ดูเหมือนว่าคุณจะอยู่ในพื้นที่นี้ .

ไปที่ไซต์ตลาด Scania ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม.

นโยบายความเป็นส่วนตัว - คำถามที่พบบ่อย

สแกนเนียเปิดเผยข้อมูลของฉันให้กับบุคคลภายนอก หรือไม่

            เพื่อประโยชน์สูงสุดในการนำส่งสินค้า และบริการ เราจะใช้บริการจากองค์กรของเราทั้งหมดที่มีอยู่ทั่วโลก และเครือข่ายที่มีอยู่ทั่วโลกของคู่ค้า ดังนั้น เราอาจต้องเปิดเผยข้อมูลของท่าน (ทั้งหมด หรือบางส่วน) ภายในสแกนเนีย กรุ๊ป รวมถึงเปิดเผยให้กับคู่ค้าที่เราไว้วางใจช่วยเหลือเรา กรณีตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ได้แก่

 • เมื่อท่านซื้อสินค้า หรือบริการจากเว็บไซต์ขายสินค้าของสแกนเนีย (Scania webshop) เราจะเปิดเผยข้อมูลบางอย่างให้กับคู่ค้าที่ดำเนินการด้านการชำระเงินของท่าน หรือนำส่งสินค้า หรือบริการให้กับท่าน
 • เราอาจประมวลผลข้อมูลของท่านในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งพัฒนา นำส่ง หรือดูแลโดยคู่ค้าของเราที่ให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • เราอาจให้บุคคลภายนอกช่วยจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมที่ท่านเข้าร่วม จัดหาที่พัก หรือยานพาหนะสำหรับท่าน เป็นต้น
 • เมื่อท่านพูดคุยทางโทรศัพท์กับเจ้าหน้าที่ที่ให้ความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินของเรา เราอาจเปิดเผยข้อมูลของท่านกับบุคคลภายนอก เช่น บริษัทลากจูงยานพาหนะ
 • เมื่อลูกค้าของเรา (ไม่ว่าจะเป็นท่าน หรือนายจ้างของท่าน) ตัดสินใจรับบริการจากบุคคลภายนอก และจำเป็นจะต้องใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ขับขี่ และยานพาหานะ
 • เมื่อลูกค้าของเรา (ไม่ว่าจะเป็นท่าน หรือนายจ้างของท่าน) อนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลแก่ผู้จัดหาโครงสร้าง ส่วนประกอบ หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
 • เมื่อเราดำเนินการเกี่ยวกับการวิจัย และพัฒนา เราอาจเปิดเผยข้อมูลกับมหาวิทยาลัย องค์กรเกี่ยวกับการวิจัย หรือคู่ค้าที่เราไว้วางใจ

ในกรณีดังกล่าวที่เราจำเป็นจะต้องเปิดเผยข้อมูลของท่านให้กับพันธมิตรทางธุรกิจของเรา เราจะตรวจสอบให้มั่นใจว่า คู่ค้าเหล่านั้นดูแลข้อมูลของท่านด้วยความเคารพ และความซื่อสัตย์เหมือนที่เราทำ เราอาจเปิดเผยข้อมูลของท่านให้กับหน่วยงานของรัฐในกรณีที่กฎหมายกำหนด หรือเมื่อมีคำร้องขอที่ชอบด้วยกฎหมายจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หรือหน่วยงานอื่นใดด้วย

 

สแกนเนียประมวลผลข้อมูลของฉันที่ไหน

            สแกนเนียเป็นบริษัทที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลก และมีการดำเนินการอยู่ในแต่ละประเทศมากกว่า 100 ประเทศ ดังนั้น เราอาจเลือกที่จะประมวลผลข้อมูลของท่าน (ทั้งหมด หรือบางส่วน) ภายในประเทศไทย และในต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม เราจะปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ ที่มีอยู่เสมอ และจะตรวจสอบให้มั่นใจว่า ข้อมูลของท่านถูกจัดการอย่างปลอดภัย หากข้อมูลของท่านถูกถ่ายโอนไปยังต่างประเทศ การถ่ายโอนดังกล่าวจะกระทำด้วยวิธีการที่เหมาะสม และปลอดภัย

            ให้คำว่า ‘ประมวลผล’ หมายถึง การดำเนินการใดๆ ที่กระทำกับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การเก็บรวบรวม การบันทึก การจัดการ การจัดโครงสร้าง การจัดเก็บ การดัดแปลง หรือการเปลี่ยนแปลง การกู้คืน การปรึกษา การใช้ การเปิดเผยโดยการส่งต่อข้อมูล การทำให้ปรากฏ หรือการทำให้เข้าถึงได้ด้วยวิธีการใดๆ การจัดวาง การรวม การจำกัด การลบ หรือการทำลาย

 

สแกนเนียคุ้มครองข้อมูลของฉันอย่างไร

เราสัญญาว่าจะคุ้มครองข้อมูลของท่าน เราจะจัดให้มีมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยทางกฎหมาย เชิงเทคนิค และเชิงบริหารจัดการที่เหมาะสม และเพียงพอในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เราประมวลผล

            เราจะปรับปรุงมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาสินค้า และบริการที่เกี่ยวกับความปลอดภัยที่มีอยู่

 

สแกนเนียเก็บข้อมูลของฉันนานแค่ไหน?

