Det virker som du er i .

Gå til din Scania markedsplass for mer informasjon.

Persondatabehandling

1. Scania Finans ABs regler for behandling av personopplysninger

Scania Finans AB, med org.nr. 556049-2570, behandler personopplysninger basert på avtalen som er inngått med kunden eller annen fysisk person, i dette informasjonsskrivet kalt "registrert person", og er derfor underlagt EUs personvernforordning 2016/679 (GDPR). Den svenske personvernmyndigheten (Datainspektionen) fører tilsyn med Scania Finans ABs behandling av personopplysninger. I lys av dette har Scania Finans AB fastsatt regler for beskyttelse av personopplysninger. Disse reglene supplerer de øvrige vilkårene i kontrakten som Scania Finans AB har inngått med kunder, og gjelder tjenester levert av Scania Finans AB.

 

Scania Finans AB bestemmer formålene og metodene for behandling av personopplysninger og anses derfor som behandlingsansvarlig for personopplysninger knyttet til den registrerte personen.

 

Personopplysninger dekker all informasjon som kan knyttes til en fysisk person.

 

Hvis behandlingen ikke er basert på annen lovgivning, er det juridiske grunnlaget for Scania Finans ABs behandling av personopplysninger nødvendig utførelse av avtalen med den registrerte personen. Andre formål med behandlingen kan også være å overholde andre regulatoriske krav. Hvis det ikke finnes andre juridiske grunnlag, vil behandlingen være basert på frivillig, uttrykkelig og utvetydig samtykke fra den registrerte personen.

 

 

2. Formålet med behandlingen

Scania Finans AB behandler personopplysninger primært for kunde- og kontraktsadministrasjon, for fullstendig utførelse av et kontraktsforhold til den registrerte personen og for å oppfylle regulatoriske krav. Scania Finans AB vil kun behandle personopplysninger i den grad loven tillater det, eller hvis den registrerte personen har samtykket til slik behandling.

I tillegg til det ovennevnte behandles personopplysninger for følgende formål:

·          grunnlag for kredittvurdering

·          markeds- og kundeanalyse

·          markedsførings- og salgsaktiviteter

·          forretnings- og metodeutvikling, inkludert utvikling av kredittvurderingsmodeller

·          statistikk og risikostyring, for eksempel i risikoberegningsmodeller

 

 

3. Informasjon om behandlings- og kontrollrettigheter

Informasjon om Scania Finans ABs behandling av personopplysninger og regler for beskyttelse av personopplysninger vil bli gjort tilgjengelig hovedsakelig på Internett, men kan også gis i papirformat på forespørsel.

Den registrerte personen kan ved skriftlig og signert forespørsel til Scania Finans AB kreve innsyn i sine personopplysninger, innhente informasjon om hvilke typer opplysninger som behandles, og annen informasjon om Scania Finans ABs behandling av opplysningene. Se kontaktinformasjon nedenfor.

 

 

4. Personopplysninger som samles inn av Scania Finans AB

Personopplysninger som er registrert hos Scania Finans AB, mottas i hovedsak direkte fra den registrerte personen. Ved innsamling av opplysninger fra tredjeparter (f.eks. fra kredittrapporteringsselskaper) vil den registrerte personen bli informert, med mindre det er tillatt i henhold til loven å innhente informasjonen, det ikke er mulig å informere eller dersom omstendighetene gjør dette vanskelig, eller hvis det er sannsynlig at den registrerte personen allerede vet at informasjonen samles inn.

 

Hvis Scania Finans AB ønsker å innhente informasjon fra den registrerte personen som ikke er nødvendig for utførelsen av kontrakten, må Scania Finans AB først informere den registrerte personen om at det er frivillig å sende inn personopplysninger, og til hvilket formål personopplysningene skal brukes. 

 

 

5. Personopplysninger som registreres av Scania Finans AB

Scania Finans AB vil ved inngåelse av en kontrakt og i løpet av den avtalte kontraktstiden registrere informasjon om kunden og andre personer relatert til kontraktsforholdet.

 

Scania Finans AB vil også registrere informasjon om personer som Scania Finans AB har nektet å inngå avtale med. Dette gjøres for å informere den registrerte personen om avslaget og senere kunne dokumentere forholdet, herunder at avslaget var objektivt begrunnet.

