Zdá sa, že sa nachádzate v .

Pre viac informácií prejdite na stránky spoločnosti Scania.

Všeobecné zmluvné podmienky

Definície

1.       V týchto všeobecných podmienkach dodávky a záruky majú uvedené pojmy nasledovný význam:

a)       „obchodné podmienky“ sa používa na označenie týchto všeobecných podmienok dodávky a záruky Scania Slovakia s.r.o.;

b)      „tovar“ sa používa na označenie vozidiel, motorov, prípojných vozidiel -návesov, súčiastok, náhradných dielcov, vymeniteľných jednotiek a príslušenstva Scania;

c)       „Scania CV AB“ sa používa na označenie spoločnosti výrobcu a dodávateľa vozidiel Scania zaregistrovaná vo Švédsku pod číslom 556084-0976, so sídlom v S-15187 Södertälje vo Švédsku;

d)      “spoločnosť” sa používa na označenie spoločnosti Scania Slovakia s.r.o., so sídlom Diaľničná cesta 4570/2A, 903 01 Senec, IČO: 35 826 649, zapísanej v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 25566/B;

e)       „zmluva“ sa používa na označenie akejkoľvek kúpnej zmluvy medzi spoločnosťou a kupujúcim, vrátane všetkých jej písomných príloh a dodatkov, ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú tieto obchodné podmienky;

f)        „zmluvné strany“ sa používa na označenie spoločnosti a kupujúceho spoločne alebo pre každú zmluvnú stranu samostatne;

 

Preambula

2.         Tieto obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi spoločnosťou a kupujúcim. Všetky zmluvy, ktoré sa týkajú tovaru sa riadia výlučne nasledovnými obchodnými podmienkami, ktoré sú nedeliteľnou súčasťou zmlúv, pokiaľ z písomných dojednaní so spoločnosťou výslovne nevyplýva inak. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v zmluve alebo v týchto obchodných podmienkach sa riadia zákonom č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

 

Miesto dodania, iné podmienky dodania

3.       Tovar je dodávaný v akomkoľvek z autorizovaných servisov SCANIA na Slovensku.

4.       Záväzky spoločnosti musia byť vyjadrené iba v písomnej forme.

5.         Spoločnosť je oprávnená dodať tovar so zmenami konštrukcie, vzhľadu, parametrov alebo použitých materiálov, ktoré podstatným spôsobom tovar nemenia. Takéto zmeny nespôsobia neplatnosť žiadnej zmluvy a nebudú príčinou žiadnych nárokov voči spoločnosti.

 

Čas dodania

6.       Lehota na dodanie tovaru začne plynúť po uzavretí písomnej zmluvy medzi kupujúcim a spoločnosťou, a po doručení úplnej špecifikácie plnenia spoločnosti. O pripravenosti tovaru na odovzdanie spoločnosť vyrozumie kupujúceho vhodným spôsobom. V prípade, ak nastane prekážka tzv. vyššej moci a dodávka tovaru je z tohto dôvodu oneskorená, spoločnosť nezodpovedá za škodu a vyhradzuje si právo dodať tovar v lehote presahujúcej dohodnutú dodaciu lehotu, vyplývajúcej z konkrétnych okolností alebo – ak trvanie okolností spôsobujúcich prekážku vyššej moci presahuje tri mesiace – úplne alebo čiastočne odstúpiť od zmluvy. Za okolnosti spôsobujúce prekážku vyššej moci sa považujú pracovné spory a akékoľvek iné ťažkosti pri obstarávaní práce, vojna, blokáda, politické nepokoje, príprava na národnú obranu, nepokoje v preprave, štátne konfiškácie, neudelenie exportných licencií, požiar, živelné pohromy, nedostatok materiálu alebo dodávok energií, nedostatok alebo oneskorenie spôsobené lodnou alebo inou dopravou, škody na strojovom parku alebo iné zlyhania výroby, zastavenia výroby, ktoré nebolo možné predvídať, nedodanie, chybné alebo oneskorené dodanie akýchkoľvek súčiastok, polotovarov, nespracovaného materiálu, energií atď. od dodávateľov spoločnosti alebo výrobcu a vo všeobecnosti všetky ostatné okolnosti akejkoľvek povahy, ktoré nie sú ovplyvniteľné spoločnosťou a ktoré akýmkoľvek spôsobom zasiahnu do schopnosti spoločnosti splniť si povinnosť dodávky.