            กิจกรรมการประมวลผลแต่ละกิจกรรมมีระยะเวลาในการจัดเก็บที่แตกต่างกันออกไปตามฐานทางกฎหมาย (Legal basis) และ/หรือ วัตถุประสงค์ในการประมวลผล ดังนั้น เราจะจำกัด หรือลบข้อมูลของท่านทันทีที่ข้อมูลดังกล่าวไม่มีความจำเป็นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้แล้ว

 • เพื่อดำเนินการตามข้อตกลงในสัญญาที่มีกับท่าน
 •  เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล
 •  เพื่อดำเนินการตามหน้าที่ทางกฎหมาย

โปรดพิจารณาประกาศความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวกับพื้นที่การทำตลาดและบริการที่ www.scania.co.th

 

สิทธิของฉันมีอะไรบ้าง?

สิทธิในการเข้าถึง

            ท่านสามารถขอรับบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะส่วนของท่านที่เราประมวลผล ทั้งนี้ เมื่อเราสามารถระบุตัวตนของท่านได้แล้ว บันทึกส่วนดังกล่าวจะถูกนำส่งให้ท่านด้วยวิธีการที่ปลอดภัยตามที่ท่านร้องขอ

สิทธิในการทำให้ถูกต้อง

            ท่านมีสิทธิที่จะทำให้ข้อมูลของท่านเป็นปัจจุบัน เพื่อทำให้มั่นใจว่า เรามีข้อมูลที่ถูกต้องอยู่เสมอ

สิทธิในการลบ

            ท่านอาจขอลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ชักช้า หากเกิดกรณีดังต่อไปนี้

 • เมื่อข้อมูลดังกล่าวไม่มีความจำเป็นต่อวัตถุประสงค์ที่เคยเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวมา
 • เมื่อท่านได้ปฏิเสธการใช้ข้อมูล และไม่มีฐานทางกฎหมายอื่นให้เราใช้ข้อมูลดังกล่าวแล้ว
 • เมื่อการประมวลผลจะสามารถกระทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากท่าน และท่านถอนความยินยอมนั้นแล้ว
 • เมื่อการลบดังกล่าวเป็นการดำเนินการตามกฎหมาย

สิทธิในการปฏิเสธ

            ท่านมีสิทธิที่จะปฏิเสธการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสำหรับการทำการตลาดแบบตรงได้ตลอดเวลา หากท่านปฏิเสธการประมวลผลนี้ เราจะหยุดการใช้ข้อมูลของท่านสำหรับการทำการตลาดแบบตรงทันที

            นอกจากนี้ ท่านยังมีสิทธิที่จะปฏิเสธการประมวลผลใด ๆ ที่เราประมวลผลโดยใช้ฐานผลประโยชน์อันชอบธรรมของเรา โดยท่านจะต้องระบุรายละเอียดว่า ท่านต้องการปฏิเสธการประมวลผลใด พร้อมอธิบายเหตุผล เราจะหยุดการประมวลผลดังกล่าว เว้นแต่เราสามารถแสดงให้เห็นได้ว่า เรามีฐานทางกฎหมายในการประมวลผลดังกล่าวอยู่ และเหตุดังกล่าวเหนือกว่าผลประโยชน์ สิทธิ และเสรีภาพของบุคคล หรือสามารถแสดงให้เห็นได้ว่า การประมวลผลของเราเป็นการทำไปเพื่อก่อตั้ง ใช้ และปกป้องสิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย

สิทธิในการจำกัด

            ท่านสามารถร้องขอให้จำกัดการประมวลผลข้อมูลของท่านเป็นการชั่วคราว การประมวลผลอาจถูกจำกัดเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

 • เมื่อท่านเชื่อว่า ข้อมูลของท่านไม่ถูกต้อง  และท่านต้องการแก้ไขข้อมูลดังกล่าว ท่านอาจร้องขอให้การประมวลผลข้อมูลดังกล่าวถูกจำกัดเพื่อให้เราสามารถดำเนินการทำให้ข้อมูลดังกล่าวของท่านถูกต้องก่อนได้
 • เมื่อการประมวลผลข้อมูลไม่ถูกต้องตามกฎหมาย แต่ท่านไม่ต้องการที่จะให้ลบข้อมูลของท่าน หรือร้องขอให้การใช้ข้อมูลดังกล่าวถูกจำกัดการใช้
 • เมื่อท่านจำเป็นที่จะต้องให้ข้อมูลของท่านถูกตรวจสอบ ใช้บังคับ หรือใช้เพื่อปกป้องสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย แม้ว่าเราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องประมวลผลข้อมูลของท่านแล้วก็ตาม

สิทธิในการส่งข้อมูล

            ท่านสามารถขอรับข้อมูลที่ท่านให้เราไว้เพื่อที่จะนำไปประมวลผลที่อื่นได้ ทั้งนี้ ท่านสามารถใช้สิทธินี้ได้ก็ต่อเมื่อเราประมวลผลข้อมูลของท่านบนฐานความยินยอมเท่านั้น หรือเมื่อท่านเข้าทำสัญญากับเรา

 

สิทธิในการร้องเรียน

            หากท่านเชื่อว่าข้อมูลของท่านถูกประมวลผลผิดไปจากกฎระเบียบในปัจจุบัน ท่านสามารถแจ้งเราได้ทันที นอกจากนี้ ท่านยังมีสิทธิที่จะยื่นคำร้องต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอีกด้วย

 

หากฉันมีคำถาม ฉันจะติดต่อสแกนเนียได้อย่างไร

            ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้ตลอดเวลา หรือพูดคุยกับบุคคลในสแกนเนียในพื้นที่ที่ท่านอยู่

เบอร์โทรศัพท์: + 66 2 017 9200

ที่อยู่: เลขที่ 999/19 หมู่ 9 ถนนบางนาตราด กม. 19 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี 10540 จังหวัดสมุทรปราการ ประเทศไทย