Заведи ме в Скания България .

За повече информация посетете сайта на пазара на Скания.

Устойчивост от Scania

 

Насърчаването на рентабилността на клиентите чрез устойчиви решения и воденето на отговорен бизнес са допълващи се дългосрочни перспективи, за да продължим да бъдем печеливша компания. Въпреки че същността на нашия принос за обществото е предоставянето на устойчиви транспортни решения, това не означава, че нашата отговорност свършва дотук.

Scania е глобална компания, работеща на пет континента, с клиенти в над 100 държави. Всеки ден нашите операции и продукти въздействат върху милиони хора, както пряко, така и косвено. За Scania да бъдеш отговорен бизнес означава да разбереш и да управляваш тези въздействия на всеки етап от нашата верига на стойността – от начина, по който си набавяме материали, до фазата на приключване на пазарния цикъл на нашите продукти.

 

Корпоративните области на фокусиране за устойчивост през следващото десетилетие се определят от нашето социално и екологично въздействие и в диалог с нашите заинтересовани страни.

 

Като част от бизнес стратегията на Scania ние определихме три приоритетни области, които трябва да изпълним, за да работим устойчиво в бъдеще: декарбонизация, кръгов бизнес и устойчивост на хората.

 

Насърчаването на рентабилността на клиентите чрез устойчиви решения и воденето на отговорен бизнес са допълващи се дългосрочни перспективи, за да продължим да бъдем печеливша компания. 

Устойчив транспорт

Устойчивият транспорт е свързан с движението на хора и стоки, като същевременно допринася за икономическото и социалното развитие, без да застрашава човешкото здраве и безопасност или околната среда.

 

Няма единно решение за трансформиране на транспортната система в устойчива. По-скоро се изисква цялостен подход, като се вземат предвид конкретните транспортни задачи и етапът на развитие на транспортната и логистична инфраструктура в различни части на света.

Отговорен бизнес

Подходът на Scania към устойчивостта е твърдо вкоренен в нашите основни ценности и начина ни на работа. Стремим се да гарантираме, че нашият бизнес е устойчив във всички аспекти и че спазваме най-високите социални, етични и екологични стандарти.

 

Изпълнението на високи стандарти в нашата дейност и стойностна верига ще засили способността ни да променим правилата на играта в транспорта чрез генериране на опит, знания и възможности, които могат да бъдат превърнати в разработване на продукти и услуги, както и ще ни даде репутацията, необходима на пазара.