7.         Čiastočné dodávky sú dovolené. Kupujúci je povinný poskytnúť spoločnosti všetku súčinnosť potrebnú na odovzdanie a prevzatie tovaru.

 

Cena a podmienky platby

8.       Ceny tovaru sú uvádzané  vrátanie dodania tovaru do priestorov spoločnosti a nezahŕňajú náklady na inú prepravu a iné služby spoločnosti.

9.       Platba sa uskutoční v mene určenej spoločnosťou. V prípade, že je platba dohodnutá v inej ako v mene euro, je spoločnosť oprávnená vyúčtovať kupujúcemu kurzové rozdiely, ku ktorým došlo v čase medzi uzavretím zmluvy a termínom plnenia.

10.    Ak pred dodaním tovaru bude pravdepodobné, že kupujúci nesplní alebo nebude schopný splniť svoj záväzok zaplatiť za tovar, spoločnosť bude oprávnená požadovať od neho dostatočné zabezpečenie tohto záväzku podľa svojho uváženia. V prípade, ak kupujúci dostatočné zabezpečenie neposkytne, spoločnosť je oprávnená odstúpiť od zmluvy.

11.     Ak sa kupujúci ocitne v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny, jej zálohy, alebo akejkoľvek platby na ktorej úhradu je voči spoločnosti povinný, bude spoločnosť oprávnená požadovať od kupujúceho úrok z omeškania vo výške 0,05% denne z dlžnej čiastky až do vykonania úhrady celej dlžnej čiastky. Ak bolo dohodnuté plnenie v splátkach, stáva sa pri omeškaní s platením ktorejkoľvek splátky splatnou celá kúpna cena. Ak trvá omeškanie kupujúceho so zaplatením akejkoľvek čiastky viac ako 5 týždňov, je spoločnosť oprávnená od zmluvy odstúpiť. Ak spoločnosť využije právo odstúpiť od zmluvy, je oprávnená ponechať si čiastkové úhrady, ktoré do času odstúpenia uskutočnil kupujúci ako zmluvnú pokutu za porušenie záväzku platiť riadne a včas. Výška zmluvnej pokuty nepresiahne 15% celkovej ceny.

12.    Drobné chyby tovaru v čase jeho dodania nie sú dôvodom pre úplné alebo čiastočné zadržanie platieb.

 

Vlastníctvo

13.    Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho odovzdaním, ak bola jeho cena uhradená v celom rozsahu. Ak bola uskutočnená dodávka pred úplným zaplatením ceny, tovar zostáva vo vlastníctve spoločnosti až do úplného zaplatenia ceny. Zaplatením ceny sa rozumie pripísanie predmetnej čiastky na účet spoločnosti.

14.    Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru, ak tovar kupujúci nepreberie včas, v čase, keď mu spoločnosť umožní s tovarom nakladať. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho odovzdaním aj v prípade, ak na neho neprešlo vlastnícke právo k tovaru. Škoda na tovare, ktorá vznikla po prechode nebezpečenstva škody na kupujúceho, nemá vplyv na povinnosť kupujúceho zaplatiť cenu za tovar.

15.     Kupujúci musí poskytnúť spoločnosti súčinnosť pri prijatí akýchkoľvek opatrení požadovaných na ochranu vlastníckeho práva spoločnosti.