 

De såkalte spesielle kategoriene av personopplysninger skal ikke registreres hos Scania Finans AB.  Dette inkluderer etnisk opprinnelse, politiske synspunkter, religiøse eller filosofiske overbevisninger, fagforeningsmedlemskap, biometriske opplysninger eller data relatert til helse, seksualliv eller seksuell legning. I tilfeller der slik informasjon er registrert, er det alltid med den registrerte personens uttrykkelige samtykke.

Personopplysninger vil bli lagret hos Scania Finans AB så lenge dataene er nødvendige for formålet de ble samlet inn for, og i perioden som er regulert i andre lover, for eksempel regnskapslov, skattelovgivning, hvitvaskingsdirektiver osv.

 

Scania Finans ABs kunderegister og andre data Scania Finans AB har om den registrerte personen, håndteres med den aktsomhet som loven krever. Personell hos Scania Finans AB som har tilgang til personopplysninger, er underlagt kontraktsmessig taushetsplikt. 

 

 

6. Utlevering

Scania Finans AB kan overføre eller dele informasjon om den registrerte personen med utvalgte tredjeparter. Slike tredjeparter kan være offentlige myndigheter eller andre parter der dette er påkrevd i henhold til loven. Hvis loven tillater det, og hvis Scania Finans ABs taushetsplikt i henhold til gjeldende lover ikke forhindrer det, kan personopplysninger bli utlevert til andre banker og finansselskaper, andre selskaper innen Scania- og

Volkswagen-gruppene, samt partnere for de spesifiserte formålene for behandling. Når arbeid utføres til eller fra utlandet, vil relaterte personopplysninger bli utlevert til en utenlandsk bank og/eller dennes assistent. Det er mottakerlandets lovgivning som regulerer i hvilken grad slike personopplysninger skal utleveres til offentlige myndigheter eller tilsynsorganer, for eksempel som en del av mottakerlandets skatte- og tollover, eller tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering. Scania Finans AB skal ha alle rimelige juridiske, tekniske og organisatoriske tiltak på plass for å sikre at dataene deres håndteres på en sikker måte og med et tilstrekkelig beskyttelsesnivå ved overføring til eller deling med slike utvalgte tredjeparter. Ved slik utlevering har Scania Finans AB avtalt at personen som mottar personopplysninger fra Scania Finans AB, skal opprettholde det samme beskyttelsesnivået for behandlingen av personopplysninger som Scania Finans AB må ha i henhold til GDPR.

 

 

7. Kundeoppfølging og markedsføring

Scania Finans AB vil informere den registrerte personen om produktene i kategoriene for det eksisterende kontraktsforholdet mellom den registrerte personen og Scania Finans AB. Scania Finans ABs produkter er delt inn i følgende kategorier:

•       meglede forsikringsprodukter

•       leasing, lån og annen kreditt

 

Uten samtykke fra kunden vil Scania Finans AB kunne bruke følgende informasjon for kundeoppfølging og markedsføring: den registrerte navn, kontaktinformasjon, fødselsdato samt hvilke tjenester eller produkter den registrerte har inngått en avtale om. Slike nøytrale data vil muligens hentes fra et felles kunderegister for gruppen.

 

Hvis produkter og tjenester markedsføres i en annen produktkategori enn den som Scania Finans AB og den registrerte personen har inngått en avtale for (se første punkt), kreves samtykke fra den registrerte personen for bruk av annen informasjon om den registrerte personen enn den nøytrale.
Den registrerte personen kan når som helst ved forespørsel til Scania Finans AB kreve at hans/hennes navn ikke brukes i markedsføringsøyemed og dermed unngå å motta markedsføringsmateriale.

 

 

8. Risikoklassifisering av kunder og kredittportefølje

I samsvar med gjeldende lover skal Scania Finans AB behandle kredittinformasjon og andre personopplysninger for beregning av kredittrisiko og annen risiko. Dette betyr arbeid med Scania Finans ABs modeller, arbeids- og beslutningsprosesser for kreditt og kredittstyring, kontrollmekanismer, IT-systemer og interne regler som er knyttet til klassifisering og kvantifisering av Scania Finans ABs kredittrisiko og annen risiko. Personopplysninger for disse formålene vil være tilgjengelige, hentes fra og behandles av kredittrapporteringsselskaper og andre selskaper i Scania-gruppen.

