ดูเหมือนว่าคุณจะอยู่ในพื้นที่นี้ .

ไปที่ไซต์ตลาด Scania ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม.

ประกาศความเป็นส่วนตัวของสแกนเนีย

ค่านิยมหลักของเรา คือ การให้ความเคารพความเป็นปัจเจกบุคคล และเราก็นำค่านิยมหลักนี้มาใช้เมื่อต้องติดต่อกับท่านในฐานะที่ท่านเป็นลูกค้าผู้มีอุปการะคุณของเรา ผู้ขับขี่ยานพาหนะของเรา ผู้ร่วมงานในองค์กรของเราทั้งหมดที่มีอยู่ทั่วโลก หรือคู่ค้าที่เราไว้วางใจ หรือเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ สถานที่ หรือกิจกรรมที่เราจัดขึ้น

            เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในประกาศความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวกับพื้นที่การตลาด หรือบริการใน www.scania.co.th ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่รับผิดชอบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน คือ สแกนเนีย สยาม กรุ๊ป และสแกนเนีย ซีวี เอบี

            เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านก็ต่อเมื่อมีความจำเป็นที่จะต้อง

  • นำส่งสินค้า หรือให้บริการของเรา
  • ให้ความช่วยเหลือท่านเมื่อท่านใช้สินค้า และบริการของเรา
  • ดำเนินการตามข้อกำหนดในสัญญา ทั้งของเรา และของท่าน
  • ดำเนินการตามกฎหมาย และคำร้องขอที่ชอบด้วยกฎหมายจากหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานอื่นใด
  • ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า และบริการของเรา รวมถึงกิจกรรมที่เรากำลังจะจัดขึ้น
  • ปรับปรุงคุณภาพ และพัฒนาสินค้า และบริการทั้งที่มีอยู่ และที่จะมีในอนาคต รวมถึงองค์กรของเรา

            เรามุ่งมั่นที่จะจัดการ และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยความเคารพ และความซื่อสัตย์อยู่เสมอ บางครั้ง เราให้พันธมิตรทางธุรกิจที่เราไว้วางใจช่วยเรานำส่งสินค้า และบริการของเรา และในกรณีดังกล่าวที่เรามีความจำเป็นจะต้องเปิดเผยข้อมูลของท่านให้กับคู่ค้าของเรา เราจะตรวจสอบให้มั่นใจว่า คู่ค้าเหล่านั้นดูแลข้อมูลของท่านด้วยความเคารพ และความซื่อสัตย์เหมือนที่เราทำ

            ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อแจ้งให้ท่านทราบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่เราอาจประมวลผล เหตุผลที่เราประมวลผล และเราจะตรวจสอบให้มั่นใจได้อย่างไรว่า สิทธิ และความเป็นส่วนตัวของท่านได้รับความเคารพ หากท่านมีข้อสงสัย หรือข้อกังวลใด ๆ ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่นี่ หรือพูดคุยกับบุคคลที่ท่านติดต่อในสแกนเนียได้