 

 

Nesplnenie záväzkov kupujúceho

16.    Bez vplyvu na platnosť predchádzajúcich ustanovení a práva spoločnosti požadovať splnenie záväzku, v prípade, ak kupujúci nesplní akýkoľvek záväzok, spoločnosť je oprávnená bez upozornenia na toto omeškanie:

a)       na účet a nebezpečenstvo kupujúceho buď uskladniť tovar v priestoroch spoločnosti, alebo podľa svojho uváženia prepraviť tovar a uskladniť inde,

b)      odoprieť alebo pozastaviť plnenie kupujúcemu, na ktoré má nárok podľa všetkých zmlúv uzavretých so spoločnosťou,

c)       odstúpiť úplne alebo čiastočne od všetkých zmlúv s kupujúcim a požadovať vrátenie dodaného tovaru,

d)      uplatniť voči kupujúcemu náhradu všetkých nákladov, strát a škôd utrpených spoločnosťou, či už súdne alebo mimosúdne, ako dôsledok takéhoto neplnenia záväzku a opatrení vykonaných spoločnosťou v súvislosti s týmto neplnením záväzku.

Rovnaké práva má spoločnosť v prípade, ak na majetok kupujúceho je vyhlásený konkurz, bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo v prípade neschopnosti kupujúceho splácať svoje splatné záväzky, jeho predĺženia, alebo v prípade skončenia podnikania alebo vstupu do likvidácie kupujúceho. Kupujúci je povinný nahradiť spoločnosti všetku škodu, ktorá vznikla v súvislosti s neplnením jeho povinností.

 

Oznámenie vád

17.     V prípade, ak sa zistia poškodenia na tovare, ak niektoré časti tovaru chýbajú alebo existuje iný dôvod reklamovať tovar, musí byť bez zbytočného odkladu spoločnosti, dopravcovi a spoločnosti zabezpečujúcej poistenie tohto tovaru zaslané oznámenie o týchto vadách. V opačnom prípade nároky z vád tovaru nebudú priznané.

 

Záruka a zodpovednosť spoločnosti za vady

18.     Za podmienok uvedených nižšie sa spoločnosť zaväzuje odstrániť vady tovaru vyplývajúce z chybného materiálu alebo z chybného spracovania. Podmienky vzniku, rozsah a formu zodpovednosti spoločnosti za vady tovaru a nároky kupujúceho z vád tovaru určuje výlučne poskytnutá záruka, ktorá nahrádza zákonnú úpravu zodpovednosti za vady. Záruka sa vzťahuje na vozidlá Scania, nadstavby, prípojné vozidlá – návesy, náhradné diely, komponenty, výmenné systémy a príslušenstvo Scania dodané spoločnosťou kupujúcemu.

 

Vozidlá

V prípade, ak sa zistí takáto vada v lehote 12 mesiacov odo dňa dodania tovaru kupujúcemu, spoločnosť opraví alebo nahradí na vlastné náklady a podľa vlastnej voľby chybnú časť a uhradí náklady spojené s demontážou a montážou. Záručná doba začína plynúť odo dňa dodania tovaru kupujúcemu, resp. od momentu kedy spoločnosť umožní kupujúcemu s tovarom nakladať a plynie maximálne do 24 mesiacov od dodania tovaru do dispozície spoločnosti od jej dodávateľa. Záruka nie je obmedzená počtom najazdených kilometrov. Záruka na nákladné vozidlá s akýmkoľvek typom nadstavby sa vzťahuje iba na časti dodané výrobcom Scania CV AB. Záruka sa netýka nadstavby a ďalšieho vybavenia, úprav podvozku uskutočnených nadstavby alebo treťou stranou. Záruka na autobusy sa vzťahuje iba na podvozok dodaný výrobcom Scania CV AB, netýka sa autobusovej nadstavby a vybavenia a úprav podvozku uskutočnených výrobcom autobusov alebo treťou stranou. Záruka sa nevzťahuje na jazdené vozidlá, pričom na jazdené vozidlá sa uplatnia ustanovenia Obchodného zákonníka o zodpovednosti za vady a lehota pre skryté vedy je 6 mesiacov. Lehota v akej je kupujúci oprávnený oznámiť spoločnosti vady, ktoré mohol kupujúci zistiť neskôr pri vynaložení odbornej starostlivosti je najneskôr 6 mesiacov od doby dodania tovaru.