 


9. IT-system

Scania Finans ABs IT- og systemdrift er en del av Scania CV AB. Personopplysninger vil derfor sendes til og behandles av Scania CV AB for det angitte formålet. I forbindelse med IT- og systemdrift er Scania CV AB databehandler.

 

 

10. GPS-data og kjøretøyinformasjon

Scania Finans AB kan behandle informasjon om GPS-koordinater og kjøretøyinformasjon med det formål å spore kjøretøy i forbindelse med tilbakeføring av eiendom. Dette tiltaket er en konsekvens av avtalen som Scania Finans AB har inngått med den registrerte personen.

 

 

11. Gjenverdier og retur av kjøretøy

Scania Finans AB vil behandle og dele personopplysninger med eksterne parter som har gitt gjenverdigarantier eller andre typer forpliktelser, samt med eksterne parter for å muliggjør retur av kjøretøy og utstyr som er leid. Disse partnerne kan være selskaper innen Scania- og Volkswagen-gruppene eller eksterne gjenverdigarantister.

 

 

12. Forebygging og avsløring av straffbare forhold – hvitvasking

Scania Finans AB vil behandle personopplysninger og dele informasjon med det formål å forhindre, etterforske og håndtere svindel og andre straffbare forhold. Dataene vil bli samlet inn og delt med andre banker og finansinstitusjoner, politiet og andre offentlige myndigheter.

 

Scania Finans AB vil behandle personopplysninger for å oppfylle etterforsknings- og rapporteringsplikten ved mistenkelige transaksjoner etter EUs hvitvaskings- og terrorfinansieringslov. Scania Finans AB er pålagt å rapportere mistenkelig informasjon og mistenkelige transaksjoner til det svenske økonomikriminalitetesorganet (Ekobrottsmyndigheten) eller til tilsvarende myndighet i andre land.

 

 

13. Lagring og sletting av personopplysninger

Scania Finans AB vil slette eller anonymisere registrerte personopplysninger når formålet med den enkelte behandlingen er oppfylt, med mindre informasjonen i henhold til loven kan lagres ut over dette.

 

 

14. Den registrerte personens rettigheter

Den registrerte personen har rett til å få tilgang til informasjon om egne personopplysninger som behandles av Scania Finans AB. Den registrerte personen har rett til å be om retting, sletting, begrensning av behandlingen eller til å fremme andre innvendinger mot behandlingen av personopplysninger. Den registrerte personen har også rett til å overføre personopplysningene som den registrerte personen leverer til Scania Finans AB, til en annen dataansvarlig. Slike forespørsler skal gjennomgås, og SFA kan vurdere at behandlingen av personopplysninger vil fortsette uten hensyn til den registrerte personens forespørsel dersom det er et rettslig grunnlag og formål for behandlingen. Den registrerte personen har rett til å klage på behandlingen til den svenske personvernmyndigheten eller til tilsvarende tilsynsmyndighet i andre land.

 

I tilfeller der en beslutning er tatt automatisk, for eksempel kredittvedtak, har den registrerte personen rett til å få en beskrivelse av forholdene som lå til grunn for det automatiserte vedtaket. Den registrerte personen har også rett til ikke å være gjenstand for en avgjørelse utelukkende basert på noen form for automatisert beslutningstaking.

 

Ifølge GDPR har enhver registrert person rett til enhver tid å be om informasjon om hvilke personopplysninger som behandles av Scania Finans AB. All kommunikasjon og alle handlinger skal leveres gratis. Hvis forespørsler fra en registrert person er åpenbart grunnløse eller urimelige, spesielt med tanke på forespørslenes repeterende karakter, kan Scania Finans AB enten kreve et rimelig gebyr eller nekte å svare på forespørselen.

 

Slike forespørsler skal være skriftlige, signert og sendes med post til: Scania Finans ABs Data Protection Officer, 151 87 Södertälje eller på e-post til dpo.scaniafinans@scania.com

Kontakt oss

Vi setter oss gjerne ned med deg og diskuterer behovene til deg og din bedrift

22 06 45 00

Kontakt din forhandler

Ta kontakt med oss hvis du lurer på noe om produktene, tjenestene eller andre aktiviteter innen Scania-organisasjonen.

Finn din nærmeste forhandler her
Ring oss
Send oss en e-post
E-mail Workshop
Vis forhandlerens nettsted
ÅPNINGSTID
GODKJENTE KREDITTKORT