печеливша компания. Въпреки че същността на нашия принос за обществото е предоставянето на устойчиви транспортни решения, това не означава, че нашата отговорност свършва дотук.

Scania е глобална компания, работеща на пет континента, с клиенти в над 100 държави. Всеки ден нашите операции и продукти въздействат върху милиони хора, както пряко, така и косвено. За Scania да бъдеш отговорен бизнес означава да разбереш и да управляваш тези въздействия на всеки етап от нашата верига на стойността – от начина, по който си набавяме материали, до фазата на приключване на пазарния цикъл на нашите продукти.

 

Корпоративните области на фокусиране за устойчивост през следващото десетилетие се определят от нашето социално и екологично въздействие и в диалог с нашите заинтересовани страни.

 

Като част от бизнес стратегията на Scania ние определихме три приоритетни области, които трябва да изпълним, за да работим устойчиво в бъдеще: декарбонизация, кръгов бизнес и устойчивост на хората.

 

Насърчаването на рентабилността на клиентите чрез устойчиви решения и воденето на отговорен бизнес са допълващи се дългосрочни перспективи, за да продължим да бъдем печеливша компания. 

Устойчив транспорт

Устойчивият транспорт е свързан с движението на хора и стоки, като същевременно допринася за икономическото и социалното развитие, без да застрашава човешкото здраве и безопасност или околната среда.

 

Няма единно решение за трансформиране на транспортната система в устойчива. По-скоро се изисква цялостен подход, като се вземат предвид конкретните транспортни задачи и етапът на развитие на транспортната и логистична инфраструктура в различни части на света.

Отговорен бизнес

Подходът на Scania към устойчивостта е твърдо вкоренен в нашите основни ценности и начина ни на работа. Стремим се да гарантираме, че нашият бизнес е устойчив във всички аспекти и че спазваме най-високите социални, етични и екологични стандарти.

 

Изпълнението на високи стандарти в нашата дейност и стойностна верига ще засили способността ни да променим правилата на играта в транспорта чрез генериране на опит, знания и възможности, които могат да бъдат превърнати в разработване на продукти и услуги, както и ще ни даде репутацията, необходима на пазара.