 

Originálne náhradné dielce Scania, dielce z výmenného systému a príslušenstvo Scania

V prípade, ak sa zistí takáto vada v lehote 12 mesiacov odo dňa dodania tovaru alebo odo dňa ich namontovania do vozidla, spoločnosť opraví alebo nahradí na vlastné náklady a podľa vlastnej voľby chybnú časť. Za podmienky, že dielec bol namontovaný autorizovaným servisom Scania, spoločnosť okrem toho nahradí aj náklady demontáže a montáže spojené s opravou alebo výmenou. Záručná doba plynie odo dňa, keď bol predaný alebo namontovaný v autorizovanom servise. Záruka neplatí ak bol namontovaný nesprávne. Záruka sa vzťahuje tiež na diely, ktoré boli vymenené v rámci základnej záručnej doby nového vozidla. Pri reklamácii dielu, na ktorý sa vzťahuje záruka musí zákazník predložiť kópiu faktúry za opravu resp. doklad o kúpe dielu. Záruka na diely sa nevzťahuje na tesnenie. Ak sa opakovane pokazí diel, ktorý kupujúci zakúpil a spoločnosť v rámci 12 mesačnej záruky bezplatne vymenila, ďalšia záruka poskytnutá nebude, diel bude krytý zárukou iba do vypršania 12-mesačnej záručnej doby pre prvé pochybenie od momentu dodania dielu.

 

Všeobecné ustanovenie

O uznaní vád, ich charaktere a spôsobe odstránenia rozhoduje výhradne spoločnosť v súlade s pravidlami určovanými výrobcom Scania CV AB Švédsko v záručnom manuáli, zohľadňujúc stav a kvalitu tovaru, s dôrazom na efektívnosť a dobrú povesť výrobcu a výrobkov. Kupujúci súhlasí s tým, že spoločnosť bude dodržiavať všetky požiadavky podrobne opísané v záručnom manuáli.

Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené dopravnými nehodami, tretími osobami, nepredvídateľnými alebo prírodnými udalosťami, nevhodným, nestarostlivým alebo nadmerným užívaním, preťažením nad maximálnu záťaž stanovenú výrobcom, nevhodnou alebo chybnou údržbou zahŕňajúcou nedodržanie štandardov a doporučení výrobcu, nedostatočné mazanie, špinu, nedbalosť, použitie nevhodného paliva s obsahom síry nad povolený limit (t.j. max. 10 ppm) alebo iné okolnosti akejkoľvek povahy, ktoré sú mimo kontroly spoločnosti. Záruka sa takisto nevzťahuje na vady spôsobené obvyklým opotrebením, na nereklamovateľné položky vymedzené výrobcom napríklad brzdové obloženia/doštičky, lamely spojky, hnacie remene, stierače, pneumatiky, žiarovky, kvapaliny a mazivá, oleje, poplatky za privolanie pomoci, umývanie a čistenie, zamrznutie vozidla, atď. Záruka sa nevzťahuje na používanie zastaraných originálnych náhradných dielcov, dielcov z výmenného systému alebo príslušenstva.

V prípade, ak bol tovar modifikovaný alebo zapečatenia alebo iné nastavenia vykonané výrobcom, spoločnosťou alebo ich dodávateľmi boli porušené, alebo do tovaru boli zakomponované iné než originálne náhradné dielce Scania, spoločnosť nezodpovedá za vady súvisiace s týmito okolnosťami, alebo ktoré vznikli ako následok týchto okolností.

Záruka a zodpovednosť spoločnosti sa nevzťahuje na výrobky dodané, navrhnuté a vyrobené dodávateľmi spoločnosti a výrobcu, ako sú napríklad radové vstrekovacie čerpadlá, vstrekovače paliva, vstrekovacie trysky (na združené vstrekovače paliva sa táto záruka vzťahuje), automatické prevodovky, pneumatiky, disky kolies alebo na iné výrobky určené spoločnosťou alebo výrobcom. Takisto sa záruka nevzťahuje na vady a škody spôsobené týmito výrobkami, dielmi, súčiastkami alebo príslušenstvom. Ak sú niektoré diely, súčiastky alebo príslušenstvo kryté zárukou dodávateľa spoločnosti, alebo výrobcu, alebo sa na ne vzťahuje zodpovednosť za vady uvedených osôb, záruka a zodpovednosť za vady spoločnosti sa neuplatní. V prípade týchto komponentov spoločnosť umožní kupujúcemu uplatnenie poskytnutých záruk a zákonnej zodpovednosti dodávateľov. Spoločnosť postúpi a kupujúci prijme akékoľvek nároky zo zodpovednosti za vady voči dodávateľom týchto výrobkov.

 

Záruka a zodpovednosť spoločnosti za vady sa vzťahuje výlučne na odstránenie vady, nie na akékoľvek škody spôsobené vadou výrobku, vadným výrobkom, alebo v súvislosti s vadou, alebo na náklady spojené s pristavením do autorizovaného servisu.

Záruka spoločnosti sa uplatní len v prípade splnenia týchto podmienok:

-      spoločnosť alebo jej autorizovaný servis bola bezodkladne upovedomená o zistení vady,

-       tovar bol bezodkladne prinesený na nebezpečenstvo a náklady kupujúceho do autorizovaného servisu spoločnosti,

-       tovar bol užívaný a udržiavaný podľa inštrukcií spoločnosti a výrobcu,

-       vadná časť je poskytnutá k dispozícii spoločnosti na vykonanie kontroly,

-      tovar  bol  opravovaný  alebo  udržovaný  v autorizovanom  servise,  alebo  boli  pri  oprave  dodržané  technológie,  postupy, podmienky a odporúčania spoločnosti alebo výrobcu.

Kupujúci je oprávnený uplatniť svoj nárok zo záruky iba za vyššie uvedených podmienok. V prípade, že spoločnosť dodatočne zistí, že podmienky neboli dodržané, je kupujúci povinný uhradiť spoločnosti cenu odstránenia vady. Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy pre vady tovaru. Vymenené chybné diely, súčiastky, časti alebo tovar sa stávajú vlastníctvom spoločnosti.

19.    Spoločnosť má výhradné právo na výklad ústnych a písomných dojednaní, úkonov v súvislosti s týmito podmienkami, zásad a postupov a právo na konečné rozhodnutie v sporných záležitostiach. Spoločnosť má kedykoľvek právo na zmenu týchto podmienok.

20.   Tieto podmienky sú záväzné pre všetky zmluvy a tvoria neoddeliteľnú súčasť zmlúv, pokiaľ nie je dohodnuté v konkrétnej zmluve inak. Akékoľvek dojednania v zmluve medzi zmluvnými stranami odchylné od týchto podmienok majú prednosť pred týmito podmienkami len za predpokladu, že budú uskutočnené v písomnej forme.

 

21.    Tieto podmienky sa stávajú záväzné pre obe zmluvné strany v momente ich doručenia kupujúcemu.

 

Rozhodné právo

22.   Tieto podmienky ako aj súvisiace zmluvy sa riadia právom Slovenskej republiky. Na prejednávanie sporov zo zmlúv, ktoré sa na tieto podmienky odvolávajú, a sporov vyplývajúcich z týchto podmienok je príslušný slovenský súd.